SULAT PAMAHAYAG sa NDF-NCMR atol sa 1 ka-tuig nga anibersaryo sa 'Sendong':
Magpursigi sa pakigbisog alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan!


Cesar Renerio
NDF North Central Mindanao Chapter
December 16, 2012

Usa ka tuig karon human sa trahedya nga dulot sa Bagyong Sendong, gihinumdum nato ang hitabo nga nag-usab sa dagan sa kinabuhi sa daghang katawhan sa mga syudad sa Cagayan de Oro ug Iligan ug sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon ug Lanao. Higayon kini sa pagbalik-lantaw sa atong hinugpong nga paningkamot sa pag-atubang sa katalagman, pagdinuyugay nga makabarug-balik gikan sa dili tiaw nga kadaut, pagkamalaumon sa umaabot ug sa pagsaad nga dili na kita magpabiktima pa sa laing Sendong.

Ang mapait nga kasinatian sa Sendong nagmalampuson pagsilsil sa atong kolektibong kahimatngon sa nagpaluyong hinungdan sa paghapak sa kinaiyanhong katalagman ug sa seryosong pagtamod kanunay sa mga pasidaan sa nagsingabot nga kalamidad gikan sa pagpanimalos sa kinaiyahan. Ang pagkuso-kuso sa mas kusgan nga bagyong Pablo niining bag-o nakamugna lang kanato og mas gamay kaysa gidahom nga perwisyo.

Apan nasayud kita nga liboang pamilya sa ubang bahin sa atong isla sa Mindanao ang nagasagubang karon sa dili matukib nga kalisdanan sama sa atong nasinati panahon sa Sendong. Pinakagrabe nga naigo sa bagyong Pablo mao ang katawhan sa pipila ka lungsod sa Compostela Valley, Davao Oriental ug Surigao del Sur. Nakigduyog kita sa ilang kasakit ug taliwala sa atong kahimtang, maningkamot kita nga makatunol og bisan unsa nga tabang subay sa atong maabot.

Sulod sa mga natarang gerilya, himuon gihapon nato ang simpleng pagsaulog sa ika-44 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas sa Disyembre 26, pag-awhag sa mga higala sa pagtabang sa diwa sa kapaskuhan ug sa pagtigom sa mga donasyon gikan sa mga organisasyong masa nga atong mapadala ngadto sa labing nagkinahanglan nga mga biktima. Hugot kita nga mosanong sa deklarasyon sa NDFP-Mindanao sa pagsuspinde sa mga opensibang aksyon sa NPA hangtud sa Enero 3, 2013 nga naglakip lang sa mga lungsod sa San Fernando, Talakag ug Valencia City sa Bukidnon nga nakatagamtam usab og igong kadaut sa Pablo. Sama sa naandan, batonan sa mga yunit sa NPA sa langkob nga erya ang postura sa aktibong pagdepensa batok sa AFP-PNP-CAFGU nga mogamit sa ilang mga aktibidad sa disaster response isip takoban sa pagpangatake.

Ang nagpadayon nga magun-ubon sa kinaiyahan nga mga operasyon sa imperyalistang kumpanya nga nagakawkaw sa kinaiyanhong bahandi ug nagaguba sa tibuok kalibutan, nagahikaw kanato sa tinuod nga kalamboan, naghikot kanato sa kakabus ug pagkapinahimuslan ug nagpasagubang kanatong mga kabus sa latigo sa mga katalagman. Kutob lang kita sa pagpanagang ug pag-agwanta sa epekto tungod kay ang hinungdan niini nga mga katalagman nagpabiling walay kasulbaran. Ang pagkausab sa klima sa pag-init sa kalibutan naggumikan sa sobrang pagbuga og aso gikan sa mga industriya sa adunahang kanasuran, pagkaupaw sa kalasangan, paghilo sa katubigan ug kahanginan, pagkatun-as sa kabukiran tungod sa pag-apas sa mga imperyalista sa sobrang ginansya sa walay pagtagad kung unsa ang atong dangatan . Ang imperyalistang US ug iyang mga imperyalistang kunsabo nagdumili pag-angkon sa ilang tulubagon ug walay bisan gamay na lang nga timailhan sa pagpakunhod o pagpaundang sa ilang makadaut sa kinaiyahan nga mga operasyon. Paigo na lang sila sa paghatag kanato og respetar nga mga hinabang pinaagi sa ilang mga ahensya kung kita mabagyuhan. Ug kung may hinabang man sila nga ipaagi sa reaksyunaryong gobyerno, tinulo na lang sa salin sa nakurakot ang makaabot sa tinuod nga mga biktima human gisiguro nga mapatik kini sa mga mantalaan ug masibya sa kahanginan, ilabina karon nga taliabot na sab ang reaksyunaryong eleksyon.

Dinhi sa North Central Mindanao, dugay nang nagpahimangno ug nagpahamtang sa mga punitibong aksyon ang rebolusyonaryong kalihukan batok sa Del Monte, DAVCO, SUMIFRU, DOLE-Stanfilco ug UNIFRUTTI, apan padayong gilargahan sa reaksyunaryong rehimeng US-Aquino ang mga dagkung kompanyang mining ug agribisnes sa pagguba sa kabukiran ug nahabiling kalasangan sa rehiyon. Upat na ka kinabuhi karong tuiga ang gibuhis sa mga tigpanalipod sa kainaiyahan sa ilang pagbabag sa dagkung mina, pagpalapad sa plantasyon ug mega dam—dugang sa talaan sa daan nang mga martir sa maong kawsa. Sa Bukidnon, nagkadaku ang ihap sa pagpangpalapas sa tawhanong katungod sa mga Lumad aron hawanon ang dalan sa pagsulod sa dagkung operasyon sa mina sulod sa ilang kayutaang ansestral.

Hangtud nga dili mapukan ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo, magpadayon ang hulga sa atong pagpakabuhi. Hangtud nga magpabiling gidominahan sa imperyalismong US ang atong nasud, dili bisan kanus-a ikompromiso sa itoy nga gubyernong Aquino ang interes sa ilang imperyalistang mga amo bugti sa kaayuhan sa katawhang Pilipino. Ipunting nato ang atong pakigbisog batok niini nga mga dangan. Ang tanang katag-katag nga mga paningkamot hugpungon uban sa nasudnon demokratikong pwersa aron matibuok ang lig-ong kusog. Dili na kita magpaabot pa sa paghapak sa laing katalagman ayha molihok.

Angayan lang nga kusganong batukan sa katawhan ang tanang pagpakaaron-ingnong “matuwid na landas” sa reaksyunaryong gubyerno nga nagaduso sa walay puas nga pagpanggun-ob sa kinaiyahan sa mga dagkung kompanyang multinasyunal ug ilang mga lokal nga kunsabo samtang nagpadayon sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug kanatong mga kabus. Pinaagi lang sa paglumpag sa dunot nga sistemang semi-kolonyal ug semipyudal nga giharian sa imperyalismo ug mga lokal nga nagharing hut-ong ug pagpatuman sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon nga makab-ot ang tinuod nga kasulbaran sa suliran sa katilingban. Alang sa tanang nangandoy sa katilingbanong kausaban, mga mahigugmaon sa kagawasan, kalinaw ug tinuod nga kalamboan, ang pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon sa katawhan nga may sosyalistang kaugmaon ang bugtong natong malauman ug angay salmutan pinaagi sa pagpasakop sa Bagong Hukbong Bayan.