DABA-DABA: Ibuylo ang rebolusyonaryo nga paghimakas pakadto sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa!

DABA-DABA, Nobyembre-Disyembre 2011
CPP Panay (Regional Committee)
January 28, 2012


Read more from PDF
Pahayag sa Partido sa Rehiyon Panay Sa ika-43 nga Anibersaryo sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP)

Sa ika-43 nga kaadlawan sang Partido Komunista sang Pilipinas, nagapanginbulahan ang pangrehiyon nga organisasyon sang Partido sa Panay sa tanan nga mga kadre kag katapu sang Partido, sa mga Pulang kumander kag Pulang hangaway sang NPA, kag sa rebolusyonaryong masa nga hugot nga naghiliusa kag bug-os sa tagipusuon nga nagpursiger sa pagsulong sang rebolusyonaryong paghimakas.

Sa pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas, ginduso sang rebolusyonaryong kahublagan sa Panay ang paghimakas sa atubang sang mas mapaniplang kag mas masingki nga atake sang rehimeng US-Aquino kag 3ID/PA, kag nag-agom sang dugang nga mga kadalag-an bilang amot sa pungsudnon nga pagpanikasog sa pagpasaka sa lebel sang estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas sa bilog nga Pilipinas.

Dalawang magkasunod na hagis-granada, isinunod na atake ng BHB-Batangas sa pasistang PAF sa bayan ng Calatagan at Lian

Apolinario Matienza
NPA Batangas (Eduardo Dagli Comand)
January 27, 2012

Dalawang mapangahas na hagis Granada sa kampo at detachment ng 732nd Combat Squadron ng PAF ang isinunod na atake ng BHB Batangas sa ilalim ng Eduardo Dagli Command . Isinagawa ang unang hagis ng 2 Granada sa kampo ng 732nd Combat Squadron na matatagpuan sa Brgy Biga, ng Calatagan noong ika-25 ng Enero mga bandang ika-9 ng gabi na nagtamo ng pakasira ng isang kubo at nagkaroon ng ilang sugatan sa hanay ng PAF. Sinundan ito noong sunod na gabi nang hagisan ng 2 granada ang detachment ng 732nd sa Brgy. Matabungkay, Lian noong ika-26 ng Enero 2012.

End the pro-imperialist and antipeople economic system

ANG BAYAN
21 January 2012


Download PDF
The Filipino people gravely abhor their continuously deteriorating economic conditions under the US-Aquino regime. After a year and a half in power, Benigno Aquino III has clearly demonstrated that his regime is no different from the Arroyo regime and all other past regimes in terms of economic policy and its inability to address the people’s poverty and hunger.

The problems of unemployment, low wages and rising costs of petroleum products, food and other basic commodities and services go on unabated. Landlessness, lack of housing for the urban poor and epidemics run rampant even as education and health services continue to deteriorate. Massive environmental destruction has moreover aggravated the people’s economic hardship.

Confront onerous policies with massive protests

ANG BAYAN
21 January 2012


Download PDF
The Communist Party of the Philippines stands in solidarity with the Filipino people in condemning foreign oil companies for raising the prices of petroleum products four times in merely 20 days. These oil price increases come on top of a hike in water rates of P2.335 per cubic meter starting January 1 and higher power rates imposed by companies owned big bourgeois compradors like the Lopez and Aboitiz families.

Supreme Court: Tribunal of the ruling classes

ANG BAYAN
21 January 2012


Download PDF
The Supreme Court has been placed at the center of factional struggles among the ruling classes with the ruling Aquino clique’s attempts to oust Chief Justice Renato Corona. Nonetheless, like other branches of the reactionary government, the Supreme Court has historically served as an instrument to preserve the puppet, rotten and repressive reactionary system and the collective interest of the ruiling classes.