Resist Oplan Bayanihan in South Quezon-Bondoc Peninsula

Editorial: Resist Oplan Bayanihan in South Quezon-Bondoc Peninsula

20120521enA massive and brutal terror campaign is currently ravaging the people of South Qezon-Bondoc Peninsula (SQ-BP) as part of the intensification of the US-Aquino regime's Oplan Bayanihan war of suppression. It is marked by one of the most concentrated deployments of fascist forces in the history of the enemy's suppression and encirclement campaigns. Up to eight strike battalions are positioned in 22 towns, or an average of 200 fascist forces per municipality. They include the entire 74th IB, the...

Labanan ang Oplan Bayanihan sa South Quezon-Bondoc Peninsula


Editorial
Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Malawakan at malupit na kampanya ng pananakot at pandarahas ang kasalukuyang nananalasa sa mamamayan ng South Quezon-Bondoc Peninsula (SQ-BP) sa pagpapatindi ng digmang mapanupil na Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino.

Mga kaso ng pang-aabuso sa South Quezon


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinukundena ng mga organisasyong nagtatanggol ng karapatang-tao ang matitinding pang-aabusong militar na kaakibat ng malawakan at masinsing militarisasyon na nagaganap sa prubinsya ng Quezon. Naghahasik ng teror sa mga komunidad ng sibilyan sa balangkas ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang walong batalyong pangkombat ang nakakonsentra sa una at pangalawang distrito ng Quezon.

Ka Sol, Ka Minda, Ka Agum: Mga martir ng South Quezon


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Sina Ka Sol, Ka Rechel at Ka Rodel ay tatlo sa siyam na mga Pulang mandirigma at mga kadre ng Partido na napaslang sa serye ng mga labanan sa South Quezon nitong Abril.

Ka Sol. Si Pamela Jane "Ka Sol" Lapiz, rebolusyonaryong lider ng Partido at Pulang mandirigma, ay napaslang sa Barangay Sta. Catalina, Lopez, Quezon noong umaga ng Abril 29.

Labag sa internasyunal na batas sa digma: Mga pambobomba ng AFP sa Mindanao

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Malaki ang pananagutan ng rehimeng US-Aquino sa pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga sibilyan na direktang resulta ng inilunsad nitong  brutal at agresibong kampanya ng militarisasyon sa mga komunidad sa kabundukan ng Mindanao.

Aktibistang pangkalikasan, pinaslang


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Kabilang sa pinakahuling mga biktima ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang isang aktibistang pangkalikasan, isang sibilyan, isang kapatid ng testigo laban sa berdugong heneral na si Jovito Palparan at isang madre.

Pagdaong ng submarinong USS North Carolina sa Subic, binatikos

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang biglaang pagdaong ng USS North Carolina, isang submarinong pandigma ng US, sa Subic Bay Freeport, Olongapo City, Zambales noong Mayo 15.

Ang USS North Carolina ay kabilang sa pinakaabanteng submarino ng militar ng US. Hindi malayong may kakayahan itong maglunsad ng mga armas-nukleyar. Ang presensya nito sa karagatan ng Pilipinas ay labag kahit ng reaksyunaryong konstitusyon na nagbabawal ng pagpasok ng mga sandatang nukleyar sa Pilipinas.

Karahasan ng Oplan Bayanihan sa mga menor de edad, lalong tumitindi


Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Simula sa isyu na ito, bibigyang-puwang at itatampok ng Ang Bayan ang mga kaso ng paglabag sa mga karapatan ng bata ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapatupad nito ng Oplan Bayanihan. Bahagi ito ng pagsisikap ng Partido Komunista ng Pilipinas at ng buong rebolusyonaryong kilusan na itaguyod ang mga karapatan ng bata at isulong ang kanilang kagalingan. 
Tuluy-tuloy na dumarami at lumalala ang mga paglabag ng Armed Forces of the Philippines sa mga karapatan ng bata. Ang mga batang Pilipino at ang kanilang mga magulang ay dumaranas ng ibayong kalupitan sa ilalim ng digmang panunupil na Oplan Bayanihan. Dumarami ang mga kaso ng pagpatay, pananakot, pananakit at mga sekswal na krimen ng mga sundalo laban sa mga bata. Kaliwa't kanan ang mga kaso ng pagbabase ng mga sundalo sa loob o tabi ng mga paaralan, bukod pa sa pagbabase nito sa mga sentrong baryo at pamimilit na makitulog sa mga bahayan ng masa.

AFP, nagtamo ng 12 kaswalti sa NEMR at Bicol

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Labindalawa ang kabuuang kaswalti ng Armed Forces of the Philippines (AFP) mula sa mga bigwas ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa hiwa-hiwalay na labanan sa Agusan del Sur, Sorsogon at Catanduanes mula Marso hanggang Mayo.

Klinikang bayan sa Masbate

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Naglunsad ng Klinikang Bayan ang mga upisyal-medikal ng Jose Rapsing Command (BHB-Masbate) noong Abril 25. Ginanap ito sa isang liblib na barangay sa hangganan ng mga bayan ng Uson, Milagros at Mobo. Ang lugar na ito ay matagal nang hindi nabibigyan ng serbisyong pangkalusugan ng reaksyunaryong gubyerno at mga bulok na pulitiko.

Ka Ramon: Komunista, bayani ng magsasaka

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Hindi iilan ang nagluksa nang pumanaw si Ka Ramon noong Setyembre 1, 2011 sa edad na 46. Lumuha ang daan-daang mga magsasaka sa kanilang baryo at mga kanugnog na baryo, mga Pulang mandirigma at kadre ng PKP. Tumigil ang lahat sa kanyang libing upang nagbigay ng rebolusyonaryong pagpupugay.

Paglaganap ng rebolusyon sa maralitang komunidad

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Ang komunidad ng Maligaya ay katulad ng ibang maralitang komunidad sa Metro Manila. Karamihan ng naninirahan dito'y mula sa uring mala-proletaryado na walang hanapbuhay o regular na pinagkakakitaan. Marami sa kanila ang kumikita ng pantawid-gutom lamang sa paamamagitan ng pamamasada ng traysikel at dyip o pamamasukan sa konstruksyon o pansamantalang mga trabaho. Ang iba pa'y nabubuhay sa pamumulot ng basura. Nakakaangat na sa kabuhayan ang ilang pamilyang may mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa o may maliit na tindahan.

Panununog, taktika ng demolisyon

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Limang libong pamilya ang nawalan ng tirahan nang masunog ang mahigit isang libong bahay sa tatlong purok ng Isla Puting Bato, Tondo, Maynila noong Mayo 16.  Malakas ang paniniwala ng mga residente na sinadya ang sunog sa kanilang komunidad para tuluyan silang mapalayas sa lugar. Ilan sa kanila ay nakatanggap pa ng babala na susunugin ang kanilang mga bahay.

Komunidad ng maralita sa Davao, lumalaban

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Mariing kinukundena ng Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA) ang pang-aagaw ng lupa at mga paglabag sa karapatang-tao ng mga mala-manggagawa ng Purok 13, Bugac, Maa, Davao City ng pamilyang Villa Abrille, isa sa pinakamatagal na panginoong maylupa sa syudad.

Welga sa Co Bun Kiat Hardware, tagumpay

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Noong Mayo 13, sampung araw matapos inilunsad ang welga sa Co Bun Kiat Hardware, Inc., matagumpay na naigiit ng mga manggagawa rito na ibalik sa trabaho ang 103 mga obrerong iligal na sinisante ng kumpanya.

Katarungan para sa mga biktima ng sunog sa Novo Dept. Store

Ang Bayan
May 21, 2012

Download PDF here

Sumisigaw ng hustisya ang mga kamag-anak at kapwa manggagawa ng mga biktima ng sunog sa Novo Jeans and Shirts Department Store sa Montilla Boulevard, Butuan City noong madaling araw ng Mayo 9.

Hinihiling nila sa gubyernong Aquino na magsagawa ng agarang imbestigasyon dito. Nais nilang matiyak na mananagot ang may-ari ng Novo sa pagkamatay ng di bababa sa 17. Isa rin ang nawawala at tatlo ang nasugatan sa sunog.