Pinatampok na civil-military operations, nangangahulugan ng mas marahas na kampanyang militar ng 31st IBPA

Ka Samuel Guerrero
CELSO MINGUEZ COMMAND, BHB-Sorsogon
13 Oktubre 2012
 

Pinatatampok ng 31st IBPA ang Civil Military Operations (CMO) upang linlangin ang mamamayan kasabay ng paglulunsad ng marahas na kampanyang militar sa mga liblib na baryo sa probinsya ng Sorsogon.

Bahagi nito ang ilang pakitang-taong aktibidad upang takpan ang pagiging berdugo ng AFP. Kaliwa’t kanan ang pagdalo ng 31st IBPA sa mga aktibidad ng ilang eskwelahan sa hayskul at kolehiyo para magrekrut ng sundalo. Ginagamit nitong pang-akit ang umano’y mataas na sweldo samantalang nagtitiis ang mga at karaniwang sundalo sa katiting na sahod at benepisyo dahil sa korapsyon ng matataas na opisyal militar tulad ni 31st IB Commanding Officer Lt. Col. Teodoro Toribio.

ANG BAYAN, 7 October 2012

Editorial: Advance the antifeudal struggle, intensify the people's war

20121007en Advancing struggles for genuine land reform is among the critical tasks needed to push the people's war to the next stage of the strategic stalemate. Conducting antifeudal struggles on a broader scale, level and intensity and mobilizing peasants in their millions will serve as the foundation for achieving a new level of guerrilla warfare and establishing organs of political power. The land reform program is the main content of the people's democratic revolution. It is the principal demand of...

ANG BAYAN, 7 October 2012, in English


Advance the antifeudal struggle, intensify the people's warAdvancing struggles for genuine land reform is among the critical tasks needed to push the people's war to the next stage of the strategic stalemate. Conducting antifeudal struggles on a broader scale, level and intensity and mobilizing peasants in their millions will serve as the foundation for achieving a new level of guerrilla warfare and establishing organs of political power.

Mga Kasinungalingan At Panlilinlang ng 9th Infantry Division: Pinagtatakpan ang Brutalidad ng Oplan Bayanihan sa Rehiyong BikolGregorio "Ka Greg" Bañares
Tagapagsalita ng NDF-Bicol

12 Oktubre 2012

(Sagot sa Press Release ng 9th ID-Philippine Army sa pamamagitan ni Maj. Angelo Guzman, Oktubre 7, 2012)

Isang malaking ilusyon ang ipinangangalandakang tagumpay ng "Internal Peace and Security Plan IPSP-Bayanihan" ng 9th ID-PA sa rehiyong Bikol. Nilubid na mga kasinungalingan at pekeng mga tagumpay ang inilalahad ng 9th ID sa pinakahuling pahayag nito noong Oktubre 7.

Sibilyan ang maling inaresto ng AFP, tinagurian at inuusig na lider ng NDFP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 11, 2012

Original Statement:

AFP mistakenly arrests civilian, labels and persecutes him as NDFP leader


Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iligal na pag-aresto kay Rolly M. Panesa batay sa maling pagkakakilanlan at sa paglabag sa kanyang kalayaang sibil, sa maling pagtukoy sa kanya na isa sa mga konsultant ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa usapang pangkapayapaan at sa pagsasampa ng gawa-gawang kasong rebelyon para pagtakpan ang kapalpakan nito.

Planong muling ipagamit ang Subic sa militar ng US, binatikos ng PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 10, 2012

Orginal Statement:

CPP denounces plans to revert Subic to US military use


Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas ang mungkahi ng mga upisyal ng rehimeng Aquino na muling buhayin ang mga pasilidad militar ng dating Subic Naval Base para sa akomodasyon ng paparaming tropang militar ng US na imbwelto sa iba't ibang operasyong militar ng US sa Pilipinas.

Kaalinsabay, binatikos ng PKP ang pagdating ng mahigit 2,200 tropang Amerikano na nakatakdang lumahok sa Philippine Amphibious Landing Exercise (PHIBLEX) kasama ng 1,600 sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa iba't ibang panig ng Pilipinas mula Oktubre 8-10.

ANG BAYAN, 7 October 2012

ANG BAYAN, 7 October 2012Click here to view from youtube.


AFP mistakenly arrests civilian, labels and persecutes him as NDFP leader

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 11, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) denounces the Armed Forces of the Philippines (AFP) for illegaly arresting Rolly M. Panesa based on mistaken identity and violating his civil liberties, falsely identifying him as one of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) consultants in the peace negotiations and filing trumped-up rebellion charges to cover up its blunder.

CPP denounces plans to revert Subic to US military use


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
October 10, 2012

The Communist Party of the Philippines (CPP) condemned proposals by officials of the Aquino regime to refurbish the military facilities of the former Subic Naval Base in order to accomodate the growing number of visiting US troops involved in various types of US military operations in the Philippines.

Pinanalabo ng pagkapapet, militarismo, pang-aapi sa kanayunan, panlilinlang ni Aquino ang prospek sa kasunduang pangkapayapaan--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 09, 2012

Translation:

Aquino's puppetry, militarism, rural oppression, duplicity dim prospects for peace agreement--CPP

Habang patuloy na sinisikap ng mga rebolusyonaryong pwersang Pilipino na itulak ang rehimeng Aquino sa pagresolba ng mga panlipunang ugat ng lumalagablab na armadong tunggalian sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, buong talas nilang nababatid na lumalabo ang prospek ng pagkakaroon ng pampulitikang pagkakasundo sa bawat araw na patuloy pinaaalagwa ng reaksyunaryong gubyernong Aquino ang pagkapapet sa gubyernong US, ang brutal na militarismo at pang-aapi sa kanayunan.

Aquino's puppetry, militarism, rural oppression, duplicity dim prospects for peace agreement--CPP

Information Bureau
Communist Party of the Philippines

October 09, 2012

While the Filipino revolutionary forces continue to exert efforts to push the Aquino regime to work for the resolution of the social roots of the raging armed conflict through peace negotiations, they are acutely aware that the prospects of forging a political settlement grows dimmer by the day as the reactionary Aquino government continues to veer sharply towards the path of puppetry to the US government, brutal militarism and rural oppression.

The Cybercrime Prevention Law is an Assault to the People’s Basic Democratic Rights

Patnubay de Guia
Spokesperson, NDF-Southern Tagalog Region
October 7, 2012

The revolutionary advances in computer and communication technology has rendered obsolete mechanisms that obstruct free access to information and unimpeded social interactions that cut across national boundaries, classes, gender, races, colors and creed.

ANG BAYAN, 7 Oct 2012

20121007piIsulong ang pakikibakang antipyudal, paigtingin ang digmang bayan

Ang pagsusulong ng mga pakikibaka para sa tunay na reporma sa lupa ay kabilang sa mga kritikal na tungkulin para isulong ang digmang bayan tungo sa susunod na yugto ng estratehikong pagkapatas. Ang bagong lawak, antas at tindi ng mga pakikibakang antipyudal at pagkilos ng milyun-milyong magsasaka ang pundasyon para abutin ang bagong antas ng pakikidigmang gerilya at itatag ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika. Ang programa para sa reporma sa lupa ang pangunahing laman ng demokratikong...