4th ID PA-PNP-CAFGU troops violate ceasefire agreement


Cesar Renerion
NDFP - Northcentral Mindanao Region
January 15, 2013

As the extended bilateral ceasefire agreement between the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) and the Government of the Philippines (GPH) from December 20, 2012 to January 15, 2013 comes to its final countdown, the office of the NDFP-North Central Mindanao Region has so far gathered a partial list of documented violations committed by the AFP-PNP-CAFGU within the period of suspension of offensive actions both parties agreed to undertake.


1. The 8th IB PA continued with their COPD activities in Lantapan, Bukidnon.

The COPD activities in barangays Cawayan and Victory, both in Lantapan, Bukidnon, have been underway since November 28, 2012. Since then, armed troops led by a Sgt. Compra and a Sgt. Subrado occupied the barangay hall which located amidst the residences of the barriofolk of Barangay Victory. Meanwhile, 13 uniformed soldiers armed with high-powered rifles quartered themselves in the covered court of Barangay Cawayan then moved later to some remote private vegetable warehouse. The soldiers scoured the two barangays in accordance with the psywar component of Oplan Bayanihan. Among the activities they engage in are gambling, drinking sprees and extorting peasants' products. These activities continue despite the 26-day ceasefire agreement.

2. On December 23, 8th IB troops aboard two 6x6 trucks entered St. Peter, Malaybalay City carrying two howitzers. A fraction of their troops were sent to patrol the sitios of St. Peter and the neighboring barrio of Busdi.

3. December 26, police officers guarding a checkpoint along the national highway in Kinoguitan, Misamis Oriental extorted money from passing motorists.

4. December 26, 8th IB and CAFGU troops put up a checkpoint in Can-ayan, Malaybalay City. They investigated passing motorists and passengers. Another such checkpoint was put up by 8th IB-CAFGU in Barangay Silae, Malaybalay City.

5. December 27, 58th IB and CAFGU troops put up a checkpoint in Palo, Bal-ason, Gingoog City. They lay in ambush position along the road, aiming their guns on civilian passersby and searched their bags and other baggage.

6. December 28, additional batch of 8th IB troops aboard four 6x6 trucks entered St. Peter, Malaybalay City. They also patrolled the sitios of four adjoining barrios.

7. December 31, nine 8th IB soldiers put up a checkpoint on a bridge in Barangay Alanib, Lantapan. Bukidnon. They searched passersby and inspected their cargo.

8. January 2, 2013, 8th IB-CAFGU troops put up a checkpoint in Halapitan, San Fernando, Bukidnon.

9. January 10, 2013, a platoon of 8th IB troops from St. Peter made the rounds to Kulaman and Busdi, all in Malaybalay City.

The partial data gathered on these violations showed the AFP-PNP-CAFGU's utter disregard of the ceasefire agreement which is a part of the formal negotiations between NDFP and GPH aimed at attaining a just and lasting peace. They have exposed themselves as anti-peace forces in making up scenarios to justify their provocations calculated to fire up the NPA to violate the ceasefire agreement.

On the other hand, all revolutionary forces in the region strictly abided by the NDFP-Mindanao's early ceasefire declaration on December 5 covering areas affected by super-typhoon Pablo and the national directive on the extended suspension of offensive actions during the Christmas period. Under such circumstances, the masses in the guerrilla zones were provided a climate to peacefully celebrate the Christian tradition, join the programs on the 44th anniversary celebration of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines, and extend aid to the victims of super-typhoon Pablo.

While we eagerly await for the resumption of the peace talks, it must be clarified that the genuine peace that we aspire can only be attained with the resolution of the basic problems of the Filipino people which are the roots of the state of unpeace in the country at present. This means realizing the dream of breaking free from foreign control and domination of our national life by driving imperialism away from our shores. This means realizing the peasants' aspirations for land through genuine land reform and defeating feudalism. And this means totally overthrowing the bureaucrat capitalists who use the ruling classes' armed forces in order to oppress and exploit the people and abuse their positions in the government for self-enrichment.

The US-Aquino regime is not in any way sincere in pursuing genuine peace. For them, peace is when they can continue to cling to power to maintain and defend their class and properties amidst the suffering people's outcry for social equity. The peace they dream of is at the core of Oplan Bayanihan: to weaken our unified strength, quell our struggle, annihilate or force us revolutionaries to capitulate and rid completely a current threat to their domination.

Thus with the advent of year 2013, we must further strengthen and expand our ranks, firmly rely on our unity and unified efforts to assert our rights and welfare. We must vigorously support the people's army in advancing the people's war to the strategic stalemate stage. Let us make a nightmare out of the ruling classes' daydream of crushing us and turn the tables against them. We must daringly frustrate Oplan Bayanihan.


Cesar Renerio
Spokesperson
NDF-North Central Mindanao


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bisaya version

Mga Tropa sa 4ID PA-PNP-CAFGU Nakalapas sa Kasabutang Ceasefire

Niining katapusang adlaw sa gipalawig nga kasabutang bilateral ceasefire tali sa NDFP ug Gubyerno sa Pilipinas (GPH) nga nagsugod niadtong Disyembre 20, 2012 hangtud sa Enero 15, 2013, parsyal nga natala sa National Democratic Front-North Central Mindanao Region (NDF-NCMR) ang mga kalapasan sa AFP-PNP-CAFGU sulod sa maong panahon nga dunay pagsuspinde sa mga opensibang aksyon ang matag panig.

1. Nagpadayon ang kalihukang COPD sa 8thInfantry Batallion sa lungsod sa Lantapan, probinsya sa Bukidnon.

Niadtong Nobyembre 28, 2012 pa nagsugod ang COPD sa Brgy. Cawayan ug Brgy. Victory, sa lungsod sa Lantapan, Bukidnon. Sukad niadto, nagpondo na ang armadong pwersa nga gipanguluhan nilang Sgt. Compra ug Sgt. Subrado sa barangay hall nga anaa nahimutang taliwala sa kabalayan sa mga baryuhanon sa Barangay Victory. Sa laing bahin, anaa ang 13 ka sundalo nga nakauniporme ug armado sa haypawer nga pusil nagpondo gikan sa covered court sa baryo Cawayan ngadto sa hilit nga pribadong bodega sa gulay. Gisuhid sa mga sundalo ang duha ka barangay aron ipatuman ang saywar nga sangkap sa Oplan Bayanihan. Lakip sa ilang aktibidad mao ang pagpasiugda og sugal, pagpahubog ug pagpangilkil sa produkto sa mga mag-uuma. Hangtud karon nagpadayon ang maong aktibidad taliwala sa 26 ka adlaw nga kasabutan alang sa hunong-buto.

2. Niadtong Disyembre 23, misulod ang mga tropa sa 8 IB sakay sa duha ka 6x6 truck sa St. Peter, Malaybalay City nga nagguyod og duha ka kanyon. May pwersa sila nga nagsugok-sugok sa mga sityo sa St. Peter ug sa mga sityo sa silingang baryo sa Busdi.

3. Disyembre 26, ang nag-tsekpoynt nga mga pulis sa national highway sa Kinoguitan, Misamis Oriental, nangilkil sa mga motorista nga naglabay.

4. Disyembre 26, nagtsekpoynt ang mga CAFGU ug army nga sakop sa 8th IB sa Can-ayan, Malaybalay City. Gipang-imbestigar ang mga pasahero ug motorista. Susamang tsekpoint ang gipahigayon sa 8IB-CAFGU sa barangay Silae, Malaybalay City.

5. Disyembre 27, nag-tsekpoynt ang mga tropa sa 58th IB ug CAFGU sa Palo, Bal-ason, Gingoog City. Nagpusisyon ambus, pagtungod sa sakyanan sa iyang pusisyon, giti-onan ang mga sibilyan, ug gikapkap ang ilang mga bag ug ubang dala nga butang.

6. Disyembre 28, misulod ang laing tropa sa 8th IB sakay sa 4 ka 6x6 truck sa St. Peter, Malaybalay, City. Misugok sab sila sa mga sityo sa upat ka magkasikbit nga mga baryo.

7. Nagtsekpoynt ang siyam ka sundalo sa 8th IB niadtong Disyembre 31 sa tulay sa Brgy. Alanib, Lantapan. Gipangkapkapan nila ang mga lumalabay ug gipangrekisa ang mga kargamento.

8. Enero 2, 2013, nagtsekpoynt ang mga sundalo sa 8th IB-CAFGU sa Halapitan, San Fernando, Bukidnon.

9. Enero 10, 2013 – nagsulod ang usa ka platun nga tropa sa 8th IB nga gikan sa St. Peter padulong sa Kulaman ug Busdi, Malaybalay City.

Ang parsyal nga datos niini nga mga kalapasan nagpakita sa kawalay pagtahod sa AFP-PNP-CAFGU sa gikasabutang ceasefire nga kabahin sa pormal nga panaghisgot tali sa NDFP ug GPH aron sa pagkab-ot sa makatarungaon ug malahutayong kalinaw. Gibutyag nila ang ilang kaugalingon isip mga pwersang kontra sa kalinaw sa ilang pagmugna-mugna og senaryo aron makarason sa paghagit sa NPA nga makalapas sa kasabutan sa ceasefire.

Sa pikas bahin, hugot nga nagtamod ang tanang rebolusyonaryong pwersa dinhi sa rehiyon sa sayo nga deklarasyon sa ceasefire sa NDFP-Mindanao kaniadtong Disyembre 5 sa mga erya nga gihapak sa bagyong Pablo ug sa nasudnong kamanduan sa gipalawig nga pagsuspinde sa mga opensibang aksyon panahon sa Kapaskuhan. Ilalum sa maong kahimtang, nahatagan og kahigayunan ang mga masa sulod sa mga sonang gerilya sa malinawong pagsaulog sa Kristohanong tradisyon, sa pagtambong sa mga programa sa ika-44 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas, ug sa pagpahigayon sa mga operasyong pagtabang niadtong mga nabiktima sa bagyong Pablo.

Samtang mahinangpon kita nga nagapaabot sa pagpadayon sa panaghisgot sa kalinaw, kinahanglang matin-aw nga ang atong gipangandoy nga tinuod nga kalinaw makab-ot lang kung masulbad na ang batakang problema sa katawhan nga maoy gamot sa kawalay-kalinaw sa atong nasud karon. Buot ipasabot niini, pagkab-ot sa atong pangandoy sa paglugtab sa kontrol ug dominasyon sa mga langyawng gahum sa atong nasudnong kinabuhi kung mapalayas na ang imperyalismo. Nagkahulugan usab kini sa pagkab-ot sa pangandoy sa mga mag-uuma alang sa yuta kung mapatuman na ang tinuod nga reporma sa yuta ug pagkapukan sa pyudalismo; ug kung hingpit nang mapukan ang burukrata kapitalismo nga naggamit sa armadong pwersa sa nagharing hut-ong aron padayong daugdaugon ug pahimuslan ang katawhan ug paggamit sa ilang mga pusisyon sa gubyerno aron mahimong adunahan.

Ang rehimeng US-Aquino sa pagkatinuod, nagpakaaron-ingnon lang nga mahigugmaon sa kalinaw. Ang kalinaw alang kanila mao ang padayong nilang pagkapyot sa gahum aron ipabilin ug panalipdan ang ilang hut-ong ug mga kabtangan atubangan sa nag-ilaid nga katawhan nga nagasinggit og katilingbanong kaangayan. Ang kalinaw nga ilang gipangandoy mao ang kinauyukan sa iyang Oplan Bayanihan: pagpahuyang sa atong panaghiusa, pagdugmok sa atong pakigbisog, pagpuo o kaha pagpasurender kanatong mga rebolusyonaryo aron mawala ang hulga sa ilang paghari.

Busa sa pagsulod niining tuig sa 2013, dugang pa natong pakusgon ug palapdon ang atong han-ay, huptan ang hugot nga pagsalig sa atong panaghiusa ug hinugpong nga paglihok sa pagpanghingusog sa katungod ug kaayuhan natong mga kabus. Lagsik natong suportahan ang Hukbong Bayan sa pagpaabante sa gubat sa katawhan ngadto sa estratehikong patas. Himuon natong mangil-ad nga urom ang damgo sa nagharing hut-ong sa pagdugmok kanato ug balihon ang kahimtang. Tumang kamapangahason natong pakyason ang Oplan Bayanihan.

Cesar Renerio
Tigpamaba
NDF-North Central Mindanao