Bibiguin ng BHB ang panunungkulan ng hepe ng Oplan Bayanihan--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 17, 2013

Translation: NPA to frustrate Oplan Bayanihan chief's AFP term--CPP

Tiniyak ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na matatapos ng bagong talagang chief of staff ng AFP na si Lt. Gen Emmanuel Bautista ang kanyang termino na bigo dahil siguradong lubusan siyang mauunsyami sa kanyang idineklarang layunin na "gawing hindi na makabuluhan" ang Bagong hukbong Bayan (BHB) sa mga susunod na taon. Si Bautista ang itinuturing na siyang utak ng Oplan Bayanihan, ang kasalukuyang planong pang-operasyon sa kontra-insurhensya ng AFP.

"Hindi kayang pigilan ni General Bautista ang sikad ng paglago ng Bagong Hukbong Bayan," anang PKP.

"Patuloy na lumalaki ang Bagong Hukbong Bayan sa bilang at sa lakas-pamutok nito at tiyak na lalaki pa nang mas mabilis sa mga susunod na taon dahil patuloy na lumalala ang krisis ng naghaharing sistema na lalong nagpapalala ng di-mabatang pang-aapi at pagsasamanta sa masang manggagawa at magsasaka at sa mga sektor ng panggitnang uri" anang PKP.

"Sa mga susunod na taon, mas madalas at mas malaganap na makapaglulunsad ang BHB at ang mga milisyang bayan ng mga taktikal na opensiba sa mga larangan, rehiyon, inter-rehiyon at pambansang antas," anang PKP.

"Ang malalang pang-aabuso ng AFP at mga paramilitar na pwersa nito sa ilalim ng gerang mapanupil ng Oplan Bayanihan ay nagtutulak sa sambayanang Pilipino na maglunsad ng armadong paglaban kaakibat na kanilang pakikibaka para isulong ang reporma sa lupa, para labanan ang pagpasok ng mga dayuhang operasyon sa pagmimina at plantasyon, para ipaglaban ang mas mabuting kundisyon sa paggawa at pagpapataas ng sahod, para manindigan laban sa demolisyon ng mga komunidad at para tutulan ang pagpapabaya ng gubyerno sa edukasyon, kalusugan at iba pang serbisyo publiko."

"Tulad noong panahon ni Marcos, ang pang-aabuso ng reaksyunaryong militar at pulis ay kabilang sa pinakamalalaking dahilan para magganyak ang mamamayan na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan," anang PKP.

"Dahil nasa tuktok na mismo ng AFP ang utak ng Oplan Bayanihan, inaasahan ng PKP na lalo pang lalala ang mga kaso ng AFP ng pang-aabuso sa mga karapatang-tao na sasabayan ng maraming gimik sa midya upang pagtakpan ang mga gayong pang-aabuso," anang PKP.