CPP denounces Aquino failure to reciprocate temporary ceasefire


Information Bureau
Communist Party of the Philippines
January 02, 2013

The Communist Party of the Philippines (CPP) announced today that its Central Committee has informed all units of the New People's Army and the people's militia that its earlier declaration issued last December 20 for a ceasefire to take effect until January 15 has been rescinded. The ceasefire has been cut short and will end today at 2359H.

The CPP said that the shorter ceasefire period is due to the Aquino government's failure to extend its ceasefire order to January 15 in sync with the CPP ceasefire declaration and in compliance with an agreement arrived at by special representatives of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) and those of the NDFP.


Over the past few days, the NDFP has sent letters to the GPH's negotiating panel and special representatives to remind them of the synchronized ceasefire agreement.

The CPP earlier issued the ceasefire declaration to help create favorable conditions for another round of talks between the NDFP and the GPH. "In failing to reciprocate the ceasefire declaration of the revolutionary forces, the sincerity of the Aquino regime to pursue and boost NDFP-GPH peace negotiations has been put under serious question."

The CPP scored the "duplicity" of Atty. Alex Padilla, head of the GPH's negotiating panel, who in his new year message claimed that a ceasefire is in place "when he knows fully well that his boss had yet to issue any ceasefire order in accordance with the agreement with the NDFP."

"The Aquino regime has long been demanding the NDFP to engage in a ceasefire with the GPH," the CPP said. "After Aquino's noncompliance with the synchronized ceasefire agreement, similar temporary truces in the future have become infeasible except perhaps under some extraordinary circumstance."

"The Aquino regime's nonadherence to the temporary ceasefire agreement is a serious act of contempt against the peace negotiations supported and facilitated by the Royal Norwegian Government (RNG)," said the CPP. The RNG hosted the December 17-18 meeting between the GPH and NDFP special representatives at the Norwegian Embassy in The Hague.

"Furthermore, Benigno Aquino III's failure to comply with the synchronized ceasefire agreement casts doubt on the authority and status of his special representatives and negotiating panel led by Sec. Ronald Llamas and Atty. Alexander Padilla," said the CPP. "Aquino will have to make clear whether his special representatives and negotiating panel actually had any authority at all to negotiate and sign agreements that Aquino would comply with."

"Indeed, Aquino's noncompliance raises the question of whether he is at all serious in engaging the NDFP in peace negotiations," said the CPP. "For two years now, Aquino has consistently refused to comply with agreements with the NDFP, especially long-standing agreements as the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) and the Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)."

"In the face of the Aquino regime's impending failure to meet the objectives of Oplan Bayanihan to decimate the armed revolution by 2013 and transfer 'counter-insurgency' responsibilities to the Philippine National Police, it would appear that Aquino is interested only in going through the motions of peace negotiations as a camouflage to hide the brutalities committed by the AFP in carrying out his heightened war of suppression against the Filipino people," added the CPP.

"In continuing to detain at least 14 peace consultants of the NDFP in violation of the JASIG, the GPH has prevented peace negotiations from moving forward since the start of 2011."

The CPP also pointed out that the AFP has continued to carry out offensive operations and acts of suppression despite the Aquino regime's suspension of military operations since December 16. "Over the past two weeks, there has been practically no ceasefire on the part of the AFP as it continued to carry out military operations against suspected revolutionaries and communities suspected of being active in the revolutionary struggle.

"Despite its own ceasefire, the AFP did not order the removal of so-called "peace and development teams" deployed in rural communities, daily suppressing the people's civil and political rights," added the CPP. "The AFP set up military checkpoints to restrict people's movements, especially before and after the CPP's 44th anniversary last December 26 to prevent people from attending assemblies and surveilling those coming from the activites."

The AFP has arrested at least seven people during its own ceasefire period, including five farmers last December 21 in Mulanay, Quezon. On December 25, the AFP arrested Filemon Mendrez in Manjuyod, Negros Oriental. The military likewise arrested last December 28 Rene Esmondo Abiva in Bagumbayan, Tuguegarao City. The AFP claims that Mendez and Abiva are leaders of the revolutionary movement.

-----------------------------

Pilipino Translation


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 02, 2013

Binabatikos ng PKP si Aquino sa hindi pagtugon sa pansamantalang tigil-putukan


Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ngayong araw na ang Komite Sentral nito ay nagbigay-pabatid sa lahat ng yunit Bagong Hukbong Bayan at mga milisyang bayan na pinawawalambisa na ang naunang deklarasyon na inilabas noong Disyembre 20 hinggil sa tigil-putukan na may bisa hanggang Enero 15. Pinaikli na ang tigil-putukan at magtatapos ngayon sa ganap na 2359H.

Ayon sa PKP, ang mas maikling tigil-putukan ay bunsod ng di pagpapalawig ng gubyernong Aquino ng tigil-putukan nito hanggang Enero 15 para tumugma sana ng deklarasyon ng tigil-putukan ng PKP at bilang pagtupad sa kasunduan ng mga espesyal na kinatawan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) at ng NDFP.

Noong mga nakaraang araw, nagpadala ng mga liham ang NDFP sa negotiating panel ng GPH at sa mga espesyal na kinatawan upang paalalahanan sila kaugnay sa magkasabay na kasunduan ng tigil-putukan.

Maagap na naglabas ng deklarasyon ng tigil-putukan ang PKP upang makatulong sa paglikha ng paborableng kundisyon para sa panibagong serye ng mga usapan sa pagitan ng NDFP at ng GPH. "Sa hindi pagtugon sa deklarasyon ng tigil-putukan ng mga rebolusyonaryong pwersa, naging seryosong usapin ang kaseryosohan ng rehimeng Aquino na ipursige at isulong ang usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH."

Binatikos ng PKP ang "panlalansi" ni Atty. ALex Padilla, pinuno ng negotiating panel ng GPH, kung saan sinabi niya sa kanyang mensahe para sa bagong taon na umiiral ang tigil-putukan kahit "alam na alam niyang hindi pa naglalabas ang kanyang amo ng isang katusuan para sa tigil-putukan ayon sa napagkasunduan sa NDFP."

"Malaon nang hiling ng rehimeng Aquino na pumasok ang NDFP sa isang tigil-putukan sa GPH." anang PKP. "Pagkaraang di tumupad si Aquino sa isang kasunduan para sa magkasabay na tigil-putukan, mahirap nang magkaroon ng katulad ng pansamantalang mga tigil-putukan sa hinaharap liban na lamang sa mga ekstraordinaryong sirkunstansya."

"Ang hindi pagtalima ng rehimeng Aquino sa kasunduan para sa pansamantalang tigil-putukan ay isang seryosong paglapastangan sa usapang pangkapayapaang suportado at pinadadaloy ng Royal Norwegian Government (RNG)," anang PKP. Naging pubong-abala ang RNG sa pulong ng mga espesyal na mga kinatawan ng GPH at NDFP noong Disyembre 17-18 sa embahada ng Norway sa The Hague.

"Dagdag pa, ang di pagtupad ni Benigno Aquino III sa kasunduan para sa magkasabay na tigil-putukan ay lumilikha ng pagdududa sa awotoridad at katayuan ng kanyang mga espesyal na mga kinatawan at panel sa pakikipagnegosasyon nito na pinamumunuan ni Sec. Ronald Llamas at Atty. Alexander Padilla," anang PKP. "Dapat linawin ni Aquino kung may awtoridad bang talaga ang kanyang mga espesyal na kinatawan na makipag-usap at lumagda ng kasunduan na kanyang kikilalanin."

"Ang totoo, ang hindi pagtupad ni Aquino ay nagiging usapin kung siya mismo ay seryosong talaga na usapang pangkapayapaan sa NDFP," anang PKP. "Dalawang taon na ngayon, tuluy-tuloy na di tinutupad ni Aquino ang mga kasunduan sa NDFP, laluna ang mga dati nang kasunduan gaya ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)."

"Sa harap ng napipintong pagkabigo ng rehimeng Aquino na makamit ang mga layunin ng Oplan Bayanihan na gapiin ang armadong rebolusyon sa 2013 at ilipat ang 'kontra-insurhensyang' responsiblidad sa Philippine National Police, lumilitaw na interesado lamang si Aquino sa pagsakay sa usapang pangkapayapaan bilang pantabing sa brutalidad na ginagawa ng AFP sa pagpapatupad ng pinatinding gera ng panunupil nito sa sambayanang Pilipino," dagdag ng PKP.

"Sa patuloy na pagdetine sa di kululangain sa 14 na konsulatant sa usapang pangkapayapaan ng NDFP na paglabag sa JASIG, hinadlangan na ng GPH na umusad ang usapang pangkapayapaan noon pamang simula ng 2011."

Idinidiin ng PKP na patuloy ang AFP sa pagsasagawa ng mga operasyong opensibo at panunupil sa kabila ng suspensyon ng operasyong militar ng rehimeng Aquino na nagsimula noong Disyembre 16. "Sa nakaraang dalawang linggo, tila wala namang tigil-putukang pinaiiral ang AFP dahil patuloy ito sa pagsasagawa ng operasyong militar sa mga inaakusahang rebolusyonaryo at mga komunidad na pinagsusupetsahang aktibo sa rebolusyonaryong pakikibaka."

"Sa kabila ng tigil-putukan nito, hindi nag-atas ang AFP ng pagtatanggal ng mga tinaguriang "peace and development teams" na nakatalaga sa mga komunidad sa kanayunan, na araw-araw na sumusupil sa mga karapatang sibil at pulitikal ng mamamayan," dagdag ng PKP. "Nagtayo ng mga tsekpoint ang AFP upang hadlangan ang kilos ng mamamayan, laluna bago at pagkatapos ng ika-44 na anibersaryo ng PKP noong Disyembre 26 upang mapigilan ang mamamayan na dumalo sa mga pagtitipon at tiktikan yaong mga dumalo sa mga aktibidad."

Inaresto ng AFP ang pito katao sa panahon ng tigil-putukan nito, kabilang ang limang magsasaka noong Disyembre 21 sa Mulanay, Quezon. Noong Disyembre 25, inaresto ng AFP si Felimon Mendrez sa Manjuyod, Negros Oriental. Inaresto rin ng militar noong Disyembre 28 si Rene Esmondo Abiva sa Bagumbayan, Tuguegarao City. Sinasabi ng AFP na sina Mendrez at Abiva ay mga lider ng rebolusyonaryong kilusan.