Eleksyon dili tubag sa gutom! ANg paggtuo sa PKM-Sentral NegrosKA JULIAN MABINI
PKM-Sentral Negros

Enero 26, 2013

National Democratic Front of the Philippines
PAMBANSANG KATIPUNAN NG MGA MAGBUBUKID NG PILIPINAS
Sentral Negros

Ang reaksyunaryong eleksyon mao ang pinakahugaw nga aktibidad sa katilingban. Kini ang sugal sa tunga sa mga nagharing hut-ong agalong yutaan ug burgesya komprador. Pag-ilogay sa poder aron sa pagpabakod sa pagpanalipod sa tagsa nila ka mga intereses ug interes usab sa ilang agalon nga imperyalista pinaagi sa paggamit sa goons, guns and gold (3G’s). Sa malawig nga panahon ang eleksyon wala nagtubag sa suliran sa katawhan nga mao ang yuta, trabaho, katungod ug serbisyo sosyal.

Sa panahon sa ELECTION FEVER o nagkainit nga kampanya antes sa adlaw sa eleksyon, wala ug tuo ang matam-is nga pasalig sa mga bibig sa mga trapo – traditional politicians, samtang naggamit usab sila ug pakusog, panghulga, pagpangdagit, pagpamatay ug paghimo-himo sa mga kaso hangtod sa pagbilanggo sa ila mga kritiko ug kontra partido pinaagi sa paggamit sa AFP/PNP/CAFGU, korte ug private goons. Sama sa pamaagi ni Josy Limkaichong sa First District sa Negros Oriental upod sa iya mga alipuris. Sama sa nangagi nga eleksyon ang pagdakop ug pagbilanggo sa lider mag-uuma nga si Melia Quirante sa Barangay Trinidad, Guihulngan City. Si Melia Quirante usa ka maisog nga lider mag-uuma ug usa usab ka problema ni Josy Limkaichong sa iyahang kandidasiya tungod sa pag-expose sa iyang kapintas ug paglapas sa mga katungod sa mag-uuma.

Pagkahuman sa eleksyon dugang naman nga pag-antus sa mga mag-uuma ug katawhan sa mga bag-o naman nga kontra pumuluyo nga mga programa sa nagluklok sa poder sama sa programa sa development kuno nga nagtuga sa kawad-on sa panginabuhian ug puluy-anan tungod sa demolisyon ug pagpangilog sa kayutaan ug kawad-on sa serbisyo sosyal tungod sa korapsyon, pagpamatay sa mga kontra partido nga Barangay Officials ug mga mangunguma.

Sa karong 2013 nga eleksyon, ang mag-uuma walay angay lauman ilabi na ni Josy Limkaichong nga usa ka bangis, militarista, kawatan nga halimaw sa unang distrito ug tibuok Negros Oriental. Atong pangandaman ang kabangis niini sa pag-init na sa kampanya. Dili usab malikayan nga himuon ang gihimo kaniadto, ang pagdagit, pagpamatay ug pagbilanggo sa iya mga kritiko ug kung mahitabo usab kini wala na may laing singlon kundi ang mga pulitikong SY-LIMKAICHONG kag iyang mga alipures.

Ang PKM-Sentral Negros hugot nga nagtuo nga ang tinuoray nga reporma sa yuta, hustisya, kalinaw ug kagawasan maangkon dili pinaagi sa eleksyon kundi sa panaghiusa sa pag-asdang sa gubat sa katawhan aron sa pag-ilog sa gahum pulitika sa pagtukod sa estado sa proletaryado.

Ang PKM-Sentral Negros nanawagan sa tibuok mag-uuma ug katawhan nga hugpungon ang atong kusog aron igiit ang pagpraktika sa demokratikong katungod. Wagtangon sa gahum si Josy Limkaichong sa Unang Distrito ug tibuok Negros Oriental kag singlon sa utang nga dugo sa mag-uuma, iasdang ang gubat sa katawhan alang sa tinuoray nga reporma sa yuta ug nasudnon nga industriyalisasyon!

MABUHAY ANG HUT-ONG MAG-UUMA!
MABUHAY ANG ARMADONG PAKIGGUBAT SA KATAWHAN!

Gipirmahan:
KA JULIAN MABINI
Spokesperson
PKM-Sentral Negros