Hindi tumupad si Aquino sa Kasunduan hinggil sa Magkasabay na Tigil-Putukan hanggang Enero 15, 2013

Luis G. Jalandoni
Tagapangulo, NDFP Negotiating Panel
Disyembre 31, 2012

Nakapanghihinayang ang hindi pagtupad ng Presidente ng GPH na si Aquino sa kasunduang napagkaisahan ng mga Espesyal na mga Kinatawan ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) noong Disyembre 18, 2012 sa Royal Norwegian Embassy sa The Hague. Nagkasundo ang magkabilang panig sa isang tigil-putukan mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013. Ang kasunduang ito, na napormalisa sa isang Press Communique (Pahayag sa Midya) na pinatotohanan ni Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh, ay ibinunga ng pulong ng mga Espesyal na mga Kinatawan ng magkabilang panig para sa pagsusulong ng espesyal na landas ng usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP.


Batay sa naturang kasunduan at dahil sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng NDFP, naglabas ang Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP-KS) ng deklarasyon ng tigil-putukan noong Disyembre 20, 2012 para sa isang magkasabay na pag-iral ng tigil putukan sa GPH mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013. Dahil sa kawalan ng katugong deklarasyon ng GPH ng tigil-putukan hanggang Enero 15, 2013, inirerekomenda ng Panel sa Pakikipagnegosasyon ng NDFP ang tigil-putukan na hanggang Enero 2, 2012 na lamang, ang petsang inianunsyo ng GPH ng deklarasyon nito ng suspensyon ng opensibong mga operasyong militar (SOMO).

Isang mayor na pagkawala ng pagkakataon na umusad sana ang usapang pangkapayapaan ang hindi pagrespeto ng gubyernong Aquino sa kasunduang pinagkaisahan ng mga Espesyal na mga Kinatawan nito na pinamunuan ng Presidential Adviser for Poilitical Affairs nito na si Ronald Llmas, kasama si Alexander Padilla, ang tagapangulo ng Negotiating Panel ng GPH at ng mga Espesyal na Kinatawan ng NDFP. Dapat kilalanin ng gubyernong Aquino ang komitment na pinasok ng mga Espesyal na Kinatawan nito. Dapat magbigay ito ng karampatang konsiderasyon sa pormal na pagpapatotoo ng pahayag sa midya ni Royal Norwegian Ambassasor Ture Lundh at sa sinserong pagsisikap ng Royal Norwegian Government na isulong ang espesyal na landas at ang regular na usapang pangkapayapaan ng GPH-NDFP.