Maghanda sa opensiba ng AFP, panawagan ng PKP sa BHB


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 15, 2013

Translations: CPP calls on NPA to gear up against AFP offensive

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (BHB) sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) na kagyat na ibalik ang opensibong postura, agawin ang inisyatiba at paghandaan ang inaasahang opensibang militar na ilulunsad ng Armed Forces of the Philippines (AFP) laban sa BHB at rebolusyonaryong masa sa pagtatapos ng pansamantalang sabayang tigil-putukan ngayong araw.


Kaalinsabay, ipinahayag ng PKP na sa nakaraang 27 na araw, matamang tumalima ang Bagong Hukbong Bayan sa deklarasyon ng tigil-putukang inilabas na Komite Sentral ng PKP na sumaklaw mula Disyembre 20 hanggang Enero 15.

Binatikos din ng PKP ang rehimeng Aquino at ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police (PNP) nito sa patuloy na pagpapaigting ng mga opensibong operasyon sa panahon ng pinagkasunduang tigil-putukan at sa malalalang pag-abuso sa mga karapatang-tao. .

"Sa nakaraang 27 araw, nagsagawa ng malawakang pagtatambak ng pwersa at mga opensibong operasyon ang AFP mula Luzon hanggang Mindanao, na pagsasamantala sa kabutihang-loob ng mga rebolusyonaryong pwersa," anang PKP. "Ang pinakahuling insidente ay ang reyd ng mga elemento ng 10th Special Forces ng AFP na kasanib ang mga lokal pwersa ng CAFGU sa isang platun ng Herminio Alfonso Command ng BHB noong Enero 10 sa Upper Tiwayan, Barangay Badyangan, Arakan, North Cotabato."

Ayon sa NDF-Southern Mindanao, naghahanda ang yunit ng BHB para sa isang pulong sa lokal na masang magsasaka upang talakayin ang problema sa lupa sa lugar. Sa mahigpit na pagtalima sa mga kundisyon ng deklarasyon sa tigil-putukan ng PKP, ipinagtanggol ng BHB ang sarili, nanaig sa opensiba ng AFP at ligtas na nakaatras.

"Sa pagdedeklara ng tigil putukan mula Disyembre 20 hanggang Enero 15 na kasabay ang kahalintulad na deklarasyon ng tigil-putukan ng GPH, nais ng PKP na likhain ang mainam na kundisyon upang itulak ang usapang pangkapayapaan," dagdag ng PKP.

"Sa kasamaang-palad, tinangka ng GPH na libakin ang pahayag ng Disyembre 18 na pinatotohanan ng Ambassador ng Royal Norwegian Government (RNG) na si Ture Lundh sa pamamagitan ng hindi paglalabas ng katugong deklarasyon hanggang noon na lamang hapon ng Enero 2, labinlimang araw matapos ang kasunduan na nagtulak sa PKP na saglit na ipawalambisa ang kautusan sa tigil-putukan," pagdidiin ng PKP. Sa sumunod na araw ay muling pinalawig ng PKP ang deklarasyon sa tigil-putukan alinsunod sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng NDFP, matapos pormal na ipabatid sa NDFP ng utos ni Aquino sa AFP.

"Sa kabila ng paglapastangan ng rehimeng Aquino sa kasunduan ng Disyembre 18 na atrasadong naglabas ng katugong deklarasyon ng tigil-putukan at pagpapatuloy ng mga opensibong operasyong militar nito, handang magbigay ang rebolusyonaryong pwersa at ipagtuloy ang pagsisikap na harapin ang usapang pangkapayapaan sa gubyerno ng Pilipinas."

"Naghihintay ang mga rebolusyonaryong pwersa ng susunod na pormal na mga pag-uusap sa pagitan NDFP at ng GPH at umaasang magbubunga ito ng tiyak at mas kongkretong mga kasunduan upang lutasin ang mga nakabiting usapin ng patuloy na pagpipiit sa 14 na konsultant ng NDFP at sa detensyon ng di-kukulangin sa 400 bilanggong pulitikal na pglabag sa mga umiiral na kasunduan tulad ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL)."

"Gayundin, umaasa ang mga rebolusyonaryong pwersa na ang usapang pangkapayapaan ng NDFP-GPH ay uusad sa sunod na yugto ng substantibong adyenda upang talakayin ang mainit na usaping sosyo-ekonomiko gaya ng kawalang-lupa, kawalang-hanapbuhay, mababang sahod, mataas na presyo ng bilihin, gutom, kahirapan at lahatang-panig na ekonomikong istagnasyon, na siyang mga ugat ng umaalimpuyong gera sibil sa bansa," anang PKP.