Magkaisa at igiit ang katarungan para sa lahat ng krimen ng imperyalistang US laban sa sambayanang Pilipino--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 23, 2012

Translations: Unite and demand justice for all US imperialist crimes against the Filipino people--CPP

Nananawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng patriyotiko, progresibo at demokratikong pwersang Pilipino na iangat ang bandila ng pambansang soberanya ng Pilipinas upang igiit hindi lamang ang bayad-pinsala sa pagkasira ng Tubbataha reef kundi maging ang katarungan sa lahat ng krimeng ginawa ng imperyalistang US sa sambayanang Pilipino.

Nanawagan ang PKP sa mga makabayang mag-aaral, propesor, syentista, mga nagtataguyod sa kalikasan, manggagawang pangkalusugan, propesyunal, mamamahayag at mga personahe na pangunahan ang pambansang debate laban sa nagpapatuloy na paniniil ng US sa Pilipinas. "Tawag ng pagkakataon na maglunsad ng tunggalian ng mga ideya upang ilantad at ibasura ang mga saligang kabalighuan ng patakaran ng pangangayupapa ng rehimeng Aquino sa US maging ang sinasabing 'pagkakaibigan' ng mga imperayalistang US at ng sambayanang Pilipino."

"Ang lansakang pagpasok ng barkong pandigma ng US sa Tubbataha, ang pagkasira ng mga bahura at ang tahasang pagpapakita ng armas sa mga Pilipino tagabantay ng bahura ay ang pinakabagong kamuhi-muhing pagpapakita ng arogansya ng mga Amerikano laban sa soberanya ng Pilipinas," pagdidiin ng PKP. "Dapat magkaisa ang sambayanang Pilipino na wakasan ang patuloy na pagbalewala sa teritoryal na integridad ng Pilipinas at sa paggamit sa bansa bilang isang militar na himpilan para sa hegemonismo ng US at sa mga operasyon para sa pagpapakita ng kapangyarihan sa Pilipinas."

"Dapat kundenahin ng kasalukuyang henerasyon ng mga patriyotikong Pilipino ang pagkatuta ng rehimeng Aquino na walang kahiya-hiya sa pagiging tagapagpaliwanag ng militar ng US sa harap ng tahasang paglapastangan nito sa soberanya ng Pilipinas," anang PKP. "Nagsisilbing alagaing tuta ang rehimeng Aquino ng imperyal na gubyerno ng US sa pagpapahintulot nito sa militar ng US na gamitin ang Pilipinas bilang dayuhang gwardyahan nito."

"Dapat magkaroon ng isang kampanya upang pag-aralan ang kasaysayan ng kolonyal at malakolonyal na pagsakop ng US sa Pilipinas at ilantad ang makasariling ultra-nasyunalistang pang-ekonomyang interes ng mga imperyalistang US at ang walang-awat na pagpapakatuta ng mga naghahari sa republika ng Pilipinas simula pa noong 1946," anang PKP.

"Maging inspirado tayo ng rebolusyonaryo at patriyotikong mga bayani, mula kay Bonifacio hanggang kay Recto. Balikan natin kung paanong lumaban ang sambayanang Pilipino sa isang mahabaang pakikidigma laban sa kolonyalistang US, kung paano ginamit ng militar ng US ang kanilang malalakas na sandata at gumamit ng mga mapamuksang taktika sa pagpatay sa milyun-milyong Pilipino sa panlulupig sa Pilipinas at kung paanong hanggang ngayo'y walang upisyal na paghingi ng paumanhin ang gubyernong US sa kanilang mga krimen sa gera at sa kanilang krimen laban sa sangkatauhan."

"Dapat igiit ng sambayanang Pilipino ang pagbabayad-pinsala sa pagpasok at pagkasira ng Tubbataha reefs dulot ng pagkabahura doon ng USS Guardian. Dapat din nilang igiit na itigil na ang walang-awat na paglabas-masok, pagdaong at pagpapatrulya ng mga barkong pandigma ng US na kargado ng mga armas-nukleyar sa karagatan ng Pilipinas," anang PKP.

"Higit pa rito, pinatatampok ng pagpasok sa Tubbataha ang umiiral na krusyal na mga usapin ng kinabibilangan ng tahasang paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas sa nakaraan," anang PKP. "Dagdag pa rito, dapat kastiguhin ang gubyerno ng US at pagbayarin sa brutal na pamamaril noong 1970s sa isang batang Aeta na nangangalahig ng basura sa Clark Air BAse na diumano'y pinagkamalang "baboy-ramo" ng mga sundalong Amerikano."

Idinidiin ng PKP na patuloy ang pagtanggi ng gubyerno ng US na ilabas kung saan at ilan ang mga armas nukleyar na inimbak sa dating mga base sa Clark at Subic. Patuloy pa ring itinatanggi ng gubyernong ng US na akuin ang responsibilidad sa paglilinis ng mga nakalalasong basurang iniwan sa mga baseng ito. Idinidiin din ng PKP na di pa rin naparurusahan ang mga sundalong Amerikanong responsable sa pamamaril sa magsasakang si Buyong-buyong Isnijal sa Basilan noong 2002.

Idinidiin din ng PKP na ang sundalong Amerikanong nahatulan sa salang panggagahasa sa isang Pilipina sa Subic noong 2005 ay pinasibat sa US upang takasan ang katarungan. Ang mga sundalong nakahimpil sa Zamboanga simula 2001 ay sangkot sa iba't ibang kaso ng walang-patumanggang pamamaril, pambubugbog, pang-aatake at samutsaring kaso ng pambabastos sa kulturang Pilipino.