Muling pinalawig ng PKP ang tigil-putukan hanggang Enero 15 pagkatapos ng atrasadong pag-aanunsyo ng GPH

Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2012

Translation: CPP reextends ceasefire to January 15 after belated GPH announcement

Muling pinalawig ngayon ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang deklarasyon ng tigil-putukan nito hanggang Enero 15 matapos ang atrasadong deklarasyon ng rehimeng Aquino kahapon sa suspensyon ng mga operasyong militar nito.

Sumusunod ang deklarasyon ng PKP-KS:

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby declares to all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias that the end of the ceasefire declared on December 20 has been reextended to 2359H of January 15. Specifics of the December 20 order will remain valid for the duration of this order. This declaration overrides an earlier order by the CPP-CC abbreviating the ceasefire to 2359H of January 2.


This declaration is being issued upon recommendation of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) after being belatedly informed of the formal order by the president of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) Benigno Aquino III extending the suspension of offensive military and police operations of the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine National Police (PNP).Sang-ayon sa PKP, hindi maagap na iniutos ng gubyernong Aquino ang pagpapalawig ng nauna nitong suspensyon ng mga opensibong operasyong militar at pulis. Sa kopya ng dokumentong naglaman ng kautusan, ipinadala ang rekomendasyon ng Kalihim ng Pambansang Depensa kahapon lamang ng tanghali, dalawang linggo na matapos mapagkaisahan ang kasunduan at ilang oras pagkatapos maisapubliko ng PKP ang kautusan na nagpapaikli ng tigil-putukan.

Sa nakaraang dalawang linggo, hindi tinugon ng mga kinatawan ng GPH ang ilang mensahe na nagpapaala ng pagtalima sa sabayang pansamantalang tigil-putukan mula Disyembre 20 hanggang Enero 15. Direktang ipinadala ang mensahe ng Negotiating Panel ng NDFP at sa pamamagitan ng third-party facilitator, ang Royal Norwegian Government.

"Umaasa ang PKP na ang muling pagpapalawig sa katusan ng tigil-putukan ay makatutulong sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at NDFP. Gayunpaman, maraming pang kailangang gawin ang GPH sa usapin ng pagtalima at pagtutuwid sa mga paglabag sa mga nakaraang kasunduan, kabilang ang pagpapalaya sa mga idinetineng konsultant sa usapang pangkapayaan na naaayon sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang pagpapalaya sa mahigit 400 bilanggong pulitikal na naaayon naman sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law."

Kaalinsabay, tinutuligsa ng PKP ang nagpapatuloy na operasyong militar ng AFP sa kabila ng kautusan ni Aquino sa tigil-putukan. "Nagiging walang-saysay na piraso na papel lamang ang kautusan sa tigil-putukan ni Aquino dahil sa patuloy na mga opensibong operasyong militar ng AFP laban sa mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa sa iba't ibang bahagi ng bansa," anang PKP.