NDF hits AFP for successive ceasefire abuses

Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines
Southern Mindanao

12 January 2013

In both ends of the Southern Mindanao NPA regional territory, the AFP was on active, combat offensive military posture signifying a serious breach of the self-declared ceasefire of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) -- an act that could only imperil the GPH-National Democratic Front of the Philippines peace initiatives.What constituted as a bald-faced ceasefire violation was the incongruity-in-terms "defensive security patrol" by the 10th Special Forces which raided a platoon of the Guerilla Front 53 Herminio Alfonso Command January 10 at 5pm in Upper Tiwayan, Brgy. Badyangun, Arakan, North Cotabato.

The Red fighters were preparing for a mass meeting to discuss the land problem and tactical plans for agrarian revolution campaign, when the fascist AFP troops along with Cafgu paramilitary forces pounced upon them.  Strictly abiding the CPP's extended ceasefire declaration last January 3, the NPA platoon prevailed over the AFP, defended itself from the raid, evaded safely, but left an M14 and personal belongings.  The Red fighters were not preparing for an attack as wrongly peddled by the elite 10th SF-SOCOM-AFP in an effort to justify its military offensive.  The Special Forces in North Cotabato -- previously 5th SF -- are notorious human rights violators, responsible for the spate of abusive operations against the peasants, who conspired in the killing of Italian missionary Fr. Fausto "Pops" Tentorio and the civilian, Ramon Batoy in 2011.

Also, on January 9, the 67th Infantry Batallion-10th ID arrested, detained and released after 8 hours of tactical interrogation civilian Pablito Gubaton a Purok chairman of Bangas, Brgy. Mainit, Cateel town.  The military accused Gubaton of receiving relief packs from the NPA -- a malicious lie to sow intrigue against legal organizations and to prevent these well-meaning groups from giving genuine assistance to the masses.  As with its stance against Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, the military is intolerant of any organization or individual who wish to assist Pablo-affected victims in Compostela Valley and Davao Oriental; it is also prejudiced against the masses that avail of such precious assistance.

The AFP is desperate to turn the Pablo catastrophe suited to its own anti-people and counterrevolutionary machination.  It continues to violate human rights of the masses; it treats the masses as fair game to its dirty tactics, its torture and intimidation even if the peasants and workers in the hinterlands are already suffering from Pablo.  Its conduct of offensive military operation stays in areas not hit by Pablo, wasting people's money while its relief and rehabilitation in Pablo-affected areas are sparse and wanting.

Indeed, what the enemy failed to achieve in the counterrevolutionary operations against the People's Army they desperately try to attain by attacking the fundamental human rights of the people.  The AFP-US-Aquino regime is certainly under the illusion that it can sway the people with Oplan Bayanihan as its main anti-poverty, relief and rehabilitation, and peace program in the countryside.  If it is unfair and discriminatory against its own public officials, if it is vicious against the masses, if it disparages its self-declared ceasefire agreement and imperils the resumption of peace negotiations, then it should be thoroughly opposed and ousted.

No amount of AFP special operations and treachery can stem the advance of the revolutionary movement.  It could only succeed in alienating the AFP, in increasing the ranks of revolutionaries, and in further galvanizing the people's resolve to struggle against the fascist Aquino regime.

____________________________


NDF gimakmak ang AFP tungod sa sunud-sunod nga pagpangabuso sa hunong buto


Rubi del Mundo
National Democratic Front of the Philippines
Southern Mindanao

12 Enero 2013

Sa managtumoy nga bahin sa teritoryo sa Bagong Hukbong Bayan dinhi sa Southern Mindanao, ang AFP aktibo ug subsob sa opensibang operisyong kombat.  Nagpasabot lang kini sa seryosong paglapas sa gideklarang kaugalingong hunong-buto sa Gobyerno sa Pilipinas (GPH), ug ang maong aksyon mobutang lang sa peligro sa mga inisyatibang pangkalinaw tali sa GPH ug National Democratic Front of the Philippines.    

Gihimo ang walay ulaw nga paglapas sa hunong-buto pinaagi sa katingad-ang termino nga “defensive security patrol” sa 10th Special Forces nga mi-reyd sa usa ka platun sa Gerilyang Nataran 53 Herminio Alfonso Command alas-singko ang takna sa hapon niadtong Enero 10, didto sa Upper Tiwayan, Barangay Badyangun, lungsod sa Arakan, North Cotabato.

Ang mga Pulang manggugubat nagapangandam alang sa usa ka dakong tigom aron hisgotan ang problema sa yuta ug mga taktikal nga plano alang sa kampanyang agraryong rebolusyon, sa dihang gilakdup sila sa mga pasistang tropa sa AFP kauban ang mga pwersa sa paramilitar nga Cafgu.  Tungod hugot nga mitamod sa gideklara sa Partiko Komunista ng Pilipinas nga pag-inat sa hunong-buto niadtong Enero 3, mipagtigbabaw batok AFP ang platun sa NPA; gidepensahan sa NPA ang kaugalingon gikan sa reyd ug luwas nga milikay apan nahabilin niini ang usa ka M14 riple ug mga kabtangan.  Sukwahi sa gipakaylap nga bakak sa 10th SF-Socom-AFP aron depensahan ang gihimo niining opensiba, wala nangandam ang mga Pulang manggugubat sa usa ka pagpangatake.

Ang Special Forces sa North Cotabato nga kanhing 5th SF, notoryus sa pagpanglapas sa tawhanong katungod, responsable sa sunud-sunod nga operisyong pagpangabuso batok mga pisante ug nakigkunsabo sa pagpatay sa Italyanong pari nga si Fr. Fausto ‘Pops’ Tentorio ug sa sibilyan nga si Ramon Batoy niadtong 2011.      

Niadtong Enero 9, gi-aresto ug gideteyn sa 67th Infantry Battalion-10th ID ang sibilyan nga si Pablito Gubaton, purok chairman sa Bangas, Barangay Mainit, lungsod sa Cateel, Davao Oriental.  Human sa walo ka oras nga taktikal nga interogasyon, gibuhian sa AFP si Gubaton.  Giakusahan sa militar si Gubaton nga midawat og mga relief pack gikan sa NPA -- usa ka malisyosong bakak aron magsabwag og intriga batok sa mga ligal nga organisasyon ug aron pugngan ang mga grupo nga buot lang mohatag og tiunay nga tabang sa mga masa.  Sa barug usab niini batok kang Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte, dili mauyunan sa militar ang bisan unsang organisasyon o indibidwal nga buot motabang sa mga biktima nga apektado sa Pablo sa mga probinsya sa Compostela ug Davao Oriental.  Mapihigon usab kini batok mga masa nga nagadawat sa mga bililhong hinabang.     

Desperado ang AFP nga mouyon ang dakong kagul-anang nahitabo sa Pablo ngadto sa kontra-katawhan ug kontra-rebolusyonaryong laraw niini.  Padayon kining nagalapas sa tawhanong katungod sa mga masa; gina-tratar niini ang mga masa isip angay nga target alang sa mga daotan niining taktika sama sa pagpang-tortyur ug pagpanghadlok bisan pa man nag-antos na sa kalisud ang mga pisante ug mamumuo sa kabukiran tungod sa Pablo.  Ang paglunsad niini’g mga opensibang operisyong militar nagpabilin sa mga erya nga wala gihapak ni Pablo, ug sa ingon, gi-usik-usikan lang niini ang kwarta sa katawhan samtang ang hinabang ug rehabilitasyon niini sa mga eryang apektado sa Pablo nagpabiling nihit ug kulang.

Sa pagkatinuod, kun unsa man ang pakyas nga nakab-ot sa kaaway dinha sa mga kontra-rebolusyonaryong operisyon niini batok sa Hukbong Bayan, desperado nila kining ginakab-ot pinaagi sa pagpangatake sa mga batakang katungod sa katawhan.  Nagadamgo ang rehimeng AFP-US-Aquino nga kaya ra niining ilaron ang katawhan nga kuno ang Oplan Bayanihan, mao ang nag-una niining programa sa kabukiran aron batokan ang kalisud, aron maghatag og hinabang og rehabilitasyon, ug aron makab-ot ang kalinaw.

Kun ang rehimeng AF-US-Aquino adunay pagpangdapig ug diskriminasyon batok sa mga kaugalingon niining mga opisyal, kun bangis kini batok mga masa, kun ginabugal-bugalan niini ang gideklarang kaugalingong hunong buto ug kun ginabutang niini sa peligro ang pagpadayon sa negosasyong pangkalinaw, nan, angay lang kining hingpit nga batokan ug palagputon. 

Bisan unsaon pa sa AFP og pagpanglimbong ug pagpasubsob sa mga ispesyal operisyon, dili ug dili niini mapugngan ang pag-asdang sa rebolusyonaryong kalihokan.  Molampos lang hinoon kini sa pagpahimulag sa AFP, sa pagpadaghan sa ihap sa mga rebolusyonaryo ug pagpa-aghat sa buot sa katawhan nga makigbisog batok sa pasista nga rehimeng Aquino.