Nilabag muli ng AFP ang SOMO sa opensiba sa BHB sa NCotabato


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 12, 2013

Translation: AFP breaks SOMO anew in NCotabato offensive vs NPA

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino at ang Armed Forces of the Philippines nito sa paglabag sa pansamantalang sabayang tigil-putukan sa pamamagitan ng paglulunsad ng opensibang militar kahapon laban sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Barangay Malire, Antipas, North Cotabato.

Ipinakikita ng mga inisyal na ulat na sinimulan ng mga elemento ng mga Special Forces ng Philippine Army at tropa ng 602nd Brigade ang operasyong kombat pagkatapos mabalitaan ang presensya ng yunit ng BHB sa lugar, anang PKP. Nagresulta ang opensiba ng AFP sa armadong engkwentro sa lokal na yunit ng BHB.<-- --="--" more="more">

"Isang panibagong akto ng pagbalewala sa pansamantalang sabayang kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang opensibang operasyon ng AFP, pagdidiin ng PKP." Pinagkaisahan ang sabayang kasunduan sa tigil-putukan sa isang pulong ng mga espesyal na kinatawan ng rehimeng Aquino at NDFP noong Disyembre 17-18 sa The Netherlands.

Sinaksihan ang kasunduan ni Ambassador Ture Lundh ng Royal Norwegian Government, nagsilbing ikatlong partidong namamagitan sa usapang pangkayapaan ng NDFP-GPH. Sumasaklaw ang sabayang tigil-putukan mula Disyembre 20, 2012 hanggang Enero 15, 2013.

"Sa nakaraang tatlong linggo simula Disyembre 20, naglunsad ang rehimeng Aquino ng malawakang opensiba at pagdedeploy ng tropa na nagpapawalangsaysay sa sabayang kasunduan sa tigil-putukan at ginagawa itong isang walang kwentang piraso ng papel," anang PKP.