Order to end temporary ceasefire today


Central Committee
Communist Party of the Philippines
2 January 2013

The Central Committee of the Communist Party of the Philippines hereby informs all commands and units of the New People's Army (NPA) and the people's militias that the temporary ceasefire order issued last December 20, 2012 will end at 2359H today, January 2, 2013, instead of January 15.

This declaration is being issued upon the recommendation of the Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) after the failure of the Government of the Republic of the Philippines (GPH) to comply with the agreement last December 17-18 to extend its own ceasefire order to January 15. The agreement was contained in the Press Communique authenticated by Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh.


The original CPP ceasefire declaration of December 20 was issued with the aim of creating favorable conditions for the resumption of peace negotiations being scheduled for this month.

The CPP has decided to abbreviate the ceasefire order to ensure that units of the New People's Army and people's militias will not be placed in an unduly disadvantaged position when the Armed Forces of the Philippines (AFP) ends its suspension of military offensives by midnight tonight.

The NPA and the people's militias should immediately assume an offensive posture and confront and frustrate the enemy campaigns of suppression, defend the people against the fascist onslaughts of the AFP and the armed agents of the Aquino regime and advance the strategic objectives of the people's war.
-----------------------------

Pilipino Translation:

Tapusin ang pansamantalang tigil-putukan


Komite Sentral
Partido Komunista ng Pilipinas
02 Enero 2013

Ipinapabatid ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa lahat ng kumand at yunit ng Bagong Kukbong Bayan (BHB) at ng milisyang bayan na ang kautusan sa pansamantalang tigil-putukan na inilabas noong Disyembre 20, 2012 ay matatapos ngayong 2359H, Enero 2, 2012 sa halip na sa Enero 15.

Inilalabas ang deklarasyong ito sa rekomendasyon ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) matapos hindi tumupad ang Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) sa kasunduang ginanap noong Disyembre 17-18 na palawigin ng gubyerno ang tigil-putukan nito hanggang Enero 15. Nilaman ang kasunduang ito sa Press Comminque na pinatotohanan ni Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh.

Inilabas ang orihinal na deklarasyon ng PKP ng Disyembre 20 sa layong lumikha ng paborableng mga kundisyon para sa pagtutuloy ng usapang pangkapayapaan na nakatakda sanang ganapin ngayong buwan.

Nagpasya ang PKP na paikliin ang tigil-putukan upang tiyaking lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan at ng mga milisyang bayan ay hindi malagay sa disbentaheng pusisyon kapag pinutol ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang suspensyon ng opensibong operasyong militar nito mamayang hatinggabi.

Dapat kaagad na ibalik ng BHB at ng mga milisyang bayan ang opensibong postura nito at harapin at biguin ang mga kampanya ng panunupil ng kaaway, ipagtanggol ang mamamayan laban sa pasistang pananalakay ng AFP at ng mga armadong ahente ng rehimeng Aquino at isulong ang estratehikong layunin ng digmang bayan.
---------------------------

Bisaya Translation:

Mando aron taposon karong adlawa ang temporaryong hunong-buto


Komite Sentral
Partido Komunista sa Pilipinas
2 Enero 2013

Gipahibalo sa Komite Sentral sa Partido Komunista sa Pilipinas ang tanang komand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug milisyang bayan nga ang mando alang sa temporaryong hunong-buto nga gipagula niadtong Disembre 20, 2012 tapuson na sa 2359H karong adlawa, Enero 2, 2013, inay nga sa Enero 15.

Kining deklarasyon gipagula subay sa rekomendasyon sa Negotiating Panel sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) human mapakyas ang Gobyerno sa Republika sa Pilipinas (GPH) nga motuman sa kasabutan niadtong Disembre 17-18 nga langanon ang kaugalingon niining mando alang sa hunong-buto taman sa Enero 15. Ang kasabutan napatik sa Press Communique nga gipamatud-an ni Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh nga nagpahapsay sa miting didto sa Royal Norwegian Embassy sa The Hague.

Ang oridyinal nga deklarasyon sa hunong-buto sa PKP niadtong Disembre 20 gipagula subay sa rekomendasyon sa NDFP Negotiating Panel ug nagtinguha nga makamugna og paborableng kahimtang alang sa subling pagpahigayon sa negosasyong kalinaw karong bulana.

Mihukom ang PKP nga mub-an ang order sa hunong-buto aron siguruhon nga ang mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan ug milisyang bayan wala mabutang sa disbintaha kung taposon na sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang SOMO niini karong tungang gabii.
----------------------------

Hiligaynon Translation:

Mandu sa pagtapos sang temporaryo nga untat-lupok subong nga adlaw

Komite Sentral
Partido Komunista sang Pilipinas
2 Enero 2013

Ang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) nagapahibalo subong sa tanan nga kumand kag yunit sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) kag sang mga milisya sang banwa nga ang ginpapanaog nga temporaryo nga untat-lupok sadtong Disyembre 20, 2012 magatapos sa 2359H subong nga adlaw, imbes sa Enero 15.

Ining deklarasyon ginpapanaog sandig sa rekomendasyon sang Negotiating Panel sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) pagkatapos nga mapaslawan ang Government of the Republic of the Philippines (GPH) nga magsunod sa nakasugtan sadtong Disyembre 17-18 nga palawigon ang iya kaugalingon nga mandu nga untat-lupok sa Enero 15. Ining kasugtanan nagbutang sa Press Communique nga ginpamatud-an sang Royal Norwegian Ambassador nga si Ture Lundh, nga nagpatigayon sang pulong sa Royal Norwegian Embassy sa The Hague.

 Ang orihinal nga deklarasyon sang untat-lupok sang PKP sadtong Disyembre 20 ginpapanaog sa rekomendasyon sang NDFP Negotiating Panel nga may katuyuan nga tugahon ang mga paborable nga kundisyon para sa pag-umpisa liwat sang mga negosasyon pangkalinungan sining bulan.

Nagdesisyon ang PKP nga palip-uton ang mandu sang untat-lupok agud siguruhon nga ang mga yunit sang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag mga milisya sang banwa indi mabutang sa disbentahe nga pusisyon pananglitan nga tapuson sang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang iya suspensyon sang mga opensiba militar sining tungang gabi.

Ang BHB kag mga milisya sang banwa dapat mag-asumer gilayon sang opensiba nga pusisyon kag atubangon kag paslawon ang mga kampanya sang pagtapna sang kaaway, pangapinan ang pumuluyo batuk sa mga pasistang pagpang-atake sang AFP kag sang mga armadong ahente sang rehimeng Aquino kag isulong ang mga estratehikong katuyuan sang inaway banwa.
-------------------------

Waray Translation:

Komite Sentral
Partido Komunista han Pilipinas
2 Enero 2013

Kamanduan nga tapuson an ukoy-bubto yana

Nagpapahibaro an Sentral Komite han Partido Komunista han Pilipinas ha ngatanan nga kumand ngan mga yunit han Bagong Hukbong Bayan (BHB) ngan han mga milisya han katawhan nga magtatapos an kamanduan han temporaryo nga ukoy-bubto nga igin-isyu hadton Disyembre 20, 2012,  yana nga 2359H, imbes nga ha Enero 15. 

Igin-isyu ini nga deklarasyon ha rekomendasyon han Negotiating Panel han National Democratic Front of the Philippines (NDF) katapos mapakyas an Gobyerno han Republika han Pilipinas (GPH) nga ipatuman an kasarabutan hadton Disyembre 17-18 nga pahilawigon an iya kalugaringon nga ukoy-bubto ngadto ha Enero 15. Nahibutang an kasarabutan ha Press Communique nga ginpamatud-an han Royal Norwegian Ambassador Ture Lundh.

Igin-isyu an orihinal nga deklarasyon han ukoy-bubto han PKP hadton Disyembre 20 ha tuyo nga mag-establisar hin paborable nga mga kondisyon ha utro nga pagpadayon han negosasyon pankamurayawan nga igin-iskedyul yana nga bulan.

Nagdesisyon an PKP nga utdon an kamanduan han ukoy-bubto para an ngatanan nga mga yunit han Bagong Hukbong Bayan ngan mga milisya han katawhan diri mabubutang ha ura-ura nga disbentaha nga posisyon ha panahon nga tatapuson han Armed Forces of the Philippines an iya  suspensyon han mga panmilitar nga opensiba yana nga katutnga han gab-i.

Kinahanglan dagmit nga ipatuman han BHB ngan han milisya han katawhan an opensiba nga postura ngan atubangon ngan pakyason an mga kampanya han panmuypoy han kaaway, depensahan an katawhan kontra ha mga pasista nga pangangatake han AFP ngan han armado nga mga ahente han rehimen Aquino ngan ipasulong an istratehiko nga mga katuyuanan han gerra han katawhan.