Pagpasok ng US sa Tubbataha Reefs at pagkapinsala ng kalikasan, nagpapatampok sa pangangailangang ibasura ang VFA--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
 

Enero 18, 2013

(Translated:
US incursion in Tubbataha Reefs and damage to wildlife underscore demand to abrogate VFA--CPP)

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang militar ng US sa pagpasok nito sa Tubbataha Reefs Natural Parks sa Sulu Sea na naging dahilan ng pagkasira ng yamang-dagat matapos mabalaho ang barkong pandigma nito sa wildlife protected area (pinangangalagaang pook-dagat na tahanan ng mga halaman at hayop).


Sa ulat kahapon, sumadsad ang USS Guardian, isang barkong pangotra-atake US, bandang 2:30 n.u. sa Tubbataha Reefs, isang marine park na hinirang ng UNESCO noong 1993 bilang isang World Heritage Site. Hinarang ng mga sundalong Amerikano ang mga tagapagbantay ng liwasan na makalapit sa sumadsad na barkong pumasok nang walang paunang awtorisasyon.


"Labis ang pagka-arogante ng militar ng US sa pagpasok ng USS Guardian sa isang pinangangalagaang pook nang walang paabot o awtorisasyon," anang PKP. "Buong kahambugang nakapaglilibot ang mga ito sa teritoryo ng Pilipinas na walang pakundangan sa soberanya ng Pilipina. Nagagawa nila ito dahil sa todong suporta ng papet nitong si Benigno Aquino III na lantarang naglalangis sa militar ng US bilang tagabantay at tagatangkilik nito."

"Ipinapakita ng kabiguan ng gubyernong Aquino na manindigan laban sa patuloy na paglabas-masok ng US sa teritoryo ng Pilipinas ang pangangayupapa nito sa mga imperaylistang US," anang PKP. "Inilalantad nito ang pagkaipokrito ni Aquino sa retoriko nito laban sa China. Ipinoprotesta niya ang paghahabol ng China sa mga teritoryo sa Southern China Sea na nasa loob ng 200-milyang sonang pang-ekonomya ng Pilipinas subalit galak na galak namang makita ang pagparada ng mga barkong pandigma ng US na naglalayag sa karagatan ng Pilipinas at sa pagdaong ng mga ito saan man at kailan man nila naisin," anang PKP.


"Maliit lamang na bahagi ang pagkasira ng mga bahurang sanhi ng USS Guardian sa Tubbataha kumpara sa mas malaking pinasalang dulot ng permanenteng presensya ng mga tropa ng US, mga barko, drones at mga jetfighters sa Pilipinas," anang PKP. "Ang mas malaking larawan ay ang panliligis sa Pilipinas ng dominasyong militar ng US upang gamitin ang Pilipinas na lunsaran ng hegemonistang kapangyarihan ng US sa Asia-Pacific upang makamit ang dominasyong militar at ekonomiko sa rehiyon."


"Pinatatampok ng pagkasira ng Tubbataha reefs ang pangangailangang kagyat na ibasura ng sambayanang Pilipino ang Visiting Forces Agreement (VFA)," anang PKP. "Iginigiit nila ang pagwawakas sa permanenteng presensya ng tropang US, ang pagkikialam ng mga tagapayo ng US sa lokal na armadong tunggalian, sa partisipasyon ng mga sundalong Amerikano sa lokal na mga operasyong kombat, sa patuloy na pagpasok at paulit-ulit na pagpadong ng nga barkong pandigma ng US at paglipad ng mga jetfighters at ng mga drones ng militar ng US sa himpapawid ng Pilipinas."