Pinag-iingat ng PKP ang BHB, mamamayan sa huwad na tigil-putukan ng AFP


Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 03, 2013

Translation: CPP cautions NPA, people amid AFP fake ceasefire

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), milisyang bayan at mga rebolusyonaryong organisasyon na manatiling mapagbantay at laging alerto habang nasa depensibong katayuan sa harap ng maigting na operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa.


"Sa pagtalima sa kautusan ng Komite Sentral ng PKP sa muling pagpapalawig ng naunang kautusan ng tigil-putukan hanggang Enero 15, dapat ihinto ng rebolusyonaryong pwersa ang pagsasagawa ng opensibong mga operasyong militar, subalit kasabay nito, dapat itaas ang kanilang pagiging mapagbantay, at itaas ang kanilang pampulitikang pakikibaka laban sa mga pang-aabuso sa mga karapatang-tao na ginagawa ng AFP sa pagpapatindi ng kampanya ng panunupil nito."

Ayon sa PKP, "tila walang tigil-putukang sa panig ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa nakaraang dalawang linggo sa kabila ng kautusan ng gubyernong Aquino para sa suspensyon ng opensibong mga operasyong militar at pulis mula Disyembre 16 hanggang Enero 2." Pinalawig ang utos ni Aquino kahapon hanggang Enero 15, na atrasadong pagtalima sa kasunduang napagkaisahan sa isang pulong sa pagitan ng mga espesyal na kinatawan ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GPH) at ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) dalawang linggo na ang nakaraan.

"Tila huwad ang tigil-putukan ng AFP," anang PKP. "Lubos na kasinungalingan ang sinasabi ng mga myembro ng panel ng GPH sa usapang pangkapayapaan na walang ginawang paglabag ang militar sa SOMO/SOPO ng GPH."

"Nagiging walang-saysay na pirasong papel lamang ang kautusan sa tigil-putukan ni Aquino dahil sa patuloy na mga opensibong operasyong militar ng AFP laban sa mamamayan at mga rebolusyonaryong pwersa sa iba't ibang bahagi ng bansa," anang PKP. "Kahit na may sariling SOMO/SOPO, hindi inalis ng AFP ang mga armadong iskwad nito na nakaistasyon sa komunidad, nagtayo ng mga teskpoynt upang pigilan ang kilos ng mamamayan at naglunsad ng operasyon para tugisin ang mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan."

Sumusunod ang ilang ulat:


  • Simula Disyembre, ginagalugad ng mga elemnto ng 57th at 40th IB ang mga baryo ng Old Bulatukan, New Israel at Biangan, pawang sa Makilala, North Cotabato at ipinwesto ang dalawang kanyong 105 howitzer na nakatutok sa Larangang Gerilya 51 at 72 ng BHB.
  • Nagtalaga ng tatlong seksyon ng sundalo ang 10th ID sa bawat barangay sa pagitan ng Mapula hanggang Barko-barko, Lumiad hanggang Riverside at sa Pandaitan, lahat sa Paquibato District, Davao City.
  • Nagtayo ng mga teskpoynt ang 10th ID sa mga daan patungong Paquibato upang pigilan ang mga bisita na makadalo sa mga pagtitipong masang nakatakda upang gunitain ang anibersaryo ng PKP noong Disyembre 26.
  • Patuloy na sinisindak ng mga elemento ng 69th IB at 84th IB ang mga residente ng Purok Isled, Barangay Damilag sa Calinan, Davao City upang pwersahin silang iulat ang kinalalagyan ng mga lokal ng yunit ng BHB.
  • Inaresto ng mga elemento ng 74th IB ang limang lokal na magsasaka noong Disyembre 21 sa Mulanay, Quezon at inakusahan silang mga kasapi ng Bagong Hukbong Bayan (BHB).
  • Inaresto noong Disyembre 25 ng mga elemento ng 302nd Brigade at lokal na pwersa ng pulisya sa Manjuyod, Negros Oriental si Oligario Sebas, na inakusahan ng militar na si Felimon Mendrez na diumano'y mataas na lider ng rebolusyonaryong kilusan.
  • Inaresto ng mga elemento ng Cagayan Valley Regional PNP noong Disyembre 28 sa Bagumbayan, Tuguegarao City si Rene Esmondo Abiva na pinagbibintangan din ng militar na diumano'y rebolusyonaryong lider.