Puspusang labanan upang hadlangan ang kampanyang "chacha" na disenyo ng US ngayong taon


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Enero 12, 2013

Translation: Pull all stops to block US-designed "chacha" drive this year

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa lahat ng patriyotiko at demokratikong sektor na gawin ang lahat ng makakaya upang hadlangan ang kampanyang dinisenyo ng US upang itulak ang mga neoliberal at anti-mamamayang susog sa 1987 Konstistusyon ng Pilipinas.

Ginawa ng PKP ang panawagan dahil sa mga pahayag ni House Speaker Feliciano Belmonte na nakahanay sa prayoridad ng reaksyunaryong Kongreso ng Pilipinas ang pagbago sa konstitusyon (chacha) kapag nagtipon ang kongreso para sa ika-16 na sesyon nito pagkatapos ng eleksyon sa Mayo 2013. Kaalinsabay, binatikos ng PKP ang inilunsad na kampanyang pabor sa "chacha" noong nakaraang ilang araw ng tinaguriang Centrist Democratic Party na nananawagan para sa pagtatanggal ng anito'y "mahihigpit na probisyong ekonomiko."

"Dapat agresibong labanan ng sambayanang Pilipino at kanilang mga patriyotiko, demokratiko at progresibong pwersa ang kampanyang chacha na dinisenyo ng US," anang PKP. "Kaalinsabay, dapat nilang labanan para ibasura ang mga patakarang neoliberal sa nakaraang 30 taon at igiit ang kanilang adhikain para sa isang progresibo at nagsasariling ekonomya."

"Dapat silang magbuo ng isang malawak na alyansyang kontra-chacha na bubuuin ng mga patriyotiko at mga progresibong estudyante, mga makabayang ekonomista at mga guro, propesyunal, maliliit at panggitnang negosyante upang epektibong labanan at biguin ang pagsisikap ng mga imperyalistang US at ng papet nitong rehimeng Aquino na isulong ang adyendang neoliberal para amyendahan ang ang konstitusyon ng 1987," anang PKP. "Maaari nilang gamitin ang makabayang diwa ni Andres Bonifacio na ipagdiriwang ngayong taon ang kanyang ika-150 kaarawan upang pagkaisahin ang sambayanang Pilipino laban sa chacha."

"Dapat nilang ilantad kung paano ipinataw ang mga patakarang neoliberal ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon ng International Monetary Fund at ng World Bank simula pa noong 1980s sa pamamagitan ng magkakasunod na 'structural adjustment programs' na ginawa ng mga reaksyunaryong gubyerno kapalit ng pondo mula sa dayuhan," dagdag ng PKP.

"Sa nakaraang 30 taon, nagbunga ang mga gayong patakarang neoliberal ng malalang pang-aapi at pagsasamantala sa sambayanang Pilipino, ng pagsadsad ng sahod, ng todo-todong pag-atake sa mga karapatan ng mga manggagawa, ng malawakang pangangamkam ng lupa ng mga dayuhang kumpanya sa pagmimina at ng malalaking planstasyon, ng di mabatang tantos ng kawalang-hanapbuhay, ng pag-imbulog ng presyo ng mga bilihin at ng deteryorasyon ng edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang panlipunang serbisyo," dagdag ng PKP.

"Nagbunga ang amg patakarang neoliberal ng malawakang pagkawasak ng lokal na produktibong pwersa at ng pagsusuko ng soberanya ng ekonomya ng Pilipinas at ibayong naglubog sa putik ng malakolonyal at malapyudal na ekonomya."