Salsaludoan ti Dakkel a Taktikal a Balligi a Nagun-od ti Umili ti Mankayan!

Simon “Ka Filiw” Naogsan
Cordillera People’S Democratic Front
27 January 2013

Salsaludoan ti CPP-NPA ken Cordillera People’s Democratic Front (CPDF) ti dakkel a taktikal a balligi a nagun-od ti umili ti Mankayan iti panangpasardeng ken panangpatakyas iti drilling operation ti Gold Fields sadiay Tabio, Mankayan.Iti laksid ti amin a kontra-umili nga inar-aramid ti ganggannaet a kompanya karaman ti naranggas a panangwara iti barikada, ti panangiyuli kadagiti awan-basaran a kaso laban kadagiti lider-masa ken pananglipit kadagiti kabuklan a nagbarikada, napinget nga inlaban ti umili ti Mankayan ti ansestral a daga da kontra iti panagpalawa ti operasyon ti Gold Fields, maysa a dakkel a kompanya ti minas iti ili da a kasosyo ti Lepanto Consolidated Mining Company, Incorporated (LCMC). Nasurok a makatawen a nagpursigi ti umili a nangmentina ti barikada tapno lapdan ti panagserrek dagiti ramramit ti Gold Fields ken paisardeng ti panag-drill iti ansestral a daga da.

Daytoy a drilling operation ti Gold Fields a kabaelan na a danonen ti inggana 1,000 metro agpauneg iti daga ket agserbi koma a sumngawan ti pudot manipud iti uneg ti daga tapno makaabante ti panagminas ti LCMC iti daydiay a paset. Adda 75 tawenen a nagminminas ti LCMC idiay Mankayan. Daytoy ket nagresulta iti nalawa a pannakadadael ti agrikultural ken dadduma pay a kadagaan ken adu a didigra iti nadumaduma a paset ti nasao nga ili a kas iti panagreggaay ti daga ken narsuod a paset ti daga ti Barangay Poblacion ken Colalo. No matuloy ti ekspansyon ti LCMC idiay Tabio, Bulalacao, Balili ken Bedbed, sigurado a nalawlawa a daga manen ti madadael ken ad-adu pay a didigra ti mapasamak. Mapukaw to ti ansestral a daga a pagtataudan ti pagbiag ti umili manipud pay idi ugma. Amin a rigat ken sakripisyo nga impuonan ti umili tapno padur-asen dagitoy a dagdaga ket mamimpinsan a mapunas gapu iti kinagamrud dagiti imperyalista. Iti agdama, aglaklak-am ti pagilian ken intero a lubong ti awan kapada a didigra gapu iti nalawa a pannakadadael ti aglawlaw.

Napeggad ken makadidigra la ngaruden ti panagminas ti LCMC iti daga ti umili, awan pay ti maipaay daytoy a pudno a benepisyo kadagiti madangdangran. Inaldaw nga agak-akup ti Lepanto ti minilmilyon a balor ti balitok ken dadduma pay a mineral ngem barya laeng ti kasukat ti bannog dagiti mangmangged. Ulbod ken allilaw ti ipampannakkel ti Lepanto a panagdur-as nga ipapaay na iti ili a Mankayan. Saan a masukatan ti sumagmamano laeng nga imprastruktura ti nalawa a pannakadadael ti daga ken pagbiagan ken ti mismo a pagnanaedan ti umili. Kasta met dagiti saksakit nga imbunga ti operasyon dagitoy dadakkel a kompanya ti minas. Adayo nga agkurkurang la unay ti ipaspasueldo ti kompanya kadagiti mangmangged tapno masungbatan uray man laeng dagiti batayan a kasapulan da ken ti papamilya da.

Ti panagsardeng ti panagminas ti LCMC ket saan a pukaw kadagiti mangmangged, mannalon, ken dadduma pay nga umili ti Mankayan. Lallalo a mawayawayaan da pay ketdi manipud iti managgundaway a kasasaad. Dakkel ti deposito a balitok, gambang, landok, ken dadduma pay a mineral iti intero a pagilian a mausar koma para iti bukod a pangkasapulan ti umili no maitakderen dagiti nailian nga industriya ken para iti pudno a reporma iti daga. Ngem adu ditoy ket ginamruden dagiti imperyalista a kakumplot dagiti agturturay a dasig. Isu a dagiti kapitalista a pagilian ti mangibakbaknang kadagitoy bayat nga agtaltalinaed tayo nga agrigrigat ken nakurapay.

Dakkel ti balligi a nagun-od ti umili iti panangpasardeng ken panangpatakyas iti drilling operation ti Gold Fields idiay Tabio, Mankayan. Ngem saan pay a nalpas ti laban. Agingga nga adda pay dakkel a deposito ti balitok ken dadduma pay a mineral, nakasarang latta ti pangta ken peggad a serken dagiti dadakkel a kompanya ti minas dagiti dagdaga tayo gapu ta awan patingga ti kinagamrud dagiti imperyalista.

Husto ti takder ti umili ti Mankayan ken amin nga umili iti nalawa a paset ti Benguet, Abra, Mountain Province, ken Ilocos Sur nga apektado iti panagminas ti LCMC a ti laeng solusyon ket ti panangpasardeng iti intero nga operasyon ti nasao a kompanya. Ngem namnamaen tayo a saan a bastabasta isuko ti LCMC ti panaggamrud na iti natural a kinabaknang tayo. Dagiti linteg ti reaksyunaryo a gobyerno ket napanday tapno mas pagserbian dagiti imperyalista. Pinasingkedan ti agdama a rehimen Aquino ti nawaya nga eksplorasyon, produksyon, ken makali da iti kadagaan ti Pilipinas, ekspansyon dagiti sigud ken baro a sumsumrek a gangannaet a kompanya ti minas ken ti nawaya a panangipanaw iti pagilian kadagiti balitok, landok ken gambang. Kasta met a kakumplot da dagiti instrumento ti ranggas ti reaksyunaryo nga estado karaman ti korte ken pagbaludan. Ti AFP ken PNP ket nalatak nga agserserbi kas “Investment Defense Force” tapno salakniban ti interes dagitoy.

Isu a namnamaen tayo nga adu pay a rigat ken sakripisyo ti baklayen tayo. Basar iti bukod tayo mismo a kapadasan, napaneknekan a ti panagballigi tayo ket bunga ti urnos, panagtitimpuyog, ken napinget a pannakilaban tayo. Babaen iti nasayaat ken husto a panangidaulo, organisado a panagtignay ken natibker a pangngeddeng, naipangabak tayo ti panangpaatras kadagiti ramramit ti Gold Fields. Ken, sigurado nga ad-adu pay ti magun-od tayo a balligi babaen iti panagdidinnanggay ken napinget a panagtignay.

Agkatkatay ti LCMC ken dagiti kasosyo na a ganggannaet a kompanya a kasla agmauyong nga aso a mangituloy iti panaggamrud da iti kinabaknang ti ansestral a daga tayo. Isu a rumbeng laeng a tuloy-tuloy a saganaan tayo ti amin a posible nga aramiden na. Importante dagiti panaginnadal maipanggep iti kasasaad ken dagiti panagbalbaliw daytoy, kasta met ti panagadal kadagiti batayan a problema ti gimong a Pilipinas karaman ti husto a solusyon iti daytoy. Kabaelan tayo laeng a sanguen ti dakkel a kompanya ti minas kas iti LCMC ken Gold Fields no dakkel ti bilang tayo. Isu a rumbeng nga agtultuloy a papigsaen ken palawaen ti panagkaykaysa ti intar tayo agingga kadagiti kabangibang nga il-ili. Masapul nga aramaten tayo dagiti nadumaduma a wagas tapno epektibo a paayen ti ania man a plano ti LCMC ken dagiti kasosyo na a dadakkel a kompanya ken salakniban ti ansestral a daga tayo ken kinabaknang na. Isu a rumbeng nga awisen tayo ti napigsa a pannakitinnulong dagiti dadduma pay a sektor ti gimong, a kas iti simbaan, lokal a gobyerno, dagiti maka-umili a kapitalista, ken nadumaduma a progresibo nga organisasyon a mangitantandudo iti panangaywan iti aglawlaw ken pagimbagan ti umili.

Manen, saludoan ti CPP, NPA, CPDF, ken intero a rebolusyonaryo a tignayan ti dakkel a balligi ti umili ti Mankayan ken makikaykaysa iti intero a laban para iti panangpasardeng iti makadadael a panagminas ti Lepanto.

Rambakan dagiti nagun-od a balligi ti umili!

Ituloy ti laban inggana mapasardeng ti makadadael a panagminas ti Lepanto!