Walang kinalaman ang BHB sa pag-ambus sa CAFGU sa Ligao

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Ener0 06, 2013

Translation:

Nilinaw ng Patido Komunista ng Pilipinas (PKP) na hindi sangkot ang anumang yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ambus sa isang elemento ng Citizens' Armed Force Georgraphic Unit (CAFGU) noong Enero 2 sa Albay.

Binabagtas nina Arnel Yuson, isang myembro ng CAFGU, at ng kanyang asawang si Sarah Jane ang daan sa Sityo Abulan, Barangay Oma-oma, Ligao City nang sila'y ambusin ng mga di-kilalang mga lalaki. Namatay si Sarah Jane sa naturang insidente.

Kaagad inakusahan ng AFP ang BHB ng pang-aambus at binatikos ito bilang paglabag diumano sa kasunduan ng tigil-putukan.

Ayon sa Santos Binamira Command ng BHB sa Albay, tinitingnan nila ang posibilidad na mga elemento rin mismo ng 2nd IBPA ang sangkot sa pang-aambus dahil ang kanilang ditatsment ay kulang-kulang lamang na isang kilometro ang layo sa pinangyarihan ng insidente.

Iginigiit ng PKP na mahigpit na tumatalima ang mga yunit ng BHB at milisyang bayan sa deklarasyon ng tigil-putukan ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas na pinalawig hanggang Enero 15, bilang suporta sa pagtutuloy ng negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng Government of the Republic of the Philippines (GPH).