Batikusin ang brutal at kriminal na pagtrato sa mga biktima ng kalamidad--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 28, 2013

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino, ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) nito at ang Philippine National Police (PNP) "sa brutal at kriminal na pagtrato sa libu-libong biktima ng kalamidad na inip na inip sa kahilingan nilang harapin ng gubyerno ang kagyat nilang pangangailangan sa pagkain at rehabilitasyon."

Ilang libong biktima ng kalamidad mula sa prubinsya ng Compostela Valley ang sumugod noong isang araw sa tanggapan ng DSWD sa Davao City at nanguha ng libu-libong pakete ng pagkain at daan-daang kahon ng noodles at kape na nakalaan para sa distribusyon sa mga biktima ng kalamidad. Brutal silang binuwag pagkatapos nito ng mga pulis at ngayo'y kinakasuhan ng gubyerno ng iligal na pagtitipon at pagnanakaw.Ilang araw nang nagkakampo ang mga biktima ng kalamidad sa upisina ng DSWD. Pinananagot nila ang DSWD sa hindi nito pagtupad ng pangakong ipamahagi ang 10,000 sako ng bigas sa puu-puong libong biktima ng bagyong Pablo na tumama noong maagang bahagi ng Disyembre noong nakaraang taon. Ang pangako ay ginawa mismo ni Sec. Dinky Soliman sa isang demonstrasyon ng biktima ng kalamidad nitong Enero.

"Ang paglusob sa mga bodega ng DSWD, kahimat iligal sa mata ng gubyernong Aquino, ay moral na makatuwiran matapos talikdan ng DSWD ang pangako nito," pagdidiin ng PKP. "Ibayo pang binigyang-matwid ang kanilang pagkilos ng paulit-ulit na ulat ng korapsyon at mga anomalyang kinasasangkutan ng DSWD sa konstruksyon ng pansasamantalang masisilungan at sa pamamahagi ng mga produkto at sa hindi nito matuos na milyun-milyong dolyar na tulong mula sa mga dayuhan na dapat ay para sa relief at rehabilitasyon ng mga biktima ng kalamidad.

"Dapat tuligsain ang MalacaƱang sa pagpapahayag ng duda sa pagiging 'lehitimong' biktima ng bagyong Pablo at sa pagsasampa ng kasong kriminal sa kanila at mga organisasyon nila," anang PKP. "Imbing pagtatangka ito na tabingan ang hindi pagharap ng DSWD at ng rehimeng Aquino sa kagyat na makataong pangangailangan ng puu-puong libong mamamayan na siyang bumabata ng tindi ng hagupit ng bagyong Pablo maging ng kamakailang bagyong Crising."

"Ang masang anakpawis ng Compostela Valley, na malaong nang inaapi at pinagsasamantalahan, ay dalawang ulit nang binibiktima: ng kalamidad na dulot ng nakaraang mga bagyo at ng tahasang pagpapabaya ng rehimeng Aquino sa kanilang kagalingan," dagdag ng PKP.

"Hinihikayat ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mga biktima ng bagyong Pablo na manatiling matatag sa kanilang pakikibakang masa para sa makatarungan at maayos na relief at rehabilitasyon. Maaari nilang ituloy ang kanilang malakihang demonstrasyon upang paalingawngawin ang kanilang mga kahilingan, ilantad ang kontra-maralitang mga patakaran ng rehimeng Aquino at likhain ang malawak na suporta sa loob at labas ng bansa," anang PKP.

"Kaalinsabay, maaari nilang patuloy na dalhing isyu ang malaon nang usapin ng malawakang operasyon ng mga kumpanya sa pagmimina at mga plantasyon sa prubinsya na sumasalanta sa kapaligiran, nagsasamantala sa mamamayan at nandarambong sa likas na yaman ng bansa."

"Nananawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na patuloy na suportahan ang pakikibaka ng mga biktima ng kalamidad para sa kagyat na makataong tulong. Dapat lubusan nating ilantad at tuligsain ang DSWD at rehimeng Aquino sa pagiging wala sa lugar at tiwali at imobilisa ang mga rekurso para sa mga biktima ng kalamidad," anang PKP.