Del Monte’s culpability

Cesar Renerio
NDFP-NorthCentral Mindano Region
February 27, 2013

Del Monte’s management makes a fool of itself by feigning innocence on their apparent culpability when the New People’s Army launched a punitive action against them. All these years, they consider their decades-old exploitation and oppression of workers, peasants and Lumads, environmental plunder and destruction as perfectly laudable. What a surprise indeed! They are not a bit bothered by guilty conscience of the weight of the responsibility in permanently exposing to danger the lives and properties of the people living along the streams and rivers emptying into Macajalar Bay. Nothing concerns them more than amassing super-profits by exploiting the labor of their low paid workers.


Del Monte flaunts repeatedly that it has provided 20,000 jobs in the ten municipalities of Bukidnon, at the cost of the eviction and dispossession of hundreds of thousands of peasants and Lumads who once made their living in these lands. In reality, this figure is wittingly bloated to create an impression that Del Monte contributes significantly in the local economy. According to Chito Lorenzo, the US-Arroyo regime’s former presidential adviser on 1 million jobs creation, Del Monte only employs 7,000 workers.

They also vaunt their inconsequential aid that benefited several communities. Their scholarship programs, medical missions and other paltry services are carried out only because they are required to do so under the reactionary government’s laws on corporate social responsibility. It is not out of the company’s goodwill; rather, it is for availing tax deductions from cheated corporate tax due the reactionary government.

They also see nothing bad about hiring the services of Kadre Security Agency that blatantly violates the rights of the poor residents near the plantations, as well as that of the plantation workers themselves.

They did not give attention to the revolutionary movement’s warning regarding the cessation of their environmentally-destructive operations at the aftermath of Sendong, and they merely ignored the movement’s letter obliging them to extend bigger donations to the Sendong victims as a gesture of acknowledging their role in environmental degradation. They did not seriously heed the revolutionary movement’s prohibition of the expansion of their plantations when several equipments doing the land preparation in Kinoguitan, Misamis Oriental were rendered inoperative by the NPA last August 26, 2012.

But the time has come when their longstanding malpractice can no longer go unrestrained like the old way. Revolutionary forces are now around their plantations reasonably available to keep them in check. The recent attack is but a preliminary step that sends a clear message: this is now pay back time.

As to the workers of DMPI, they must unite and establish their genuine union to assert their rights and welfare and link with the national democratic movement with a socialist perspective. To the workers and Lumads, they must further strengthen their unity and involvement in advancing the revolutionary armed struggle which implements genuine land reform.

To all environmental advocates and those who care for mother earth and humanity, we must expose and oppose the environmentally-destructive operations of the agribusiness plantations of Del Monte and Dole. We must be ever-vigilant and assert our rights and of the future generations to make this planet a safe place for all of us.

--------------
Bisaya Version

Tulubagon sa Del Monte

Nagpakaaron-ingnong inosente ang management sa Del Monte sa ilang tulubagon dihang gipahamtangan sila og punitibong aksyon sa New People’s Army. Natingala kintahay sila og daku kay giisip nilang dalayegon ang naandan nilang binuhatan sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug sa mga mamumuo, mag-uuma ug lumad, ug pagguba sa kinaiyahan sulod sa daghan nang katuigan. Wala sila gihasol bisan gamay sa ilang konsensya sa kabug-aton sa responsibilidad sa permamenteng pagbutang sa kakuyaw sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhang nanimuyo daplin sa kasapaan ug kasubaan nga banlason padulong sa Macajalar Bay. Walay laing mahinungdanon  kanila kundili ang pagpuga og sobra-sobrang ginansya gikan sa pagpahimulos sa kahago sa mga mamumuo nga giswelduhan og pinuga lang gikan sa panit sa pinya.

Ang balik-balik nga gisangyaw sa Del Monte mao ang paghatag nila og 20,000 kuno ka trabaho sa napulo ka lungsod  bugti sa pagpalagpot sa gatusan ka libong mag-uuma ug lumad nga daang nanginabuhi sa maong kayutaan. Sa pagkatinuod, gipaburot ra kini nga ihap aron ipakita nga daku gyud ang ilang tampo sa lokal nga ekonomiya.  Sumala kang Chito Lorenzo nga kaniadto presidential adviser on 1million jobs creation sa rehimeng US-Arroyo, ang Del Monte aduna lay 7,000 ka trabahante.

Gipasiatab usab nila ang paghatag og ginagmayng konswelo-de-bobo nga hinabang sa pipila ka komunidad.  Ang ilang scholarship programs, mga medical mission ug uban pang serbisyo – mga pagtubag lang sa gitakda sa balaud sa reaksyonaryong gobyerno nga corporate social responsibility.  Wala kini gitukmod sa maayong kabubut-on sa kumpanya kundili aron maka-dedaksyon sa ilang gitikas nga buluhisan.

Wala usab silay nakita nga salawayon sa ilang pag-hire sa Kadre Security Agency nga walay lipod-lipod nga nagalapas sa katungod sa mga kabus nga nanimuyo duol sa plantasyon ug sa mga mamumuo.

Nagpakabuta-bungol lang sila sa mga pahimangno sa rebolusyonaryong kalihokan sa pag-undang sa ilang makadaut sa kinaiyahan nga  operasyon pagkahuman sa Sendong, ug wala nagtagad sa pag-obligar kanila sa paghatag og mas daku nga donasyon sa mga nabiktima sa Sendong.  Wala usab nila giseryuso pagtagad ang pagdili sa ilang ekspansyon dihang gipangguba ang mga ekipo nga nagahimo sa preparasyon sa pagpundar sa plantasyon niadtong Agosto 26, 2012 sa Kinoguitan, Misamis Oriental.

Apan miabot na ang panahon nga dili na sila makapatuyang sama sa naandan. Anaa na sa palibot sa ilang mga plantasyon ang rebolusyonaryong pwersa nga mopakgang sa ilang pagkadautan. Ang nahitabong pagsulong kanila pasiunang lakang pa lang aron paninglon ang DMPI sa nagpatong-patong na nilang katilingbanong utang.

Sa mga mamumuo sa DMPI, angay silang maghiusa ug ipabarug ang ilang tinuod nga unyon aron ipanghingusog ang ilang mga katungod ug kaayuhan ug moduyog sa nasudnong demokratikong kalihokan nga may sosyalistang kapadulngan. Sa mga mag-uuma ug Lumad, mas pahugton pa ang ilang panaghiusa ug pagsalmot sa pagpaasdang sa armadong pakigbisog nga nagapatuman sa tinuod nga reporma sa yuta.

Sa tanang nagpakabana sa kinaiyahan ug nagmahal sa kalibutan, ibutyag ug batokan nato ang mga makadaut sa kinaiyahan nga operasyon sa mga agribisnes nga plantasyon sa Del Monte ug Dole.  Sa kanunay, magmaigmat kita ug ipanghingusog nato ang atong katungod ug sa atong mga sumusunod nga manimuyo niini ng planeta.