Igiit ang pagsisiwalat sa misyon ng kumander ng US Air Force sa Clark--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 01, 2013

Hinikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang sambayanang Pilipino na igiit ang pagsisiwalat ng misyon ng mga upisyal ng US Air Force na nasa Pilipinas kamakailan upang makipagpulong sa matataas na upisyal sa depensa at seguridad ng gubyernong Aquino.

Nasa Clark Air Field sa Pampanga si Gen. Herbert J. Carlisle, kumander ng United States Pacific Air Forces, noong isang araw na nakipagpulong kina Defense Undersecretary Honorio Azcueta, AFP chief of staff Lt. Gen. Emmanuel Bautista at kay Lt. Gen. Lauro Catalino de la Cruz, kumander ng PAF. Ang tanging sinabi ng mga upisyal na pahayag ng AFP at US embassy ay na tinalakay ng mga upisyal militar ang mga usaping ng "mutwal na interes"."Binabalak ba ng gubyernong US at ng mga papet nito na magtayo ng baseng para sa mga drone sa Clark?," anang PKP. Idiniin ng PKP na malaon nang nagpapahayag ng kagustushan ang mga upisyal sa depensa ng US na magtayo ng pasilidad sa Pilipinas upang maigarahe at makapag-opereyt ng mga military drone. Unang inihapag ito sa mga talakayan ng Strategic Defense Dialogue (SDD) na ginanap sa Washington noong maagang bahagi noong isang taon, at muling inihapag sa sumunod na pulong ng SDD at ng Mutual Defense Board sa Maynila.

"Mahigpit na naninindigan ang sambayanang Pilipino laban sa anumang plano ng pagtatayo ng mga dagdag na pasilidad militar sa Pilipinas. Iginigiit nila ang isang nagsasariling patakarang panlabas at naghahangad ng tunay na pambansang kalayaan at soberanya," anang PKP.

"Sa kampanyang palakasin ang presensyang militar sa Asia-Pacific, lagi't laging ginagamit ng gubyerno at militar ng US ang Pilipinas bilang isa mga balwarteng militar nito na nagsisilbing base at lunsaran ng operasyon ng mga pwersang pandagat at panghimpapawid nito," pagdidiin ng PKP. "Ang planong pagtatayo ng pasilidad militar upang gawing garahe ng mga drones nito ay isa sa mga susing usapin sa adyenda ng US sa Pilipinas."

"Ang mga plano ng pagtatayo ng mga pasildad militar sa Clark at Subic ay prayoridad sa permanenteng base ng operasyon ng 700-kataong Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ng US Pacific Command na nasa Camp Navarro sa Zamboanga City," anang PKP."

"Nais din ng US na magsuplay o pabilisin ang pagbebenta ng mga kinumpuni o mga mas mababang klaseng jet fighter sa Philippine Air Force sa pagsisikap na mapagsilbi ang PAF bilang katulong sa mga operasyon ng US Air Force sa Asia-Pacific," pagdidiin ng PKP.