Tanong ng PKP: May mga upisyal ba si Aquino na nag-inspeksyon ng mga sandatang nukleyar sa submarino ng US?


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 02, 2013

Translation: CPP asks: Did any of Aquino's officials check US submarine for nukes? 

Tinatanong ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga tagapagsalita ng Malacañang kung meron bang upisyal ng gubyernong Aquino na aktwal na sumakay sa nukleyar na submarinong panalakay ng US na USS Cheyenne upang inspeksyunin kung mayroon itong kargang mga sandatang nukleyar? O, may nangahas bang gawin ito sa mahigit 80 ulit na naglabas-masok at dumaong na mga barkong pandigma ng US noong nakaraang taon? May ginawa ba silang upisyal na pag-uusisa sa gubyernong US at militar kung merong may dalang sandatang nukleyar ang mga barko o submarinong pandigman nito?


Reaksyon ito ng PKP sa paggigiit kahapon ng Malacañang na binigyan ng diplomatikong permiso na pumasok ang submarinong ng US na USS Cheyenne sa karagatan ng Pilipinas at dumaong sa Subic Bay at ito'y isa lamang sasakyang "pinatatakbo ng nukleyar" at kung gayon, ay hindi saklaw ng paghihigpit ng reaksyunaryong konstitusyon ng 1987 laban sa pagpasok at pag-iimbak ng mga sandatang nukleyar.

"Alam ba mismo ng Malacañang kung wala nga bang dalang sandatang nukleyar ang submarino ng US na USS Cheyenne," anang PKP. "Isinailalim ba ng rehimeng Aquino ang sasakyang militar na pandagat ng US sa masusing inspeksyon upang siyasatin kung meron ba itong dalang ipinagbabawal na sandata?"

"Bilang pag-angkop sa papadalas na pagdaong ng mga barko at submarinong pandigma ng US, isinaisantabi ng gubyernong Aquino ang mga probisyon ng sarili nitong konstitusyong 1987 na nagbabawal sa pagpasok at pag-iimbak ng mga sandatang nukleyar at sa pagtatayo ng mga dayong pasilidad militar," anang PKP.

"Batay sa paraan ng kondukta mismo ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas, malinaw na ang mga barko at submarino ng US ay labas sa awtoridad ng gubyerno ng Pilipinas kahit na sila ay nasa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas," dagdag ng PKP. Tinukoy ng PKP kung paanong pumakat ang mga sundalong Amerikanong lulan ng USS Guardian at itinutok ang kanilang malalakas na sandata sa mga tagabantay ng Tubbataha Wildlife Park dalawang linggo na ang nakaraan upang pigiliang makalapit ang mga tagabantay sa barkong pandigma ng US na sumadsad noon sa bahura.

"Dahil sa pagkapapet ng gubyernong Aquino, wala ito sa katayuang ipatupad ang pagbabawal sa mga sandatang nukleyar. Lalong hindi kusang ipaiilalim ng mga palalo at aroganteng militar ng US ang sarili sa gayong pagpapatupad ng batas ng gubyerno ng Pilipinas," dagdag ng PKP.

Nagpahayag ng pagtutol kahapon ang PKP kaugnay sa pagdaong ng nukleyar na pang-atakeng submarinong USS Cheyenne. "Sa bawat pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Pilipinas ay lalo lamang itong nagsisilbing himpilang militar ng US sa Asia-Pacific at gayundin, naglalantad sa kahungkagan ng sinasabing soberanya ng papet ng gubyerno sa Pilipinas,” anang PKP.