Labanan ang patakaran ni Aquino ng pagsasapanganib at pagtarget sa mga sibilyan ng Oplan Bayanihan

Partido Komunsita ng Pilipinas
Pebrero 9, 2013

Translation: Oppose Aquino policy of endangerment and targeting of civilians under Oplan Bayanihan

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines at ang rehimeng Aquino sa umiiral na patakaran nito sa digma na sadyang pagsasapanganib sa buhay ng mga sibilyan at sa pagtarget sa mga komunidad ng sibilyan sa ilalim ng digmang panunupil na Oplan Bayanihan.

Sa nakaraang tatlong taon ng rehimeng Aquino, ginagamit ng AFP ang karatula ng "peace and development" upang isagawa ang mga operasyong militar na target ang mga sibilyan. Ipinatutupad ng AFP ang operasyon sa ilalim ng Oplan Bayanihan sa komunidad sa kanayunan ng mga magsasaka at pambansang minorya, laluna na yaong pinaghihinalaan ng militar na mga sumisimpatiya, sumusuporta o aktibo sa pagsusulong ng rebolusyonaryong adhikain.

Sa Oplan Bayanihan, ipinatutupad ng AFP ang sumusunod na mga aksyon na nagsasapanganib at tumatarget sa mga sibilyan:

  1. Sa kampanya ng pagbabad sa mga komunidad, nilalabag ng mga armadong sundalo ang pananahanan ng masa sa pamimilit na pagtira sa kanilang mga tahanan.

  2. Pagtatayo ng ditatsment ng militar sa loob ng komunidad ng sibilyan, paggamit bilang barracks sa mga day-care center, mga eskwelahan, mga barangay hall at iba pang imprastrukturang sibilyan.

  3. Inoobliga ang mga sibilyan na gumampan ng sapiliting pagtatrabaho, sa pagtatayo ng mga kampong militar, pagtatayo ng mga bakod, paghuhukay ng trensera at iba pa, kaakibat ng bantang paghihinalaan kapag di sumunod.

  4. Pwersahang pagrerekrut at pag-aaramas sa mga sibilyan sa isang organisasyong paramilitar.

  5. Paniniktik, pagdukot at pagtortyur sa mga residente na aktibo sa demokratikong pag-oorganisa at mga pakikibakang masa.

  6. Paghalili sa mga ahensyang sibilyan sa paghahatid ng mga serbisyong medikal at dental sa imbing pagtatangkang tabingan ang brutalidad ng militar.

  7. Pwersahang paggamit sa mga sibilyan, laluna yaong mga bata, bilang giya sa mga operasyong militar nito.

  8. Pagpapahintulot, hanggang sa pamumwersa, sa mga sibilyang umangkas sa mga sasakyang militar kasama ang mga armadong sundalo, pulis at mga paramilitar.

Pinananagot ng PKP ang rehimeng Aquino at ang mga armadong pwersa nito sa mga paglabag sa internasyunal na alituntunin sa digma sa pagsasapanganib at pagtarget sa mga sibilyan. Dapat masusing ilantad at labanan ang ganitong mga akto ng paglalagay sa panganib at pagtarget sa sibilyan sa kondukta ng digma nito laban sa rebolusyonaryong armadong paglaban ng mamamayan.

Nananawagan ang CPP sa mga internasyunal na ahensyang makatao, mga organisasyon sa karapatang-tao, samahang relihiyoso at mga grupo ng mga mananangol na bigyan ng pangunahing atensyon ang kalagayan ng mga sibilyang isinasapanganib at tinatarget ng rehimeng Aquino at sa digmang mapanupil ng Oplan Bayanihan ng mga armadong pwersa nito.