Mensahe ng Pakikiisa sa Kongreso ng Pagtatatag ng SORTU


Luis Jalandoni
Chief International Representative, NDFP National Executive Committee
Pebrero 26, 2013

Ipinararating ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pinakamainit na pakikiisa at pagbati nito sa iba't ibang henerasyon ng Abertzales nakatipon ngayon dito para sa Kongreso ng Pagtatatag ng SORTU. Kaisa ng rebolusyonaryong mamamayan ng Pilipinas, muli naming ipinapahayag ang aming matibay na pagsuporta sa mamamayang Basque sa patuloy nilang pakikibaka para sa pambansang paglaya at tunay na demokrasya.

Pinupuri namin ang inyong pagsisikap na pagkaisahin ang mga independyenteng maka-kaliwa, mga sosyalista, mga manggagawa, at mga inaaping mamamayan sa ilalim ng bandila ng SORTU, at buuin ang isang bagong panlipunang balangkas batay sa pagkilala sa bansang Basque at sa di maipagkakait na karapatan sa pagpapasya-sa-sarili. Ang inyong hangarin na maging instrumento para sa kalayaan at demokrasya para sa mamamayang Basque ay kapuri-puri rin.

Ang sambayanang Pilipino mismo ay nasa buhay-at-kamatayang pakikibaka para sa pambansang paglaya at tunay na demokrasya. Sila'y pumapasan ng bigat ng malapyudal na pagsasamantala at pang-aapi ng lokal na malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa at nagdurusa sa neokolonyal na pang-aapi ng imperyalismong US.

Sa kabila ng saganang likas na yaman ng bansa, malaking mayorya ng mga Pilipino ay nabubuhay sa ilalim ng hangganan ng kahirapan. Ang yaman ng bansa ay dinarambong ng mga lokal na elitistang negosyante at mga dayuhang monopolyong korporasyong pinangungunahan ng US. Tumatabo ng malaking yaman ang mga lokal at pambansang upisyal ng gubyerno mula sa mga korporasyong ito kapalit ng pagpapako sa sahod at brutal na pagsupil sa karapatan ng mamamayan sa disenteng pamumuhay.

Upang mapatid ang ganitong istorikong kawing ng neokolonyalismo at pyudalismo, naglulunsad ang NDFP at ang rebolusyonaryong mamamayan sa Pilipinas ng iba't ibang anyo ng pakikibaka sa nakaraang apat na dekada. Kumikilos ang mga rebolusyonaryong pwersa sa kasalukuyan sa mahigit 100 larangang gerilya sa buong kapuluan. Ang Bagong Hukbong Bayan, sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas ay nakikipaglaban upang pahinain ang pwersang panseguridad ng reaksyunaryong gubyerno at mga lokal na warlords pangunahin sa kanayunan. Ipinatutupad ng mga organisasyon ng magsasaka, katuwang ang BHB, ang rebolusyonaryong programa sa repormang agraryo upang ibaba ang upa sa lupa, pawiin ang usura, itaas ang sahod ng mga manggagawang bukid, itaas ang presyo ng produkto sa bukid at paunlarin ang agrikultural na produktibidad. Ang mga organisasyon ding ito ang bumubuo ng pundasyon ng pampulitikang kapangyarihang bayan sa kanayunan, ang bag-as ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Tiwala ang Partido Komunista ng Pilipinas, ang Bagong Hukbong Bayan, at ang 15 pang alyadong organisasyon ng NDFP na mabibigo ang anumang pagtatangka ng kasauluyang rehimeng US-Aquino na pahinain at wasakin ang rebolusyonaryong kilusan. Tiwala kami sa pagkakamit ng malalaking tagumpay sa pagpapatupad ng regolusyong agraryo, sa pagwasak sa kontra-rebolusyonaryong armadong pwersa nang paunti-unti, sa pagtatayo ng Demokratikong Gubyernong Bayan sa buong bansa, at sa pagkakamit ng pambansang tagumpay para sa pambansang demokratikong rebolusyon.

Umaasa kami na ang higpit ng pagkakaisa sa pagitan ng mga rebolusyonaryong Pilipino at mamamayan ng Basque ay patuloy na lalakas sa komun ng hangrain para sa pambansang paglaya at tunay na demokrasya. Umaaasa kami na ang SORTU ay magiging instrumento sa pagpapatatag ng ganitong pagkakaisa at sa pagsusulong ng pakikibaka para sa isang malaya na bansang Basque.

Mabuhay ang SORTU!
Tagumpay sa pakikibaka para sa isang malayang bansang Basque!
Mabuhay ang pagkakaisa mga sambayanang Pilipino at Basque!
Mabuhay ang internasyunal na anti-imperyalistang pagkakaisa!