Nasa poder pa ang pinakamalulupit tortyurer noong batas militar - PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
February 26, 2013

Ipinahayag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na pa wala ni isang tortyurer ng batas militar ang naparusahan sa mga malalalang pang-aabuso sa mga karapatang-taong ng mga upisyal at tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), 27 taon matapos mapatalsik ang pasistang diktador sa pamamagitan ng Pag-aalsang EDSA ng 1986.

"Matagal nang iginigiit ng mga naging biktima ng batas militar ang pagkilala sa kanilang pakikibaka at pagbibigay-danyos para sa mga pang-aabusong sinapit nila sa panahon ng batas militar," anang PKP bilang reaksyon sa paglagda kahapon sa batas sa kumpensasyon ng batas militar. "Gayunpaman, mas marami pa ang kanilang hinaing."


"Malaon nang hinahangad ng sambayanang Pilipino ang kaparusahan sa pinakamalulupit na tortyurer at mga umabuso ng karapatang-tao, maging sa mga mandarambong at pinakakorap na mga upisyal, burukarata kapitalista at mga kroni ni Marcos na karamiha'y nasa gubyerno o di kaya ay nasa malalaking negosyo," anang PKP.

"Kabilang sa mga pinakamalulupit na tortyurer sa panahon ng batas militar ay sina Col. Gregorio 'Gringo' Honasan at dating Col. Panfilo Lacson, na ngayon ay kapwa kagawad ng reaksyunaryong Senado," pagdidiin ng PKP. "Kabilang sila sa mga prinsipal na ahente ng dating Kalihim sa Depensa na si Juan Ponce Enrile, punong administrador at punong tagabantay ng mga kulungan ni Marcos.

"Ang AFP ay isa sa pinakamalaking hadlang sa pakikibaka upang makamit ang katarungan para sa mga biktima ng pang-aabusong militar sa panahon ng batas militar at sa ilalim ng mga rehimen pagkatapos ni Marcos," anang PKP. "Hindi man lamang upisyal na isinakdal, pinatalsik at pinarusahan ng AFP ang sinumang upisyal nito na nagtortyur sa puu-puong libong lumaban sa rehimen ng batas militar ni Marcos."

"Idagdag pa rito ang mga upisyal ng AFP, kabilang si Gen. Jovito Palparan na responsable sa serye ng pasistang brutalidad sa nakaraang mga taon at nananatiling pinoprotektahan ng militar na kailangang maparusahan para sa di mabilang na mga krimen sa sangkatauhan."

"Batbat ng pagkaipokrito ang pagdedeklara ng suporta ng AFP sa batas sa kumpensasyon, anang PKP. "Sa hindi nito pagkundena sa mga upisyal mismo nito na sangkot sa pagtortyur at iba pang pang-aabuso noong batas milita at sa mga sumunod na rehimen, lalong pinalalakas ng AFP ang loob ng mga abusado at ang kawalan nila ng takot sa batas. Ang mga pang-aabuso sa ilalim ng Oplan Bayanihan ni Aquino ay nagpapapaalala sa atin na hindi pa ganap na nalalansag ang batas militar."

"Hinahamak ng rehimeng Aquino ang pag-aalsang EDSA I sa pagpuri sa demokratikong pag-aalsang bayan habang itinaguyod naman nito ang istorikong paglimot sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga alipures ng diktadurang Marcos, kabilang ang kanyang tiyuhing si Eduardo 'Danding' Cojuangco, na mamayagpag sa lipunang Pilipino," pagdidiin ng PKP.