NPA expresses gratitude for the successful operation

Allan Juanito
NPA-North Central Mindanao
Pebrero 22, 2013

With clenched fists, we wish to express our warmest gratitude to all the masses and friends who lent all-out support in the successful operation against Del Monte Phils. Inc. and Dole-Stanfilco last February 19, 2013. The success of the offensive actions showed most overwhelmingly the breadth and depth of the mass base we have attained so far for the intensification of our guerrilla warfare. We congratulate and salute the NPA commanders and Red fighters who carried out this operation painstakingly.Amidst the synchronized attacks of different NPA units covering over 50-kilometer span, the surprised armed security guards, reactionary armed forces and police and their intelligence units were rendered deaf and blind.On the other hand, we extend our sincerest apologies to the following:First, to the motorists and passengers who were inconvenienced and to the owners of the spiked vehicles. The brief traffic obstructions in particular sections of the Cagayan De Oro – Malaybalay route was set up purposely by the operating NPA units to delay the reinforcements of AFP troops and the police and in order to avoid civilian getting caught in the crossfire should a firefight break out. We beg your consideration for the trouble. 

Second, we are deeply sorry that a civilian, Mario Ayuban was wounded, who at the time of incident mingled with the Kadre security guards who were putting up a firefight. We will by all means make an effort to extend assistance for his medication.

We extend our condolences to the family of Alfredo Neri who died, as well as those of two other Kadre security guards of Del Monte who were wounded. As armed protectors of this oppressive and exploitative company, aside from their security agency’s counterrevolutionary orientation, they became legitimate targets in this operation. Armed confrontations should have been avoided had they peacefully surrendered their firearms. We call on other security guards to refrain from armed resistance in the event of NPA attacks to avoid similar occurrences in the future.    

We wish to assure the public that in as far as the NPAs are concerned, the resumption of normal farming and business activities within the tourist destinations in Kitanglad National Park are now completely safe.

Once again, we extend our gratitude to the people for supporting the punitive action against the anti-people and environmentally-destructive companies of Del Monte and Dole. We must remain steadfast in our struggle to defend the environment and build a society where the working people will genuinely benefit from the fruits of their labor—not the exploitative and destructive foreign and local ruling classes.

DEFEND THE ENVIRONMENT AGAINST FOREIGN PLUNDER AND DESTRUCTION!
LONG LIVE THE PEOPLE’S STRUGGLE!

___________________________________


NPA Mapasalamaton sa Katawhan

Allan Juanito
NPA-North Central Mindanao
Pebrero 22, 2013

Taas-kamao ug mainitong gipasalamatan namo ang tanang mga masa ug higala sa ilang pagtabang nga magmalampuson ang operasyon batok sa Del Monte Phils. Inc. ug Dole-Stanfilco niadtong Pebrero 19, 2013. Gipakita sa maong pag-atake ang gilapdon ug giladmon sa suporta sa baseng masa. Gipahalipayan ug gisaludohan namo ang mga kumander ug Pulang manggugubat sa NPA nga nagpatuman sa maong operasyon.

Atubangan sa singkronisadong pagsulong sa lain-laing mga yunit sa NPA nga gitagtag sa kapin sa 50 ka kilometrong langkob, nahimong buta ug bungol ang nasurprisang mga armadong security guards, reaksyunaryong kasundalohan, kapulisan ug mga ahente nila sa paniktik.

Sa laing bahin, ipadangat usab namo ang among kinasingkasing nga pagpangayo og dispensa sa mosunod:

Una, sa mga motorista ug mga pasahero nga nadelatar sa ilang mga byahe ug sa mga tag-iya sa mga sakyanan nga nasuyakan. Ang pagparalisa sa daloy sa transportasyon nga nagsubay sa national highway nga langkob sa maong operasyon nagtumong sa paglangan sa pag-responde sa AFP ug kapulisan ug aron malikayan ang pagkaangin sa mga sibilyan kun ugaling mahitabo ang pagsinukliay og bala. Sa maong kahasol, gipangayo namo ang inyong pagsabot.

Ikaduha, gikasubo namo ang pagka-angol sa usa ka sibilyan nga si Mario Ayuban nga niadtong tungura nasagol sa grupo sa mga Kadre security guards nga misukol. Mangita kami og pamaagi aron mapadangat ang among hinabang alang sa medikasyon.

Among ipadangat ang pahasubo ngadto sa pamilya ni Alfredo Neri nga napatay, ug lain pang duha nga nasamdan nga mga Kadre security guards sa Del Monte. Isip mga armadong tigpanalipod sa madaugdaugon ug mapahimuslanong kumpanya, gawas pa sa kontrarebolusyonaryong oryentasyon sa ilang ahensya, nahimo silang lehitimong target sa operasyon. Nalikayan unta ang armadong kumprontasyon kun malinawon nilang gitahan ang ilang mga armas. Giawhag namo ang uban pang mga gwardya sa dili na pagsukol panahon nga sulungon sa NPA arun walay mahitabong susama niini sa umaabot.

Ipasalig namo sa publiko nga luwas ang pagpadayon sa mga ginagmayng panguma, negosyo ug mga aktibidad sa mga tourist destinations sa Kitanglad National Park.

Sa katapusan, subli namong ipaabot sa katawhan ang among pagpasalamat sa inyong pagsuporta sa pagsilot sa kontra-katawhan ug kontra-kinaiyahan nga kompanya sa Del Monte ug Dole. Padayon kita sa pakigbisog alang sa pagpanalipod sa kinaiyahan ug sa pagpanday sa usa ka katilingban kun asa ang mga naghagong katawhan ang tinuod nga mabulahan, dili ang mga mapahimuslanon ug magun-obong langyaw ug lokal nga mga nagharing hut-ong.

PANALIPDAN ANG KINAIYAHAN BATOK SA LANGYAWNG PAGPANGAWKAW UG PAGPANGDAUT!

MABUHI ANG PAKIGBISUG SA KATAWHAN!