Pahayag hinggil sa insidente sa La Castellana noong Enero 27

Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)
Pebrero 9, 2013


Translation: Statement on the January 27 La Castellana incident

Lubos na kinikilala ng PKP ang pagpuna-sa-sarili ng Kumand sa Panlarangang Operasyon ng Central Negros (Leonardo Panaligan Command) ng Bagong Hukbong Bayan (BHB-LPC) at sa desisyon nitong magbigay ng danyos sa pamilya ng mga sibilyang nadamay sa putukan na naganap noong Enero 27 sa Baryo Puso, La Castellana, Negros Occidental.

Ang mga naagrabyado sa insidente sa La Castellana ay maaaring humingi ng karampatang pagwawasto alinsunod sa mga itinatakda sa ilalim ng Mga Tuntunin ng BHB, mga patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan at mga probisyon ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).


Nananatiling patakaran ng BHB na magbigay ng pangunahing konsiderasyon sa kagalingan at kaligtasan ng mga sibilyan sa lahat ng pagkakataon. Ang patakarang ito ang nag-oobliga sa BHB na suspendihin o iatras ang isang ambus o anumang armadong aksyon kung mayroong kahit kahiblang posibilidad na may madadamay na sibilyan.

Sa harap ng mabilis na nagbabago takbo at sitwasyon ng digma, kapuri-puri na kinilala at nagwawasto ang BHB-LPC sa mga kamalian nito. Sa pagkilala sa naging kahinaan nito, mapatitibay ng BHB-LPC ang pakikiisa nito sa mamamayan. Ang gayong pagpuna-sa-sarili at pagwawasto ay tatak ng isang tunay na hukbo ng mamamayan. Isa itong katiyakan na pagsisikapan nang lubos ng BHB na maiwasan ang mga gayong pagkakamali sa hinaharap.

Kaalinsabay, binabatikos ng PKP ang rehimeng Aquino at ang AFP sa patakaran nito ng paglalagay sa panganib at sa pagtarget sa mga sibilyan sa pagpapatupad ng mapanupil na gera ng Oplan Bayanihan. Dapat doblehin ng BHB ang pagsisikap nito na ipagtanggol ang buhay at kagalingan ng mamamayan sa harap ng determinadong pagsisikap ng rehimeng Aquino na hadlangan ang pagsulong ng digmang bayan.