Pahayag ng NDFP hinggil sa insidente sa Barangay Puso, La Castellana noong 27 Enero 2013


Luis Jalandoni
NDFP National Executive Committee
Pebrero 07, 2013

Translation: NDFP statement on the Barangay Puso, La Castellana incident of 27 January 2013

Ipinapahayag ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang sumusunod, kaugnay sa insidente sa Barangay Puso, La Castellana, Negros Occidental noong Enero 27, 2013:

Ang mga pulis at paramilitar (Barangay Tanod at Barangay Peacekeeping Action Team - BPAT) ang may pananagutan sa pagkumander sa trak at drayber at sa pangho-hostage sa mga sibilyan. Nagsisinungaling ang mga sibilyan at militar na upisyal ng Gubyerno ng Pilipinas (GPH) sa pagsasabing mga sibilyan kahit ang mga pwersang paramilitar.

Ang layunin ng sangkot na yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay mag-tsekpoynt. Nagpaputok ito bilang babala dahil hindi huminto ang trak. Pagkatapos, nagpaulan ng putok ang mga pulis at paramilitar sa yunit ng BHB. Kaya gumanti rin ng putok ang BHB.

Nakakumpiska ang BHB ng malalakas na riple na patunay na ang pangunahing nakasakay at ang sasakyan ay isang lehitimong target ng BHB. Lubos na nagsisinungaling ang awtoridad ng GPH nang sabihin nilang hindi pinaputok ang mga riple ng panig ng GPH. Kabilang sa armas na nakuha ng BHB ay ang dalawang ripleng M16 at isang submasinggan na may mga serial number na 181540, 183397 at 45N3.

Walang sinumang pasaherong sadyang binaril sa ulo matapos masugatan o mapatay. Isa itong lansakang kasinungalingan ng mga upisyal na sibilyan at militar sa saywar ng GPH.

May pananagutan sa mga batas sa digma ang GPH at mga upisyal na sibilyan at militar nito sa pag-iisyu ng malalakas na sandata at iba pang baril sa mga pwersang paramilitar, at sa pagpapahintulot sa mga pulis at pwersang paramilitar na mangumander at mang-hostage ng mga sibilyan. Dapat akuin ng GPH ang mga krimen nito, humingi ng paumanhin at magbigay ng bayad-pinsala sa mga sibilyan.

Pinupuri ng NDFP ang BHB sa pag-aalok ng makataong tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa kabila ng pananagutan ng GPH sa insidente at sa pag-iisyu ng mga sandata sa mga pwersang paramilitar at sa pagpapahintulot sa militar at pulis na mangumander ng sasakyan at mang-hostage ng mga sibilyan.

Sinisira ng Presidente ng GPH na si Aquino at ng Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) ang usapang pangkapayapaan sa pag-akusa ng krimen sa digma at sa pag-aastang mga robot ng mga pasistang elemento ng militar at pulisya.

Hinihikayat namin ang inyong mga tanong, komentaryo at mungkahi. Makokontak ang NDFP International Information Office sa:

mailing address:
Amsterdamsestraatweg 50
3513 AG Utrecht
The Netherlands
telephone: +31 30 2310431
email: ndf@casema.nl | info@ndfp.net