Pinatatampok ng sunud-sunod na pagtaas ng presyo ng langis ang pangangailangang ibasura ang batas sa deregulasyon--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 13, 2012

Translation of: Successive oil price increases underscore demand to end deregulation law--CPP


Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga monopolyong kumpanya ng langis sa Pilipinas sa pagpapataw ng sunud-sunod na malakihang pagtaas sa presyo ng langis sa nakaraang sampung araw. Ibayong pasanin ng sambayanang Pilipino ang pagtaas ng presyo ng langis na dagdag na pahirap sa di na mabatang sosyo-ekonomikong pasanin ng mamamayan. Noong nakaraang araw, nagtaas ang mga kumpanya ng langis ng presyo ng mga produktong petrolyo ng dagdag na P1.20 kada litro. Noong nakaarang linggo lamang, tumaas na ang presyo ng langis ng P1.05 kada litro."Kabilang sa mabigat na pasanin ng sambayanang Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Palagiang kasunod nito ang pagtaas din ng presyo ng pagkain at iba pang batayang produkto at serbisyo," anang PKP.

Binatikos ng PKP ang rehimeng Aquino sa "kawalang-aksyon sa hiling ng sambayanan na wakasan na ang pag-imbulog ng presyo ng langis. Walang ipinagkaiba ang rehimeng Aquino sa rehimeng Arroyo sa bagay na ito, sa pagwawalang-bahala at pagpapabaya sa mga kumpanya ng langis na magtaas ng presyo ng mga produktong langis para makapagkamal ng maksimum na tubo."

"Walang ibang magagawa ang sambayanang Pilipino kundi ang paalingawngawin ang kanilang paggigiit na wakasan na ang batas sa deregulasyon ng langis," anang PKP. "Dapat nilang ilantad at pabulaanan ang kasinungalingang pinalalaganap ng rehimeng Aquino na nagbubunsod ng kumpetisyon ang deregulasyon ng industriya ng langis sa Pilipinas at ang tinaguriang kumpetisyong ito ay magpapababa diumano ng presyo."

"Simula nang ipataw ang batas sa deregulasyon ng langis mahigit nang 15 taon ang nakaraan, nananatiling nasa kontrol ng kartel sa langis ang industriya na walang iba kundi ekstensyon ng mga internasyunal na monopolyo sa langis," anang PKP. "Nabuo nga ang maliliit na kumpanya subalit kakarampot lamang ito sa industriya ng pagtitingi ng langis sa Pilipinas. Wala itong nagagawang pagkakaiba at nagsisilbing mga tagapamahagi lamang na nakasandig sa suplay ng langis mula sa malalaking dayuhang kumpanya ng langis."

"Dapat igiit ng sambayanang Pilipino na wakasan ang rehimen ng pribatisasyon at deregulasyon na ipinapataw ng International Monetary Fund at ng World Bank simula pa noong 1990s na nagresulta sa di mailarawang kahirapan," anang PKP. "Ang ganitong mga pakana ng pribatisasyon at deregulasyon sa lokal na industriya ng pagtitingi ng langis, maging sa distribusyon ng tubig, paglikha ng kuryente, transportasyon at iba pang serbisyo ay naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng ganitong mga produkto at serbisyo na di na maabot ng masang anakpawis."