PKP, nanawagan sa mga kabataang muling buhayin ang diwang rebelyon ng EDSA


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 24, 2013

Translation: CPP calls on youth to revive EDSA's spirit of rebellion

Hinikayat ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga kabataang Pilipino upang "muling buhayin ang diwang rebelyon na nasa pinakaubod ng Pag-aalsang EDSA noong EDSA at siyang kagyat na kailangan ngayon sa panahong karamihan sa sambayanang Pilipino ay patuloy na naghahangad at nakikibaka laban sa sistemang mapagsamantala at mapang-aping pinaghaharian ng mga umaangkin sa EDSA."

"Ang Pag-aalsang EDSA ng 1986 ay ang rurok ng mahabang pakikibaka ng mamamayan laban sa diktadurang US-Marcos," anang PKP. "Hindi ito magaganap kung wala ang diwa ng paghihimagsik na pinananatiling buhay ng sambayanang Pilipino, laluna na ang kabataan, kahit sa panahon ng pinakamahigpit na mga taon ng brutal na batas militar ng diktadurang Marcos."

"Mula 1972 hanggang 1986, walang humpay na nakibaka ang masang anakpawis laban sa diktadurang US-Marcos, kumilos ng lihim, nagbuo ng mga organisasyon, nagpakilos ng mamamayan sa mga lungsod at nagsagawa ng gawaing masa, reporma sa lupa at rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa kanayunan," anang PKP. "Nanaig ang diwa ng pakikibaka kahit sa mga bartolina ni Marcos na pinangasiwaan ng kanyang ministrong pangdepensang si Juan Ponce Enrile, kung saan puu-puong libong mamamayan ang ikinulong at tinortyur."

"Ilang taon pa lamang matapos ang pagdedeklara ng batas militar, naglunsad na ng mga welga sa pabrika ang mga manggagawa para sa dagdag na sahod at nagdaos ng mga demonstrasyong masa ang mga estudyante laban sa pagtaas ng matrikula," dagdag ng PKP. "Sa pamamagitan ng paglulunsad ng armadong pakikibaka at reporma sa lupa, nagsimulang anihin ng mamamayan ang mga binhi ng kanilang sariling demokratikong gubyerno na umuusbong at lumalaganap sa buong bansa."

Yaong mga umaangkin sa EDSA, pangunahing ang mga kabig ni Aquino at kanilang mga katoto, ay nais palitawing ito ay simpleng serye lamang ng mga pangyayari na may mapagmataas na "pumupuri" sa sakripisyo ng masa para lamang itutok ang pansin sa mga personalidad ng naghaharing uri bilang silang 'mga bayani'," anang PKP. "Tinagurian nilang isang 'rebolusyon' ang pag-aalsang EDSA upang pagtakpan ang katotohanang walang saligang pagbabago sa bulok na lumang sistema at nananatiling inaapi at pinagsasamantalahan pa rin ang masang anakpawis."

"Ang konsentrasyon ng yaman at ng tinatawag na paglago ng ekonomya sa kamay ng iilang oligarkiya at ng kanilang mga dayuhang kapitalistang katuwang at ang paglaganap ng kahirapan, sakit at desperasyon sa hanay ng mayorya ng manggagawa at magsasaka ay nagpapatuloy sa ngayon," pagdidiin ng PKP. "Ang monopolyo sa lupa, korapsyon, dominasyon sa ekonomya ng dayuhan, pang-aabuso ng militar, mababang pasahod, panunupil sa mga karapatan na mag-unyon at magwelga at iba pang sakit ng nakaraan ay nananatili pa ring mga sakit sa kasalukuyan."

"Nais patayin ng imperyalistang US at ng mga mapagsamantala at mapang-aping naghaharing uri ang diwang rebelyon, ang pagigiit ng karapatang ibagsak ang isang mapang-api at mapagsamantalang sistema sa pamamagitan ng lakas ng kolektibong demokratikong pagkilos, armado man o hindi," anang PKP. "Ang mga kabataan ang partikular na pinupuntirya ng kampanyang ito upang gawin silang walang pakialam sa kasaysayan sa imbing pag-asang hindi sila dudugtong sa nakaraan at nagpapatuloy na rebolusyon."

"Binobomba sila ng panlipunang sinisismo at itinatanghal ang indibidwalismo, ang makabagong midya at teknolohiya at makikinang na gadyet bilang siyang kabuuan at kaganapan ng kanilang pagkatao," dagdag ng PKP. "Walang humpay silang inaatake ng mga upisyal na dinuktor na mga datos at mapanlinlang na mga impormasyon sa pag-asang bulagin sila sa nakapaligid na karukhaan, gutom, pang-aapi at pagsasamantala."

"Kailangan ng kabataang Pilipino na sunsunin ang di-napapatid na hibla ng kasaysayan ng pakikibakang nagbunsod sa pag-aalsang EDSA ng 1986," anang PKP. "Kailangan nilang pag-alabin ang kanilang mga sarili ng diwa ng paghihimagsik at tuntunin ang istoriko at panlipunang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ugnay sa mamamayan at pagyakap sa syentipikong paraan ng komunistang pag-iisip."