Tumalima sa mga alituntunin ng gubyernong bayan hinggil sa kampanya sa eleksyon

Communist Party of the Philippines
February 17, 2013


Translation of: Abide by people's government guidelines regarding election campaigns


Lahat ng kandidato at kanilang mga partidong lalahok sa eleksyon sa Mayo na planong magsagawa ng kanilang pampulitikang aktibidad sa loob ng teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan ay dapat sumunod sa lahat ng umiiral na alituntunin at tiyaking makakuha ng permiso sa mga awtorisadong rebolusyonaryong komite.

Tinitiyak ng mga gabay na ito na ang reaksyunaryong eleksyon ay maisasagawa na hindi malalabag ang mga karapatan at interes ng mamamayan at sa paraang mapayapapa, maayos at kapaki-pakinabang sa mamamayan.Pahihintulutang makapasok sa mga teritoryo ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang mga kandidato at mga kinatawan nila upang makapangampanya kung susunod sila sa mga gabay kaugnay ng kondukta ng mga pampulitikang kampanyang may kaugnayan sa reaksyunaryong eleksyon.

Pagbabawalan silang magsama ng kanilang pribadong armadong goons o militar, pulis o mga paramilitar na alalay. Hindi sila dapat hayaang takutin, bantaan o pwersahin ang mamamayan o gumamit ng dahas laban sa mga karibal na kampong pampulitika.

Hindi sila dapat pahintulutang bumili ng boto o manuhol sa mga lider ng mga komunidad kapalit ng boto.

Susunod sila sa mga iskedyul na itatakda ng mga lokal na komite upang maiwasang sumapaw sa iskedyul ng ibang kandidato at para di maging dahilan ng pagkaabala sa pang-ekonomya, pampulitika at pangkulturang mga aktibidad sa lugar. Hihiikayatin silang magsagawa ng harapang pakikipagdayalogo sa mamamayan upang magkaroon sila ng pagkakataong marinig ang hinaing ng mamamayan at maipahayag ang kanilang opinyon at mailatag ang kanilang plataporma de gubyerno.

May karapatan ang Demokratikong Gubyernong Bayan na pagbawalang pumasok ang mga kandidatong may mga seryosong krimen sa mamamayan at sa rebolusyonaryong kilusan. Kabilang dito ang mga sagadsaring korap na upisyal ng gubyerno, yaong may malalalang kaso ng pang-aabuso sa mga karapatang-tao, mga drug lords at yaong mga taong nagpapatakbo at nagbibigay-proteksyon sa mga kriminal na sindikato. Babawalan din yaong mga kandidatong ginagamit ang kampanaya sa eleksyon para papasukin ang mga ahente sa paniktik ng militar at pulisya sa mga erya na nasa hurisdiksyon ng rebolusyonaryong awtoridad.

Ginawa ang mga gabay na ito ayon sa kahilingan ng sambayanang Pilipino. Malaon na silang biktima ng bulok na sistemang elektoral. Sa ilalim ng naghaharing sistema, nakapangyayari ang maruruming reaksyunarong pulitko, mga tiranikong panginoong maylupa at brutal na mga warlord at isinasailalim ang mamamayan sa pamumuwersa, pananakot at panunuhol sa kanilang tulak na “mahalal”.

Hindi kailanman tungkol sa demokratikong diskurso ang mga reaksyunaryong eleksyon, bagkus, pinagpapasyahan ito ng armadong lakas at yaman upang mamwersa at makapanuhol para makaupo sa poder. Kapag nasa poder, ginagamit na ng mga reaksyunaryong pulitikong ito ang burukrasya at mga mapaniil na instrumento nito upang pag-ibayuhin ang panunupil at pagsasamantala sa mamamayan.

Ang paglitaw at pagkakaroon ng Demokratikong Gubyernong Bayan habang umiiral pa ang reaksyunaryong gubyerno ng malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador ay nagbibigay ng instrumento sa mamamayan para harapin ang reaksyunaryong eleksyon, labanan ang pinakabrutal at anti-demokratikong aspeto nito at makakuha ng pakinabang mula rito. Sa pagpapatupad ng mga alituntunin nito, epektibong nabawasan ng Demokratikong Gubyernong Bayan ang mga insidente ng karahasang kaugnay ng kondukta ng reaksyunaryong eleksyon sa mga lugar ng hurisdiksyon nito.

Sa nakaraang mga taon, hinahamak ng reaksyunaryong rehimen at aramadong pwersa nito ang mga alituntuning sumasaklaw sa reaksyunaryong eleksyon sa loob ng mga lugar ng nasasakupan ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Layon ng mapanirang kampanyang itong pagtakpan ang katotohanang epektibong gumagampan ang rebolusyonaryong kilusan ng kapangyarihang pang-estado at ang gayong kapangyarihang pang-estado ay malawak na kinikilala at nirerespeto.

Sa kabila ng gayong kontra-rebolusyonaryong propaganda, lumalapit ang mga kandidato at mga partidong pulitikal sa rebolusyonaryong awtoridad upang tumalima sa mga gabay at patakaran ng Demokratikong Gubyernong Bayan. Malayang idinadaos ang mga pulong sa pambansa, panrehiyon, pamprubinsya at lokal na antas upang talakayin ang mga suliranin ng mamamayan, ang mga plataporma ng mga kandidato at ang mga programa at patakaran ng rebolusyonaryong kilusan.

Nagbibigay ng oportunidad ang gayong mga pulong upang talakayin ang mga bagay ng posibleng kooperasyon at koordinasyon kabilang ang pagtataguyod ng produksyong pang-agrikultura, pagpapataas ng kita sa kanayunan at pagsusulong ng edukasyon, literasiya, pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga programa ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Bahagi ang kabulukan ng reaksyunaryong eleksyon at ang reaksyunaryong burukratikong sistema, ng mapanupil at magpasamantalang naghaharing sistemang layong ibagsak ng sambayanang Pilipino at palitan ng isang tunay na demokratikong sistema ng paggugubyerno.

Sa loob ng mga lugar ng hurisdiksyon ng Demokratikong Gubyernong Bayan, ginagampanan at pinauunlad ang gayong sistema ng demokratikong pamamahala kung saan nagsasagawa ang mamamayan ng tunay na demokratikong eleksyon upang ihalal ang kanilang upisyal at kinatawan mula sa kanilang hanay at lubos silang nakalalahok sa mga gawaing pampulitika at pang-estado.