Tutol ang sambayanang Pilipino sa pagdaong ng nukleyar na submarinong pang-atake ng US--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Pebrero 01, 2013

Mariing tinutulan ng sambayanang Pilipino ang pagdaong ng isa na namang submarinong militar ng US sa Subic Bay, na "isa namang dagdag na sampal sa sambayanan matapos ang kamakailangang pagpasok ng isang barko ng US sa Tubbataha reef marine reserve."

Ang pagpasok at pagdaong ngayon ng USS Cheyenne sa Subic Bay ay "isa na namang paglapastangan ng imperyalistang gubyerno ng US at militar nito sa soberanya ng Pilipinas," anang PKP. Tahasan itong pagpapakita ng kawalang pagpapahalaga sa pambansang dignidad ng sambayanang Pilipino, sa aspirasyon para sa pambansang kalayaan at sa paggigiit na wakasan ang dominasyong militar ng US at sa paglabag sa teritoryal na integridad ng Pilipinas.Dumaong ngayong araw ang USS Cheyenne magdadalawang linggo pa lamang matapos sumadsad ang USS Guardian na isang barkong minesweeper sa Tubbataha reef marine reserve na sumira sa humigit-kimulang sa 2,000 metro kwadrado ng bahura at lumikha ng protesta laban sa militar ng US. Isang buwan pa lamang halos ang nakaraan, dumaong din sa Subic ang USS Bremerton, isang nukleyar na submarino ng US.

Sa plano ng US na ibayong palakihin ang presensya ng nagrerelyebong mga pwersang pandagat nito sa Pilipinas at sa Asia-Pacific, hihigit pa sa 80 ngayong taon ang bilang ng mga pagdaong ng mga barko at submarinong pandigma ng US sa Subic, Maynila at iba pang pwerto sa Pilipinas, o may abereyds na pito hanggang walong sasakyang militar ng dayuhan kada buwan.

"Sa bawat pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Pilipinas ay lalo lamang itong nagsisilbing himpiling militar ng US sa Asia-Pacific at gayundin, naglalantad sa mapanlinlang na paggiit sa soberanya ng Pilipinas ng papet na gubyerno ng Pilipinas," anang PKP. "Ang pagdalas ng pagdaong at pagpapatrulya ng mga sasakyang pandagat ng US sa karagatan ng Pilipinas ay nagpapataas din ng posibilidad ng ibayong pagkawasak ng kapaligiran tulad ng pagkasira ng bahura sa Tubbataha at sa naiulat na pagtatapon ng mga dumi ng tao at mga nakalalasong kemikal sa baybayin ng Subic noong nakaraang taon."

Tumatampok din sa pagdaong ng USS Cheynne sa Subic Bay ang usapin ng kaligtasan sa panganib nukleyar at ng mga paglabag sa mga pagbabawal ng reaksyunaryong konstitusyong 1987 hinggil sa pagpasok at pag-iimbak ng mga sandatang nukleyar. Sinasabi ng US Pacific Command na ang USS Cheyenne ay isang Los Angeles class na nuleyar na pang-atakeng submarino na may kakayahang magpakawala ng mga Tomahawk missiles na mga pangmalayuang missile na maaaring kargahan ng sandatang nukleyar.

"Dapat batikusin ang rehimeng Aquino sa pagkapapet nito sa imperyalistang gubyerno ng US at ang militar nito sa pagtatanggol sa Visiting Forces Agreement (VFA)," anang PKP. Sa isang panayam matapos ang pagpasok ng US sa Tubbataha, sinabi ni Aquino na walang kinalaman ang VFA sa presensya ng USS Guardian sa pinangangalagaang pook dahil wala namang isinasagawang ehersisyong militar doon.

"Isa itong tahasang kasinungalingan na layong sansalain ang sigaw para ibasura ibasura ang VFA," anang PKP. Idiniin ng PKP na ang pagpaok, pagdaong at pagpapatrulya ng mga barko ng mga pwersang pandagat ng US sa Pilipinas ay isinasagawa sa ilalim ng mga kundisyon ng VFA.

"Una sa lahat, pinahintulutang pumasok ang USS Guardian sa karagatan ng Pilipinas at dumaong sa Subic sa ilalim ng VFA. Higit pa, dahil sa VFA, ang mga sundalong US na sangkot sa pagpasok at pagkasira ng kapaligiran sa Tubbataha ay labas na ngayon sa awtoridad ng gubyerno ng Pilipinas dahil inilipad na sila ng militar ng US sa kanilang base sa Sasebo, Japan."