Workers celebrate 165 years of Communist Manifesto

Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions (Southern Tagalog)

February 21, 2013

Led by the Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST), some 50 workers, urban poor, youth, and women held a forum in a town in Batangas today, celebrating 165th year anniversary since the publication of the Manifesto of the Communist Party.

In the forum themed “165th Year of the Communist Manifesto: History and Contribution of Marxism in the Continuing Struggle of the Workers and Peoples of the World”, the RCTU reiterated the “importance of adhering to the lessons of the great leader Karl Marx in continuing and winning the revolution”. RCTU is a revolutionary organization allied with the National Democratic Front.According to Fortunato Magtanggol, spokesperson of RCTU-NDF-ST, “while it has been written and published almost two centuries ago, the lessons and analyses of the Communist Manifesto remain to be relevant today especially with the intensifying crisis of the world capitalist system”.

Jose Maria Sison, founding chairman of the Communist Party of the Philippines and the current chairperson of the International League of People’s Struggle, was the main speaker at the forum and spoke thru a video conference.

Sison explained the importance and correctness of the great works of Marx in the continuing revolution in the Philippines, which is one of the oldest in the world.

According to Sison, “By persevering in revolutionary struggle, under the inspiration of the Communist Manifesto, the Communist Party of the Philippines and the Filipino people have already earned the honor of being recognized as the torch bearer of revolution at a time that the proletariat and people are struggling hard to rise from the general conditions of revisionist betrayal, defeat and retreat of previous  revolutionary forces and the ruthless offensives launched by imperialism and reaction.”

Written by the German philosopher and economist Karl Marx, with the aid of Frederick Engels, the Communist Manifesto was first published on February 21, 1848. It became a very important document in an era when workers movement is in the upsurge and workers are building their parties in different parts of Europe.  Since then, it has been translated to various languages and is considered the “second best-selling book of all time”, next to the Bible.

“It has been seriously studied in many parts of the world – in classrooms and universities, in the factories, streets, urban poor communities, and in the countrysides.  It is continuously read and studied, inspiring and harnessing revolutionaries who prove on the correctness of the practice of Marxism and that it never once became passé,” ends Magtanggol.#


Reference:

Fortunato Magtanggol
Spokesperson, RCTU-ST
rctu.st@gmail.com


_________________________________

Mga manggagawa, ipinagdiwang ang ika-165 taong anibersaryo ng Communist Manifesto


Fortunato Magtanggol
Revolutionary Council of Trade Unions
(Southern Tagalog)
National Democratic Front of the Philippines
Pebrero 21, 2013

Sa pangunguna ng Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST), idinaos ng may 50 rebolusyonaryong manggagawa, maralita, kabataan, at kababaihan ang pagdiriwang ngayon ng ika-165 taong anibersaryo ng pagkakalimbag ng Communist Manifesto o Manipesto ng mga Komunista sa pamamagitan ng isang forum na isinagawa sa isang bayan sa Batangas.

Sa forum, na may temang “165 Taon ng Manipesto ng mga Komunista: Kasaysayan at Ambag ng Marxismo sa Nagpapatuloy na Pakikibaka ng Manggagawa at Mamamayan ng Daigdig”, muling inilinaw ng RCTU, rebolusyonaryong organisasyong kaalyado sa National Democratic Front, ang “kahalagahan ng pagtalima sa mga aral ng dakilang gurong si Karl Marx sa pagpapatuloy at pagtatagumpay ng mapagpalayang rebolusyon”.

Ayon kay Fortunato Magtanggol, tagapagsalita ng RCTU-NDF-ST, “Kahit matagal nang naisulat at nalimbag, nananatiling buhay ang mga aral at pagsusuri ng Communist Manifesto kahit ngayong panahon ng papatinding krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista.”

Nagsalita bilang main speaker ng forum si Jose Maria Sison, founding chairman ng Communist Party of the Philippines at kasalukuyang chairperson ng International League of People’s Struggle, sa pamamagitan ng isang video conference.

Ipinaliwanag ni Sison ang kahalagahan at katumpakan ng dakilang sulatin ni Marx sa nagpapatuloy na rebolusyon sa Pilipinas, isa sa mga pinakamatagal sa buong daigdig.

Ayon kay Sison, “Sa pagsisikhay sa rebolusyonaryong pakikibaka, sa ilalim ng inspirasyon ng Communist Manifesto, umani na ang Partido Komunista ng Pilipinas at sambayanang Pilipino ng karangalan bilang tagapamandila ng rebolusyon sa panahong mahigpit na bumabangon ang proletaryado at mamamayan sa pangkalahatang kondisyon ng rebisyunistang pagkakanulo, pagkatalo at pag-atras ng mga dating pwersang rebolusyonaryo, at sa mga inilunsad na walang-awang opensiba ng imperyalismo at reaksyon.”

Akda ng pilosopo at ekonomistang Aleman na si Karl Marx, katuwang si Frederick Engels, unang nilimbag ang sulatin bilang Manipesto ng Partido Komunista noong Pebrero 21, 1848. Naging mahalagang dokumento ito noong panahong lumalaganap ang kilusang manggagawa at nagtatayo ng kanilang partido ang manggagawa sa iba’t bahagi ng Europa.  Mula noon, naisalin ito sa iba’t ibang lenggwahe at tinaguriang “second best-selling book of all time” kasunod ng bibliya.

“Marubdob itong pinag-aaralan saan mang dako ng mundo – sa mga silid-aralan at unibersidad, sa mga pabrika, lansangan, maralitang komunidad, at kanayunan.  Tuluy-tuloy itong binabasa at pinag-aaralan, nagbibigay-inspirasyon at nagpapanday ng mga rebolusyonaryong nagpapatunay sa praktika ng katumpakan at ni minsan hindi naging lipas na mga turo ni Marx,” pagtatapos ni Magtanggol.#


Reference:

Fortunato Magtanggol
rctu.st@gmail.com