Binatikos ng PKP ang pagbalik ng barkong US na may toxic waste

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 19, 2013

Translated from: CPP denounces return of US naval toxic ship

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagbalik ng USS Emory S. Land, isang submarine tender ng US, na dumaong noong Byernes sa Subic Bay ilang buwan lamang matapos itong maibwelto sa pagtatambak ng nakalalasong basura ng isang defense contractor na nagsisilbi sa US.

Ang Glenn Defense Marine Asia, kontraktor ng US defense, ay natuklasang nakakolekta ng dalawang daang libong litro ng langis at dumi ng tao mula USS Emory S. Land noong Oktubre ng nakaraang taon at itinambak malapit sa baybayin ng Subic Bay, na saklaw pa ng sonang pang-ekonomya at pangisdaan ng Pilipinas."Ang pagpapabalik sa USS Emory S. Land sa Subic ay pagpapakita ng tahasang paglapastangan sa sambayanang Pilipino na malaon nang naggigiit ng pagwawakas ng interbensyong militar ng US at sa presensya nito sa Pilipinas."

Ipinahayag na PKP na ito na ang "rurok ng pagkamanhid ng militar ng US, gayong hindi pa nga resolbado ang pagsadsad ng USS Guardian sa Tubbataha coral reefs noong Enero," pagdidiin ng PKP.

"Muling idinidiin ng PKP ang panawagan ng sambayanang Pilipino na ipawalambisa ang lahat ng di pantay na tratadong militar sa US, kabilang na ang US-RP Mutual Defense Treaty at ang Visiting Forces Agreement, mga kasunduang kapwa na nagbibigay-daan sa interbensyunismong militar ng US sa Pilipinas at lumalapastangan sa soberanya ng Pilipinas."

"Sa pamamagitan ng mga kasunduang ito, binigyan na ang militar ng US ng todo-todong kalayaang gamitin ang teritoryo ng Pilipinas para sa hegemonistang kampanya nito sa Asia-Pacific, na nagbababa sa Pilipinas bilang isa na lamang himpilang militar ng US," dagdag ng PKP.