Hugo Chavez, kampeon ng sambayanang Venezuelan


Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 6, 2013

Translation: Hugo Chavez was the champion of the Venezuelan people

Sa ngalan ng sambayanang Pilipino at ng kanilang mga rebolusyonaryong pwersa, ipinaaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang taimtim na pakikidalamahati nito sa mamamayang Venezuelan sa panahon ng kanilang pagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mahal na presidenteng si Hugo Chavez.

Sa nakaraang isa at kalahating dekada, nagsilbi si Hugo Chavez bilang kampeon ng mamamayang Venezuelan. Sa kanyang pamumuno, buong giting na tinahak ng Venezuela ang landas ng anti-imperyalismo at nagbukas ng bagong panahon ng radikal na panlipunang reporma. Ang nasyunalisasyon ng langis ng Venezuela ay nagwakas sa dayuhang monopolyong kontrol at nagbigay sa Venezuela ng malaking yaman para magamit sa kagalingan ng mamamayan--mula sa libreng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at pampublikong yutilidad.

Bilang kampeon ng mamamayang Venezuelan, inani ni Hugo Chavez ang galit ng imperyalistang gubyerno ng US na naggigiit na ibalik sa kanila ang mga karapatan ng mapagsamantala at mapang-aping dayuhang kapitalista na nagnanais na imonopolisa ang langis ng Venezuela at iba pang likas na yaman. Hindi kailanman naghunos-dili ang gubyernong US sa pagsisikap na patalsikin ang gubyerno ni Hugo Chavez at pinangahasan ang internal na subersyon sa pamamagitan ng pagpopondo at pag-aarmas sa mga pwersang kontra sa rebolusyong Bolivarian.

Sa pamumuno ni Hugo Chavez, nagsanib ang Venezuela at Cuba para sa pagtatayo ng Bolivarian Alliance of the Americas na naglalayong pagkaisahin ang mga bansa sa Latin America at sa Carribean upang labanan ang agos ng imperyalistang neoliberalismo. Naging inspirasyon sa ibang bansa ang kanyang masidhing pagkamuhi sa imperyalismo para ipagtanggol ang kanilang patrimonya at pambansang kalayaan.

Nagdiriwang ang US at iba pang imperyalista sa pagpanaw ni Hugo Chavez. Gayunpaman, hindi handa ang mamamayang Venezuelan na isuko ang kanilang mga tagumpay at tiyak na patuloy na magmamartsa sa landas ng panlipunang rebolusyon.