Isustini ang mapangahasong pag-asdang, kab-uton ang dugang kadaugan

Ka. Norsen Manggubat
Partido Komunista sa Pilipinas, North Central Mindanao
Marso 29, 2013

Niining ika-44 nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), mapasigarbuhon natong pahalipayan ang tanang mga Pulang kumander ug manggugubat sa tibuok rehiyon sa mga kadaugan nga atong nakab-ot sa tuig 2012 hangtud sa unang kwarto niining tuiga sa pagpaasdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog aron ilingkawas ang nasud ug ang katawhang pinahimuslan ug dinaugdaug.

Kung walay hugot nga pagsanong sa absulotong pagpangulo sa Partido, dili maangkon sa atong Hukbo ang mainitong pagsalmot ug pagsuporta sa katawhan nga gitungtungan niini nga mga kadaugan.


Busa, gisaluduhan nato ang mga Pulang kumander ug mga manggugubat sa ilang pagpursige sa mapangahasong pagpatuman sa sentral nga tahas sa pagdugmok sa reaksyonaryong estado sa nagharing hut-ong ug inanay nga mapabarug ang demokratikong gobyerno sa katawhan sa kabukiran. Pasidunggan nato ang 14 ka rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang kinabuhi pinaagi sa paghatag og pila ka gutlo nga kahilom.

Nalunsad nato ang 83 ka taktikal nga mga opensiba ug nakadugang kita og 139 ka nagkalain-laing kalibre sa armas sa atong arsenal. Naarmasan nato ang kapin kumpanya sa hukbong bayan ug milisya sa katawhan.Anam-anam natong napatigbabawan ang konserbatismo. Human sa mga pagpunting ug pagsaway, husto nato nga nahuptan ang paglunsad sa mga atritibong mga aksyon kakumbina sa mga batakang taktikal nga opensiba.

Nagmabungahon ang atong mga paningkamot nga maka-apas sa mga relatibong nag-una nga mga rehiyon dinhi sa atong isla, ug pagtabang sa mga silingang rehiyon nga gikunsentrahan sa atake sa kaaway.

Tukma natong natimonan ang pagpadula sa gubat aron epektibong maabot sa impluwensya ang mga nag-unang syudad sa rehiyon. Pipila sa mga sibaw nga TO nga nalunsad nato mao ang mapangahasong pag-reyd sa Earthsaver Security Agency sa Butuan City ug pag-reyd sa detachment sa Binicalan, San Luis, Agusan del Sur. Nalunsad nato ang walo ka hugna sa aksyong punitibo batok sa padayong pagpalapad sa plantasyon sa mga multinasyunal nga kumpanyang agribisnes ug sa ilang nagadaut sa kinaiyahan nga mga operasyon. Ang labing ulahing nakapatay¬-og sa nagharing hut-ong mao ang surprisang dungan-dungan ug koordinadong pag-atake nato sa main camp ug satellite camp sa plantasyon sa imperyalistang Del Monte sa Camp Philips, Manolo Fortich ug sa Dole sa La Fortuna, Impasug-ong nga nagmobilisa sa daghang mga yunit sa NPA sa usa ka panahon sa lapad nga langkub.

Hugot nga nagunitan nato ang pagmentinar sa opensibang postura nga bisan sa mga depensibang mga aksyon, nakahimo ang mga yunit sa aktibong pagsukol ug nakadulot og kadaut sa mga nanulong nga tropa sa AFP-CAFGU. Sa kinatibuk-ang mga sangka sa maong langkub sa panahon, nahiagum ang kaaway og kapin 100 ka patay ug 68 ka samaron sa ilang mga tropa.

Misamot kataas ang prestihiyo sa BHB isip tinuod nga hukbo sa mga kabus. Nagpusot-pusot ang mga sulat-reklamo ug hangyo pagpatabang sa mga dinaugdaug ug pinahimuslang katawhan nga wala pa nato maabot. Nahimong walay-pulos ang mga pagpangdaut ug pagarpar sa militar ug sa ilang mga tigpamaba atubangan sa atong pulitiko-militar nga mga kadaugan. Libo-libong pamilya ang nakabenepisyo sa kadaugan sa pagpatuman sa minimum nga programa sa agraryong rebolusyon. Natubag nato ang dugay nang pangayo sa mga masa sa pagsilot sa gikasilagang mga usurero, tulisan sa mga baryo ug mapahimuslanon ug madaugdaugong mga kumpanya. Padayong nagalapad ug nagkalalum ang atong baseng masa nga karon nag-usbaw og 34 % alang sa pagpakaylap ug pagsubsob sa gerilyang pakiggubat.

Naangkon nato ang 7 % usbaw sa pwersang pultaym ug mitala kini og 36% nga usbaw sa ihap sa dugang mga platun nga natukod. Nakab-ot nato ang 21% nga usbaw sa ginsakpan sa Partido nga pinasikad sa pagdaku sa atong baseng masa. Nalunsad ang mga pagtuon sa mga kurso sa Partido aron sangkapan sa ML nga kahibalo ang mga kadre ug ang natukod nga dugang mga sanga sa Partido sa lokalidad sa pagpangulo sa mga kalihukang masa sa ilang mga baryo ug sa mga nagkadaghan ug nagkadagkung pormasyon sa Milisyang Bayan nga mi-usbaw og 25%. Aktibong nakapapel ang mga milisya sa daghang kabaryohan sa direktang pagsalmot sa mga aksyong militar gawas pa sa pagmentinar sa seguridad sa ilang baryo.

Malampusong napahigayon ang Pangrehiyong Kumperensya Militar nga nagsumada sa kasinatian sa gimbuhatong militar sulod sa 10 ka tuig ug nagtin-aw sa tahas sa pagpataas sa ang-ang sa gubat sa katawhan sa mosunod nga mga tuig ngadto sa estratehikong patas. Napatawag usab ang Kumand Kumperensya sa Rehiyon ug sa mga SRC alang sa hiniusa ug dungan nga kumpas sa pagpataas sa ang-ang sa militar nga gimbuhaton sa rehiyon.

Gikan karon hangtud sa Mayo, sakmiton nato ang kahigayunan sa burges nga eleksyon aron paspas nga maabot ang uban pang bahin sa rehiyon nga kinahanglang palapdan. Lunsaran nato og aksyong militar ang mga anti-katawhan ug kontrarebolusyonaryong kandidato nga dugay nang gipangayo sa katawhan. Babagan nga makapangampanya sulod sa mga sonang gerilya ang dili moila sa pagtunhay sa pulang pulitikanhong gahum, samtang himuong oportunidad sa pakighiusang prente ang elekskyon sa mga kandidatong andam makighigala aron makapalutaw ug armas, pinansya, ug uban pang rekurso ug kab-uton ang bentahe alang sa kaayuhan sa mga masa. Sama sa Del Monte ug Dole, padayon natong papanubagon ang mga kumpanya nga dunay magun-obon sa kinaiyahan nga operasyon nga hinungdan sa mga katalagman nga nagdulot og grabeng kadaut sa katawhan.

Taliwala sa samot nga paggrabe sa krisis sa nagharing sistema, kinahanglang itin-aw nato nga dili ang reaksyonaryong eleksyon ang makatubag sa naghingapin nga pangandoy sa katawhan nga makalingkawas sa ilang dinaugdaug ug pinahimuslan nga kahimtang. Walay malauman nga tinuod nga kausaban ilalum sa rehimeng US-Aquino, apan sa pagsalmot nila sa burges nga eleksyon, ilunsad nila ang mga kalihokang masa sa pagpaasdang sa ilang mga interes ug kaayuhan. Suportahan nila ang mga kandidato nga progresibo o kadtong nagapaluyo sa ilang pakigbisog ug isalikway kadtong mga anti-katawhan nga mga kandidato sa pulong ug buhat. Kinahanglang masabtan sa masa nga ang pagsalmot sa eleksyon nagatumong sa pagpadaug sa mga progresibong kandidato padulong sa pagpahuyang sa reaksyonaryong estado. Apan, kinahanglang masagop sa masa nga pinaagi lang sa pagpadaug sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog nga makab-ot ang tinuod nga katilingbanong kausaban.

Sa pagsaulog nato niining ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod sa BHB, subli natong ipalanog ang hagit sa pagsustini sa mapangahasong paggunit sa mga tahas, sa pagwagtang sa mga bagahe ug pagpatigbabaw sa mga babag sa pag-asdang. Mapangahasong natong kumpletuhon ang rekisitos, kab-uton ang mga dugang kadaugan karong tuiga ug ipaasdang ang gubat katawhan ngadto sa estratehikong patas sa mosunod nga mga tuig.

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan sa iyang ika-44 nga anibersaryo!
Pakyason ug hugot nga batukan ang Oplan Bayanihan!
Mabuhi ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!