Paghuhugas-kamay ni Aquino sa pagkamatay ng estudyante ng UP, binatikos ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Marso 21, 2013


Translated from: CPP denounces Aquino for washing hands over death of UP student

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa paghuhugas-kamay nito ng "katapusang pananagutan" sa pagpapatiwakal ng isang estudyante ng UP sa pamamagitan ng pagtatakip sa patakaran nito ng pag-abandona sa pampublikong edukasyong tersaryo at sa pagsasabing itinaas nito ang inilaang badyet sa edukasyon noong nakaraang taon.

"Sa katuus-tuusan, ang patakaran ni Aquino ng pag-abandona ng estado sa pampublikong edukasyon sa kolehiyo ang nagtataboy sa daan-daang libong estudyante sa kawalan ng pag-asa," anang PKP bilang reaksyon sa pahayag ng MalacaƱang noong isang araw na ang pagpapatiwakal ng estudyante ng UP Manila na si Kristel Tejada ay isang "panloob na usapin" ng Unibersidad ng Pilipinas.Si Tejada, isang 16 na taong gulang na bagong estudyante ng UP, ay nagpatiwakal noong Marso 15 matapos siyang pwersahing lumiban dahil sa hindi makabayad ng mga bayarin sa unibersidad. Ang kanyang ama, isang partaym na drayber ng taxi, ay paulit-ulit na umapela sa mga upisyal ng unibersidad para sa kaunting panahon para mabayaran ang mga utang at pahintulutan makapagpatuloy ang kanyang anak sa pag-aaral.

Iginnit ng tagapagsalita ni Aquino na "patuloy na pinagsisikapan ng kasalukuyang gubyerno na magkaroon ng malaking badyet para sa edukasyon" at ang badyet para sa mga unibersidad at kolehiyo ng estado ay tumaas na noong isang taon.

"Lubos na nagsisinungaling ang rehimeng Aquino sa paggigiit na suporatdo nito ang pampublikong edukasyon," anang PKP. Idineklara ni Aquino mismo, sa kanyang mensahe sa pagdinig sa kongreso hinggil sa badyet noong 2011 na "unti-unting naming binabawasan ang subsudyo sa mga SUCs upang itulak silang umasa sa sarili at maging independyente sa usaping pampinansya."

Idiniin ng PKP na ang P5 bilyon alokasyon ni Aquino para sa UP noong 2012 ay mas mababa sa tinatayang P18 bilyong kinakailangang para patakbuhin at paunlarin ang Unibersidad. Ang P700 milyong inilaan sa Polytechnic University of the Pilipinas ay di hamak na mas mababa ng 40% kumpara sa pangangailangan nito.

"Sa pangkalahatan, sinusubsidyuhan lamang ng rehimng Aquino ang 67% ng kabuuang badget ng mga SUCs, mas mababa sa lahat ng umupong rehimen, na nagpupwersa sa mga SUCs na ito na magkaroong ng iba't ibang programang pampinansya upang kumita," pagdidiin ng PKP. "Ang patakaran ni Aquino na ito ng pag-abandona sa pampublikong edukasyong pangkolehiyo ang pumupwersa sa mga SUCs na ipasa sa mga estudyante ang bigat ng pasanin sa pinansya."