Pahayag sa ika-44 nga anibersaryo sang Bag-ong Hangaway sang Banwa


Concha Araneta
Panay Regional Party Committee
Marso 29, 2013

Halin pa sang nagliligad nga tinuig ginkasa na sang rehimeng Aquino, sang 3rd Infantry Division kag sang 301st Brigade ang dululungan nga pag-atake sa mga prente sang rebolusyonaryo nga pwersa sa Panay kapin ang sa Sentral kag Nabagatnan nga bahin sang binukid Madyaas. Maluas sa duha ka regular nga batalyon ginreinforce nila ang dugang nga batalyon sang 6th Special Action Force kag iban pa nga mga detached nga pwersa. Gindungan ini sa pahito sang rehimeng Aquino nga hugton ang uyat sa poder paagi sa pagtorse sang eleksyon pabor sa labi nga pagdominar sang Partido Liberal. Gin-arangka man patuman ang mga mapanghaylo pero inutil nga proyekto sang 4Ps, BPO, pangturismo kag iban pa para mahabig ang suporta sang pumuluyo nga ginagutom.


[Audio clip] Halin pa sang tunga-tunga sang 2009 ang pagpasingki sang atake sang rehimen pero sang ulihi nga kwarto lang sang 2012 ginbuhos ang atake nga upod na ang dugang nga pwersa. Sa pag-atubang sini ginlunsar sang Bag-ong Hangaway sang Banwa ukon BHB ang iya kontra-kampanya nga mga aksyon militar. Mas nagtaas na lang gani sg tatlo ka pilo ukon isa ka platun ang kaswalidad sang AFP halin Marso 2012 asta subong kon ikumparar halin Marso 2011 sa diin napulo lang ukon isa ka iskwad ang ila kaswalidad.


Sang Oktobre tubtob Nobyembre 2012 ginpunsukan sang 82nd IB ang binukid sang Leon kag Tubungan upod pa sang mga elemento sang 61st IB kag 31st DRC agud kubkubon ang NPA didto. Ginsabat ini sang kontra-opensiba sang NPA paagi sa tatlo ka bes nga ambus kag harasment (duha sa nagapanugsog nga mga kolum sa Leon kag isa sa advance command post sang Bravo Coy sang 82nd IB sa Lanag, Tubungan). Nakadulot ini sang 7 ka patay kag 2 ka pilason samtang waay sang nasamad sa NPA. Ang gingamit sa operasyon nga isa ka US-‘junk’ nga gabok nga Huey helicopter lumup-og sa bukid kag husto lang maghigot pa gid sang dugang nga tropa agod taltalon ini pabalik.

Bisan pa sa tunga sang sunod-sunod nga opensiba sang 301st Bde natigayon gihapon nga mapusa ang isa ka tim sang RPA nga nagaserbe suporta sa ila operasyon sa Bad-as, San Joaquin, Iloilo. Amo man ang pagsilot sa kuno provincial kumander sang RPA nga si Joven Tababa. Ginpasabat siya sang iya paghimbon, upod sa iban pa nga intel sang AFP kag RPA, sa pagdukot kanday Nilo Arado kag Luisa Posa sang Abril 2007 maluwas pa sa iban niya nga krimen sa pumuluyo. Ginsiguro sang NPA nga indi masalabat ang bata nga gin-upod ni Tababa sa iya paglaum nga indi siya mapuruhan kon may sibilyan nga taming. Madugay man ginpunsukan sang kaaway ang interyo nga binaryo sang Tapaz kag Calinog. Apang dalayon man nga ginaharas ini sang BHB. Naobligar gani ang tropa sang 61st IB nga magpunsok na lang sa pila ka barangay imbes maglapta ang ila Peace and Development Team—mga tropa nga kuno nagapangako sa pagmentinar sang kalinong pero ginataming ang pumuluyo paagi sa pagpasilong sa mga kapilya, eskwelahan, gym, barangay hall sa tunga sang baryo sa pagdepensa sa atake sang NPA. Nahitad pa gid ang ila tropa sa sidlangan sang Panay sa tuyo nga punggan ang gamay nga larangan nga magdako kag maglapad.

Sa subong kasado na ang mga yunit sang BHB agud maagaw ang inisyatiba paagi sa paglunsar sang isla-kalapad nga mga aksyon militar. Agud matigayon ini ginsikway ang mga tendensya nga magbase sang malawig, magpakumong sa pagdepensa pangunahon sang baseng gerilya kag magpasibo sa tunga sang atake. Ginadebelopar ang mas aktibo nga pagdepensa, pagsustener sang taktikal nga opensiba sa sulod kag sa gwa sang larangan agod magasgas ang kaaway sa paghot pursuit ukon sa paggarison sang dako nga pwersa, mahigot sa ginakonsentrahan sini nga makitid nga lugar kag indi makapagusto nga bastabasta lang magdagyang sa kon diin.

Ang ini nga pagpakig-away ginapasakpan sang pulo-pulo ka libo nga baseng masa sa kabukiran kag kabaluran. Nagaupod sa inaway banwa ang padako nga pwersa sang pumuluyo bangod mabatyagan nila ang pagkabalay sang ila pula nga gahom nga nagaorganisa sang katin-aran kag kalinong sang kabukiran kag ila barangay.

Ang armado nga mga pagbato gintambihan sang kampanya sang pumuluyo batok sa militarisasyon kag ang pagpakig-away para mabawi ang linibo nga ektarya sang Tumandok kag gatos ektarya sang taga-Bungsuan, Dumarao nga ginalanggab sang 3rd ID kag sang PNP para sa ila treyning kag “eco-turismo”. Amo man ang pagpamatok sa mga proyekto nga makahalalit kag makatabog sang pumuluyo sa ila duta kag ilistaran pareho sang Jalaur River Dam.

Lapaw pa sa limos sang rehimen, ginkampanya sang BHB kag linibo nga organisado nga pumuluyo ang pagpatin-ad sang produksyon sa kaumhan. Ginkinaiyahan ini sang pananom nga makaon sa gilayon sa tunga sang gutom kag pagkasamad sang ila pananum kag amo man sang produkto nga ginabaligya. Sa mga produkto nga ginabaligya, organisado man nga ginademanda kag nagatupa ang mas mataas nga presyo bilang alternatiba sa barato nga pamakal sg komprador-usurero kag panghimulos sini sa pautang.

Madasig nga nabalikan ang mga lugar nga ginbayaan sang kaaway bangod nagpunsok ini sa pamatyag niya mabakod ang NPA. Nagakakibot na lang siya sa mga tira sang NPA kag paghulag sang pumuluyo sa madamo nga lugar nga ila nadeklarar nga madugay na natabog ang mga rebolusyonaryo.

Sa tinuig nga pag-okupar sa mga barangay nga ginakabig nila mabakod ang hublag nabudlayan sila magkontrol sang lubos kay nagahulag man gihapon ang pumuluyo sa pagpamatok sa militarisasyon ukon sa gina-imponer nga mga proyekto nga makahalalit. Nabudlayan man sila magtulod sang paramilitar nga pwersa nila ukon nagakalusaw ang ila matukod bangod sa paghabig sang pumuluyo kag sa kahadlok sa mga opensiba sang BHB.

Malaka lang ang burgis nga pulitiko nga hayagan nagakontra sa BHB kag rebolusyon sa isla kag indi lang sa panahon sang burgis nga eleksyon. Himo-himo lang ang ginaakusar nga ‘pang-extortion’ sang Heneral Mabanta. Maathag sa dinikada na nga pagluntad kag pagbakod sang BHB kag rebolusyon sa isla nga ginakilala sang mga burgis nga pulitiko, bisan sang manug-daog ang kusog kag impluwensya sang rebolusyon sa pumuluyo.

Ginaako sang militar nga may epekto na sa reaksyonaryo nga soldado ang epektibo nga paggamit sang BHB sang command-detonated explosives ukon CDX batok sa nagaatake nga tropa nila. Wala ginabawal sang CAHRIHL, ang nauna nga kasugtanan sa tunga sang Gobyerno sang Republika sang Pilipinas kag National Democratic Front ang paggamit sang CDX. Hugot ang kontrol sang BHB sa CDX kag sa nagaatake nga tropa lang ini ginapalupok.

Ginasunod sang NPA ang pagbawal sang self-detonating explosives nga nasaad sa Ottawa Protocol bahin sa pagbawal sang mina. Wala nagagamit ang NPA sang ginabawal nga mina nga malupok kon matandog ukon sa iya lang kaugalingon bangod pati inosente masalabat. Waay man gani ginabawal ang pagpamomba, pagpanganyon, pagrocket attack sang reaksyonaryo nga militar nga nagasalabat sang madamo nga sibilyan sa patarasak nga paggamit sini.

Ang pagreinforce sang armado nga kaaway may dugang nga kabudlayan nga atubangon sang nagabaskog nga rebolusyonaryo nga pwersa. Apang naantisipar na ini kag naagyan man gani sang rebolusyonaryo nga pwersa sadto sang mga 1990’s sang mas gamay pa ini kag nagapanadlong pa lang. Ang pagdugang sang pwersa sang kaaway nagakilala lang sang pagbaskog sang kahublagan rebolusyonaryo. Huray man ini sang Panay nga hawiran para magbulig hitad sang kaaway agud mapaluya ang kusog sini nga ipunsok sa nagaabanse nga pagpakigaway sa bilog nga pungsod.

Sa ikakwarenta’y kwatro nga anibersaryo sang BHB, ginatalana ang mga masunodnga tulungdan:

1. Aktibo nga batuan kag paslawon ang reinforced nga atake sang kaaway sa isla. Agawon ang inisyatiba pangunahon paagi sa kampanyang taktikal nga opensiba sa bilog nga isla kag kapin sa mga prenteng gerilya. Yabi ini sa pagdepensa sang pula nga gahom nga napundar na kag nagabaskog pa kag sa pagpabatyag sang impluwensya nga naabot na sang rebolusyonaryo nga hublag. Maluwas sini, importante nga mapakita ang mas tunay nga alternatiba sang armado nga pagrebolusyon para lubos mabag-o ang garok kag mapanghimulos nga sistema sang asyendero-komprador sa poder nga  ginapangunahan sg mga Cojuangco-Aquino kag mga Roxas. Armado nga rebolusyon man ang alternatiba sa mga dinastiya nga ginahatagan basbas sg mahigko kag madaya nga burgis eleksyon.

2. Dugang pa nga magdebelopar sang mga kompanya-kadako nga mga larangan bilang tuburan sang dugang nga armado nga pwersa kag mabakod nga pula nga gahom, kag magpalapad para madugangan pa gid ang mga nagatalambi nga mga prente pakadto sa pagtukod sang teatro pang-gyera. Agawon ang oportunidad nga higot ang kaaway sa iya keyhole nga punsok kag pagpatumbaya sa malapad pa nga kabukiran kag kabaludan. Magpadamo sang hangaway kag magpalapad sang baseng masa nga magagunit sang kaaway kag magahitad sa iya.

3. Pabuyluhon ang kahublagan sa pagdepensa sang kadutaan nga ginalanggab sang rehimen para sa iya mahaliton nga proyekto kag mga kampo treyningan sang 3rd ID kag PNP. Pabuyluhon ang mas malapad nga kampanya nga maalibyuhan ang kagutom kag kaimulon sang pumuluyo nga laban mangunguma sa isla. Ibuyagyag ang kainutil sang mga limos nga proyekto sang 4Ps sa tunga sang nagaantos nga kapobrehon.

4. Padayon nga ibuyagyag ang mga pakunokuno kag batuan ang rehimeng USAquino kag ang mga polisiya nga mapanghimulos kag makahalalit sa isla. Paslawon ang mapanghaylo pero mapintas nga Oplan Bayanihan sa isla.