Paigtingin ang mga taktikal na opensiba sa buong bansa, kamtin ang higit na malalaking tagumpay sa ating digmang bayan


Mensahe ng Komite Sentral sa ika-44 Anibersaryo ng Pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan

Download PDF here

Sinasaluduhan namin ang lahat ng Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan sa okasyon ng ika-44 na anibersaryo ng pagtatatag nito. Binabati namin kayo sa pagkamit ng makabuluhang mga tagumpay nitong nagdaang taon at sa ibayong pagpapalakas. Hinahangaan namin ang buong hukbong bayan sa matatag at masugid na paglaban nito sa rehimeng US-Aquino at pagbigo nito sa layunin ng Oplan Bayanihan na pahinain at gapiin ang rebolusyonaryong kilusan sa pamamagitan ng panlilinlang at karahasan.

Pinupuri namin kayo sa pagtataguyod ng pamumuno ng Partido at ng maningning na tradisyon at mga rebolusyonaryong prinsipyo ng hukbong bayan at sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Tulad sa nakaraan, iginagawad natin ang pinakamataas na parangal sa ating mga rebolusyonaryong martir at bayani. Inspirado tayo  ng kanilang mga pakikibaka, sakripisyo at tagumpay.

Resolbado tayong lubusang  paunlarin ang lakas sa pulitika at militar ng hukbong bayan sa panggitna at abanteng yugto ng estratehikong depensiba at abutin ang bungad ng estratehikong pagkapatas sa darating na mga taon. Tungo rito, dapat nating paigtingin ang ating mga taktikal na opensiba para umagaw ng mas maraming sandata at makabuo ng mas maraming yunit ng hukbong bayan. Alinsunod rito'y, dapat palawakin at patatagin natin ang rebolusyonaryong baseng masa.

Ang obhetibong kundisyon sa daigdig at sa Pilipinas ay paborable para sa ating armadong pakikibaka at para kamtin ang ating mga layunin. Bigo pa rin ang mga imperyalistang kapangyarihan na pangibabawan ang krisis na kanila ring kagagawan. Gipit ang rehimeng US-Aquino dahil sa palalang krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista na nagpapalala sa matagalang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema.

I. Pinalalala ng mga imperyalistang kapangyarihan ang pandaigdigang krisis

Patuloy ang pagkapit  ng monopolyo burgesya at oligarkiya sa pinansya ng mga imperyalistang bayan sa neoliberal na patakaran  sa ekonomya ng globalisasyon ng “malayang pamilihan.” Sa kabila ng pandaigdigang depresyon, patuloy nilang pinabibilis ang pangangamkam ng supertubo at ang konsentrasyon ng kapital sa kanilang mga kamay, ang pagsupil sa mga karapatan sa pag-uunyon at iba pang demokratikong karapatan; at ang pagmamaksimisa ng paghuthot ng labis na halaga mula sa lakas-paggawa ng uring manggagawa.

Pilit nilang pinabibilis ang pasok ng pamumuhunan at kalakalan sa tunay na ekonomya pero nagtatagumpay lamang sila sa pagpapabilis ng daloy ng ispekulatibong kapital sa mga merkado sa pinansya. Patuloy nilang isinasapribado ang mga ari-ariang publiko at inaagaw ang malalaking kontrata at subsidyo mula sa estado para sa mga proyektong sibil at militar. Patuloy silang  bumebentahe sa deregulasyon laban sa mga manggagawa, kababaihan at mga bata, sa ekonomya at sa kapaligiran.  Bumebentahe rin sila sa denasyunalisasyon ng mga ekonomya ng mga bansang malakolonyal at palaasa.

Ang krisis sa ekonomya at pinansya ay naging epidemya ng pampublikong pautang. Ang tugon ng mga imperyalistang kapangyarihan at kanilang mga ahensyang multilateral (IMF, World Bank at WTO) ay lalong ipasa ang bigat ng krisis sa masang anakpawis ng mundo sa pamamagitan ng sunud-sunod na mga hakbanging pagtitipid. Kasama rito ang lalong pagbawas sa sahod, empleyo, benepisyo at serbisyong panlipunan. Pinalalala nila ang krisis ng sobrang produksyon at ang labis na konsentrasyon ng kapital sa kamay ng malaking burgesya.

Nagdarahop  maging ang panggitnang saray. Habang kinakaltasan ang mga serbisyong panlipunan (edukasyon, kalusugan at murang pabahay), inilalaan ng mga imperyalistang kapangyarihan ang mas malaking rekursong pampinansya sa ispekulasyon, produksyong pandigma at mga gerang agresyon. Pinalalabas nilang ang gastusing militar ay nakatutulong sa pagbawi ng ekonomya at pagpapalawak ng teritoryong pang-ekonomya sa ibayong dagat (pagkukunan ng murang panggatong at iba pang likas na yaman, mga pamilihan, mga larangan ng pamumuhunan at saklaw ng impluwensya).

Sa mga imperyalistang bayan, ang mga manggagawa, kabataan, kababaihan at migranteng manggagawa ay nagpapamalas ng kanilang pagtutol sa pagbagsak ng sahod at kundisyon ng pamumuhay. Iwinawaksi nila ang nakaraang mga dekada ng panunupil sa pag-uunyon, konsumerismo, repormismo, rebisyunismo at iba't ibang tipo ng reaksyunaryong petiburges na agos. Pinakamilitante at pinakamalawak ang mga welga at kilos-protesta sa mga bayang kapitalista gaya ng Portugal, Italy, Greece at Spain, na pinakabaon sa mga pautang ng malalaking bayan.

Pinakalitaw ang paglaban ng mamamayan sa mga lugmok na atrasadong bayan dahil ang mga ito ang pinakapinagsasamantalahan at pinakaapi sa mundo. Umiigting at lumalawak ang mga popular na digma para sa pambansang pagpapalaya. Kabilang dito ang matagal nang mga kilusan para sa pambansang pagpapalaya gaya ng sa Pilipinas, Colombia, Kurdistan, India at iba pang bayan sa South Asia, at sa mga bayang tahasang sinakop kamakailan ng US at NATO tulad ng Iraq at Afghanistan at sa mga di tuwirang sinakop gaya ng Libya at Syria. Maigting din ang mga proxy war ng mga imperyalista sa ilang bayan sa Africa.

Ang mga imperyalistang kapangyarihan ay nilalabanan nang higit sa nakaraan ng mga bayan na naggigiit ng kalayaan tulad ng Democratic People's Republic of Korea, Cuba, Venezuela, Syria, Iran at iba pa. Sila'y nang-uudyok, nanghihimasok at nagpapataw ng blokeyong pang-ekonomya at pangmilitar at naglulunsad ng mga gerang agresyon. Sa mga bansang pinabagsak nila ang mga gubyerno, umuusbong ang mas malalalim na pakikibakang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

Bigong pangibabawan ng mismong mga imperyalistang kapangyarihan at kanilang mga ahensyang multilateral ang krisis at depresyon na sumasaklot sa buong mundo. Lumilitaw ang mga inter-imperyalistang kontradiksyon sa mga usapin sa ekonomya, pinansya, kalakalan at seguridad. Itinutulak nito ang lalong pagbabaklas ng mga empresang-estado sa China upang bigyan ng buong laya ang mga dayuhang monopolyo kapitalista na pagsamantalahan ang uring manggagawa sa China at pasukin ang malawak nitong pamilihan. Kaalinsabay nito, itinutulak ng US ang pagbubuo ng bagong mga kasunduang pang-ekonomya para sa ibayong liberalisasyon ng mga atrasadong bansa.

Ang lumalalang krisis sa ekonomya at lipunan ay nagluluwal ng mga ultra-reaksyunaryong agos tulad ng sobinismo, rasismo, panatisismo sa relihiyon, seksismo at pasismo subalit kaalinsabay ay nagbubunsod ng mga progresibong agos ng pakikibaka tulad ng lumilitaw sa mga manggagawa, migrante, kabataan, kababaihan at iba pang api at pinagsasamantalahang uri at sektor.

Tuluy-tuloy na umiinit ang lahat ng mayor na kontradiksyon sa mundo. Kabilang dito ang sumusunod: ang sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihan at mga aping mamamayan at bansa; sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihan at mga bayang naggigiit ng kalayaan; sa hanay ng mga imperyalistang kapangyarihan; at sa pagitan ng kapital at paggawa sa mga imperyalistang bayan. Lumalawak ang kaguluhang panlipunan sa lahat ng uri ng bayan na pinaghaharian ng imperyalismo. Lumalawak ang paglaban ng mamamayan. Umuusbong ang tendensyang rebolusyonaryo.

Paborable sa digmang bayan sa Pilipinas ang lumalawak na kaguluhang panlipunan at pampulitika sa buong mundo. Ang mga gerang agresyon at panghihimasok na inilulunsad ng US at North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa Balkans, Eastern Europe, sa Middle East, Central Asia, South Asia at Africa ay may pangmatagalang epekto dahil pinupupukaw nito ang walang-taning na paglaban ng mamamayan. Natatali at  nahihigop din dito ang mga tauhan at rekurso ng mga imperyalistang kapangyarihan, laluna ng US.

Subalit kahit nababahura pa rin ang US at NATO sa ibang lugar, inianunsyo ng US ang patakaran nito ng pagbaling ng pokus sa rehiyong Asia-Pacific. Nang-uudyok ito ng gera at nanggagatong ng kaguluhan dito upang bigyang-matwid ang panghihimasok at agresyong militar nito. Litaw na litaw ang pagpresyur nito sa China, ang panunulsol nito ng gera sa Democratic People's Republic of Korea at panggugulo kapwa sa Southeast at Northeast Asia.

Determinado ang US na ipirmi ang lakas-militar nito sa Pilipinas. Ginagatungan nito ang pakikipag-agawan sa China ng Pilipinas at iba pang bayan para sa ilang bahagi ng China Sea. Wala itong intensyong ipagtanggol ang Pilipinas laban sa China pero ginagamit ng US ang agawang ito upang magtatag ng mga istasyon at posibleng mga base militar para subaybayan at impluwensyahan ang direksyon ng mga patakaran at pangyayari sa China para pumabor ito sa US.

May ilusyon ang rehimeng US-Aquino na mapangangalagaan ang bulok na naghaharing sistema sa Pilipinas dahil sa papapalaking presensyang militar ng US sa Pilipinas at rehiyong Asia-Pacific. Subalit madaling mapukaw ng mismong presensyang militar na ito ng US ang galit ng mamamayan laban sa panghihimasok-militar at pagsuporta nito sa mapagsamantala at mapang-aping naghaharing sistema.

Kamakailan lamang, ang US ay may mga base militar sa Pilipinas at nagbuhos ito ng malaking  ayudang pang-ekonomya at militar sa pasistang diktadurang Marcos. Sa kabila ng lahat ng ito, lumakas ang rebolusyonaryong kilusan at itinulak ang pagbagsak ni Marcos at paglao'y ang pagbabaklas ng mga base militar ng US.

Ang lumalaking presensyang militar ng US sa rehiyon ng East Asia at sa Pilipinas ay hindi makapagpapahinto bagkus ay magtutulak lamang ng paglago ng digmang bayan sa Pilipinas. Mulat  ang mamamayang Pilipino at kanilang mga rebolusyonaryong pwersa na ang dati nang banat na imperyalistang US ay lalo pang nababatak ng krisis sa ekonomya at ng marami pang kaguluhang sinulsulan nito  sa buong mundo.

II. Patuloy na lumalala ang krisis sa Pilipinas

Lumalala ang krisis pang-ekonomya at panlipunan ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema. Lalong nagiging atrasado ang ekonomya. Lumalala ang disempleyo. Dumaranas ang mga manggagawa at magsasaka ng di mabatang mga kundisyon ng pagsasamantala at kahirapan. Ang mga panggitnang saray ay nahihila pababa.

Ang rehimeng US-Aquino ay panatikong tagasunod ng neoliberal na dogmang pang-ekonomya. Hindi ito nagpatupad ng kahit na isang patakaran para itaguyod ang pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa. Salungat ito sa pagmamanupaktura sa kalahatan. Pinapaboran lamang nito ang mga programa sa agrikultura, turismo at proyektong imprastruktura sa kamay ng mga dayuhang mamumuhunan at malalaking kumprador. Ipinagpapatuloy nito ang patakaran sa ekonomyang nakasandal sa napakamapagsamantalang dayuhang pamumuhunan at ang pagluluwas ng murang lakas-paggawa, hilaw na materyales at mala-manupaktura. Para makaagapay sa depisit sa kalakalan at pag-aangkat ng pagkain at produktong pangkonsumo, ang ekonomya ay nangangailangan ng dagdag na utang panlabas sa lalong mabibigat na kundisyon. Patuloy na lumalaki ang utang panlabas.

Ipinagyayabang ng rehimen ang 6.6% na paglago ng ekonomya. Ito ay ilusyon lamang na nililikha ng salaping ispekulatibo (puhunang portfolio) na dumadagdag sa remitans ng mga migranteng manggagawa at paglaki ng gastos sa luho at hindi ng paglago ng produksyon sa industriya at agrikultura. Ang mga empresang pinakapinapaboran ng rehimen ay ang mga call center, konstruksyon ng mga condominium at gusaling pang-upisina, at mga minahan, trosohan at plantasyong nakatuon sa eksport.

Ang pribadong konstruksyon ay labis na nakaasa sa dayuhang pangungutang at ngayo'y nasasagad na't nasa bingit ng pagbagsak, bagay na nagbabalik ng alaala ng 1997. Gayundin, ang pagtatayo ng mga pampublikong imprastruktura ay nakaasa sa utang panlabas at batbat ng burukratikong korapsyon. Ang mga proyektong dating inaprubahan ng rehimeng Arroyo ay nirerepaso at ibayong hinuhuthutan ng naghaharing pangkating Aquino.

Lalong nabubunyag na pinahihintulutan ng naghaharing pangkating Aquino ang mga kamag-anak at kroni nito na pasukin ang teknikal na ismagling na nagreresulta sa pagkawala ng di bababa sa P58 bilyong kita sa adwana para sa gubyerno mula 2010. Ito ngayon ang pinakalantad na tipo ng korapsyon sa ilalim ng rehimen na nagyayabang ng pagiging malinis at tapat; at tumatahak sa matuwid na daan. Bumabalik ngayon sa alaala ng mamamayan ang korapsyon ng rehimeng Cory at nais nilang basagin ang hiwagang bumabalot kay Aquino na nagsisilbing puhunan ng mga Aquino at Cojuangco para palawakin ang kanilang dinastiya sa pulitika at imperyo sa negosyo.

Ipinatutupad ng rehimeng US-Aquino ang di-deklaradong patakaran ng pagtitipid sa walang katuturang pagsisikap na mabawasan ang pampublikong depisit. Kinakaltasan nito ang pondo ng gubyerno para sa serbisyong panlipunan (edukasyon, kalusugan at murang pabahay). Binabawasan nito ang empleyo sa pampublikong sektor. Determinado ito na ibayong isapribado ang mga pampublikong ospital. Kaalinsabay, pinalalaki nito ang pondo para sa tauhan at kagamitang militar at mga programa tulad ng conditional cash transfer at PAMANA na kaakibat ng Oplan Bayanihan at nagsisilbing pondo para sa burukratikong korapsyon at pangangampanya sa eleksyon.

Ang krisis sa ekonomya at lipunan ay gumagatong sa krisis sa pulitika ng naghaharing sistema. Malalim ang diskuntento ng malawak na masa ng mamamayan, lalo na ang masang anakpawis, at nagngingitngit sila laban sa pagdausdos ng ekonomya at kalagayang panlipunan. Kaya nag-aalab ang digmang bayan. Dumarami ang welga at mga protestang bayan. Tumitindi ang ribalan ng mga paksyon sa pulitika ng nagsasamantalang uri sa pag-aagawan nila sa kapangyarihan at kurakot.

Sa kabila ng mga pagtatangka ng magpinsang Eduardo at Jose Cojuangco na pagkasunduin ang rehimeng Aquino at ang aninong rehimen ni bise presidente Binay, tumitindi ang ribalan nina Mar Roxas at Binay sa pagkapresidente. Bunga nito, tumitindi ang kumpetisyon ng mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng Team PNoy (koalisyong pinamumunuan ng Liberal Party kasama ang Nationalist People's Coalition, Nacionalista Party at Laban ng Demokratikong Pilipino) at ng United Nationalist Alliance (UNA) ni Binay.

Inaakusahan ng UNA ang Team PNoy ng paggamit ng pasilidad at pondo ng gubyerno para paburan ang sarili. Inilantad din nito ang iskema ng rehimen na gamitin ang automated electoral system upang palabasin ang 8-4 o kaya’y 12-0 na resulta sa eleksyon ng senado pabor sa Team PNoy. Ang iskema ay pag-uulit lamang ng paraan ng pagboto kay Aquino sa pagkapresidente sa pamamagitan ng parehong dayuhang kumpanya sa elektroniks, ang Smartmatic.

Ang ribalan para sa lokal na ehekutibong pusisyon (gubernador at meyor) ay lantad na nagiging korap at  marahas. Pinepreserba ng mga lokal na dinastiya ang kanilang mga balwarte gamit ang pera at mga armadong maton para gapiin ang mga naghahamon. Nandadaya at nagsasagawa ng terorismo ang mga nagriribalan dahil malaki-laki ang nakataya. Kabilang dito ang oportunidad na magpalaki ng kapangyarihan at kayamanan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pampublikong pondo, pagpabor sa negosyo ng sariling pamilya, paggamit ng impluwensya at pagtanggap ng suhol mula sa mga mamumuhunan, kontratista sa proyekto ng imprastruktura, lahat ng uri ng ismagler at sindikatong kriminal na sangkot sa  hweteng, iligal na pagtotroso o pagmimina, droga, sugal at prostitusyon, pangingidnap, karnaping at iba pang tulad nito.

Pinatatakbo o di kaya’y protektado ng mga upisyal ng reaksyunaryong armadong pwersa at pulisya ang mga sindikatong kriminal. May kani-kanya silang padrino sa pulitika at nag-aagawan sa teritoryo. Ang karahasan ay malinaw na naipakita ng masaker sa Atimonan kung saan inambus ng isang grupo ng mga pulis na kabilang sa sindikatong kriminal ang komboy ng isa pang sindikatong kriminal, na may kabilang ding mga upisyal na pulis. Nakikipagkutsabahan ang mga sindikatong kriminal sa mga pulitiko sa maraming pinagkakakitaang mga kriminal na aktibidad.

Ipinangangalandakan ng rehimeng Aquino na nakamit na nito sa diwa at sa sapat-sapat na dokumentasyon ang pagsuko ng Moro Islamic Liberation Front sa gubyerno ng Maynila  sa pagbitaw sa dati nitong hangad na sesesyon. Habang patuloy na pinauugong ng rehimeng Aquino sa midya na ang pinal na kasunduang pangkapayapaan ay pipirmahan bago mag-2016, ipinapataw nito sa MILF ang isang kundisyong posibleng hindi nito matatanggap, ang pagbuwag sa hukbo nito bago ang anumang signipikanteng panlipunan at pang-ekonomyang pakinabang ng Bangsamoro.

Hangga't ang karapatan ng Bangsamoro sa pagpapasya-sa-sarili at lupaing ninuno ay hindi ginagalang, muli't muling uusbong ang armadong paglaban. Hindi nakatitiyak ang rehimeng US-Aquino na makapaghahari ito sa Bangsamoro at madadambong ang likas na yaman nito, at na magkakaroon pa ito ng dagdag na armadong pwersa para labanan ang armadong rebolusyonaryong kilusan ng sambayanang Pilipino.

Ikinagulat ng rehimeng Aquino ang dramatikong hakbang ng Sultanato ng Sulu       upang igiit ang awtoridad nito at karapatan sa pag-aari sa Sabah, sa saklaw ng soberanya ng Pilipinas. Ang pagpapadala ng Sultanato ng maliit na ekspedisyong pulitikal sa Sabah ay sinuportahan ng Moro National Liberation Front. Mismong si Aquino ang hayagang nagpahayag sa ispekulasyong mayroong sabwatan para guluhin ang Malaysia at ang kasunduang pangkapayapaan ng GPH-MILF na tuwirang pinamamagitan ng Malaysia.

Utak-aliping nagsilbi si Aquino na tagapagsalita ng Malaysia at pumalakpak sa pagmasaker sa grupo ng mga Tausug na namangka patungong Sabah; at sa gayon ay inilantad ang kawalan niya ng interes sa soberanya ng Pilipinas kaugnay ng usapin sa Sabah at kagalingan ng mga Pilipino (ang mga Bajaw, Suluk, Tausug, Iranon, Ilocano, Bisaya, Tagalog at iba pa) na ngayo’y bumubuo ng  pinakamalaking bahagi ng populasyon ng Sabah. Lumalabas na noong 1983, ang nasirang si Benigno S. Aquino ay nangakong isuko sa Malaysia ang soberanya ng Pilipinas sa Sabah at ang mga Cojuangco ay may malalaking interes sa negosyo sa Malaysia.

Pinaralisa nina Aquino at ng kanyang mga galamay ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng reaksyunaryong gubyerno at National Democratic Front of the Philippines. Kinukutya nila ang The Hague Joint Declaration bilang “dokumento ng habampanahong pagkakahati.” Idineklara rin nilang wala nang bisa ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Tumatanggi silang palayain ang mga nakadetineng konsultant ng NDFP at mga istap nito na protektado ng JASIG at sinasagkaan ang NDFP na muling buuin ang listahan ng mga konsultant, kagawad sa seguridad at istap na protektado ng JASIG.

Iniiwasan nila ang anumang talakayan kaugnay ng pangangailangang lutasin ang mga ugat ng armadong pakikibaka sa pamamagitan ng batayang repormang panlipunan, pang-ekonomya at pampulitika. Sa bawat pihit ng bawat paghaharap ng mga panel sa negosasyon at ispesyal na delegado, lagi nilang tuwiran at di tuwirang hinihingi ang kagyat na pagsuko at pasipikasyon ng rebolusyonaryong kilusan ng mamamayan. Sa lahat ng pagkakataon, lagi silang tinatanggihan ng NDFP. Halos pinatay na ni Aquino ang usapang pangkapayapaan.

Malinaw na hindi interesado ang rehimeng Aquino sa usapang pangkapayapaan upang resolbahin ang ugat ng armadong tunggalian at magbuo ng mga kasunduan hinggil sa saligang repormang panlipunan, pang-ekonomya at pampulitika. Determinadong-determinado itong mandigma at ipatupad ang Oplan Bayanihang sulsol ng US. Sa gayon, alertado at naitutulak ang Partido at BHB na paigtingin ang mga taktikal na opensiba sa pambansang saklaw at isulong ang plano ng pag-abante mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas.

III. Lumalakas at sumusulong ang BHB

Mula Oplan Bantay Laya ng rehimeng US-Arroyo hanggang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino, hibang na pangarap ng pinakamatataas na upisyal sibilyan at militar ng reaksyunaryong estado ang pawalan ng silbi o saysay at malao'y durugin ang Bagong Hukbong Bayan.  Lagi silang bigo.

Matapos nilang ideklara ang isang buong prubinsya o rehiyon na "ligtas na sa insurhensya," naglulunsad ng taktikal na opensiba ang hukbong bayan para pabulaanan ang paghahambog at ipahiya ang mga sinungaling. Tiyak, hindi nila kayang ideklarang tagumpay ang pagpapawalang-saysay sa BHB at ipasa sa pulisya ang operasyon ng tuluyang paglipol ngayong taon, taliwas sa hibang na layunin ng Oplan Bayanihan ng pagpapahina at paggapi sa BHB mula 2011 hanggang 2013 at paglilinis sa mga labi nito mula 2014 hanggang 2016.

Katunayan, ang mga reaksyunaryong armadong pwersa, ang pulisya at mga yunit paramilitar na may iba't ibang katawagan (CAFGU, CAA, CVO, IDF, BPAT at iba pa) ay dati na at patuloy na magtutulungan sa paglulunsad ng mga inutil na kampanya at operasyon laban sa BHB. Pirmi nilang inaaliw ang sarili sa kasinungalingang mayroong 25,000 Pulang mandirigma ang BHB noong kalagitnaan ng 1980 at ngayon ay 4,000 na lamang. Itinatatwa nila ang katotohanang mayroon lamang 6,100 malalakas na armas ang BHB noong 1986.

Patuloy na lumalakas ang BHB sa usapin ng karanasan at kasanayan sa pakikipaglaban, armadong lakas at baseng masa. Mayroon itong milisyang bayan na binubuo ng ilampung libong tauhan at mga yunit sa pagtatanggol sa sarili na daan-daang libo. Tinatamasa nito ang di nasasaid na suporta ng milyun-milyong mamamayan. Iwinasto na ng Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto ang mga mayor na pagkakamali na nagpahina sa rebolusyonaryong kilusan sa buong panahon ng dekada 1980 hanggang maagang bahagi ng dekada 1990.

Hindi magugupo ang Bagong Hukbong Bayan at tinatamasa nito ang lumaking suporta ng api at pinagsasamantalahang mamamayang Pilipino.  Nakamit na nito ang kritikal na bilang para ibwelo ang digmang bayan hanggang sa antas na kaya na nitong yanigin mula pundasyon hanggang tuktok ang naghaharing sistema. Sa iba't ibang antas ng kumand, mayroon itong mga panagupang yunit na kayang lumipol ng mga yunit ng kaaway at maglunsad ng mga labanan, habang lumalahok sa gawaing masa, produksyon at iba pang gawain ang iba pang yunit ng BHB para sa kapakinabangan ng mamamayan.

Pinamumunuan ang BHB ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado, ang Partido Komunista ng Pilipinas, na nagtatakda ng pangkalahatang linya ng bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan. Itinataguyod ng linyang ito ang pambansa at demokratikong mga karapatan at interes ng sambayanang Pilipino, laluna ng masang anakpawis na mga manggagawa at magsasaka, at nagsusulong ng rebolusyonaryong adhikain ng paglaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya kontra sa mapagsamantala at mapang-aping malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema ng malalaking kumprador at panginoong maylupa na nangangayupapa sa mga imperyalistang US.

Instrumento ng mamamayan ang BHB sa pagpapabagsak sa reaksyunaryong naghaharing sistema at sa pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan. Sa kabilang banda, kinamumuhian ng mamamayan ang reaksyunaryong armadong pwersa, ang pulisya at ang mga paramilitar dahil itinataguyod nila ang interes ng mga mapagsamantala at mapang-api, ang US at ang mga lokal na mapagsamantalang uri.

Nasisilip ng mamamayan ang pagkukunwari ng Oplan Bayanihan, na nagpapanggap na plano sa pag-oorganisa ng komunidad para sa kapayapaan at kaunlaran. Layon ng mga operasyong saywar nito na ikubli ang mga saligang suliranin ng mamamayan, alipustahin ang mga rebolusyonaryong pwersa, manlinlang at maghasik ng intriga sa hanay ng mamamayan at mangalap ng paniktik para sa pananakot at pag-atake sa mamamayan.

Lantad na lantad na ang kontra-rebolusyonaryong katangian ng estado at ng pwersang mapanupil nito. Marahas na tinututulan ng mga reaksyunaryong pwersa, ng pulisya at ng paramilitar ang paggigiit ng mamamayan para sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa bilang pangunahing laman ng demokratikong rebolusyon. Mayroon itong brutal na anti-mamamayang katangian at may tendensyang gumawa ng maraming tipo ng paglabag sa mga karapatang-tao, kabilang ang pagpatay, panggagahasa, pangingidnap, iligal na detensyon, pwersahang pagpapalikas, tortyur at pang-aagaw ng ari-arian ng mamamayan.

Naglulunsad ang BHB ng masaklaw at masinsing pakikidigmang gerilya batay sa papalawak at papalalim na baseng masa. Isinasanib nito ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa rebolusyonaryong reporma sa lupa at pagtatayo ng baseng masa. Mayroon itong malinaw na estratehiya at taktika ng digmang bayan at nagsasagawa ng pulitiko-militar na pagsasanay upang makatipon ng kinakailangang rebolusyonaryong kaalaman at kasanayan sa paglaban. Subalit ang pinakamahalaga, inilulunsad nito nang yugtu-yugto ang rebolusyong agraryo at nagbubuo ng baseng masa.

Sa kabila ng kanilang paghahambog, kaya lamang magkonsentra ng kaaway na rehimen at armadong pwersa nito sa limitadong mga bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa isang takdang panahon. Totoo pa rin na sa estratehikong antas ay ilang ulit pang mas malakas ang reaksyunaryong armadong pwersa kaysa hukbong bayan, subalit sa taktikal na antas, kayang maglunsad ng BHB ng mga opensiba upang makalipol ng mga yunit ng kaaway at mag-ipon ng mga tagumpay para mabago ang balanse ng pwersa.

Mayroong mahigit 110 larangang gerilya ang BHB sa buong kapuluan. Bawat isa ay may sentro de grabidad para pangalagaan ang pamunuan, tiyakin ang kumand at buuin ang laging-handang pwersang panagupa para sa pag-atake sa kaaway. Kaalinsabay, may mga relatibong nakakalat na lokal na yunit ng BHB na nakikipagkoordina sa mga lokal na organo ng kapangyarihang pampulitika, sa mga organisasyong masa, sa milisyang bayan at mga yunit pananggol-sa-sarili at nagtitiyak na nagagampanan ang gawaing masa at napalalawak at nakokonsolida ang baseng masa habang naglulunsad ng kakayanin nilang mga taktikal na opensiba. Upang bigwasan sa ulo ang kaaway sa kalunsuran, gumagamit ng mga pangkat-kumando at armadong partisanong lunsod ang BHB.

Pinamumunuan ng Partido ang kumand sa operasyon ng BHB sa bawat antas sa teritoryo (larangang gerilya, inter-larangan o pangsubrehiyon, pangrehiyon at pambansang antas) at gayundin sa bawat pormasyon ng yunit (iskwad, platun, kumpanya at iba pa). Ang Partido ay nasa pamunuan sa loob ng bawat antas ng kumand at bawat yunit ng BHB. Bawat iskwad ay may grupo ng Partido at bawat platun ay may sangay ng Partido. Ang bawat kumander ng yunit at upisyal pampulitika ay kapwa namumuno sa yunit at responsable sa kumand at pangangasiwa; at mga usaping pulitikal, ayon sa kani-kanilang responsibilidad.

Ang lahat ng kumand sa mga teritoryo ay nagplaplano at nag-iinisyatiba sa kani-kanilang saklaw sa paglulunsad ng mga opensiba laban sa pakana ng Oplan Bayanihan na nagpapakawala ng walo hanggang 12 batalyon kontra sa tatlong pangunahing target na erya at anim hanggang sampung batalyon naman sa mga sekundaryong target. May tendensyang magtagal ang pwersa ng kaaway nang hanggang anim na buwan o mas matagal pa sa mga kinokonsentrahang lugar. Subalit maaaring mapupwersa silang ilipat ang kanilang lugar na kinokonsentrahan dahil sa pinaigting na mga opensiba ng BHB sa ibang lugar.

Maaaring samantalahain ng bawat inaatakeng larangang gerilya ang mahirap na tereyn at ang malalaking puwang sa deployment ng kaaway upang makapagmaniobra at makapaglunsad ng mga taktikal na opensiba laban sa pinakamahihinang bahagi ng kaaway. Sa antas rehiyon at inter-larangan o subrehiyon, maaaring magtalaga ang kumand ng mga yunit para atakehin ang mahihinang bahagi ng pwersa ng kaaway na kumukubkob sa anumang larangang gerilya o paigtingin ang mga atake sa kaaway sa iba't ibang larangang gerilya o kung saan mahina ang kaaway.

Kapag lahat o karamihan ng mga larangang gerilya sa isang rehiyon ay inaatake ng kaaway, lalong nagiging mahalaga ang koordinasyon at pagtutulungan sa mga katabing rehiyon para paigtingin ang mga koordinadong taktikal na opensiba, mas mahusay na gamitin ang mga hangganan at iba pang naaabot na lugar para sa maniobra at iba pang pangangailangan ng mga pwersang gerilya, at paglulunsad ng magkasanib na kampanya sa propaganda at pulitika. Ang tuwirang ugnayan at regular na magkasanib na pagtatasa at pagplano sa pagitan ng mga magkatabing panrehiyong kumand ng BHB ay makapagpapalakas sa palitan ng impormasyon at karanasan, maghihikayat ng pagtutulungan sa pagsasanay, lohistika at iba pang pangangailangan at magpapabilis sa pagpapaunlad ng mga larangang gerilya sa mga hangganan.

Upang tulungan ang mga pinupuruhang rehiyon, ang pambansang kumand sa operasyon ng BHB ay maaaring pamunuan ang pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba sa ibang rehiyon at maghanap ng iba pang paraan para tuwiran silang tulungan. Maaari rin itong mag-inisyatiba na pamunuan ang mga pambansang koordinadong opensiba sa isang pinag-isang pagsisikap na pabilisin ang akumulasyon ng mas maraming armas at pagbubuo ng bagong mga yunit ng BHB, guluhin ang mga plano ng kaaway, bigyang-inspirasyon ang hayag na demokratikong kilusang masa, ibayong ilantad ang bulok na sistema at pahinain ang kaaway.

Napaiilalim sa mga konsentradong atake ng kaaway ang mga pwersa ng BHB sa iba't ibang rehiyon sa Mindanao, Negros at Samar-Leyte. Subalit mas lumakas sila bunga ng paglaban sa kaaway. Naging napakahusay nila sa pag-agaw ng inisyatiba at sa pagdulot ng kaswalti at materyal na pinsala sa mga pwersa ng kaaway at pagsamsam ng sandata mula sa kanila. Ang mga rehiyon tulad ng Southern Tagalog, Bicol, Ilocos-Cordillera at iba pa ay target ngayon ng paparaming atake ng kaaway. Maaari silang matuto mula sa mga rehiyong hindi napahina bagkus ay nakapagpalakas pa sa pamamagitan ng paglaban sa mga atake ng kaaway at sa pagsagpang sa bawat pagkakataon para makapaglunsad ng mga opensiba.

May ilang mga panahong humupa ang armadong pakikibaka sa ilang rehiyon mula sa inabot na rurok ng kanilang rebolusyonaryong pakikibaka. Subalit tuluy-tuloy itong muling pinalalakas sa pagkatuto ng mga aral ng mga rebolusyonaryong pwersa at pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng pagtatalaga ng Komite Sentral ng Partido ng mga kadre at sandata mula sa ibang rehiyon. Binabalikan ng mga sangkot na panrehiyong kadre ng Partido at mga kumander ng BHB ang kanilang nakaraang mga tagumpay at mga mayor na ambag sa demokratikong rebolusyong bayan. Determinado silang pangibabawan ang mga nakaraang pagkakamali at pagkukulang at pursigidong paunlarin ang mga rebolusyonaryong pwersa, palawakin ang baseng masa at ipatupad ang planong makasulong mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas.

Ang paalun-along pagsulong mula sa mga nakatayong larangang gerilya ang siya pa ring prinsipal na paraan sa pagpaparami ng mga larangang gerilya. Mali na pagbabaklasin ang kasalukuyang armadong lakas at buwagin o pahinain ang sentro de grabidad sa anumang antas ng kumand sa rehiyon o subrehiyon. Dapat mayroon pa ring sentro na magkokoordina at magdidirihe ng kasalukuyang pwersa sa rehiyon at magtatalaga ng pwersang panagupa laban sa kaaway. Muli't muli'y ipinakikita ng karanasan na ang paghahati-hati ng armadong lakas ng BHB sa maliliit na yunit at pagdispers ng mga ito upang saklawin ang masyadong maraming distritong kongresyunal ay nagbubunga lamang ng pagkapasibo, konserbatismo at lalo pang mabagal na paglawak at paglakas.

Maaaring magtalaga ang Partido ng mga kadre at aktibistang masa upang maghanda ng mga sonang gerilya sa mga bagong lugar sa pamamagitan ng pagbubuo ng Partido at pag-oorganisa sa masa. Kapag wasto ang linya ng Partido, lilitaw mula sa wala ang yunit ng hukbong bayan dahil determinado ang mga lokal na kasapi ng Partido at mga aktibistang masa na magbuo ng BHB mula sa kanilang hanay o kalulugdan nila ang pagpasok ng mga binhing elemento ng BHB mula sa ibang bahagi ng distrito, prubinsya o rehiyon.

Nakapagpalakas ang BHB at napahina nito ang kaaway sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga anihilatibong taktikal na opensiba at pananamsam ng mga sandata mula sa kaaway. Naisagawa ang mga pananambang, reyd at operasyong pag-aresto. Kabilang sa mahihinang bahagi ng kaaway ang mga elementong nahihiwalay o maliliit na detatsment ng reaksyunaryong armadong lakas, lokal na istasyon ng pulis, mga yunit-paramilitar at mga pribadong pwersa sa seguridad ng mga pribadong empresa.

Kaalinsabay, ipinatutupad din ang mga atritibong aksyon laban sa kaaway upang magdulot ng pinsala, sirain ang mga pasilidad at idismoral ang hanay ng kaaway. Kinabibilangan ito ng pang-iisnayp, paggamit ng mga land mine, paghahagis ng granada at paggamit ng mga panunog; pagwasak sa mga pasilidad; at ang pagsabotahe sa pasilidad ng militar at may kaugnayan sa militar. Ang pagreyd sa mga imbakan ng armas ng kaaway, pagwasak sa mga sasakyan ng kaaway at ang pagwasak sa linya ng suplay at mga imbakan ay mga pangunahing target ng BHB.

Matagumpay na inaatake ang mga minahan, plantasyon at mga kumpanya sa pagtotroso na pag-aari ng mga kumpanya ng dayuhan at malalaking kumprador sa iba't ibang panig ng bansa, kung saan ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao ang nagsagawa ng pinakamalalaking pag-atake at nagpapakita ng ehemplo sa ibang kumand ng BHB sa buong bansa. Ang mga kumpanyang ito ay lehitimong mga target dahil pumipiga at humahakot sila ng supertubo, nagluluwas ng mga hilaw na materyales at bumabansot sa pang-ekonomyang pag-unlad ng bansa, sumisira sa kapaligiran, wumawasak sa agrikultura at nagpapaliit ng lupain para sa reporma sa lupa at humahadlang sa hangarin ng mamamayan para sa pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa.

Inaaresto at ihinaharap ng BHB sa hukumang bayan ang mga kriminal at mga lokal na tirano upang managot sa kanilang mga krimen. Epektibong paraan ang pamamarusa sa mga may sala at pagpapahinto ng kriminalidad sa paggigiit ng BHB ng demokratikong kapangyarihang bayan. Ito ang epektibong paraan upang linisin ang pinakamalalalang kontra-rebolusyonaryong elemento at palakasin ang Pulang kapangyarihang pampulitika sa mga larangang gerilya. Target ng mga operasyong pamarusa ng mga yunit-kumando at armadong partisanong lunsod ng BHB ang pinakamalulupit na yunit at elemento ng kaaway na nakabase sa kalunsuran na pisikal na nang-aatake sa mamamayan at sa mga progresibong pwersa.

Upang maging epektibong pwersang panlaban ang BHB, ang mga kumand nito sa iba't ibang antas ay nagpapaunlad ng mga tauhan para sa mga departamento o istap na ang gawain ay pagsasanay, yunit milisya, pagrerekluta at paglulunsad ng mga pulitiko-militar na pagsasanay, yunit milisya, paniniktik at rekorida, lohistika, serbisyong medikal, produksyon, gawaing kultural at iba pang mayor na mga gawain. Masusing pinapansin ng Partido ang gayong mga gawain kaugnay ng pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba at ng planong sumulong mula estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas.

Minamahal at sinusuportahan ng malawak na masa ng sambayanan ang mga Pulang kumander at mandirigma hindi lamang dahil nilalabanan nila ang mga kaaway ng mamamayan kundi nagsasagawa sila ng mga trabahong nakakatulong sa mamamayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay at kaakibat ang mahigpit na pakikisalamuha sa kanila. Nagpopropaganda at nag-aahita sila, naghihikayat ng pag-oorganisa at mga kampanyang masa na iba't ibang tipo, nagbibigay ng serbisyong medikal, naglulunsad ng mga pangkulturang pagtatanghal, nagsasagawa ng produksyon para sa hukbong bayan at mga pamilya ng mga Pulang mandirigma at mga martir at naglulunsad ng gawaing pagtulong sa mga panahon ng sakuna.

Ang solidong rebolusyonaryong baseng masa ay binubuo ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa ng mga manggagawa, magsasaka, kababaihan, kabataan at mga aktibistang pangkultura. Sa pamumuno ng Partido sa loob ng mga yunit ng BHB at sa mga lokalidad, nakapagpapalawak at nakapagkokonsolida sila sa sarili at nagsasagawa ng mga kampanya para sa reporma sa lupa at iba pang layunin para sa panlipunang kapakinabangan ng mamamayan.

Isinusulong nila ang nagkakaisang prenteng antipyudal    upang makuha ang malawak na suporta ng mamamayan sa kanayunan. Binubuo ito ng pagsalig pangunahin sa mga maralitang magsasaka at mga manggagawang bukid, pagkabig sa mga panggitnang magsasaka, pagnyutralisa sa ma yayamang magsasaka at pagsasamantala sa mga kontradiksyon sa pagitan ng mga naliliwanagang panginoong maylupa at mga despotikong panginoong maylupa upang ihiwalay ang mga despotikong panginoong maylupa at wasakin ang kanilang kapangyarihan. Ang nagkakaisang prenteng antipyudal ang nasa pundasyon ng pambansang nagkakaisang prente laban sa imperyalismong US at mga lokal na mapagsamantalang uri. Nakapagluluwal ito ng makapangyarihang kilusang masa sa kanayunan at krusyal itong bahagi ng pambansa-demokratikong kilusang masa.

Sa pamumuno ng Partido, nakapagbigay-inspirasyon ang BHB sa pagbubuo ng iba't ibang tipo ng mga organisasyong masa at nakapaglikha ng kilusang masa sa kanayunan alinsunod sa linya ng antipyudal na nagkakaisang prente. Tinatamasa nito ang malawak at malalim na paglahok at suporta ng mamamayan sa proseso ng armadong rebolusyon. Kaya tiwala itong makapagkakamit ng malalaking tagumpay at makasusulong ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay ng bagong demokratikong rebolusyon.

IV. Mga panlabang tungkulin ng Bagong Hukbong Bayan

Nakikipaglaban ang BHB para sa makatarungang adhikain ng pambansang kalayaan at demokrasya, habang layon ng kaaway na panatilihin ang mapanupil at mapagsamantalang sistema. Samakatwid, maaaring lubos na samantalahin ng BHB ang suporta ng mamamayan, laluna ng mga manggagawa at magsasaka. Maluwag itong makakakilos sa mahigit na 90% ng bayan habang ang kaaway ay makakapagkonsentra lamang sa mga limitadong bahagi nito.

Hindi magagapi ang BHB hangga't nakikipaglaban ito para sa sambayanang Pilipino at pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Kinukumbina nito ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka sa rebolusyong agraryo at pagbubuo ng baseng masa. Kahit superyor sa estratehikong antas ang kaaway sa bilang ng mga tropang sinanay at kagamitang militar, ang BHB ay superyor sa taktikal na antas sa pamamagitan ng pag-agaw sa inisyatiba at pagpapaigting ng mga opensiba.

Dapat tuluy-tuloy na agawin ng BHB ang inisyatiba at paigtingin ang mga taktikal na opensiba upang magapi ang Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino at upang matupad ang rebolusyonaryong plano na sumulong mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas. Ang iba't ibang antas ng kumand ay dapat may mga pwersang panagupang makalilipol ng mga yunit ng kaaway, makakukumpiska ng mga sandata at makapagbibigay-inspirasyon sa sambayanang Pilipino na lumaban sa bulok na naghaharing sistema.

1. Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan!

Dapat sapulin ng BHB ang pangkalahatang linya at isulong ang demokratikong rebolusyong bayan. Dapat mulat ito na kaya ito naglulunsad ng demokratikong rebolusyong bayan ay para ibagsak ang malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema ng malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa na sunud-sunuran sa imperyalismong US. Ang tanging paraan para mapatalsik ng BHB ang naghaharing sistema ay ang pagtataguyod ng estratehikong linya ng matagalang digmang bayan.

Nangangahulugan ito ng pagkubkob ng BHB sa kalunsuran mula sa kanayunan, pagpapadugo sa kaaway mula sa maraming sugat at pagtitipon ng lakas-militar hanggang kaya na nitong sakupin ang mga lunsod sa buong bansa. Nagbibigay ang kanayunan sa BHB ng maniobrahan at mga bentahe sa paglulunsad ng mga opensiba at yugtu-yugtong pagpapaunlad ng lakas laban sa kaaway na mas malakas sa larangang militar.

Sa kasalukuyang yugto ng estratehikong depensiba, determinado tayong buuin at palakasin ang ilang teatrong gerilya sa lahat ng rehiyon alinsunod sa sining ng pagsusulong ng digmang bayan upang itaas ang antas ng armadong pakikibaka sa buong bansa. Sa pagbubuo ng mga teatrong gerilya, layunin natin na pagsama-samahin ang lakas ng tatlo hanggang apat na larangang gerilya na makaaabot sa lakas brigada na may dalawa hanggang tatlong platun o pinaliit na kumpanya bilang sentro de grabidad sa gitna ng lakas-kumpanyang mga lokal na pwersang gerilya bawat larangan na tinutumbasan ng lakas iskwad hanggang platun na mga yunit milisya sa ilandaang baryo. Sa pagtataas ng antas ng lakas, pagpaplano, koordinasyon at pagkamakilos ng BHB, kakayanin nitong maglunsad ng mabilis na mga taktikal na opensiba at baguhin ang balanse ng pwersa at sumulong tungo sa mas mataas na yugto ng digmang bayan.

Dapat itaguyod ng BHB ang pangkalahatang linya sa pamamagitan ng pagtalima sa pamumuno ng Partido, paggagawaing masa, pagsasagawa ng pulitiko-militar na pagsasanay at aktwal na pag-agaw sa inisyatiba at pagpapaigting ng mga taktikal na opensiba.

2. Labanan ang rehimeng US-Aquino at gapiin ang Oplan Bayanihan!

Dapat labanan ng BHB ang rehimeng US-Aquino bilang kaaway. Ang rehimeng ito ang kasalukuyang punong kinatawan ng mga mapagsamantalang uri ng malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa. Ito ay brutal na tagapagtanggol ng naghaharing sistema at masugid na tuta ng imperyalismong US.

Dapat gapiin ng BHB ang Oplan Bayanihan. Ang planong ito ng kaaway ay binubuo kapwa ng mga brutal na kampanya ng panunupil at kampanya ng panlilinlang at pangangalap ng paniktik. Kinokonsentra nito ang mga pwersang militar sa piling mga rehiyon at larangang gerilya upang kubkubin ang BHB sa pamamagitan ng pagpakat ng mga yunit pangkombat, saywar at paniktik sa mga target na lugar na ito.  Dapat labanan ng BHB ang lahat ng yunit-militar na ito kahit pa nagpapanggap ang mga itong di panlaban bagamat armado habang itinataguyod nila ang mga layunin ng Oplan Bayanihan.

Para magapi ang mga pwersa ng kaaway, dapat samantalahin ng mga pwersa ng BHB sa mga larangang gerilya at mga rehiyon ang malaking puwang sa pagitan ng mga yunit ng kaaway at lipulin ang mga yunit na kaaway na kayang lipulin. Kaalinsabay nito, maaaring agawin ng mga pwersa ng BHB sa ibang dako ang inisyatiba para maglunsad ng mga taktikal na opensiba alinsunod sa direksyon ng mga kumand ng BHB sa antas  larangan, interlarangan o subrehiyon, rehiyon at pambansa.

Dapat ilantad at ihiwalay ang rehimeng US-Aquino at ang Oplan Bayanihan nito upang ito'y pahinain at malao'y gapiin. Dapat isagawa ang tit-for-tat na propaganda sa lahat ng antas upang bakahin ang panlilinlang ng rehimen at ilantad ang anti-mamamayang mga iskema at krimen nito. Ang mga pakikibaka sa ekonomya at pulitika ng masa at mga progresibong pwersa ay dapat palakasin at palawakin na may tuwiran at di tuwirang koordinasyon sa armadong pakikibaka.

3. Paigtingin ang mga taktikal na opensiba para makasamsam ng mas maraming armas at makapagbuo ng mas maraming yunit ng BHB!

Dapat magpakat ang BHB ng mga pwersang panagupa para paigtingin ang mga taktikal na opensiba upang makasamsam ng mas maraming armas at makapagbuo ng mas maraming yunit ng BHB. Dapat maglunsad ang mga pwersang panagupa ng mga ambus, reyd at iba pang mga operasyong pag-disarma nang mas mabilis at may maiikling panahon ng pahinga. Dapat ilunsad lamang ang mga labanang kayang ipagwagi. Dapat itarget ang mga nakahimpil at mahihinang bahagi ng kumikilos na kaaway.

Kabilang sa mahihinang bahagi ng kaaway ang maliliit na detatsment ng Philippine Army, yunit ng pulisya, paramilitar at mga pribadong security guard. Ang malalaking kampo-militar at mga portipikadong pwesto ay hindi naman talaga nakasisindak dahil bulnerable ang mga ito sa iba't ibang paraan ng atake. Ang mga yunit ng kaaway ay lumalabas dito para magpatrol, kumuha ng suplay at gumampan ng iba pang gawain, kaya nalalantad ang bulnerabilidad ng mga ito.

Dapat maging pleksible ang BHB sa paggamit ng iba't ibang mga taktika para hikayatin o akitin ang mga pwersa ng kaaway at gawin silang mga upisyal sa suplay at transportasyon na di sinasadyang naghahatid ng mga armas sa BHB. Ang mga insidente ng panghaharas sa mga yunit ng militar o parusa sa mga elemento ng kaaway ay makapang-aakit ng mga magrereimpors at mag-iimbestigang yunit, na maaaring ambusin habang nasa daan. Ang matatagumpay na opensiba o panlalansi ng BHB ay maaaring makaakit ng mga pwersa ng kaaway sa isang lugar ngunit magbibigay ng pagkakataon sa mga yunit ng BHB na maambus ang mga yunit panaklolo o yunit reaksyon ng kaaway o maglunsad ng mga opensiba laban sa mas bulnerableng mga bahagi ng kaaway sa ibang lugar.

Habang ang anihilasyon ng mga yunit ng kaaway ang pangunahing taktika ng BHB, ang mga atritibong operasyon para makapagdulot ng malubhang pinsala sa kaaway ay dapat isagawa sa pamamagitan ng pagpakat ng mga pangkat para magtanim ng bomba sa daanan ng mga yunit ng kaaway, para mang-isnayp, para salakayin sila gamit ang mga granada at mortar; at pag-atake sa mga linya ng suplay ng kaaway, imbakan, garahe ng mga sasakyan, istakan ng gasolina at mga katulad nito. Ang ganitong mga operasyon na ginagawa nang malawakan at madalas ay malubhang pumipinsala hindi lamang sa materyal na rekurso kundi mas mahalaga, sa moral ng kaaway.

Sa pag-igting ng digmang bayan, dapat asikasuhin ng mga teritoryal na kumand ng BHB ang pagpaplano, rekrutment, pulitiko-militar na pagsasanay, paniniktik at rekorida, mga operasyong pangkombat, lohistika, serbisyo-medikal, produksyon, gawing pangkultura at iba pang mga kinakailangang serbisyo.

Habang ang kombat ang pangunahing tungkuling nagtatangi sa BHB sa ibang pormasyong masa, dapat magpatupad ito ng mga tungkuling makapagpapahusay pa sa epektibidad nito bilang pwersang panlaban. Ang mga Pulang mandirigma ay dapat halinhinang lumahok sa pulitiko-militar na pagsasanay, gawaing masa, produksyon, paniningil ng buwis, gawaing pangkultura at gawaing relief at rehabilitasyon sa panahon ng sakuna. Dapat palaging bigyang-pansin  ang mga kampanya sa rekrutment at pagpapaunlad ng mga milisyang bayan upang tiyakin na may sapat na rekrut para sa pagbubuo ng bagong mga yunit at palitan ang mga nalaglag.

4. Ipatupad ang rebolusyong agraryo at lansagin ang mga empresang nang-aagaw at sumisira ng lupa!

Dapat tiyakin ng BHB na ipinatutupad ang minimum na programa ng reporma sa lupa bilang unang hakbang sa rebolusyong agraryo. Saklaw nito ang pagpapababa ng upa sa lupa, pagpawi ng usura, pagpapataas sa sahod ng mga manggagawang bukid, makatwirang presyo sa pagbili ng mga produkto ng mga magsasaka at paghikayat sa produksyong agrikultural at karagdagang kabuhayan sa pamamagitan ng panimulang mga anyo ng kooperasyon. Dapat magproduksyon ang BHB para suportahan nito ang sarili at makatulong sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilya ng mga Pulang mandirigma at martir.

Ang maksimum na reporma sa lupa, na sa esensya'y ang libreng pamamahagi ng lupa sa mga magbubungkal, ay maisasagawa kapag matagumpay na ang malawakang pagpapatupad ng minimum na programa sa reporma sa lupa. Sinasaklaw din nito ang pagbabalik ng lupang inagaw sa mga magsasaka, pamamahagi ng lupang tiwangwang, paglalansag ng kapangyarihan ng panginoong maylupa at pagkontrol sa lupa at pagbuwag sa mga plantasyong pag-aari at pinatatakbo ng mga dayuhang korporasyong agrikultural at malalaking kumprador-panginoong maylupa para sa produksyon ng biofuel at mga prutas at iba pang pananim na pang-eksport.

Dapat buwagin ng BHB ang naturang mga plantasyong nakatuon sa eksport upang magamit ang lupa sa kapakinabangan ng mga manggagawang bukid at iba pang mga magbubungkal na walang lupa. Dapat buwagin din ang empresa sa pagtotroso at pagmimina na nakatuon sa eksport dahil sinisira ng mga ito ang kapaligiran, nagdudulot ng pagguho ng lupa at pagbaha, lumalason sa mga ilog at sapa, at pumipinsala sa agrikultura at industriyal na pag-unlad ng bansa.

5. Palawakin at konsolidahin ang baseng masa sa pamamagitan ng pagbubuo at pagpapagana ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa!

Ang baseng masa ng BHB ay dapat palaging pinalalawak at kinokonsolida sa pamamagitan ng pagbubuo at pagpapagana ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at mga organisasyong masa ng mga manggagawa, magsasaka, kabataan, kababaihan, bata, mga aktibistang pangkultura at iba pa. Dapat magsagawa ng mga kampanyang masa sa reporma sa lupa, edukasyong masa, produksyon, kalusugan at kalinisan, gawaing pangkultura at pagreresolba sa mga alitan.

Dapat halinhan ng mga rebolusyonaryong organo ng kapangyarihang pampulitika ang mga konsehong binuo ng reaksyunaryong gubyerno, maliban na lamang kung kinakailangan pang panatilihin ang mga ito para sa mga taktika ng pakikipagkaisang prente, seguridad at iba pang konsiderasyon. Dapat maitayo ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa antas ng mga barangay at sa mas mataas pang antas tuwing kakayanin. Dapat suportahan ng mga organisasyong masa ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika sa direksyon ng Partido.

Ang konsolidasyon ng baseng masa ang nag-iiba ng baseng gerilya at mga sonang gerilya. Nagluluwal ito ng mga kadreng may kakayahan para tulungan ang mga sonang gerilya sa ibang lugar na umangat sa antas ng mga baseng gerilya at pagdugtungin ang mga larangang gerilya sa proseso ng pagbubuo kalaunan ng relatibong matatatag na purok.

Ang pagsupil sa mga elementong kriminal at pagpapatupad ng rebolusyonaryong katarungan ay esensyal sa konsolidasyon ng baseng masa at pagpapalakas ng rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitika. Sa atas ng kinauukulang awtoridad ng BHB o ng awtoridad ng mamamayan na namamahala sa pag-uusig, dapat arestuhin ng BHB para litisin, usigin at hatulan ng hukumang bayan ang mga taong may malulubhang kaso laban sa mamamayan. Ang mga reklamo ay tatanggapin at iimbestigahan ng hukbong bayan o ng milisyang bayan para isumite sa mga tagausig ng bayan.

Ang mga suspek ay hinihikayat na sumurender nang mapayapa para sa imbestigasyon.  Ang yunit ng BHB na naatasang mang-aresto sa suspek ay handa para kontrahin ang armadong paglaban, laluna kung ang suspek ay armado at mapanganib, protektado ng mga badigard, at aktibong naglulunsad ng armadong kontra-rebolusyon o magpapakita ng anumang armadong paglaban.

Bilang ahensyang tagapagpatupad ng batas, ang BHB ay saklaw ng mga batas, tuntunin at regulasyon ng sistema ng hustisyang pangkriminal ng demokratikong gubyernong bayan, ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, at ng internasyunal na mga instrumento ng karapatang-tao at internasyunal na makataong batas. Magkakaiba at may malilinaw na depinisyon ang mga organo sa pag-aresto, imbestigasyon, pag-uusig at paglilitis ng lupong tagahatol sa mga suspek.  Ang mga suspek ay may karapatan sa abugado, alinsunod sa mga pag-iingat sa seguridad.

6. Bigyan ng pulitiko-militar na pagsasanay ang mga Pulang kumander at mandirigma at mga reserba at mga katulong nito!

Dapat bigyan ng BHB ng pulitiko-militar na pagsasanay ang mga Pulang kumander at mandirigma sa antas ng umiiral na mga pormasyon at sa proseso ng pagbubuo ng mas mataas na pormasyon. Ang pampulitikang bahagi ng kurso ay dapat sumaklaw sa edukasyong pampartido at pangmasa at ang pangmilitar na bahagi ay dapat sumaklaw sa ibayong pagpapaunlad ng kumand, komunikasyon, koordinasyon at mga teknika at taktikang pangkombat.

Dapat ding magbigay ang mga instruktor ng Partido at BHB ng batayang pulitiko-militar na pagsasanay sa milisyang bayan para sa paggampan ng pampulis o panloob na gawaing panseguridad at pakikipagkoordina sa mga yunit ng BHB sakaling may mga magkasanib na opensibong operasyon. Ang mga organisasyong masa ay dapat turuan at bigyan ng simpleng manwal para mabigyan din nila ng pulitiko-militar na pagsasanay ang mga yunit pananggol-sa-sarili ng mga organisasyong masa.

Ang epektibong paggana ng milisyang bayan at mga yunit pananggol-sa-sarili ang magtitiyak sa BHB na mayroon itong kagyat na suporta at reserbang may mataas na motibasyon; at nabibigyan ito ng mas maraming oras para sa kombat at maging para sa gawaing masa sa mga bagong erya. Hindi dapat matali sa gawaing pampulis ang BHB sa mga lugar na ang milisyang bayan ay maaaring itayo at maaaring pangasiwaan ng mga organo ng kapangyarihang pampulitika at pamunuan ng lokal na sangay ng Partido.

7. Palakasin ang pamumuno at gawain sa pulitika ng Partido sa loob ng BHB!

Ang BHB ay hindi mahusay na makalalaban, lalawak at lalakas kung walang wasto, masigla at militanteng pamumuno ng Partido at gawain sa pulitika sa loob nito. Ang BHB ay dapat tuluy-tuloy na pinapakatan ng pili at subok na mga batang mga kadre at aktibista mula sa kilusan ng mga manggagawa, estudyante at magsasaka upang may sapat na dekalidad na mga kumander at kadre sa gulugod ng BHB. Dapat buuin, palakasin at konsolidahin ang mga komite, sangay at grupo ng Partido.

Ang Partido sa loob ng BHB ang nagtitiyak na naisasagawa ang edukasyon sa ideolohiya at pulitika sa mga upisyal at mandirigma, na wasto at malinaw ang hatian sa tungkulin at epektibong napakikilos ang lahat ng tauhan, at na naisasagawa ang napapanahong mga tsekap at pagtatasa at punahan at pagpuna sa sarili. Ang masiglang gawain sa pulitika sa loob ng BHB ay dapat magtaas ng kamulatang pampulitika at determinasyong lumaban, magpalakas ng ugnayan ng hukbong bayan at ng masa at ng mga upisyal at mandirigma, at payabungin ang demokrasya sa tatlong larangan.

Dapat maagap at walang pagod na labanan ang komandismo, burukratismo at iba pang mapanirang impluwensya at gawing pyudal at burges. Ang pagkapasibo, pagkakasya at kawalan ng disiplina ay hindi dapat payagang makaugat at makapanalanta sa moral at determinasyong lumaban ng mga yunit gerilya.

8. Paalun-along isulong ang pagtatayo ng mga bagong larangang gerilya mula sa kasalukuyang mga larangang gerilya!

Sa planong pag-abante mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas, dapat paalun-along magpalawak ang BHB mula sa mga nakatayong larangang gerilya. Hindi nito dapat baklasin ang armadong lakas nito para lamang masaklaw agad ang lahat ng distritong kongresyunal sa kanayunan. Dapat nitong ikonsidera ang pangangailangan ng sentro-de-grabidad, ang pag kontra sa mga atake ng kaaway at pag-iwas sa di kinakailangang pagkabanat ng armadong lakas ng BHB.

Ang batayan ng pagtatayo ng bagong larangang gerilya ay mailalatag ng Partido at ng mga organisasyong masang mas mabilis na naitatayo kaysa sa mga yunit ng BHB. Nangunguna ang Partido sa pagpapalawak ng mga organisasyong masa sa kanayunan at pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat. Pagkatapos nito, ipapakat sa bagong erya ang isang pangkat ng mga panimulang kadre o panimulang iskwad ng BHB.

Ang panggitna at abanteng mga subyugto ng estratehikong depensiba ay dapat mapaunlad sa pamamagitan ng matatagumpay ng taktikal na opensiba, karagdagang mga panlabang yunit, pagpapalawak ng gawaing masa at pagtatayo ng mga bagong larangang gerilya. Bunga nito, mas malalapit ang BHB sa bungad ng estratehikong pagkapatas.

9. Palakasin ang antipyudal na nagkakaisang prente sa pundasyon ng pambansang nagkakaisang prente!

Sa pagsusulong ng digmang bayan, itinataguyod ng BHB ang antipyudal na nagkakaisang prente, kung saan pangunahing nakasalalay ang Partido sa mga maralitang magsasaka at manggagawang bukid, kinakabig ang panggitnang mga magsasaka, ninunyutralisa ang mayayamang magsasaka at sinasamantala ang mga kontradiksyon sa pagitan ng mga naliliwanagan at despotikong panginoong maylupa upang ihiwalay ang mga despotikong panginoong maylupa at wasakin ang kanilang kapangyarihan. Ang antipyudal na nagkakaisang prente ang nasa pundasyon ng pambansang nagkakaisang prente.

Pinagsasanib ng National Democratic Front of the Philippines ang batayang alyansang manggagawa at magsasaka, ang progresibong alyansa ng masang anakpawis at ng petiburgesya ng kalunsuran, ang patriyotikong alyansa ng mga progresibong pwersa at ng panggitnang burgesya; at ang taktikal at mabuway na alyansa sa ilang seksyon ng reakyunaryong mga uri ng malalaking burgesya kumprador at panginoong maylupa para ihiwalay ang pinakamasahol sa mga reaksyunaryo, na tumatayong pinakasagadsaring tuta ng imperyalismong US. Ang naghaharing pangkating US-Aquino ang kasalukuyang kaaway ng mamamayan at pangunahing target ng malawak na nagkakaisang prenteng ito.

10. Ibayo pang kamtin ang pakikipagkaisa at suporta ng mga kababayan at mapagkaibigang mga pwersa sa ibayong dagat!

Dapat ibayo pang kamtin ang pakikipagkaisa at suporta ng mahigit 10% ng sambayanang Pilipino na kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa ibayong dagat dahil sa karalitaan at pagkaatrasado ng bayan. Maari itong gawin sa pamamagitan ng pagpupursige at pagtataguyod ng pangkalahatang linya ng pakikibaka ng mamamayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya at pagpapaunlad ng mas malapit pang relasyon sa mga pamilya at komunidad na iniwan ng mga kababayang nasa ibayong dagat.

Dapat ibayo pang kamtin ng BHB ang pakikipagkaisa at suporta ng lahat ng mapagkaibigang mga pwersa at mamamayan sa ibayong dagat. Maisasagawa ito sa pamamagitan ng gawaing internasyunal ng Partido, ng NDFP at ng iba't ibang organisasyong masa ng mga Pilipino sa ibang bayan. Maaari at dapat ipagbigay-alam ng mga pwersang ito sa mamamayan ng daigdig, sa mga partido ng uring manggagawa at mga kilusan para sa pambansang kalayaan, demokrasya at sosyalimo ang papel ng BHB sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya at kamtin ang internasyunal na pakikipagkaisa at moral at materyal na suporta para sa BHB at sambayanang Pilipino.


Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
Gapiin ang rehimeng US-Aquino at ang Oplan Bayanihan nito!
Isulong ang matagalang digmang bayan mula sa estratehikong depensiba tungong estratehikong pagkapatas!
Mabuhay ang sambayanang Pilipino!