Paigtingon ang mga taktikal nga opensiba sa bug-os nga pungsod, agumon ang mas daku nga mga kadalag-an sa aton inaway banwa


Komite Sentral
Partido Komunista sg Pilipinas
Marso 29, 2013

Mensahe sang Komite Sentral sa ika-44 Anibersaryo sang Pagkatukod sang Bag-ong Hangaway sang Banwa

Download PDF here...

Ginasaluduhan namon ang tanan nga Pulang kumander kag hangaway sang Bag-ong Hangaway sang Banwa (BHB) sa okasyon sang ika-44 anibersaryo sang pagkatukod sini. Ginapanginbulahan namon kamo sa pag-agum sang signipikante nga mga kadalag-an sining nagligad nga tuig kag sa dugang nga pagpabaskog. Nagadayaw kami sa bilog nga hangaway sang banwa sa malig-on kag matutom nga pagbato sa rehimeng US-Aquino kag pagpaslaw sa katuyuan sang Oplan Bayanihan nga paluyahon kag lutuson ang rebolusyonaryo nga kahublagan paagi sa pagpaniplang kag kalakasan.

Ginadayaw namon kamo sa pagsakdag  sang pagpamuno sang Partido kag sa bulawanon nga tradisyon kag mga rebolusyonaryong prinsipyo sang hangaway sang banwa kag sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon paagi sa malawigan nga inaway banwa. Pareho sang sadto, ginahatag naton ang pinakamataas nga pasidungog sa aton mga rebolusyonaryong martir kag baganihan. Inspirado kita sang ila mga paghimakas, sakripisyo kag kadalag-an.

Resolbado kita nga lubos nga pauswagon ang kusog sa pulitika kag militar sang hangaway sang banwa sa natunga kag abante nga subhalintang sang estratehikong depensiba kag lab-uton ang bibi sang estratehikong pagkapatas sa maabot nga mga tuig. Angut sini, dapat naton paigtingon ang aton mga taktikal nga opensiba agud agawon ang mas madamo nga armas kag tukuron ang mas madamo nga yunit sang hangaway sang banwa. Sandig diri kinahanglan palaparon kag palig-unon naton ang rebolusyonaryo nga baseng masa.

Ang obhetibo nga kundisyon sa kalibutan kag sa Pilipinas paborable para sa aton armadong paghimakas kag para agumon ang aton mga katuyuan. Napaslawan gihapon ang mga imperyalistang gahum nga pangibabawan ang krisis nga ila man nga kahimuan. Pigado ang rehimeng US-Aquino ba-ngud sa palala nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista nga nagapalala sang malawigan nga krisis sang malakolonyal kag malapyudal nga sistema.

I. Ginapalala sang mga imperyalistang gahum ang ang kalibutanon nga krisis

Padayon ang pagkapyot sang monopolyo burgesya kag oligarkiya sa pinansya sang mga imperyalistang pungsod sa neoliberal nga polisiya sa ekonomya sang globalisasyon sang “hilway nga merkado". Sa pihak sang pangkalibutanon nga depresyon, padayon nila nga ginapadasig ang paghugakum sang superganansya kag ang konsentrasyon sang kapital sa ila mga kamot, ang pagtapna sa mga kinamatarung sa pag-unyon kag iban pang demokratikong kinamatarung; kag ang pagmaksimisa sang paghukhok sang sobra nga balor halin sa kusog-pangabudlay sang sahing mamumugon.

Pilit nila nga ginapadasig ang pagpasulod sang pamuhunan kag negosyo sa tunay nga ekonomya pero nagamadinalag-on lang sa pagpadasig sang pagilig sang ispekulatibo nga kapital sa mga merkado pangpinansya. Padayon nila nga ginasapribado ang mga pangpubliko nga propyedad, kag ginaagaw ang dalagku nga kontrata kag subisidyo halin sa estado para sa mga proyektong sibil kag militar. Padayon sila nga nagapamentaha  sa deregulasyon batuk sa mga mamumugon, kababainhan kag mga bata, sa ekonomya kag sa kapalibutan. Nagapamentaha  man sila sa denasyunalisasyon sang mga ekonomya sang mga pungsod nga malakolonyal kag dependente.

Ang krisis sa ekonomya kag pinansya nangin epidemya sang pautang pangpubliko. Ang sabat sang mga imperyalistang gahum kag ila mga ahensya nga multilateral (IMF, World Bank kag WTO) nga ipasa pa gid ang bug-at sang krisis sa masang anakbalhas sang kalibutan sa sunud-sunod nga mga tikang sa pagkinot. Lakip diri ang dugang nga pagbuhin sa sweldo, empleyo, benepisyo kag serbisyo sosyal. Ginapalala nila ang krisis sang sobrang produksyon kag sobra nga konsentrasyon sang kapital sa kamot sang daku nga burgesya.

Nagapamigado pati ang nahanunga nga saray. Samtang ginabuhinan ang mga serbisyo sosyal (edukasyon, ikaayong lawas kag barato nga pabalay), ginatigan-an sang mga imperyalistang gahum ang mas daku nga resorsa pangpinansya sa ispekulasyon, produksyon panggera kag mga gerang agresyon. Ginapagwa nila ang galastuhan militar nga makabulig sa pagbawi sang ekonomya kag pagpalapad sang teritoryo pang-ekonomya sa guwa sang pungsod (kuluhaan sang barato nga paggatong kag iban nga dunang manggad, mga balaligyaan, mga patag sang pangapital kag sakop sang impluwensya).

Sa mga imperyalistang pungsod, ang mga mamumugon, pamatan-on, kababainhan kag migranteng mamumugon nagapakita sang ila pagpamatuk sa pagnubo sang sweldo kag kundisyon sa pagpangabuhi. Ginasikway nila ang nagligad nga mga dekada sang pagtapna sa pag-unyon, konsumerismo, repormismo, rebisyunismo kag nagkalain-lain nga tipo sang reaksyunaryo nga petiburges nga huyog. Pinakamilitante kag lapnagon ang mga welga kag aksyong  protesta sa mga imperyalistang pungsod pareho sang Portugal, Italy, Greece kag Spain, nga tuman nga nalumos sa mga pautang sang mga daku  nga mga pungsod.

Ang pinakalutaw ang pagbato sang mga pumuluyo nga nagahapaon nga atrasado nga pungsod bangud sila ang labing ginahimuslan kag labing ginapigos sa kalibutan. Ang mga popular nga gera para sa pungsodnon nga kahilwayan nagasingki kag nagabaskog. Lakip diri ang madugay na mga kahublagan para sa pungsodnon nga kahilwayan pareho sang Pilipinas, Columbia, Kurdistan, India kag iban pa sa South Asia, kag sa mga pungsod nga direkta nga ginsakop sang US kag North Atlantic Treaty Organization (NATO) pareho sang Irag kag Afghanistan kag sa mga indirekta nga ginsakop pareho sang Libya kag Syria. Masingki man ang mga proxy war sang mga imperyalista sa pila ka pungsod sa Africa.

Ang mga imperyalistang  gahum labi nga ginabatuan sangsa nagligad sang mga pungsod nga nagainsister sang kahilwayan pareho sang Democratic People’s Republic of Korea, Cuba, Venezuela, Syria, Iran kag iban pa.  Sila nagadabuk, nagapasilabot kag nagapapanaog sang blokeyo pang-ekonomya kag pangmilitar kag nagalunsar sang mga gerang agresyon. Sa mga pungsod nga ginpukan nila ang mga gubyerno, nagatuhaw ang mas lapnagon  nga mga paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Napaslawan nga pa-ngibabawan mismo sang mga imperyalistang gahum kag ila mga multilateral nga ahensya ang krisis kag depresyon nga nagaputos sa bilog nga kalibutan. Nagatuhaw ang mga inter-imperyalista nga kontradiksyon sa mga halambalanon sa ekonomya, pinansya, negosyo kag seguridad. Ginaduso ang pagbungkag pa gid sang mga empresa-estado sa China agud hatagan sang lubos nga ligwa ang mga dumuluong monopolyo ka-pitalista nga himuslan ang sahing mamumugon sa China kag sudlon ang malapad nga merkado sini. Kadungan sini, ginaduso sang US ang pagtukod sang bago nga kasugtanan pang-ekonomya para sa dugang nga liberalisasyon sang mga atrasadong pungsod.

Ang nagalala nga krisis sa ekonomya kag katilingban nagabunga sang ultra-reaksyunaryo nga ilig pareho sang sobinismo, rasismo, panatisismo sa relihiyon, seksismo kag pasismo pero kadungan man nagaduso sang mga progresibong ilig sang paghimakas pareho sang nagatuluhaw  sa mga mamumugon, migrante, pamatan-on, kababainhan kag iban pang pigos kag ginahimuslan nga sahi kag sektor.

Nagapadayon nga nagainit ang tanan nga mayor nga kontradiksyon sa kalibutan. Lakip sini ang masunod: ang sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga pigos nga pumuluyo kag pungsod; sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga pungsod nga nagainsister sang kahilwayan; sa tunga sang mga imperyalistang gahum; kag sa tunga sang kapital kag kusog-pangabudlay sa mga imperyalistang pungsod. Nagalapnag ang kinagamu pangkatilingban sa tanan nga sari sa pungsod nga ginaharian sang imperyalismo. Nagalapad ang pagbato sang pumuluyo. Nagatuhaw ang tendensya nga rebolusyonaryo.

Paborable sa inaway banwa sa Pilipinas ang nagalapad nga kinagamu pangkatilingban kag pangpulitika sa bug-os nga kalibutan. Ang mga gerang agresyo kag pagpasilabot nga ginalunsar sang US kag NATO sa Balkans, Eastern Europe, sa Middle East, Central Asia, South Asia kag Africa may malawigan nga epekto bangud sa pagpukaw sa wala-kutod nga pagbato sang pumuluyo. Nagakahigot kag nahigop man diri ang mga tinawo kag resorsa sang mga imperyalistang gahum, labi na sang US.

Pero bisan pa nga nagakabahura ang US kag NATO sa iban nga lugar, ginaanunsyo sang US ang polisiya sang pagsaylo sang pokus sa rehiyon sang Asia-Pacific. Nagapanulsol ini sang gera kag nagagatong sang kinagamu diri agud hatagan-rason ang pagpasilabot kag agresyon militar. Tuman kahayag ang pagpresyur sini sa China, ang pagdabuk sang gera sa Democratic People’s Republic of Korea kag pagsulsol sini sang mga gamu sa Southeast kag Northeast Asia.

Determinado nga ipirme  sang US  ang kusog militar sini sa Pilipinas. Ginagatungan sini ang pag-agaway sang teritoryo sa tunga sang Pilipinas kag iban pang pungsod sa bahin sang South China Sea. Wala ini sang intensyon ang US nga pangapinan ang Pilipinas batuk sa China pero ginagamit sini  ang agaway nga ini agud magtukod sang mga istasyon kag posible sang mga base militar para panilagan kag impluwensyahan pabor sini ang direksyon sang mga polisiya kag hitabo sa China.

May ilusyon ang rehimeng US-Aquino maproteksyunan ang garuk nga nagaharing sistema sa Pilipinas bangud sa nagapadaku nga presensya militar sang US sa Pilipinas kag rehiyon nga Asia-Pacific. Pero ang mismo nga presensya militar sang US madali nga makapukaw sa kaakig sang pumuluyo batuk sa pagpasilabot militar kag sa pagsuporta sa mapanghimulos kag mapiguson nga nagaharing sistema.

Wala pa nagdugay ang US may mga base militar sa  Pilipinas kag nagbuhos ini sang daku nga ayuda sa ekonomya kag militar sa diktaduryang Marcos. Sa pihak sang tanan nga ini, nagbaskog ang rebolusyonaryong kahublagan kag ginduso ang pagpukan ni Marcos kag sang ulihi sa pagbungkag sang mga base militar sang US.

Ang nagapadaku nga presensya militar sang US sa East Asia kag Pilipinas indi makapapundo sa baylo magaduso lang sang pagdaku sang inaway banwa sa Pilipinas. Nahibal-an sang pumuluyong Pilipino kag ila rebolusyonaryong pwersa nga tuman kahitad sang imperyalistang US nga labing ginapalala sang krisis sa ekonomya kag sang madamo pa nga kinagamo nga gin-umpisahan sang US sa bug-os nga kalibutan.

II. Padayon nga nagalala ang krisis sa Pilipinas

Nagalala ang krisis pang-ekonomya kag pangkatilingban sang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema. Labi nga nangin atrasado ang ekonomya. Nagalala ang disempleyo. Nagaantus ang mamumugon kag mangunguma sang indi mabatas nga kundisyon sang pagpanghimulos kag kaimulon. Ang mga nahanunga nga saray ginabutong paidalom.

Ang rehimeng US-Aquino panatiko nga tagasunod sang neoliberal nga dogma pang-ekonomya. Wala ini nagapatuman sang bisan isa ka polisiya para sakdagon ang nasyunal nga industriyalisasyon kag reporma sa duta. Kontra ini sa pagmanupaktura sa kabilugan. Ginapaboran lang sini ang mga programa sa agrikultura, turismo kag imprastruktura nga proyekto sa kamot sang mga dumuluong nga pamuhunan kag daku nga kumprador. Ginapadayon sini ang polisiya sa ekonomya nga nakasandig sa labing mapanghimulos nga dumuluong nga pamuhunan kag ang pagluwas sang barato nga kusog-pangabudlay, hilaw nga materyales kag malamanupaktura. Para makalagas sa depisit sa negosyo kag pag-import sang pagkaon kag produkto pangkonsumo, ang ekonomya nagakinahanglan sang dugang nga utang pangluwas sa labing mabug-at nga kundisyon. Padayon nga nagadaku ang utang pangluwas.

Ginapabugal sang rehimen ang 6.6% nga pagdaku sang ekonomya. Ini ilusyon lang nga ginatuga sang ispekulatibo nga kwarta (puhunan nga portfolio) nga nagadugang sa remitans sang mga migranteng mamumugon kag pagdaku sang gastos sa luho kag indi sa pag-uswag sang produksyon sa industriya kag agrikultura. Ang mga empresa nga mas ginapaboran sang rehimen mga call center, konstruksyon sang mga condominium kag bilding pang-upisina kag mga minahan, trosohan kag plantasyon nga nakatum-ok sa eksport.

Ang pribadong konstruksyon labaw nga nakasalig sa dumuluong nga utang kag subong nagasobra na kag ara sa bibi sang pagtibusok, bagay nga nagabalik ang paminsaron sadtong 1997. Sa amo man, ang pagtukod sang mga pangpubliko nga imprastruktura nakasalig sa utang pangluwas kag napun-an sang burukratiko nga korapsyon. Ang mga proyekto nga daan gin-aprubahan sang rehimeng Arroyo ginarepaso kag labi nga ginahukhukan sang nagaharing hubon Aquino.

Labi nga nabuyagyag nga ginapahanugutan sang nagaharing hubon Aquino ang mga paryente kag kroni sini nga sudlon ang teknikal nga ismagling nga nagresulta sa pagkadula sang indi magnubo sa `58 bilyon nga kita sa adwana para sa gubyerno halin 2010. Ini subong ang pinakahayag nga tipo sang korapsyon sa idalom sang rehimen nga nagapabugal nga malimpyo kag tampad; kag nagasunod sa tadlong nga dalan. Nagabalik subong sa paminsaron sang pumuluyo ang korapsyon sang rehimeng Cory kag gusto nila nga waskon ang misteryo nga nagaputos kay Aquino nga nagaserbi nga puhunan sang mga Aquino kag Cojuangco para palaparon ang ila dinastiya sa pulitika kag imperyo sa negosyo.

Ginapatuman sang rehimeng US-Aquino ang di-deklarado nga polisiya sang pagkinot sa wala pulos nga pagtinguha nga mabuhinan ang pangpubliko nga depisit. Ginasapsapan sini ang pondo sang gubyerno para sa serbisyo sosyal (edukasyon, ikaayong lawas kag barato nga pabalay). Ginabuhinan sini ang empleyo sa pangpubliko nga sektor. Determinado ini nga labi nga isapribado ang mga ospital sang gubyerno. Kadungan sini, ginpadaku sini ang pondo para sa tinawo kag kagamitan militar kag mga programa pareho sang conditional cash transfer kag PAMANA nga katuwang sang Oplan Bayanihan kag nagaserbi nga pondo para sa burukratikong korapsyon kag pangampanya sa eleksyon.

Ang krisis sa ekonomya kag katilingban nagagatong sa krisis sa pulitika sang nagaharing sistema. Madalom ang diskuntento sang malapad nga masa sang pumuluyo, labi na ang masang anakbalhas, kag nagakaugot sila batuk sa pagtibusok sang ekonomya kag kahimtangan pangkatilingban. Gani nagadabdab ang inaway banwa. Nagadamo ang welga kag mga protesta sang pumuluyo. Nagasingki ang ribalan sang mga paksyon sa pulitika sang nagapanghimulos nga sahi sa pag-agaway nila sang gahum kag kurakot.

Sa pihak sang mga pagtinguha sang magpakaisa nga sanday Eduardo kag Jose Cojuangco nga magkasugot ang rehimeng Aquino kag ang anino nga rehimen ni bise presidente Binay, nagasingki ang ribalan nanday Mar Roxas kag Binay sa pagkapresidente. Bunga sini, nagasingki ang kumpetisyon sang mga kandidato sa pagkasenador sa idalom sang Team PNoy (koalisyon nga ginapamunuan sang Liberal Party upod ang Nationalist People's Coalition, Nacionalista Party kag Laban ng Demokratikong Pilipino) kag sang United Nationalist Alliance (UNA) ni Binay.

Ginaakusahan sang UNA ang Team PNoy sang paggamit sang pasilidad kag pondo sang gubyerno para paboran ang kaugalingon. Ginahayag man sini ang iskema sang rehimen nga gamiton ang automated electoral system agud pagwaon ang 8-4 o indi gani 12-0 nga resulta sa eleksyon sa senado pabor sa Team PNoy. Ang iskema pagsulit lang sang pamaagi sang pagboto kay Aquino sa pagkapresidente paagi sang pareho nga dumuluong nga kumpanya sa elektroniks, ang Smartmatic.

Ang ribalan para sa lokal na pusisyon ehekutibo (gubernador kag meyor) hayag nga nangin korap kag mapintas. Ginapreserbar sang mga lokal nga dinastiya ang ila mga balwarte gamit ang kwarta kag mga armado nga hurong para lutuson ang mga nagahangkat. Nagadinaya kag nagahimo sang terorismo ang mga nagaribalan bangud  daku katama ang nakataya. Lakip diri ang oportunidad nga magpadaku sang gahum kag manggad paagi sang pagpangawat sa pangpublikong pondo, pagpabor sa negosyo sang kaugalingon nga pamilya, paggamit sang impluwensya kag pagbaton sang suhol halin sa nagapamuhunan, kontratista sa proyekto sang imprasktruktura, tanan nga sari sang ismagler kag sindikato nga kriminal nga jueteng, iligal nga pagtroso o pagmina, droga, sugal,  prostitusyon, pangidnap, karnaping kag iban pa.

Ginapadala-gan o protektado sang mga upisyal sang reaksyunaryo nga armadong pwersa kag pulisya ang mga sindikato nga kriminal. May tagsa-tagsa sila nga padrino sa pulitika kag nagaagawan sa teritoryo. Ang kalakasan maathag nga ginpakita sang masaker sa Atimonan kon sa diin gin-ambus sang isa ka grupo sang mga pulis nga kabahin sa sindikato nga kriminal ang komboy sang isa pa ka sindikato nga kriminal, nga may lakip man nga mga upisyal nga pulis. Nakighimbon ang mga sindikato nga kriminal sa mga pulitiko sa madamo nga ginakitaan nga kriminal nga aktibidades.

Ginapabugal sang rehimeng Aquino nga naangkon sini sa diwa kag sa bastante nga dokumentasyon ang pagsurender sang Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa gubyerno sang Maynila sa pagbiya sa daan sini nga handum nga sesesyon. Samtang padayon nga ginapalanog sang rehimeng Aquino sa midya nga ang pinal nga kasugtanan pangkalinungan pagapirmahan antes mag-2016, ginapapanaog sini sa MILF ang isa ka kundisyon nga posible indi sini mabaton, ang pagbungkag sa hangaway sini antes ang anuman nga signipikante nga pangkatilingban kag pang-ekonomya nga benepisyo sang Bangsamoro.

Tubtob ang kinamatarung sang Bangsamoro sa kaugalingon-nga-determinasyon kag duta sang katigulangan wala ginarespeto, paliwatliwat nga ma-gatuhaw ang armadong pagbato. Indi makasiguro ang rehimeng US-Aquino nga makagahum sa Bangsamoro kag madambong ang dunang manggad sini, kag may dugang nga armadong pwersa  para batuan ang armado nga rebolusyonaryong hublag sang pumuluyo.

Ginkakibot sang rehimeng Aquino ang dramatiko nga tikang sang Sultanato sang Sulu agud ipamilit ang awtoridad sini kag kinamatarung sa pag-angkon sa Sabah, sa sakop sang soberanya sang Pilipinas. Ang pagpadala sang Sultanato sang gamay nga ekspedisyon pulitikal sa Sabah ginsuportahan sang Moro National Liberation Front. Mismo si Aquino ang hayagan nga nagpabutyag sa ispekulasyon nga may himbunanay para gamuhon ang Malaysia kag ang kasugtanan pangkalinungan sang GPH-MILF nga direkta nga gi-napatigayon sang Malaysia.

Daw suluguon nga nagserbi si Aquino nga tagapamaba sang Malaysia kag nagpalakpak sa pagmasaker sa grupo sang mga Tausug nga naglayag padulong sa Sabah; kag ginhayag ang wala niya sang interes sa soberanya sang Pilipinas angut sang halambalanon sa Sabah kag sa kaayuhan sang mga Pilipino (ang mga Bajau, Suluk, Tausug, Iranon, Ilocano, Bisaya, Tagalog kag iban pa) nga subong nagabug-os sang pinakadaku nga bahin sang populasyon sang Sabah. Nagguwa nga sang 1983, ang napatay nga si Benigno S. Aquino nangako nga isurender sa Malaysia ang soberanya sang Pilipinas sa Sabah kag ang mga Cojuangco may dalagku nga interes sa negosyo sa Malaysia.

Ginparalisa nanday Aquino kag sang iya mga suluguon ang sugilanon pangkalinungan sa tunga sang reaksyunaryong gubyerno kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ginatamay nila ang The Hague Joint Declaration bilang “dokumento sang tubtob buhi nga pagkatulunga”. Gindeklarar nila nga wala na sang gahum ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Nagabalibad sila nga hilwayon ang mga nakadeteni nga konsultant sang NDFP kag mga istap sini nga protektado sang JASIG kag ginabalabagan ang NDFP nga himuon liwat ang listahan sang mga konsultant, myembro sa seguridad kag istap nga protektado sang JASIG.

Ginalikawan nila ang anuman nga talakayan kaangut sang kakinahanglanon nga lubaron ang mga ugat sang armadong paghimakas paagi sang sandigan nga reporma pangkatilingban, pang-ekonomya kag pangpulitika. Sa kada liko sang kada pag-atubang sang mga panel sa negosasyon kag espesyal nga delegado, pirme nila nga direkta kag di direkta nga ginapangayo ang gilayon nga pagsurender kag pasipikasyon sang rebolusyonaryong kahublagan sang pumuluyo. Sa tanan nga kahigayunan, permi sila nga ginabalibaran sang NDFP. Halos ginpatay na ni Aquino ang sugilanon pangkalinungan.

Maathag nga indi interesado ang rehimeng Aquino sa sugilanon pangkalinungan agud resolbahon ang ugat sang armadong inaway kag maghimo sang kasugtanan bahin sa sandigan nga reporma pangkatilingban, pang-ekonomya kag pangpulitika. Determinado gid ini nga manggera kag ipatuman ang Oplan Bayanihan nga sulsol sang US. Sa sini, alertado kag naduso ang Partido kag Bag-ong Hangaway sang Banwa nga paigtingon ang mga taktikal nga opensiba sa pungsodnon nga sakop kag isulong ang plano nga pag-abante halin sa estratehiko nga depensiba padulong sa estratehikong pagkapatas.

III. Nagabaskog kag nagasulong ang BHB

Halin sa Oplan Bantay Laya sang rehimeng US-Arroyo tubtob sa Oplan Bayanihan sang rehimeng US-Aquino, ang binuang nga handum sang pinakamataas nga upisyal nga sibilyan kag militar nga himuon nga wala sang serbi o wala sang pulos kag dason dugmukon ang Bag-ong Hangaway sang Banwa. Permi sila nga napaslawan.

Pagkatapos nga ideklara nila ang isa ka bilog nga prubinsya o rehiyon nga "hilway na sa insurhensya," nagalunsar sang taktikal nga opensiba ang hangaway sang banwa agud ipanginwala ang pagpahambog kag pakahuy-an ang mga butigon. Pat-ud, indi nila sarang ideklara nga madinalag-on ang paghimo nga wala pulos sang BHB kag ipasa sa pulisya ang operasyon sa dalayon nga pagpapas subong nga tuig, baliskad sa binuang nga katuyuan sang Oplan Bayanihan nga pagpaluya sa BHB halin 2011 tubtob 2013 kag paglimpyo sa mga salin sini halin 2014 tubtob 2016.

Sa kamatuoran, ang mga reaksyunaryo nga armadong kusog, ang pulisya kag mga yunit paramilitar nga may nagkalain-lain nga pagtawag (CAFGU, CAA, CVO, IDF, BPAT kag iban pa) daan na kag padayon nga magabuligay sa paglunsar sang mga inutil nga kampanya kag operasyon batuk sa BHB. Permi nila nga ginalingaw ang kaugalingon sa kabutigan nga may 25,000 Pulang hangaway ang BHB sadtong katung-anan sang 1980 kag subong may 4,000 na lang. Ginahimutig nila ang kamatuoran nga may 6,100 lang nga mabaskog nga armas ang BHB sadtong 1986.

Padayon nga nagabaskog ang BHB sa halambalanon sang inagihan kag kahanasan sa pagpakig-away, armadong kusog kag baseng masa. May milisya sang pumuluyo ini nga ginabug-os sang pila ka pulo ka libo nga tinawo kag mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon nga ginatos ka libo. Ginaangkon sini ang di mahubas nga suporta sang minilyon nga pumuluyo. Gintadlong na sang Ikaduha nga Dungganon nga Kabublagan Pagpanadlong ang mga mayor nga kasaypanan nga nagpaluya sa rebolusyonaryong kahublagan sa bilog nga panahon sang dekada 1980 tubtob sa temprano nga bahin sang dekada 1990.

Indi malutos ang Bag-ong Hangaway sang Banwa kag padayon sini nga ginaangkon ang nagadaku nga suporta sang pigos kag ginahimuslan nga pumuluyong Pilipino. Naangkon na sini ang kritikal nga numero para ibwelo ang inaway banwa tubtob sa lebel nga sarang na sini nga tay-ugon halin sa pundasyon tubtob sa bubong sang nagaharing sistema. Sa nagkalain-lain nga kumand, may ara ini nga mga yunit pang-away nga sarang magpapas sang mga yunit sang kaaway kag maglunsar sang mga inaway, samtang nagapasakop sa hilikuton masa, produksyon kag iban pang hilikuton ang iban nga yunit sang BHB para sa kaayuhan sang pumuluyo.

Ginapamunuan ang BHB sang rebolusyonaryo nga partido sang proletaryado, ang Partido Komunista sang Pilipinas, nga nagatalana sang pangkabilugan nga linya sang bag-o nga demokratikong rebolusyon paagi sa malawigan nga inaway banwa. Ginatib-ong sang linya nga ini ang pungsodnon kag demokratiko nga mga kinamatarung kag interes sang pumuluyong Pilipino, labi na sang masang anakbalhas sang mga mamumugon kag mangunguma, kag nagasulong sang rebolusyonaryo nga handum sang pagbato para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya kontra sa mapanghimulos kag mapang-ulipon nga malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema sang daku nga kumprador kag agalon nga mayduta nga nagaikog-ikog sa mga imperyalistang US.

Instrumento sang pumuluyo ang BHB sa pagpukan sa reaksyunaryo nga nagaharing sistema kag sa pagtukod sang demokratiko nga gubyerno sang pumuluyo. Sa pihak nga bahin, ginakangil-aran sang pumuluyo ang reaksyunaryo nga armadong pwersa, ang pulisya kag ang mga paramilitar bangud ginasakdag nila ang interes sang mga mapanghimulos kag mapang-ulipon, ang US kag ang mga lokal nga mapanghimulos nga sahi.

Makita sang pumuluyo ang pagpakuno-kuno sang Oplan Bayanihan, nga nagapostura nga plano sa pag-organisa sang komunidad para sa kalinungan kag kauswagan. Tuyo sang mga operasyong saywar sini nga tabunan ang mga sandigan nga problema sang pumuluyo, tamayon ang mga rebolusyonaryong pwersa, mangtiplang kag magsabwag sang intriga sa kubay sang pumuluyo kag magtipon sang paniktik para sa pagpamahog kag pag-atake sa pumuluyo.

Tuman na kahayag ang kontra-rebolusyonaryo nga kinaiya sang estado kag sang  mapiguson nga pwersa sini. Mapintas nga ginapamatukan sang mga reaksyunaryong pwersa, sang pulisya kag sang paramilitar ang pagduso sang pumuluyo para sa nasyunal nga industriyalisasyon kag reporma sa duta bilang mayor nga kaundan sang demokratikong rebolusyon. May brutal ini nga kinaiya nga kontra-pumuluyo kag may tendensya nga maghimo sang madamo nga tipo sang paglapas sa mga tawhanong kinamatarung, lakip ang pagpatay, pagpanglugos, pagpangidnap, iligal nga detensyon, pwersahan nga pagpabakwet, tortyur kag pagpang-agaw sang propyedad sang pumuluyo.

Nagalunsar ang BHB sang lapnagon kag maikit nga pagpakig-away gerilya sandig sa nagapalapad kag nagapadalom nga baseng masa. Gin-integrar sini ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa rebolusyonaryo nga reporma sa duta kag pagtukod sang baseng masa. May maathag ini nga estratehiya kag taktika sang inaway banwa kag nagatigayon sang pulitiko-militar nga paghanas agud makatipon sang kinahanglanon nga rebolusyonaryong kinaalam kag kahanasan sa pagbato. Pero ang pinakamalahalon, ginalunsar sini sang hulu-halintang ang rebolusyong agraryo kag nagatukod sang baseng masa.

Sa pihak sang ila pagpahambog, masarangan lang magkonsentrar sang kaaway nga rehimen kag ang armado nga pwersa sini sa limitado nga mga bahin sang teritoryo sang Pilipinas sa isa ka takda nga panahon. Matuod nga sa estratehiko nga lebel pila ka beses pa nga mas mabaskog ang reaksyunaryo nga armadong pwersa sangsa sa hangaway sang banwa, pero sa taktikal nga lebel, masarangan maglunsar sang BHB sang mga opensiba nga makapapas sang mga yunit sang kaaway kag magtipon sang mga kadalag-an para mabag-o ang balanse sang pwersa.

May masobra 110 prenteng gerilya ang BHB sa bug-os nga kapuluan. Kada isa may sentro de grabidad agud amligan ang pamunuan, siguruhon ang kumand kag tukuron ang permi nakahanda nga pwersang pang-away para sa pag-atake sa kaaway. Kadungan sini, may mga relatibo nga nakalapta nga lokal nga yunit sang BHB nga nagakoordinar sa mga lokal nga organo sang gahum pangpulitika, sa mga organisasyong masa, sa milisya sang pumuluyo kag mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon kag nagasiguro nga ginatungdan ang hilikuton masa kag nagapalapad kag nagakonsolida sang baseng masa samtang nagalunsar sang masarangan nila nga mga taktikal nga opensiba. Agud bunalan sa ulo sang kaaway sa kasyudaran, nagagamit sang mga grupong kumando kag armadong partisano sa syudad ang BHB.

Ginapamunuan sang Partido ang kumand sa operasyon sang BHB sa kada teritoryal nga lebel (prenteng gerilya, inter-prente o subrehiyon, rehiyon kag nasyunal nga lebel) kag amo man sa kada pormasyon sang yunit (iskwad, platun, kumpanya kag iban pa). Ang Partido ara sa pamunuan sa sulod sang kada lebel sang kumand kag kada yunit sang BHB. Kada iskwad may grupo sang Partido kag kada platun may sanga sang Partido. Ang kada kumander sang yunit kag upisyal pangpulitika pareho nga nagapamuno sa yunit kag responsable sa kumand kag pagdumala; kag mga halambalanon pangpulitika, suno sa tagsa-tagsa nila ka responsibilidad.

Ang tanan nga mga kumand sa teritoryo nagaplano kag naga-inisyatiba sa tagsa-tagsa nila ka sakop sa paglunsar sang mga opensiba batuk sa padihut sang Oplan Bayanihan nga nagabuhi sang walo tubtob 12 batalyon kontra sa tatlo ka pangunahon nga target nga erya kag anom tubtob napulo ka batalyon naman sa mga sekundaryo nga target. May tendensya nga magdugay ang pwersa sang kaaway sang tubtob anom ka bulan o mas madugay pa sa mga ginakonsentrahan nga lugar. Pero mahimo nga mapwersa sila nga sayluhon ang ila lugar nga ginakonsentrahan bangud sa ginpasingki nga mga opensiba sang BHB sa iban nga lugar.

Mahimo nga hingalitan sang kada ginaatake nga prenteng gerilya ang mabudlay nga tereyn kag ang daku nga bal-ot sang deployment sang kaaway agud makamaniobra kag makalunsar sang mga taktikal nga opensiba batuk sa pinakamaluya nga bahin sang kaaway. Sa lebel sang rehiyon kag inter-prente o subrehiyon, mahimo magtakda sang kumand sang mga yunit para atakehon ang maluya nga bahin sang pwersa sang kaaway nga naga-atake sa anuman nga prenteng gerilya o paigtingon ang mga atake sa kaaway sa nagkalain-lain nga prenteng gerilya o lugar kon sa diin maluya ang kaaway.

Kon ang tanan o kadam-an sang mga prenteng gerilya sa isa ka rehiyon ginaatake sang kaaway, labi nga nangin malahalon ang koordinasyon kag pagbuligay sa mga katambi nga rehiyon para paigtingon ang mga koordinado nga taktikal nga opensiba, mas maayo nga gamiton ang mga lindero kag iban pa nga nalab-ot nga lugar para sa maniobra kag iban pa nga kinahanglanon sang mga pwersang gerilya, kag paglunsar sang gintingub nga kampanya sa propaganda kag pulitika. Ang direkta nga angtanay kag regular nga tingub nga pagtasar kag pagplano sa tunga sang mga magkatambi nga rehiyunal nga kumand sang BHB makapabaskog sa bayluhanay sang impormasyon kag kahana-san, magabuyok sang pagbuligay sa paghanas, lohistika kag iban pa nga kinahanglanon kag mapadasig sa pagpauswag sang mga prenteng gerilya sa mga lindero. Agud buligan ang mga gi-napuruhan nga rehiyon, ang pungsodnon nga kumand sa operasyon sang BHB mahimo nga pamunuan ang pagpaigting sang mga taktikal nga opensiba sa iban nga rehiyon kag magpangita sang iban nga mga pamaagi para direkta sila nga mabuligan. Mahimo man ini nga mag-inisyatiba nga pamunuan ang mga pungsodnon nga koordinado nga opensiba sa isa ka gintingub nga pagtinguha nga padasigon ang akumulasyon sang mas madamo nga armas kag pagtukod sang bag-o nga mga yunit sang BHB, gamuhon ang mga plano sang kaaway, hatagan-inspirasyon ang hayag nga demokratiko nga kahublagang masa, labi nga ihayag ang garuk nga sistema kag paluyahon ang kaaway.

Napaidalom sa mga konsentradong atake sang kaaway ang mga pwersa sang BHB sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Mindanao, Negros kag Samar-Leyte. Pero mas nagbaskog sila bunga sang pagbato sa kaaway. Nangin maayo sila sa pag-agaw sang inisyatiba kag sa pagdulot sang kaswalti kag materyal nga kahalitan sa mga pwersa sang kaaway kag pag-agaw sang armas halin sa ila. Ang mga rehiyon pareho sang Southern Tagalog, Bicol, Ilocos-Cordillera kag iban pa target subong sang nagapadamo nga atake sang kaaway. Mahimo sila nga magtuon halin sa mga rehiyon nga wala mapaluya kundi nakapabaskog pa paagi sa pagbato sa mga atake sang kaaway kag sa paghingalit sa kada kahigayunan para makalunsar sang mga opensiba.

May pila ka panahon nga naghinay ang armadong paghimakas sa  pila ka rehiyon halin sa pinakamataas nga nalab-ot sang ila rebolusyonaryong paghimakas. Pero sige-sige ini nga liwat nakapabaskog sa pagtuon sang mga leksyon ang mga rebolusyonaryong pwersa kag pagbulig sa ila paagi sang pagtalana sang Komite Sentral sang Partido sang mga kadre kag armas halin sa ibang rehiyon. Ginabalikan sang mga imbolbado nga rehiyunal nga kadre sang Partido kag mga kumander sang BHB ang ila nagligad nga mga kadalag-an kag mga mayor nga amot sa demokratikong rebolusyon sang banwa. Determinado sila nga pangibabawan ang mga nagligad nga kasaypanan kag pagkulang kag pursigido nga pauswagon ang mga rebolusyonaryo nga pwersa, palaparon ang baseng masa kag ipatuman ang plano nga makasulong halin sa estratehikong depensiba padulong sa estratehikong pagkapatas.

Ang pabalud-balod nga pagsulong halin sa mga natukod nga prenteng gerilya amo ang prinsipal gihapon nga pamaagi sa pagpadamo sang mga prenteng gerilya. Sayup nga bungkagon ang subong nga armadong kusog kag bungkagon o paluyahon ang sentro de grabidad sa anuman nga lebel sang kumand sa rehiyon o subrehiyon. Dapat may sentro gihapon nga magakoordinar kag magadiriher sang subong nga pwersa rehiyon kag magtalana sang mga pwersa nga pang-away batuk sa kaaway. Paliwatliwat nga ginapakita sang inagihan nga ang pagtulunga sang armadong kusog sang BHB sa ginagmay nga yunit kag pagdispers sang mga ini agud sakupon ang tuman kadamo nga distritong kongresyunal ma-gabunga lang sang pagkapasibo, konserbatismo kag labing magahinay ang paglapad kag pagbaskog.

Mahimo nga magdeploy ang Partido sang mga kadre kag aktibistang masa agud maghanda sang mga sonang gerilya sa mga bag-ong lugar paagi sang pagtukod sang Partido kag pag-organisa sa masa. Kon husto ang linya sang Partido, magatuhaw ang yunit sang hangaway sang banwa bangud determinado ang mga lokal nga katapu sang Partido kag mga aktibistang masa nga magtukod sang BHB halin sa ila kubay o igakalipay nila ang pagsulod sang mga binhi nga elemento sang BHB halin sa iban nga bahin sang distrito, prubinsya o rehiyon.

Nakapabaskog ang BHB kag napaluya sini ang kaaway paagi sa paglunsar sang mga anihilatibo nga taktikal nga opensiba kag pag-agaw sang armas halin sa kaaway. Natigayon ang mga pag-ambus, reyd kag operasyon pag-aresto. Lakip sa maluya nga bahin sang kaaway ang mga elemento nga nahamulag o gamay nga detatsment sang reaksyunaryo nga armadong kusog, lokal nga istasyon sang pulis, mga yunit paramilitar kag mga pribadong pwersa sa seguridad sang mga pribadong empresa.

Kadungan sini, ginatigayon man ang mga atritibong aksyon batuk sa kaaway agud magtuga sang kahalitan, samaron ang mga pasilidad kag idemoralisa ang kubay sang kaaway. Ginalakipan ini sang pag-isnayp, paggamit sang landmine, paghaboy sang granada kag paggamit sang mga pangsunog; pagguba sa mga pasilidad; kag ang pagsabotahe sa pasilidad sang militar kag may kaangtanan sa militar. Ang pagreyd sa mga talaguan sang mga armas sang kaaway, pagguba sa mga salakyan sang kaaway kag ang pagsalakay sa linya sang suplay kag mga talaguan mga pangunahon nga target sang BHB.

Madinalag-on nga ginaatake ang mga minahan, plantasyon kag mga kumpanya sa pagtroso nga ginapanag-iyahan sang mga kumpanya sang dumuluong kag daku nga kumprador sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod, kon sa diin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao ang nagatigayon sang pinakadaku nga pag-atake kag nagapakita sang ehemplo sa iban nga kumand sang BHB sa bilog nga pungsod. Ang mga kumpanya nga ini lehitimo nga target bangud ginapuga kag nagahakot sila sang superganansya, nagaluwas sang hilaw nga  materyales kag nagaatrasar sa pang-ekonomya nga pag-uswag sang pungsod, nagasamad sa kapalibutan, nagaguba sa agrikultura kag nagapagamay sang kadutaan para sa reporma sa duta kag nagasablag sa aspirasyon sang pumuluyo para sa nasyunal nga industriyalisasyon kag reporma sa duta.

Ginaaresto kag ginapaatubang sang BHB sa hukmanan sang pumuluyo ang mga kriminal kag mga lokal nga tirano agud manabat sa ila mga krimen. Epektibo nga paagi ang pagsilut sa mga may sala kag pagpauntat sang kriminalidad sa pagduso sang BHB sang demokratiko nga gahum sang pumuluyo. Ini ang epektibo nga pamaagi agud limpyuhan sang mga pinakamalala nga kontra-rebolusyonaryo nga elemento kag pabaskugon ang Pulang gahum pangpulitika sa mga prenteng gerilya. Target sang mga operasyon nga pagsilut sang mga yunit kumando kag armadong partisano sa syudad sang BHB ang pinakamapintas nga yunit sang kaaway kag mga elemento nga nakabase sa kasyudaran nga pisikal nga nagapang-atake sa pumuluyo kag sa mga progresibong pwersa.

Agud mangin epektibo nga pwersa nga pang-away sang BHB, ang mga kumand sini nagadebelopar sang mga tinawo para sa mga departamento o istap nga ang hilikuton ang paghanas, pagrekluta kag paglunsar sang mga pulitiko-militar nga paghanas, yunit milisya, pagpaniktik kag rekonaysans, lohistika, serbisyo medikal, produksyon, hilikuton kultural kag iban pang mayor nga hilikuton. Maid-id nga ginatum-ukan sang Partido ang amo nga mga hilikuton angut sa pagpaigting sang mga taktikal nga opensiba kag sang plano nga magsulong halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas.

Ginapalangga kag ginasu-portahan sang malapad nga masa sang pumuluyo ang mga Pulang kumander kag hangaway bangud indi lang sila nagapakig-away sa kaaway sang pumuluyo kundi nagatigayon sila sang mga trabaho nga nakabulig sa pumuluyo sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi kag kadungan ang malapit nga integrasyon sa ila. Nagapropaganda kag nagapukaw sila, nagabuyok sang pag-organisa kag mga kampanyang masa nga lain-lain ang tipo, nagahatag sang serbisyo medikal, nagalunsar sang mga kultural nga palaguwaon, nagahimo sang produksyon para sa hangaway sang banwa kag mga pamilya sang mga Pulang hangaway kag mga martir kag nagalunsar sang hilikuton sa pagbulig sa mga tion sang kalamidad.

Ang solidong rebolusyonaryo nga baseng masa ginabug-os sang mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa sang mga mamumugon, mangunguma, kababainhan, pamatan-on kag mga aktibista pangkultura. Sa pagpamuno sang Partido sa sulod sang mga yunit sang BHB kag sa mga lokalidad, nakapalapad kag nakakonsolida sila sa kaugalingon kag nagtigayon sang mga kampanya para sa reporma sa duta kag iban pang katuyuan para sa pangkatilingban nga kaayuhan sang pumuluyo.

Ginasulong nila ang nagahiliugyong prente nga antipyudal agud makuha ang malapad nga suporta sang pumuluyo sa kaumhan. Ginabug-os ini sang pagsalig pangunahon sa mga imol nga mangunguma kag mga mamumugon sa uma, paghabig sa mga nahanunga nga mangunguma, pagnyutralisa sa manggaranon nga mangunguma kag paghingalit sa mga kontradiksyon sa tunga sang mga nasanagan nga agalon nga mayduta kag mga despotiko nga agalon nga mayduta kag waskon ang ila gahum. Ang nagahiliugyong prente nga antipyudal ang ara sa pundasyon sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente nga antipyudal ang ara sa pundasyon sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente batuk sa imperyalismong US kag mga lokal nga mapanghimulos nga sahi. Nakapatuhaw ini sang makagagahum nga kahublagang masa sa kaumhan kag krusyal ini nga bahin sang pungsodnon-demokratiko nga kahublagang masa.

Sa pagpamuno sang Partido, nakahatag-inspirasyon ang BHB sa pagtukod sang nagkalain-lain nga tipo sang mga organisasyong masa kag nakatuga sang kahublagang masa sa kaumhan sandig sa linya sang antipyudal nga nagahiliugyong prente. Ginaangkon sini ang malapad kag madalom nga pagpasakup kag suporta sang pumuluyo sa proseso sang armadong rebolusyon. Gani nagasalig ini nga makaangkon sang daku nga kadalag-an kag makasulong ang inaway banwa tubtob sa lubos nga kadalag-an sang bag-o nga demokratikong rebolusyon.

IV. Mga pang-away nga hilikuton sang BHB

Nagapakig-away ang BHB para sa matarung nga handum sang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya, samtang tuyo sang kaaway nga ipabilin ang mapiguson kag mapanghimulos nga sistema. Gani, mahimo nga lubos nga hingalitan sang BHB ang suporta sang pumuluyo, labi na sang mga mamumugon kag mangunguma. Hilway ini nga makahulag sa masobra na 90% sang pungsod samtang ang kaaway makakonsentrar lang sa mga limitado nga bahin sini.

Indi malutos ang BHB tubtob nga nagapakig-away ini para sa pumuluyong Pilipino kag ginapamunuan sang Partido Komunista sang Pilipinas. Ginakumbinar sini ang rebolusyonaryo nga armadong paghimakas sa rebolusyong agraryo kag pagtukod sang baseng masa. Bisan superyor sa estratehiko nga lebel ang kaaway sa numero sang mga tropa nga ginhanas kag kagamitan militar, ang BHB superyor sa taktikal nga lebel paagi sang pag-agaw sa inisyatiba kag pagpaigting sang mga opensiba.

Dapat sige-sige nga agawon sang BHB ang inisyatiba kag paigtingon ang mga taktikal nga opensiba para malutos ang Oplan Bayanihan sang rehimeng US-Aquino kag para mapatuman ang rebolusyonaryo nga plano nga magsulong halin sa estratehikong depensiba padulong sa pagkapatas.  Ang nagkalain-lain nga lebel sang kumand dapat may mga pwersa nga pang-away nga makapapas sang mga yunit sang kaaway, makakumpiska sang mga armas kag makahatag-inspirasyon sa pumuluyong Pilipino nga magbato sa garuk nga nagaharing sistema.

1. Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa paagi sa malawigan nga inaway banwa!

Dapat hakson sang BHB ang pangkabilugan nga linya kag isulong ini ang demokratikong rebolusyon sang banwa. Dapat muklat ini kon ngaa maglunsar ini sang demokratikong rebolusyon sang banwa para ibagsak ang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema sang daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta nga sunud-sunuran sa imperyalismong US. Ang solo nga paagi para mapatalsik sang BHB ang nagaharing sistema amo ang pagsakdag sang estratehikong linya sang malawigan nga inaway banwa.

Nagakahulugan ini sang pagpalibot sang BHB sa kasyudaran halin sa kaumhan, pagpadugo sa kaaway halin sa madamo nga pilas kag pagtipon sang kusog-militar tubtob masarangan na sini nga sakupon ang mga syudad sa bilog nga pungsod. Nagahatag ang kaumhan sa BHB sang maniobrahan kag mga bentaha sa paglunsar sang mga opensiba kag hulu-halintang nga pagpauswag sang kusog batuk sa kaaway nga mas mabaskog sa patag sang militar.

Sa subong nga lebel sang estratehikong depensiba, determinado kita nga tukuron kag pabaskugon ang pila ka teatro nga gerilya sa tanan nga rehiyon sandig sa arte sang pagsulong sang inaway banwa agud pataason ang lebel sang armadong paghimakas sa bug-os nga pungsod. Sa pagtukod sang mga teatro nga gerilya, tuyo naton nga tipunon ang kusog sang tatlo tubtob apat ka prenteng gerilya nga makalab-ot sa kusog-brigada nga may duha tubtob tatlo ka platun o ginpagamay nga kumpanya bilang sentro de grabidad sa tunga sang kusog-kumpanya nga mga lokal nga pwersang gerilya sa kada prente nga ginatumbasan sang kusog iskwad tubtob platun nga mga yunit milisya sa pila ka gatos ka baryo. Sa pagpataas sang lebel sang kusog, pagplano, koordinasyon kag pagkamahulag sang BHB, masarangan sini nga maglunsar sang madasig nga mga taktikal nga opensiba kag bag-uhon ang balanse sang pwersa kag magsulong padulong sa mas mataas nga halintang sang inaway banwa.

Dapat sakdagon sang BHB ang pangkabilugan nga linya paagi sang pagsunod sa pagpamuno sang Partido, paghimo sang hilikuton masa, pagtigayon sang pulitiko-militar nga paghanas kag aktwal nga pag-agaw sa inisyatiba kag pagpaigting sang mga taktikal nga opensiba.

2. Batuan ang rehimeng US-Aquino kag lutuson ang Oplan Bayanihan!

Dapat batuan sang BHB ang rehimeng US-Aquino bilang kaaway. Ang rehimen nga ini ang subong pinuno nga tiglawas sang mga mapanghimulos nga sahi sang daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta. Ini ang brutal nga tagapangapin sang nagaharing sistema kag masupog nga tuta sang imperyalismong US.

Dapat lutuson sang BHB ang Oplan Bayanihan. Ang plano nga ini sang kaaway ginalakipan pareho sang mga brutal nga kampanya sang pagpamigos kag kampanya sang pagpaniplang kag pagpaniktik. Ginakonsentrar sini ang mga pwersang militar sa pili nga mga rehiyon kag prenteng gerilya para atakehon ang BHB paagi sa pagdeploy sang mga yunit pangkombat, saywar kag paniktik sa mga target nga lugar nga ini. Dapat batuan sang BHB ang tanan nga yunit militar nga ini bisan pa nagapakuno-kuno ang mga ini nga di-pang-away bisan armado samtang ginapa-tuman nila ang mga katuyuan sang Oplan Bayanihan.

Para malutos ang mga pwersa sang kaaway, dapat hingalitan sang mga pwersa sang BHB sa mga prenteng gerilya kag mga rehiyon ang daku nga ligwa sa tunga sang mga yunit sang kaaway kag papason ang mga yunit sang kaaway nga sarang papason. Kadungan sini, mahimo nga agawon sang mga pwersa sang BHB sa iban nga lugar ang inisyatiba para maglunsar sang mga taktikal nga opensiba sandig sa direksyon sang mga kumand sang BHB sa lebel sang prente, inter-prente o subrehiyunal, rehiyunal kag pungsodnon.

Dapat ibuyagyag kag ihamulag ang rehimeng US-Aquino kag ang Oplan Bayanihan sini agud ini paluyahon kag sa ulihi lutuson. Dapat tigayunon ang tit-for-tat nga propaganda sa tanan nga lebel agud pamatukan ang pagpaniplang sang rehimen kag ibuyagyag ang kontra-pumuluyo nga mga iskema kag krimen sini. Ang mga paghimakas sa ekonomya kag pulitika sang masa kag progresibong pwersa dapat pabaskugon kag palaparon nga may direkta kag di direkta ng koordinasyon sa armadong paghimakas.

3. Paigtingon ang mga taktikal nga opensiba para makaagaw sang mas madamo nga armas kag makatukod sang mas madamo nga yunit sang BHB!

Dapat magdeploy ang BHB sang mga pwersa nga pang-away para paigtingon ang mga taktikal nga opensiba agud makaagaw sang mas madamo nga armas kag makatukod sang mas madamo nga yunit sang BHB. Dapat maglunsar ang mga pwersa nga pang-away sang mga ambus, reyd kag iban pa nga mga operasyon pagdis-arma sang mas madasig kag may malip-ot nga panahon sang pahuway.  Dapat ilunsar lang ang mga inaway nga masarangan mapadaog. Dapat itarget ang mga nakakampo kag maluya nga bahin sang nagahulag nga kaaway.

Lakip sa mahina nga bahin sang kaaway ang magagmay nga detatsment sang Philippine Army, yunit sang pulisya, paramilitar kag mga pribado nga secu-rity guard. Ang daku nga kampo-militar kag mga portipikado nga pwesto indi gid man matuod nga makakululba bangud bulnerable ang mga ini sa nagkalain-lain nga pamaagi sang atake. Ang mga yunit sang kaaway nagaguwa diri para magpatrol, magkuha sang suplay kag magtungod sang iban pang hilikuton, gani nagakahayag ang bulnerabilidad sang mga ini.

Dapat mangin pleksible ang BHB sa paggamit sang nagkalain-lain nga mga taktika para kumbinsihon o ganyaton ang mga pwersa sang kaaway kag himuon sila nga mga upisyal sa suplay kag transportasyon nga indi hungod nga nagahatod sang mga armas sa BHB. Ang mga insidente sang pagpangharas sa mga yunit sang militar o pagsilut sa mga elemento sang kaaway makabuyok sang mga magareimpors kag magaimbestigar nga yunit, nga mahimo nga ambuson samtang ara sa dalan.  Ang madinalag-on nga opensiba o pagpanglansi sang BHB mahimo nga makabuyok sang mga pwersa sang sa isa ka lugar pero magahatag sang kahigayunan sa mga yunit sang BHB nga maambus ang mga yunit pang-ayuda o yunit reaksyon sang kaaway o maglunsar sang mga opensiba batuk sa mas bulnerable nga mga bahin sang kaaway sa iban nga lugar.

Samtang ang anihilasyon sang mga yunit sang kaaway ang pangunahon nga taktika sang BHB, ang mga atritibong operasyon para makadulot sang malala nga kahalitan sa kaaway dapat tigayunon paagi sa pagdeploy sang mga tim para magtanom sang bomba sa alagyan sang mga yunit sang kaaway, para mang-isnayp, para salakayon sila gamit ang mga granada kag mortar; kag pag-atake sa mga linya sang suplay sang kaaway, talaguan, garahe sang mga salakyan, istakan sang gasolina kag mga pareho sini. Ang amo nga mga operasyon nga ginahimo sang malaparan kag masunson malala nga nagahalit indi lang sa materyal nga resorsa kundi mas importante, sa moral sang kaaway.

Sa pag-igting sang inaway banwa, dapat asikasuhon sang mga teritoryal nga kumand sang BHB ang pagplano, rekrutment, pulitiko-militar nga paghanas, pagpaniktik kag rekonaysans, mga operasyon pangkombat, lohistika, serbisyo medikal, produksyon, hilikuton pangkultura kag iban pang kinahanglanon nga serbisyo.

Samtang ang kombat ang pangunahon nga katungdanan nga nagatuhay sa BHB sa iban nga pormasyon pangmasa, dapat magpatuman ini sang mga katungdanan nga makapasanyog pa sa epektibidad sini bilang pwersa nga pang-away. Ang mga Pulang hangaway dapat nagabulos-bulos nga magpartisipar sa pulitiko-militar nga paghanas, hilikuton masa, produksyon, pagpamuhis, hilikuton kultural kag hilikuton relief kag rehabilitasyon sa tion  sang kalamidad.  Dapat permi nga hata-gan sang atensyon ang mga kampanya sa rekrutment kag pagpauswag sang mga milisya sang pumuluyo agud pat-uron nga may bastante nga rekrut para sa pagtukod sang bag-o nga yunit kag bayluhan ang mga nagkalabuhin.

4. Ipatuman ang rebolusyong agraryo kag bungkagon ang mga empresa nga nagapang-agaw kag nagaguba sang duta!

Dapat siguruhon sang BHB nga ginapatuman ang minimum nga programa sang reporma sa duta bilang una nga tikang sa rebolusyong agraryo. Sakop sini ang pagpanubo sang renta sa duta, pagdula sang usura, pagpataas sang sweldo sang mga mamumugon sa uma, matarung nga presyo sa pagbakal sang mga produkto sang mga mangunguma kag pagganyat sa produksyon agrikultural kag dugang nga pangabuhian paagi sa panugod nga mga porma sang kooperasyon. Dapat magproduksyon ang BHB para suportahan sini ang kaugalingon kag makabulig sa pagsabat sa kinahanglanon sang mga pamilya sang mga Pulang hangaway kag martir.

Ang maksimum nga reporma sa duta, nga sa esensya ang libre nga pagpanagtag sang duta sa mga nagatalauma, matigayon kon madinalag-on na ang malaparan nga pagpatuman sang minimum nga programa sa reporma sa duta. Ginasakop man sini ang pagbalik sang duta nga gin-agaw sa mga mangunguma, pagpanagtag sang duta nga bakante, pagbungkag sang gahum sang agalon nga mayduta kag pagkontrol sa duta kag pagbungkag sa mga plantasyon nga ginapanag-iyahan kag ginapadalagan sang mga dumuluong nga korporasyon nga agrikultural kag daku nga kumprador-agalon nga mayduta para sa produksyon sang bio-fuel kag mga prutas kag iban pa nga pananom nga pang-eksport.

Dapat waskon sang BHB ang nasambit nga mga plantasyon nga nakatum-ok sa eksport para magamit ang duta sa kaayuhan sang mga mamumugon sa uma kag iban pa nga mga nagatalauma nga wala sang duta. Dapat bungkagon man ang empresa sa pagtroso kag pagmina nga nakatum-ok sa eksport bangud ginasamad sang mga ini ang kapalibutan, nagatuga sang pagtiphag sang duta kag pagbaha, nagahilo sa mga suba kag sapa, kag nagahalit sa agrikultura kag industriyal nga pag-uswag sang pungsod.

5. Palaparon kag konsolidahon ang baseng masa paagi sa pagtukod kag pagpaandar sang mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa!

Ang baseng masa sang BHB dapat pirme nga ginapalapad kag ginakonsolida paagi sang  pagtukod kag pagpaandar sang mga organo sang gahum pangpulitika kag mga organisasyong masa sang mga mamumugon, mangunguma, pamatan-on, kababainhan, bata, mga aktibista pangkultura kag iban pa. Dapat maghimo sang mga kampanyang masa sa reporma sa duta, edukasyong masa, produksyon, ikaayong lawas kag katinluan, hilikuton pangkultura kag pagresolba sa mga banggianay.

Dapat bayluhan sang mga rebolusyonaryo nga organo sang gahum pangpulitika ang mga konseho nga gintukod sang reaksyunaryong gubyerno, maluwas na lang kon kinahanglanon pa nga ipabilin ang mga ini para sa mga taktika sang paghiliugyong prente, seguridad kag iban pang kunsiderasyon. Dapat matukod ang mga organo sang gahum pangpulitika sa lebel sang mga baryo kag sa mas mataas pang lebel nga masarangan. Dapat suportahan sang mga organisasyong masa ang mga organo sang gahum pangpulitika sa direksyon sang Partido.

Ang konsolidasyon sang baseng masa ang nagatuhay sang baseng gerilya kag mga sonang gerilya. Nagabun-ag ini sang mga kadre nga may ikasarang para buligan ang mga sonang gerilya sa iban nga lugar nga magpasaka sa lebel sang mga baseng gerilya kag alanguton ang mga prenteng gerilya sa proseso sang pagtukod sa ulihi sang relatibo malig-on nga purok.

Ang pagtapna sa mga elemento nga kriminal kag pagpatuman sang mga rebolusyonaryo nga hustisya esensyal sa konsolidasyon sang baseng masa kag pagpabaskog sang rebolusyonaryo nga gahum pangpulitika. Sa mandu sang natungdan nga awtoridad sang BHB o sang awtoridad sang pumuluyo nga nagadumala sa prosekusyon, dapat arestuhon sang BHB para bistahon, prosekusyon kag husgahan sang korte sang pumuluyo ang mga tawo nga may grabeng kaso batuk sa pumuluyo. Ang mga reklamo pagabatunon kag imbestigahon sang hangaway sang banwa o sang milisya sang pumuluyo para isumite sa pro-sekusyon sang banwa.

Ang mga suspek ginabuyok nga magsurender sang malinong para sa imbestigasyon. Ang yunit sang BHB nga ginmanduan nga mag-aresto sa suspek handa para batuan ang armado nga pagbato, labi na kon ang suspek armado kag delikado, protektado sang mga badigard, kag aktibo nga nagalunsar sang armado nga kontra-rebolusyon o magapakita sang anuman nga armadong pagbato.

Bilang ahensya nga tagapatuman sang layi, ang BHB nasakop sang mga layi, pagsulundan kag regulasyon sang sistema sang hustisya nga pangkriminal sang demokratikong gubyerno sang pumuluyo, sang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, kag sang internasyunal nga mga instrumento sang tawhanong kinamatarung kag internasyunal nga makatawong layi. Magkatuhay kag may maathag nga depinisyon ang mga organo sa pag-aresto, imbestigasyon, pro-sekusyon at pagbista sang komite nga tagahusgar sa mga suspek. Ang mga suspek may kinamatarung sa abugado, sandig sa mga pag-amlig sa seguridad.

6. Hatagan sang pulitiko-militar nga paghanas ang mga Pulang kumander kag hangaway kag mga reserba kag mga kabulig sini!

Dapat hatagan sang BHB sang pulitiko-militar nga paghanas ang mga Pulang kumander kag hangaway sa lebel sang nagaluntad nga mga pormasyon kag sa proseso sang pagtukod sang mas mataas nga pormasyon. Ang pangpulitika nga bahin sang kurso dapat nagasakop sa edukasyon pangPartido kag pangmasa kag ang pangmilitar nga bahin dapat magsakop sa dugang pa nga pagpauswag sang kumand, komunikasyon, koordinasyon kag mga teknika kag taktika pangkombat.

Dapat man nga maghatag ang mga instruktor sang Partido kag BHB sang basehan nga pulitiko-militar nga paghanas sa milisya sang pumuluyo para sa pagtungod sang pangpulis o internal nga hilikuton pangseguridad kag pagpakigkoordinar sa mga yunit sang BHB engkaso nga may mga tingub nga opensiba nga operasyon. Ang mga organisasyong masa dapat tudluan kag hatagan sang simple nga manwal para mahatagan man nila sang pulitiko-militar nga paghanas ang mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon sang mga organisasyong masa.

Ang epektibo nga pag-andar sang milisya sang pumuluyo kag mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon ang magsiguro sa BHB nga may ara ini nga gilayon nga suporta kag reserba nga may mataas nga motibasyon; kag mahatagan ini sang mas madamo nga oras para sa kombat kag pati para sa hilikuton masa sa mga bag-o nga erya. Indi dapat mahigot sa hilikuton pangpulis ang BHB sa mga lugar nga ang milisya sang pumuluyo mahimo tukuron kag mahimo dumalahan sang mga organo sang gahum pangpulitika kag pamunuan sang lokal nga sanga sang Partido.

7. Pabaskugon ang pagpamuno kag hilikuton sa pulitika sang Partido sa sulod sang BHB!

Ang BHB hindi maayo nga makaaway, makapalapad kag magabaskog kon wala sang husto, mapagsik kag militante nga pagpamuno sang Partido kag hilikuton sa pulitika sa sulod sini. Ang BHB dapat sige-sige nga ginadeployan sang mga pili kag natilawan nga mga bata nga mga kadre kag aktibista halin sa kahublagan sang mga mamumugon, estudyante kag mangunguma agud may bastante nga dekalidad nga mga kumander kag kadre sa bag-as sang BHB. Dapat tukuron, pabaskugon kag konsolidahon ang mga komite, sanga kag grupo sang Partido.

Ang Partido sa sulod sang BHB ang nagasiguro nga ginatigayon ang edukasyon sa ideolohiya kag pulitika sa mga upisyal kag hangaway, nga husto kag maathag ang partehanay sa katungdanan kag epektibo nga napahulag ang tanan nga tinawo, kag natigayon ang napapanahon nga mga tsekap kag pagtasar kag pagsawayanay kag pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon. Ang mapagsik nga hilikuton sa pulitika sa sulod sang BHB dapat magpataas sa kamuklatan pangpulitika kag determinasyon sa pagbato, magpabaskog sang angtanay sang hangaway sang banwa kag sang masa kag sang mga upisyal kag hangaway, kag palambuon kag wala kakapoy nga batuan ang kumandismo, burukratismo kag  iban pa nga mapanghalit nga impluwensya kag gawi nga pyudal kag burges. Ang pagkapasibo, pagpakontento kag wala sang disiplina indi dapat tugutan nga makaugat kag makapanghalit sa moral kag determinasyon nga magbato sang mga yunit gerilya.

8. Pabalud-balod nga isulong ang pagtukod sang mga bag-o nga prenteng gerilya halin sa subong nga mga prenteng gerilya!

Sa plano nga pag-abante halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas, dapat pabalud-balod nga magpalapad ang BHB halin sa mga nagaluntad nga prenteng gerilya. Indi sini dapat pagbungkagon ang armado nga kusog sini para lang masakop gilayon ang tanan nga mga distritong kongresyunal sa kaumhan. Dapat sini nga ikonsidera ang kakinahanglanon sang sentro-de-grabidad, para makontra ang mga atake sang kaaway kag malikawan ang indi kinahanglanon nga pagkahitad sang armadong kusog sang BHB.

Ang basehan sang pagtukod sang bag-o nga prenteng gerilya maplastar sang Partido kag sang mga organisasyong masa nga mas madasig nga ginatukod sangsa sa mga yunit sang BHB. Nagapanguna ang Partido sa pagpalapad sang mga organisasyong masa sa kaumhan kag paghimo sang pangkatilingban nga pagpanayasat. Pagkatapos sini, iplastar sa bag-o nga erya ang isa pa ka hubon sang mga panugod nga kadre o panugod nga iskwad sang BHB.

Ang natunga kag abante nga mga subhalintang sang estratehikong depensiba dapat mapauswag paagi sa madinalag-on nga mga taktikal nga opensiba, dugang nga mga pang-away nga yunit, pagpalapad sang hilikuton masa kag pagtukod sang mga bag-o nga prenteng gerilya. Bunga sini, mas malapit ang BHB sa bibi sang estratehikong pagkapatas.

9. Pabaskugon ang antipyudal nga nagahiligyong prente sa pundasyon sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente!

Sa pagpasulong sang inaway banwa, ginasakdag sang BHB ang antipyudal nga nagahiliugyong prente, kon sa diin pangunahon nga nakasandig ang Partido sa mga imol nga mangunguma kag mamumugon sa uma, ginahabig ang nahanunga nga mangunguma, ginanyutralisa ang manggaranon nga mangunguma kag ginahingalitan ang mga kontradiksyon sa tunga sang mga naathagan kag despotiko nga agalon nga mayduta para ihamulag ang mga despotiko nga agalon nga mayduta kag waskon ang ila nga gahum. Ang antipyudal nga nagahiliugyong prente  ang pundasyon sang pungsodnon nga nagahiliugyong prente.

Ginatingub sang National Democratic Front of the Philippines ang basehang alyansa sang mamumugon kag mangunguma, ang progresibong alyansa sang masa nga anakbalhas kag sang petiburgesya sang kayudaran, ang patriyotiko nga alyansa sang mga progresibong pwersa kag sang nahanunga nga burgesya; kag ang taktikal kag mahuyang nga alyansa sa pila ka seksyon sang reaksyunaryo nga mga sahi sang daku nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta para ihamulag ang pinamakasupog sa mga reaksyunaryo, nga nagatindog nga pinakamasupog nga tuta sang imperyalismo nga US. Ang nagahari nga hubon US-Aquino ang subong nga kaaway sang pumuluyo kag nagapanguna nga target sang malapad nga nagahiliugyong prente nga ini.

10. Labi pa nga agumon ang pagpakig-isa kag suporta sang mga kasimanwa kag mainabyanon nga mga pwersa sa guwa sang pungsod!

Dapat labi pa nga agumon ang pagpakig-isa kag suporta sang masobra 10% sang pumuluyong Pilipino nga subong nagatrabaho kag nagapuyo sa guwa sang pungsod bangud sa kaimulon kag pagkaatrasado sang pungsod. Mahimo ini nga himuon paagi sang pagpursiger kag pagsakdag sang pangkabilugan nga linya sang paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya kag pagpauswag sang mas malapit pa nga relasyon sa mga pamilya kag komunidad nga ginbilin sang mga kasimanwa nga ara sa gwa sang pungsod.

Dapat nga labi pa nga agumon sang BHB ang pagpakig-isa kag suporta sang tanan nga mainabyanon nga mga pwersa kag pumuluyo sa guwa sang pungsod. Mahimo ini paagi sa hilikuton nga internasyunal sang Partido, sang NDFP kag sang nagkalain-lain nga organisasyong masa sang mga Pilipino sa iban nga pungsod. Mahimo kag dapat ipahibalo sang mga pwersa nga ini sa pumuluyo sang kalibutan, sa mga partido sang sahing mamumugon kag mga kahublagan para sa pungsodnon nga kahilwayan, demokrasya kag sosyalismo ang papel sang BHB sa paghimakas para sa pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya kag agumon ang internasyunal nga pagpakig-isa kag moral kag materyal nga suporta para sa BHB kag pumuluyong Pilipino.

Mabuhay ang Bag-ong Hangaway sang Banwa!
Isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa!
Lutuson ang rehimeng US-Aquino kag ang Oplan Bayanihan sini!
Isulong ang malawigan nga inaway banwa halin sa estratehikong depensiba pakadto sa estratehikong pagkapatas!
Mabuhay ang pumuluyo nga Pilipino!