Pakikibaka ng aping kababaihan sa ilalim ng rehimeng US-Aquino

Editoryal
Ang Bayan
Marso 7, 2013

Download PDF here...

Sa okasyon ng ika-102 pagdiriwang ng Internasyunal na Araw ng Kababaihang Anakpawis, sinasaluduhan ng Partido Komunista ng Pilipinas at buong rebolusyonaryong kilusan ang kababaihang Pilipino na nakikibaka para sa pambansang demokrasya bilang mga aktibista, Pulang kumander at mandirigma at komunista. Mapagpasya ang malawakang pagkilos ng kababaihan sa paglalansag sa kasalukuyang malapyudal at malakolonyal na sistema at sa pagbubuo ng sosyalistang lipunan.


Kalahati ng lipunang Pilipino ay kababaihan. Pinapasan nila ang pinakamasasahol at pinakabrutal na katangian ng reaksyunaryong lipunan at estado. Patung-patong ang pagsasamantala at pang-aapi sa kanila -- bilang bahagi ng uring anakpawis, bilang mamamayang pinaghaharian ng papet na reaksyunaryong mga rehimen, at bilang tagapagluwal ng bagong henerasyon sa loob ng di pantay na mga relasyong mag-asawa at pamilya.

Taliwas sa ipinagmamayabang ng rehimeng US-Aquino, lalong tumitindi ang aping kalagayan ng kababaihan sa ilalim nito. Pinasasahol ng rehimen ang mga programa at patakarang deka-dekada nang nagdulot ng pinsala sa masang anakpawis, laluna sa kababaihan. Hindi lamang ipinagpatuloy ni Aquino ang mga maka-imperyalistang patakaran ng estado, hinigitan pa niya ang pagpapakatuta ng naunang mga papet na presidente.

Nananatiling malaki ang agwat ng partisipasyon ng kababaihan sa lakas-paggawa. Kalahati lamang ng kababaihan ang kabilang sa pwersa sa paggawa, kumpara sa 80% ng kalalakihan. Yaong may trabaho ay nasa mga sektor kung saan pinakamababa ang sahod at masasahol ang mga kundisyon sa paggawa. Isa rito ang sektor ng serbisyo kung saan lampas kalahati o 68% ay kababaihan at mayorya (85%) ay mga kontraktwal. Mas maliit ang arawang sahod ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Sa kalagayang nakapako ang minimum na sahod at naaagnas ang tunay na halaga nito dulot ng implasyon, doble-doble ang nahuhuthot na tubo ng mga kapitalista mula sa kanila.  

Patuloy na inilalako ng rehimeng US-Aquino ang pangingibang-bansa bilang solusyon sa kawalang trabaho ng kababaihan. Ayon sa mga grupo ng kababaihang nagtatanggol sa kanilang mga karapatan, pito sa sampung migranteng babae ay nasa pribadong serbisyo, ang sektor na kinikilalang pinakabulnerable sa pang-aabuso. Masahol pa, dumarami ngayon ang mga migranteng kababaihang bata at kabataan (edad 15 hanggang 24) na lumalabas sa bansa at namamasukan bilang mga katulong sa mga pribadong tahanan.

Tulad ng mga magsasakang lalaki, sinasamantala at inaapi ang mga magsasakang babae bunga ng kawalan ng lupa. Pinapasan nila ang napakataas na gastos sa produksyon sa kapirasong mga lupang inuupahan nila. Umaabot sa `56,000 kada ektarya ang gastos sa pagtatanim ng palay sa isang ektaryang lupa. Halos hindi nababawi ng mga magsasaka ang halagang ito dahil sa pambabarat ng mga komersyante sa kanilang produkto. Binibili lamang ng mga komersyante ang palay nang `12-14 kada kilo, samantalang nasa `30 kada kilo pataas na ang presyo ng bigas sa pamilihan.

Dinaranas ng kababaihang anakpawis ang pinakamasasahol na epekto ng malawakang pangangamkam ng lupa, pandarambong ng likas na yaman at pangwawasak sa kapaligiran ng mga dayuhang kumpanya at kanilang lokal na mga kasosyo. Sa panahon ng mga sakunang idinulot ng malalakas na bagyo at pagguho ng lupa, umaabot sa 85% ng mga napipilitang lumagi sa mga sentro ng mga ebakwasyon ay kababaihan at mga bata. Dito, dumaranas sila ng gutom, sakit at malnutrisyon. Bulnerable sila sa panggigipit, pang-aapi at karahasan ng estado oras na panindigan nila ang kanilang mga karapatan.

Dagdag sa kawalan ng sapat na rekurso at trabaho, nasasadlak ang maraming kababaihan sa matinding gutom at kahirapan dulot ng maka-imperyalistang mga patakaran ng liberalisasyon, pribatisasyon, denasyunalisasyon at deregulasyon ng magkakasunod na rehimen.

Dahil sa malawakang pribatisasyon ng mga ospital at komersyalisasyon ng sistema ng mga paaralan, naipagkakait sa kanila ang batayang mga serbisyo sa kalusugan at edukasyon. Umaabot sa 12 babae ang namamatay sa panganganak kada araw dahil sa kawalan nila ng akses sa atensyong medikal. Hungkag ang bukambibig ng rehimeng Aquino na pinangangalagaan nito ang kalusugan at karapatan ng kababaihan sa reproduksyon sa harap ng todo-todong pagsasapribado nito sa mga pampublikong ospital at pagkaltas nito sa badyet para sa mga serbisyong medikal.

Bilang tagapamahala ng tahanan, direktang tinatamaan ang kababaihan ng sunud-sunod na pagtaas ng singil sa mga pampublikong utilidad. Malaking bahagi ng kita ng pamilya ay nilalamon ng tuluy-tuloy na pagtaas ng pamasahe, upa sa bahay at mga singil sa kuryente at tubig. Marami sa pinakamahihirap na pamilya ay walang maayos na tirahan. Napipilitan silang bitiwan ang ibang batayang pangangailangan tulad ng edukasyon. Sa maraming pagkakataon, kailangan nilang higpitan ang konsumo ng pagkain. Maraming ina ang halos hindi na kumakain para bigyang-prayoridad ang kanilang mga anak.

Dinaranas ng kababaihan ang pinakabrutal na mga anyo ng karahasan ng lipunan at estado. Umabot sa 5,180 kaso ng panggagahasa ang naitala ng mga ahensya ng estado noong nakaraang taon. Pito sa bawat sampu sa kasong ito ay isinagawa laban sa mga bata.

Sistematikong tinatarget ng Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino ang kababaihan at mga bata sa brutal na kampanya nito laban sa lumalabang mamamayan at rebolusyonaryong kilusan. Noong 2012, labinlimang babae at 12 bata ang pinaslang ng mga sundalo ng AFP habang nag-ooperasyong militar.  Bahagi rin ng mga operasyong militar ang sekswal na karahasan at pagsasamantala sa kababaihan. Sampung kaso ng panggagahasa at gang rape ng mga elemento ng reaksyunaryong hukbo ang naitala noong 2012.

Tungkulin ng rebolusyonaryong kilusan na pakilusin ang paparaming kababaihan para sa kanilang mga karapatan at kagalingan at para sa pambansang demokrasya.  Hindi sapat na mabigyan sila ng limitadong mga karapatan sa loob ng kasalukuyang sistema. Dapat igiit ang kanilang karapatan para sa makatarungang sahod at disenteng trabaho, para sa pantay na pagturing sa lipunan at sa loob ng pamilya, at para sa kanilang kagalingan bilang mga ina.

Ang paglaya ng kababaihan ay nakasalalay sa kanilang paglahok sa malawak na kilusang masa para sa rebolusyonaryong pagbabago. Sa kabilang panig, nakasalalay ang tagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon sa lawak ng paglahok dito ng kababaihan, laluna ng kababaihan sa kanayunan kung saan inilulunsad ang armadong rebolusyon. Lalong mahalaga ang kanilang paglahok at pamumuno sa rebolusyonaryong praktika, lalupa't sa mga lugar ding ito pinakamalakas ang impluwensya ng kulturang pyudal at tradisyong kontra-kababaihan.

Dapat tiyakin na ang pag-unlad ng rebolusyon ay nakapanghihikayat sa paglahok ng mas marami pang kababaihan. Dapat isagawa ang malawak na kampanya sa edukasyon sa kanilang hanay para itaas ang kanilang kakayahan at kamulatan at hikayatin silang gumampan ng paparami at papasaklaw na mga tungkulin at gawain para sa pagsusulong ng rebolusyon tungo sa mas mataas na antas. Dapat tuluy-tuloy silang ihanda para sa mas masaklaw pang partisipasyon sa pagbubuo ng bagong lipunan.

Ang pakikibaka ng kababaihan para sa kanilang paglaya ay nakakawing sa layunin ng Partido at pambansa-demokratikong kilusan na agawin ang kapangyarihan ng estado at itatag ang diktadura ng proletaryo na siyang makapagpapatupad ng tunay na mga pagbabagong magtitiyak sa kanilang mga karapatan at sa pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa batas at sa praktika, sa loob ng mga pamilya, sa estado at sa lipunan.

IBA PANG ARTIKULO:


Sunud-sunod na pagtaas ng mga singilin
Pagpapalayas ng mga plantasyong _oil palm_ sa mga Higaonon
Ang industriya ng _palm oil_ sa Pilipinas
Suportahan ang laban ng mga manggagawa ng FPPI
Oplan Bayanihan, binibigo ng BHB sa Central Negros
2 POW, pinalaya sa Compostela Valley
Kasabwat ng Dolefil-Stanfilco, dinisarmahan ng BHB
Tumutugis na mga sundalo, binigwasan
83rd IB, inambus sa Catanduanes
Armadong panunupil sa mga Pilipino sa Sabah, kinundena
Tindig ng PKP sa isyu ng Sabah
Nagpapatuloy na sabwatan at maniobra ng pamilyang Cojuangco-Aquino at DAR
Xstrata-SMI, binigyang-lisensya ni Aquino
Mga biktima ng bagyong Pablo, tagumpay sa pagsingil sa DSWD
Lider ng mga biktima ng kalamidad, pinaslang
Pambibiktima sa mga sibilyan
Mga panloloob, ikinabahala ng mga aktibista
President Hugo Chavez ng Venezuela, pumanaw na