Pakusgon ang mga taktikal nga opensiba sa tibuok nasud, kab-uton ang mas dagkong kadaugan sa atong gubat sa katawhan

Komite Sentral
Partido Komunista sa Pilipinas
Marso 29, 2013

Mensahe sa Komite Sentral sa ika-44 nga Anibersaryo sa Pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan

Download PDF here...

Gisaludaran namo ang tanan nga Pulang komander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan sa okasyon sa ika-44 nga anibersaryo sa pagkatukod niini. Amo kamong gipahalipayan sa pagkab-ot sa signipikanteng mga kadaugan niining mi-aging tuig ug sa labawng pagpakusog. Gidayeg namo ang entero hukbong bayan sa lig-on ug matubayon nga pagbatok diha sa rehimeng US-Aquino ug pagpakyas niini sa tumong sa Oplan Bayanihan nga pahuyangon ug pildihon ang rebolusyonaryong kalihukan pinaagi sa pagpanglingla ug kabangis.

Gidayeg namo kamo sa inyong pagpasiugda sa pagpangulo sa Partido ug sa mga magilakon nga tradisyon ug mga rebolusyonaryong prinsipyo sa hukbong bayan ug sa pagpaasdang sa demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Sama sa nangagi, atong ginahatagan og pinakataas nga pasidungog ang atong mga rebolusyonaryong martir ug bayani. Inspirado kita sa ilang mga pakigbisog, sakripisyo ug kadaugan.


Resolbado kita nga hingpit nga palambuon ang kusog sa politika ug militar sa hukbong bayan diha sa hatunga ug abanting yugto sa estratehikong depensiba ug abton ang ganghaan sa estratehikong pagkapatas sa umaabot nga katuigan. Paingon niini, kinahanglang pakusgon nato ang atong mga taktikal nga opensiba aron makasakmit og daghang armas ug makatukod og mas daghang yunit sa hukbong bayan. Subay niini, kinahanglan nga palapdon ug palig-onon nato ang rebolusyonaryong baseng masa.

Ang obhetibong kahimtang sa kalibutan ug sa Pilipinas paborable alang sa atong armadong pakigbisog ug aron kab-uton ang atong mga tumong. Pakyas pa gihapon ang mga imperyalistang gahum nga patigbabawan ang krisis nga ila gihapon nga binuhatan. Pit-os ang rehimeng US-Aquino tungod sa nagkagrabing krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista nga nagpagrabi sa malanatong krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema.

I. Ginapasamot sa mga imperyalistang gahum ang pangkalibutang krisis

Padayon ang pagkupot sa monopolyong burgesya ug oligarkiya sa pinansya sa mga imperyalistang nasud sa neoliberal nga palisiya sa ekonomiya sa globalisasyon sa “gawasnong merkado.” Luyo sa pangkalibutang depresyon, padayon nila nga gipaspasan ang pagpanghakop og superginansya ug ang konsentrasyon sa kapital sa ilang mga kamut, ang pagsumpo sa mga katungod sa pag-unyon ug uban pang demokratikong katungod ug ang pagmaksimisa sa pagpuga sa sobrang bili gikan sa kusog pamuo sa hut-ong mamumuo.

Pugos nila nga gipapaspas ang pagsulod sa pamuhunan ug pamatigayon sa tinuod nga ekonomiya apan nagmalampuson lamang sila sa pagpapaspas sa dagayday sa ispekulatibong kapital sa mga merkado sa pinansya. Padayon nilang gipraybitisa ang mga pangpublikong propidad ug ginailog ang dagkong kontrata ug subsidyo gikan sa estado alang sa mga proyektong sibil ug militar. Padayon sila nga nakakuha og bintaha sa deregulasyon batok sa mga mamumuo, kababayen-an ug mga bata, sa ekonomiya ug kalikupan. Nakakuha usab sila og bintaha sa denasyonalisasyon sa mga ekonomiya sa mga nasud nga semikolonyal ug nagsalig lamang.

Ang krisis sa ekonomiya ug pinansya nahimong epidemya sa krisis sa pangpublikong pautang. Ang tubag sa mga imperyalistang gahum ug ilang mga ahensyang multilateral (IMF, World Bank ug WTO) labawng ipasa ang kabug-at sa krisis sa naghagong masa sa kalibutan pinaagi sa sagunson nga mga lakang sa pagdaginot. Lakip niini ang labawng pagpakunhod sa suholan, empleyo, benepisyo ug katilingbanon nga serbisyo. Gipasamot nila ang krisis sa sobrang produksyon ug ang naghingapin nga konsentrasyon sa kapital sa kamut sa dagkong burgesya.

Naglisod bisan ang hatungang sektor. Samtang gitibhangan ang mga katilingbanong serbisyo (edukasyon, panglawas ug baratong pabalay), gigahin sa mga imperyalistang gahum ang mas dakong rekursong pinansyal sa ispekulasyon, produksyong panggubat ug mga gubat-agresyon. Gihulagway nila nga ang gasto-militar makatabang sa pagrekober sa ekonomiya ug pagpalapad sa teritoryong pang-ekonomiya sa langyawng kanasuran (kuhaanan og baratong pangsugnod ug uban pang kinaiyanhong bahandi, mga merkado, mga nataran sa pagpamuhunan ug linangkuban sa impluwensya).

Sa mga imperyalistang nasud, ang mga mamumuo, kabatan-onan, kababayen-an ug migranteng mamumuo nagpakita sa ilang pagsupak sa paghugno sa suholan ug kahimtang sa panginabuhi. Giwagtang na nila ang mi-aging mga dekada sa pagpanumpo sa pag-unyon, konsumerismo, repormismo, rebisyonismo ug nagkalain-laing matang sa reaksyonaryong petiburges nga sulog. Pinakamilitante ug pinakakaylap ang mga welga ug lihok-protesta sa mga kapitalistang nasud sama sa Portugal, Italy, Greece ug Spain nga pinakanalusbog sa mga pautang gikan sa mga dominanteng nasud.

Pinakasibaw ang pagbatok sa mga katawhan sa mga nagtiurok nga atrasadong nasud tungod kay kini ang pinakapinahimuslan ug pinakadinaugdaog sa kalibutan. Nagkakusog ug nagkalapad ang mga papyular nga gubat alang sa nasudnong paglingkawas. Lakip niini ang dugay nang mga kalihukan alang sa nasudnong paglingkawas sama sa Pilipinas, Colombia, Kurdistan, India ug uban pang nasud sa South Asia, ug sa mga nasud nga direktang gisakop sa US ug NATO sama sa Iraq ug Afghanistan ug sa mga dili direktang gisakop sama sa Libya ug Syria. Kusog usab ang mga proxy war sa mga imperyalista sa pila ka nasud sa Africa.

Ang mga imperyalistang gahum gibakigbatukan labaw sa nangagi sa mga nasud nga naghingusog og kagawasan sama sa Democratic People's Republic of Korea, Cuba, Venezuela, Syria, Iran ug uban pa. Gihulhugan, gipangilabutan ug gipahamtangan sila og blokeyong pang-ekonomiya ug pangmilitar ug naglunsad og mga gubat-pagpanulong. Sa mga nasud nga gilumpag nila ang mga gobyerno, mitumaw ang mas laglom nga pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.

Pakyas nga patigbabawan sa mismong mga imperyalistang gahum ug ilang mga ahensyang multilateral ang krisis ug depresyon nga milukop sa tibuok kalibutan. Mitumaw ang mga inter-imperyalistang kontradiksyon sa mga hisgutanan sa ekonomiya, pinansya, pamatigayon ug seguridad. Giduso niini ang labawng pagbungkag sa mga negosyo sa gobyerno sa China aron hatagan og walay pagkutob nga kagawasan ang mga langyawng monopolyo kapitalista nga pahimuslan ang hut-ong mamumuo sa China ug sudlon ang lapad niining merkado. Ubay niini, giduso sa US ang pagtibuok og bag-ong mga ekonomikanhong kasabutan alang sa dugang liberalisasyon sa mga atrasadong nasud. Ang nagkagrabing krisis sa ekonomiya ug katilingban naghimugso og mga ultra-reaksyonaryong sulog sama sa sobinismo, rasismo, panatisismo sa relihiyon, seksismo ug pasismo apan ubay niini, nagbunga usab kini og mga progresibong sulog sa pakigbisog diha sa han-ay sa mga mamumuo, migrante, kabatan-onan, kababayen-an ug uban pang nilupigan ug gipahimuslang hut-ong ug sektor.

Mapadayunon nga miinit ang tanang mayor nga kontradiksyon sa kalibutan. Lakip niini ang mosunod: Tali sa mga imperyalistang gahum ug mga linupigan nga katawhan ug nasud; tali sa mga imperyalistang gahum ug mga nasud nga naghingusog og kagawasan; sa han-ay sa mga imperyalistang gahum; ug tali sa kapital ug pamuo sa mga imperyalistang nasud.

Nagkalapad ang katilingbanong kaguliyang sa tanang matang sa nasud nga giharian sa imperyalismo. Nagkalapad ang pagbatok sa katawhan. Nagatumaw ang tendensyang rebolusyonaryo.

Paborable sa gubat sa katawhan sa Pilipinas ang nagkalapad nga katilingbanon ug politikanhong kaguliyang sa tibuok kalibutan. Ang mga gubat agresyon ug pagpangilabot nga gilunsad sa US ug NATO sa Balkans, Eastern Europe, Middle East, Central Asia, South Asia ug Africa adunay malungtaron nga epekto tungod kay gipukaw niini ang walay kinutuban nga pagbatok sa katawhan. Mahikot ug mahigop usab niini ang mga personel ug kahinguhaan sa mga imperyalistang gahum, ilabina sa US.

Apan bisan natanggong ang US ug NATO sa ubang lugar, gi-anunsyo na sa US ang palisiya niini sa pagpaling og pokus sa rehiyong Asia-Pacific. Nanghulhog kini og gubat ug nangsugnod og kagubot dinhi aron hatagag-rason ang pagpangilabot ug agresyong militar niini. Sibaw kaayo ang pagpresyur niini sa China, ang pagpanghulhog niini og gubat sa Democratic People's Republic of Korea ug pagmugna og mga kagubot sa Southeast ug Northeast Asia.

Determinado ang US nga ipirmi ang kusog-militar niini sa Pilipinas. Gihulhugan niini ang pakig-inilugay sa China ug Pilipinas ug uban pang nasud alang sa pila ka parte sa China Sea. Wala kiniy intensyon nga depensahan ang Pilipinas batok sa China apan ginagamit sa US kining maong inilogay aron magtukod og mga istasyon ug posible mga base militar aron gamiton para monitoron ug impluwensyahan ang direksyon sa mga palisiya sa China aron mopabor kini sa US.

Anaay ilusyon ang rehimeng US-Aquino nga maamumahan ang dunot nga nagharing sistema sa Pilipinas tungod sa nagkadakong presensyang militar sa US sa Pilipinas ug rehiyong Asia-Pacific. Apan dali ra nga mapukaw niining mismong presensyang militar sa US ang kasuko sa katawhan batok sa pagpangilabot-militar ug pagsuporta niini sa mapahimuslanon ug madaugdaugong nagharing sistema.

Niining dili pa kaayo dugay, ang US anaay mga base militar sa Pilipinas ug nagbubo kini og dakong ayudang pang-ekonomiya ug militar sa pasistang diktaduryang Marcos. Luyo niining tanan, mikusog ang rebolusyonaryong kalihukan ug giduso niini ang paglumpag kang Marcos ug ngadto-ngadto ang pagbungkag sa mga base militar sa US.

Ang nagkadakong presensya-militar sa US sa East Asia ug Pilipinas dili makapahunong ug inay, moduso lamang og paglabong sa gubat sa katawhan sa Pilipinas. Matngon ang katawhang Pilipino ug ilang mga rebolusyonaryong pwersa nga ang daan nang inat nga imperyalistang US labaw pang giinat sa krisis sa ekonomiya ug sa daghan pang kagubot nga gisugdan sa US sa tibuok kalibutan.

II. Padayon nga nagkagrabi ang krisis sa Pilipinas

Nagkagrabi ang ekonomikanhon ug katilingbanon nga krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema. Labawng nahimong atrasado ang ekonomiya. Nagkagrabi ang kawalay trabaho. Nakatagamtam ang mga mamumuo ug mag-uuma og dili maantus nga mga kondisyon sa pagpahimulos ug kalisdanan. Ang hatungang pwersa gibira paubos.

Ang rehimeng US-Aquino usa ka panatikong kuyog-baboy sa neoliberal nga dogmang pang-ekonomiya. Wala kini magpatuman og bisan usa ka palisiya aron ipasiugda ang nasudnong industriyalisasyon ug reporma sa yuta. Sukwahi kini sa pagmanupaktura sa kinatibuk-an. Gipaboran lamang niini ang mga programa sa agrikultura, turismo ug proyektong imprastraktura sa kamut sa mga langyaw nga tigpamuhunan ug dagkong komprador. Gipadayon niini ang palisiya sa ekonomiya nga nagsandig sa mapahimuslanon kaayong langyawng pagpamuhunan ug ang pag-eksport sa baratong kusog-pamuo, hilaw nga materyales ug semi-manupaktura. Aron makasugakod sa depisit sa pamatigayon ug pag-import og pagkaon ug produktong pangkonsumo, ang ekonomiya nanginahanglan og daghang langyawng utang baylo sa labawng mga bug-at nga kondisyon. Padayon nga nagkadako ang langyawng utang.

Gipanghambog sa rehimen ang 6.6% nga paglabong sa ekonomiya. Usa lamang kini ka ilusyon nga gimugna pinaagi sa salapi nga ispekulatibo (puhunan nga portfolio) nga dugang sa remitans sa mga migranteng mamumuo ug pagdako sa gasto sa luho, ug dili sa paglabong sa produksyon sa industriya ug agrikultura. Ang mga negosyo nga pinakagipaboran sa rehimen mao ang mga call center, konstraksyon sa mga condominium ug mga pang-opisinang bilding ug mga minahan, laging ug plantasyon nga nakapunting sa eksport.

Ang pribadong konstraksyon sulabi nga nagsalig sa langyaw nga pagpangutang ug karon nahubas na ug anaa sa bung-aw sa paghugno, sama niadtong 1997. Ingon usab, ang pagtukod og mga pangpublikong imprastraktura nagsalig sa langyawng utang ug puno sa burukratikong korapsyon. Ang mga proyektong kanhing gi-aprubahan sa rehimeng Arroyo girebyu ug dugang gihukhukan sa nagharing pundok-Aquino.

Labaw nga nabutyag nga gihatagag-dalan sa nagharing pundok-Aquino ang mga paryente ug kasangkayan niini nga sudlon ang teknikal nga ismagling nga nagresulta sa pagkawagtang sa dili mokubos sa P58 bilyon nga kita sa adwana (customs) alang sa gobyerno gikan 2010. Kini karon ang pinakaplantada nga matang sa korapsyon ubos sa rehimen nga nanghambog sa pagkalimpyo ug pagkamatinud-anon; ug nagsubay sa tul-id nga dalan. Mibalik karon sa paghinumdum sa katawhan ang korapsyon sa rehimeng Cory ug buot nila nga wagtangon ang tanghaga nga misaklob sa mga Aquino ug Cojuangco aron palapdon ang ilang daynastiya sa politika ug gingharian sa negosyo.

Gipatuman sa rehimeng US-Aquino ang dili deklaradong palisiya sa pagdaginot sa walay kapuslanang pagpaningkamot nga matibhangan ang pangpublikong depisit. Gikunhuran niini ang pundo sa gobyerno alang sa katilingbanong serbisyo (edukasyon, panglawas ug baratong pabalay). Gitibhangan usab niini ang empleyo sa pangpublikong sektor. Determinado kini nga labawng ipraybitisa ang mga pangpublikong hospital. Ubay niini, gipaburot ang pundo alang sa personel ug kahimanan-militar ug mga programa nga sama sa conditional cash transfer ug PAMANA nga nag-ubay sa Oplan Bayanihan ug nagsilbing pundo alang sa burukratikong korapsyon ug pangampanya sa eleksyon.

Ang krisis sa ekonomiya ug krisis sa katilingban misugnod usab sa krisis pangpolitika sa nagharing sistema. Lalom ang diskontento sa mabagang masa sa katawhan, ilabina ang naghagong masa ug nasuko sila batok sa pagdaus-us sa ekonomiya ug kahimtang katilingbanon. Busa, nagdilaab ang gubat sa katawhan. Nagkadaghan ang welga ug mga protesta sa katawhan. Nagkakusog ang panagraybal sa mga paksyon sa politika sa nagpahimulos nga hut-ong sa pag-inilogay nila sa gahum ug kurakot.

Luyo sa mga pagsulay sa manag-agaw nga Eduardo ug Jose Cojuangco nga hiusahon ang rehimeng Aquino ug ang anino nga rehimen ni bise presidente Binay, nagkakusog ang panagraybal nila Mar Roxas ug Binay sa pagkapresidente. Bunga niini, nagkakusog ang panagtigi sa mga kandidato sa pagkasenador ubos sa Team PNoy (koalisyong gipanguluhan sa Liberal Party kuyog ang Nationalist People's Coalition, Nacionalista Party ug Laban ng Demokratikong Pilipino) ug ang United Nationalist Alliance (UNA) ni Binay.

Gi-akusaran sa UNA ang Team PNoy sa paggamit sa pasilidad ug pundo sa gobyerno aron paboran ang kaugalingon. Gibutyag usab niini ang laraw sa rehimen nga gamiton ang automated electoral system aron ipagula ang 8-4 o kaha 12-0 nga resulta sa eleksyon sa senado pabor sa Team PNoy. Ang maong laraw pagsubli lamang sa pamaagi sa pagboto kang Aquino sa pagkapresidente pinaagi sa parehong langyawng kompanya sa elektroniks, nga Smartmatic.

Ang panagraybal alang sa lokal nga ehekutibong posisyon (gobernador ug mayor) nahimong mas korap ug mas bangis. Ginapreserba sa mga lokal nga daynastiya ang ilang mga balwarte gamit ang kwarta ug mga armadong maton aron pildihon ang mga nanghagit. Nanglimbong ug naglunsad og terorismo ang mga managkaraybal tungod kay dako-dako ang napusta niini. Lakip niini ang oportunidad nga magpadako og gahum ug bahandi pinaagi sa pagpangawat sa pangpublikong pundo, pagpabor sa negosyo sa kaugalingong pamilya, paggamit og impluwensya ug pagdawat og suborno gikan sa mga tigpamuhunan, kontratista sa proyekto sa imprastraktura, tanang matang sa ismagler ug sindikatong kriminal nga lambigit sa hweteng, iligal nga paglaging o pagmina, droga, sugal ug prostitusyon, pagpangidnap, karnaping ug uban pang sama niini.

Gipadagan o kaha protektado sa mga opisyal sa reaksyonaryong armadong pwersa ug kapulisan ang mga sindikatong kriminal. Aduna silay iya-iyahayng maninoy sa politika ug nag-inilogay sa teritoryo. Ang kabangis tin-aw nga napakita diha sa masaker sa Atimonan, Quezon, kundiin gi-ambus sa usa ka grupo sa mga pulis nga lakip sa sindikatong kriminal ang konboy sa usa pa ka sindikatong kriminal, nga anaay lakip usab nga mga opisyal sa kapulisan. Nakigkunsabo ang mga sindikatong kriminal sa mga politiko sa daghang kriminal nga aktibidad.

Sa pikas bahin, gipanghambog usab sa rehimeng Aquino nga nakab-ot na niini sa diwa ug sa igo-igo nga dokumentasyon ang pagsurender sa Moro Islamic Liberation Front diha sa gobyerno sa Manila sa pagbuhi sa kanhi niining tumong nga sesesyon. Samtang padayon nga gibudyong sa rehimeng Aquino diha sa masmidya nga ang paynal nga kasabutang kalinaw mapirmahan na usa pa mag-2016, gipahamtang niini diha sa MILF ang usa ka kondisyon nga posible nga dili niini madawat—ang pagbungkag sa hukbo niini usa pa ang unsa mang signipikanteng katilingbanon ug ekonomikanhong kabulahanan sa Bangsamoro.

Hangtud nga ang katungod sa Bangsamoro sa paghukom-sa-kaugalingon ug yutang kabilin wala ginarespeto, matag karon ug unya, subli nga mosulbong ang armadong pakigbatok. Dili masiguro sa rehimeng Aquino nga makahari kini sa Bangsamoro ug makawkaw ang kinaiyanhong bahandi niini, ug makabaton pa kini og dugang armadong pwersa aron batukan ang armadong rebolusyonaryong kalihukan sa katawhang Pilipino.

Gikakurat sa rehimeng Aquino ang dramatikong lakang sa Sultanato sa Sulu aron ihingusog ang otoridad niini ug katungod sa pagpanag-iya sa Sabah ubos sa soberanya sa Pilipinas. Ang pagpadala sa Sultanato og gamay nga ekspedisyong politikal sa Sabah gisuportahan sa Moro National Liberation Front.

Daw ulipon nga nagsilbi si Aquino nga tigpamaba sa Malaysia ug mipakpak sa pagmasaker sa grupo sa mga Tausug nga namangka paingon sa Sabah; ug sa ingon nabutyag ang iyang kawalay interes sa soberanya sa Pilipinas lambigit sa hisgutanan sa Sabah ug kabulahanan sa mga Pilipino (Tausug, Iranon, Badjaw, Orang Sulok, Bisaya, Ilokano, Tagalog ug uban pa) nga karon naglangkob sa pinakadako nga bahin sa papulasyon sa Sabah. Migawas nga niadtong 1983, ang anhing Benigno “Ninoy” S. Aquino nanaad nga isurender diha sa Malaysia ang soberanya sa Pilipinas diha sa Sabah ug ang mga Cojuangco aduna usay dako nga interes sa negosyo sa Malaysia.

Giparalisa nila Aquino ug iyang mga gaway ang panaghisgot-kalinaw tali sa reaksyonaryong gobyerno ug National Democratic Front of the Philippines. Giyubit nila ang The Hague Joint Declaration isip “dokumento sa tibuok panahon nga pagkabahin.” Gideklara usab nila nga wala nay bili ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Mibalibad sila nga palayaon ang mga nakadetineng konsultant sa NDFP ug mga istap niini nga protektado sa JASIG ug gibabagan ang NDFP nga subling tibuokon ang talaan sa mga konsultant, kagawad sa seguridad ug mga istap nga protektado sa JASIG.

Gilikayan nila ang unsamang panaghisgot lambigit sa panginahanglan nga sulbaron ang mga gamut-hinungdan sa armadong pakigbisog pinaagi sa batakang repormang katilingbanon, ekonomikanhon ug politikanhon. Sa matag lihok sa matag pag-atubangay sa mga panel sa negosasyon ug espesyal nga delegado, kanunay nila nga direkta ug dili direktang gipangayo ang hinanali nga pagsurender ug pasipikasyon sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan. Tin-aw nga dili interesado ang rehimeng Aquino sa panaghisgot-kalinaw aron solbaron ang gamut-hinungdan sa armadong panagbangi ug magtukod og mga kasabutan mahitungod sa pundamental nga repormang katilingbanon, ekonomikanhon ug politikanhon. Determinado kaayo kining manggubat ug ipatuman ang Oplan Bayanihan nga gihulhog sa US. Sa ingon, alertado ug naduso ang Partido ug BHB nga pakusgon ang mga taktikal nga opensiba sa nasudnong linangkuban ug i-asdang ang plano sa pag-abanti gikan sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas.

III. Nagkakusog ug nagaasdang ang BHB

Gikan Oplan Bantay Laya sa rehimeng US-Arroyo taman sa Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino, hungog nga pangandoy sa pinakatag-as nga opisyal-sibilyan ug -militar nga pakawad-ag pulos ug ngadto-ngadto dugmokon ang Bagong Hukbong Bayan. Kanunay silang pakyas.

Human nila ideklara nga ang usa ka tibuok probinsya o rehiyon “luwas na sa insurhensya,” nagalunsad og taktikal nga opensiba ang hukbong bayan aron ihimakak ang pagpanghambog ug pakaulawan ang mga butboton. Sigurado, dili nila kaya nga ideklarang nagmadaugon ang pagpakawalay-pulos sa BHB ug ipasa ngadto sa kapulisan ang operesyon sa pagtiwas nga pagpukan sa BHB karong tuiga, sukwahi sa hungog nga tumong sa Oplan Bayanihan nga pagpahuyang ug pagpildi sa BHB gikan 2011 taman 2013 ug pagpanglimpyo sa mga salin-salin niini gikan 2014 taman 2016.

Sa pagkatinuod, ang mga reaksyonaryong armadong pwersa, ang kapulisan ug mga yunit-paramilitari nga adunay nagkalain-laing ngalan (CAFGU, CAA, CVO, IDF, BPAT ug uban pa) daan na ug padayon nga nagtinabangay sa paglunsad og mga inutil nga kampanya ug operesyon batok sa BHB. Kanunay nilang buot tuohan ang bakak nga adunay 25,000 ka Pulang manggugubat ang BHB niadtong tunga-tunga sa dekada 1980 ug karon 4,000 na lamang. Ginigar nila ang kamatuoran nga anaa lamay 6,100 nga haypawer nga pusil ang BHB niadtong 1986.

Padayon nga nakatigum og kusog ang BHB sa hisgutanang kasinatian ug katakus sa pakig-away, armadong kusog ug baseng masa. Aduna kiniy milisyang bayan nga mokabat sa puluan ka libong ginsakpan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon nga gatusan ka libo. Gitagamtam niini ang dili mahubsan nga suporta sa minilyong katawhan. Gitul-id sa Ikaduhang Bantugang Kalihukang Pagtul-id ang mga mayor nga kasaypanan nga nagpahuyang sa rebolusyonaryong kalihukan sa entero panahon sa dekada 1980 taman sa sayong bahin sa dekada 1990.

Dili magun-ob ang Bagong Hukbong Bayan ug nagatagamtam og madayunon nga nagkakusog nga suporta sa gipahimuslan ug dinaugdaug nga katawhang Pilipino. Nakab-ot na niini ang kritikal nga gidaghanon aron pabuylohon ang gubat sa katawhan taman sa ang-ang nga kaya na niining tay-ogon gikan sa pundasyon taman sa tuktok ang nagharing sistema. Sa nagkalain-laing ang-ang sa komand, aduna kiniy mga panghasmag nga yunit nga kayang mopukan sa mga yunit sa kaaway ug maglunsad og mga panagsangka, samtang ang ubang yunit sa BHB nagasalmot sa gimbuhatong masa, produksyon ug uban pang gimbuhaton alang sa kapuslanan sa katawhan.

Gipanguluhan ang BHB sa rebolusyonaryong partido sa proletaryado, ang Partido Komunista sa Pilipinas, nga nagtakda sa pangkinatibuk-ang linya sa bag-ong demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Gipasiugda niining linyaha ang nasudnon ug demokratikong mga katungod ug interes sa katawhang Pilipino, ilabina sa naghagong masa nga mga mamumuo ug mag-uuma, ug nagaasdang sa rebolusyonaryong mithi sa pagbatok alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya kontra sa mapahimuslanon ug madaugdaugong semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema sa dagkong komprador ug agalong yutaan nga nangalyupo sa mga imperyalistang US.

Instrumento sa katawhan ang BHB sa paglumpag sa reaksyonaryong nagharing sistema ug sa pagtukod sa demokratikong gobyerno sa katawhan. Sa pikas bahin, gikasilagan sa katawhan ang reaksyonaryong armadong pwersa, kapulisan ug ang mga paramilitari tungod kay gipasiugda nila ang interes sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugon, ang US ug ang lokal nga mga mapahimuslanong hut-ong.

Makita sa katawhan ang pagpakaaron-ingnon sa Oplan Bayanihan, nga nagtakuban isip plano sa gitawag nga pag-organisa sa komunidad alang sa kalinaw ug kalamboan. Tumong sa mga operesyong saywar niini nga itago ang batakang mga problema sa katawhan, yubiton ang mga rebolusyonaryong pwersa, linglahon ug magsabwag og intriga sa han-ay sa katawhan ug mangalap og paniktik alang sa panghuraw ug pag-ataki sa katawhan.

Nabutyag na pag-ayo ang kontra-rebolusyonaryong kinaiya sa estado ug sa pwersang mapanumpoon niini. Bangis nga ginababagan sa mga reaksyonaryong pwersa, kapulisan ug sa paramilitari ang paghingusog sa katawhan alang sa nasudnong industriyalisasyon ug reporma sa yuta isip nag-unang unod sa demokratikong rebolusyon. Aduna kiniy brutal nga antikatawhan nga kinaiya ug anaay tendensya nga mohimo og daghang matang sa paglapas sa tawhanong katungod, lakip ang pagpatay, pagpanglugos, pagpangidnap, iligal nga pagditeyn, linugsanay nga pagpabakwit, tortyur ug pagpangilog sa mga kabtangan sa katawhan.

Nagalunsad ang BHB og kaylap ug sunson nga gerilyang pakiggubat base sa nagkalapad ug nagkalalom nga baseng masa. Gilangkob niini ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog sa rebolusyonaryong reporma sa yuta ug pagtukod og baseng masa. Aduna kiniy tin-aw nga estratehiya ug taktika sa gubat sa katawhan ug nagalunsad kini og politiko-militar nga pagbansay aron makaangkon og kinahanglanon nga kaalam ug katakus sa pakigsangka. Apan ang pinakamahinungdanon, nagalunsad kini og inang-ang nga agraryong rebolusyon ug nagatukod og baseng masa.

Luyo sa ilang pagpanghambog, ang kaaway nga rehimen kaya lamang magkonsentra ug mokontrol sa limitadong mga bahin sa teritoryo sa Pilipinas sa usa ka takdang panahon. Tinuod pa gihapon nga sa estratehikong ang-ang, makapila pa gihapon ka pilo nga mas kusog ang reaksyonaryong armadong pwersa itandi sa hukbong bayan, apan sa taktikal nga ang-ang, kayang maglunsad ang BHB og mga opensiba aron makapukan og mga yunit sa kaaway ug makatigum og mga kadaugan aron bag-ohon ang balanse sa pwersa.

Adunay kapin 110 ka natarang gerilya ang BHB sa entero kapupud-an. Matag usa anaay sentro-de-grabidad aron panalipdan ang pamunoan, segurohon ang komand ug aduna kanunayng andam nga pwersa nga pangsangka alang sa pag-ataki sa kaaway. Ubay niini, anaay relatibong nakadispers nga lokal nga yunit sa BHB nga nakigkoordina sa mga lokal nga organo sa gahum pangpolitika, sa mga organisasyong masa, sa milisyang bayan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon ug nagsiguro nga mapatuman ang gimbuhatong masa ug mapalapad ug makonsolida ang baseng masa, samtang nagalunsad og mga taktikal nga opensiba base sa ilang katakus. Sa pagdulot og bukbuk sa ulo sa kaaway sa kasyudaran, nagagamit og mga tim nga komando ug armadong partisanong syudad ang BHB.

Gipangulohan sa Partido ang operesyonal komand sa BHB sa matag ang-ang sa teritoryo (natarang gerilya, inter-nataran o sub-rehiyon, rehiyon ug nasudnong ang-ang) ug ingon man sa matag pormasyon sa yunit (iskwad, platun, kompanya ug uban pa). Ang Partido anaa sa pamunoan sulod sa matag ang-ang sa komand ug matag yunit sa BHB. Matag iskwad anaay grupo sa Partido ug matag platun anaay sanga sa Partido. Ang matag komander sa yunit ug opisyal pangpolitika parehong nangulo sa yunit ug responsable sa komand ug pagdumala; ug mga hisgutanang politikanhon, subay sa iya-iyahayng responsibilidad.

Ang tanan nga komand sa teritoryo nagaplano ug naga-inisyatiba sa iya-iyahay nga mga linangkuban sa paglunsad og mga opensiba batok sa laraw nga Oplan Bayanihan nga nagbuhi og walo taman 12 ka batalyon batok sa tulo ka nag-unang target nga erya ug unom taman napulo ka batalyon usab sa mga sekondaryong target. Anaay tendensya nga molungtad ang pwersa sa kaaway og taman unom ka bulan o mas lungtad pa sa mga gikonsentrahan nga lugar. Apan mapwersa sila nga ibalhin ang ilang lugar nga gikonsentrahan tungod sa gipakusog nga mga opensiba sa BHB sa laing dapit.

Mahimong pahimuslan sa matag natarang gerilya nga gi-ataki ang lisod nga tereyn ug ang dagkong gintang sa deployment sa kaaway aron makamaniobra ug makalunsad og mga taktikal nga opensiba batok sa mga pinakahuyang nga bahin sa kaaway. Sa rehiyonal ug inter-nataran o sub-rehiyonal nga ang-ang, mahimong mag-asayn ang komand og mga yunit aron atakihon ang mga huyang nga bahin sa pwersa sa kaaway nga naglukong sa unsa mang natarang gerilya o pakusgon ang mga ataki diha sa kaaway sa nagkalain-laing natarang gerilya o kundiin huyang ang kaaway.

Kung ang tanan o mayorya sa mga natarang gerilya sa entero rehiyon ginaataki sa kaaway, labawng mahinungdanon niining tungora ang koordinasyon ug kooperasyon sa kasikbit nga mga rehiyon aron pakusgon ang mga koordinadong taktikal nga opensiba, mas maayong paggamit sa mga utlanan ug ubang magamit nga mga erya alang sa pagmaniobra ug uban pang panginahanglan sa mga pwersang gerilya, ug hiniusang mga pagpaningkamot sa hisgutanang propaganda ug pangpolitikang mga kampanya. Ang direkta ug regular nga tinapong pag-ases ug pagplano tali sa managkasikbit nga rehiyonal nga komand sa BHB makapalig-on sa pagbinayloay og impormasyon ug mga kasinatian, makapasiugda og pagtinabangay sa treyning, lohistika ug ubang mga panginahanglan, ug makapapaspas sa kalamboan sa mga natarang gerilya sa mga utlanan nga erya.

Aron tabangan ang mga rehiyon nga hilabihang gi-ataki sa kaaway, ang nasudnong komand sa operesyon sa BHB mahimong idirihe ang pagpakusog sa mga taktikal nga opensiba sa ubang mga rehiyon ug mangita og mga pamaagi aron direkta sila nga tabangan. Mahimo usab kining mag-inisyatiba og modirihe og nasudnon nga koordinadong mga opensiba alang sa hiniusang pagpaningkamot aron pakusgon ang pagsakmit og dugang mga armas ug pagtukod og mga bag-ong yunit sa BHB, gub-on ang mga plano sa kaaway, dasigon ang dayag nga demokratikong kalihukang masa, labawng ibutyag ang dunot nga sistema ug pahuyangon ang kaaway.

Nakahiagom og mga konsentradong ataki sa kaaway ang mga pwersa sa BHB sa nagkalain-laing rehiyon sa Mindanao, Negros ug Samar-Leyte. Apan mas nahimo silang kusgan bunga sa pakigbatok diha sa kaaway. Nahimo silang batid sa pag-ilog sa inisyatiba ug sa pagpahamtang og kaswalti ug materyal nga kadaut diha sa mga pwersa sa kaaway ug pagsakmit og mga armas gikan kanila. Ang mga rehiyon sama sa Southern Tagalog, Bicol, Ilocos-Cordillera ug uban pa target karon sa nagkadaghang ataki sa kaaway. Mahimo sila nga makat-on gikan sa mga rehiyon nga wala nahimong huyang ug inay nakapakusog pa hinuon pinaagi sa pagbatok sa mga ataki sa kaaway ug pagsakmit sa matag higayon aron makalunsad og mga opensiba.

Adunay mga panahon nga milurang ang armadong pakigbisog sa pipila ka rehiyon gikan sa gi-abot nga pungkay sa ilang rebolusyonaryong pakigbisog. Apan mapadayunon kining ginapakusog pag-usab pinaagi sa pagkat-on sa mga pagtulun-an sa mga rebolusyonaryong pwersa ug ginatabangan pinaagi sa pag-asayn sa Komite Sentral sa Partido og mga kadre ug pagdugang og armas gikan sa ubang rehiyon. Ginabalikan sa mga lambigit nga pangrehiyong kadre sa Partido ug mga komander sa BHB ang ilang nangaging mga kadaugan ug mga mayor nga tampo sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Determinado sila nga patigbabawan ang mga nangaging kasaypanan ug kakulangan ug pursigidong palamboon ang mga rebolusyonaryong pwersa, palapdon ang baseng masa ug ipatuman ang plano nga makaasdang gikan sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas.

Ang binalud-balod nga pag-asdang gikan sa mga nagbarog nga natarang gerilya mao pa gihapoy prinsipal nga pamaagi sa pagpadaghan sa mga natarang gerilya. Sayop nga bahin-bahinon ang kasamtangang armadong kusog ug bungkagon o pahuyangon ang sentro-de-grabidad sa unsa mang ang-ang sa komand sa rehiyon o sub-rehiyon. Kinahanglan aduna gyuy sentro nga magkoordina ug maghatag direksyon sa kasamtangang pwersa sa rehiyon ug mag-asayn og pangsangka nga pwersa batok sa kaaway. Inotro-otro na nga gipamatud-an sa kasinatian nga ang pagbahin-bahin sa armadong kusog sa BHB ngadto sa gagmayng yunit ug pagdispers niini aron malangkob ang daghang distrito mopaingon lang sa pagkapasibo, konserbatismo ug labawng mo-aginod ang paglapad ug pagkusog.

Mahimong mag-asayn ang Partido og mga kadre ug aktibistang masa aron mangandam og mga sonang gerilya sa mga bag-ong lugar pinaagi sa pagtukod sa Partido ug pag-organisa sa masa. Kung husto ang linya sa Partido, motumaw gikan sa wala ang yunit sa hukbong bayan tungod kay determinado ang mga lokal nga myembro sa Partido ug mga aktibistang masa nga magtukod og BHB gikan sa ilang han-ay o gikamaya nila ang pagsulod sa mga binhi nga elemento sa BHB sa unsa mang dapit sa distrito, probinsya o rehiyon.

Nakapakusog ang BHB ug napahuyang niini ang kaaway pinaagi sa paglunsad og mga anihilatibong taktikal nga opensiba ug pagsakmit og mga armas gikan sa kaaway. Nalunsad ang mga ambus, reyd ug operesyong pag-aresto. Lakip sa mga huyang nga bahin sa kaaway ang mga elemento nga nabulag o gagmay nga detatsment sa reaksyonaryong armadong kusog, lokal nga istasyon sa pulis, mga yunit nga paramilitari ug mga pribadong pwersa sa seguridad sa mga pribadong negosyo.

Ubay niini, gipatuman usab ang mga atritibong aksyon batok sa kaaway aron magdulot og kadaut, gub-on ang mga pasilidad ug idismoral ang han-ay sa kaaway. Gikalakipan kini sa isnayping, paggamit og mga eksplosibo, paglabay og granada ug paggamit og mga panilab, pagguba sa mga pasilidad; ug ang pagsabotahe sa pasilidad sa militar ug anaay kalambigitan sa militar. Ang pagreyd sa mga armori sa kaaway, pagguba sa mga sakyanan sa kaaway ug ang pagbungkag sa linya sa suplay ug mga istakan maoy nag-unang mga target sa BHB.

Madaugon nga gi-ataki ang mga minahan, plantasyon ug mga kompanya sa paglaging nga gipanag-iya sa mga langyawng kompanya ug dagkong komprador sa nagkalain-laing dapit sa nasud, kundiin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa Mindanao ang nakalunsad og pinakadakong pag-ataki ug nagpakita og panig-ingnan sa uban pang komand sa BHB sa entero kapupud-an. Kining mga kompanyaha mga lehitimong target tungod kay nanghukhok ug nanghakot sila og superginansya, nagtumod og mga hilaw nga materyales ug nagpasawot sa ekonomikanhong paglambo sa nasud, migun-ob sa kalikupan, nangguba sa agrikultura ug nagpasigpit sa kayutaan alang sa reporma sa yuta ug mibabag sa tinguha sa katawhan alang sa nasudnong industriyalisasyon ug reporma sa yuta.

Gipang-aresto ug gi-atubang sa hukumang bayan sa BHB ang mga kriminal ug mga lokal nga nagharihari aron manubag sa ilang mga krimen. Ang pagsilot sa mga napamatud-ang sad-an ug ang pagpahunong sa kriminalidad usa ka epektibong pamaagi sa paghingusog sa BHB sa demokratikong gahum sa katawhan. Kini ang epektibong pamaagi aron limpyohan og pinakagrabing mga kontra-rebolusyonaryong elemento ug pakusgon ang Pulang politikanhong gahum sa mga natarang gerilya. Target sa mga operesyong silot sa mga yunit-komando ug armadong partisanong syudad sa BHB ang pinakamangtas nga yunit ug elemento sa kaaway nga nakabase sa kasyudaran nga pisikal nga nangataki sa katawhan ug sa mga progresibong pwersa.

Aron mahimong epektibong pwersang iggugubat, nagpalambo ang mga komand sa BHB sa nagkalain-laing ang-ang og mga personel alang sa mga departamento o istap nga responsable sa mga gimbuhaton sa pagplano, pagrekrut ug paglunsad og mga politiko-militar nga pagbansay, mga yunit milisya, paniktik ug rekonaysans, lohistika, serbisyong medikal, produksyon, gimbuhatong pangkultura ug uban pang mayor nga gimbuhaton. Matubayon nga gihatagan og bug-at nga pagtagad sa Partido ang maong mga gimbuhaton lambigit sa pagpakusog sa mga taktikal nga opensiba ug sa planong mo-asdang gikan sa estratehikong depensiba paingon sa estratehikong pagkapatas.

Gimahal ug gisuportahan sa mabagang masa sa katawhan ang mga Pulang komander ug manggugubat tungod kay wala lamang sila nakigbatok sa kaaway sa katawhan kundili nagahimo pa sila og mga trabaho nga makatabang sa katawhan sa inadlaw- adlaw nila nga kinabuhi ug hugot nga nakigsandurot kanila. Nagpropaganda ug nag-aghat sila, nag-awhag og pag-organisa ug nagkalain-laing matang nga mga kampanyang masa, naghatag og serbisyong medikal, naglunsad og mga kultural nga pagpasundayag, nagpahigayon og produksyon alang sa hukbong bayan ug mga pamilya sa mga Pulang manggugubat ug mga martir ug naglunsad og mga gimbuhatong relief and rehabilitation panahon sa katalagman.

Ang solidong rebolusyonaryong baseng masa gilangkuban sa mga organo sa gahum pangpolitika ug mga organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kababayen-an, kabatan-onan ug mga aktibistang pangkultura. Sa pagpangulo sa Partido sulod sa mga yunit sa BHB ug sa mga lokalidad, nagpalapad ug nagkonsolida sila sa kaugalingon ug naglunsad og mga kampanya alang sa reporma sa yuta ug uban pang tumong alang sa katilingbanon nga kabulahanan sa katawhan.

Gi-asdang nila ang antipyudal nga nagkahiusang prente aron makuha ang lapad nga suporta sa katawhan sa kabanikanhan. Gilangkuban kini nag-una sa pagsalig sa mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma, pagkabig sa hatungang mag-uuma, pagnyutralisa sa adunahang mag-uuma ug pagpahimulos sa mga panagbangi tali sa mga nalamdagan nga agalong yutaan ug mga despotikong agalong yutaan aron ihimulag ang mga despotikong agalong yutaan ug gub-on ang ilang gahum. Ang nagkahiusang prente nga antipyudal ang anaa sa pundasyon sa nasudnong nagkahiusang prente batok sa imperyalismong US ug mga lokal nga mapahimuslanong hut-ong. Nakapahimugso kini og gamhanang kalihukang masa sa kabanikanhan ug krusyal kini nga bahin sa nasudnon-demokratikong kalihukang masa.

Sa pagpangulo sa Partido, nakahatag og inspirasyon ang BHB sa pagtukod og nagkalain-laing tipo sa mga organisasyong masa ug nakamugna og kalihukang masa sa kabanikanhan subay sa linya sa antipyudal nga nagkahiusang prente. Gitagamtam niini ang lapad ug lalom nga pagsalmot ug suporta sa katawhan sa proseso sa armadong rebolusyon. Busa, nagsalig kini nga makakab-ot og nagkadagkong kadaugan ug mapaasdang ang gubat sa katawhan taman sa hingpit nga kadaugan sa bag-ong demokratikong rebolusyon.

IV. Mga masuklanong tahas sa Bagong Hukbong Bayan

Nakigbatok ang BHB alang sa makatarunganong mithi sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya, samtang tumong sa kaaway nga ipabilin ang madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema. Sa laktud, mahimong hingpit nga pahimuslan sa BHB ang suporta sa katawhan, ilabina sa mga mamumuo ug mag-uuma. Luag kining makalihok sa kapin 90% sa nasud samtang ang kaaway makakonsentra lamang sa mga limitadong bahin niini.

Dili mapildi ang BHB hangtud nga nakigbatok kini alang sa katawhang Pilipino ug gipangulohan sa Partido Komunista sa Pilipinas. Gikombina niini ang rebolusyonaryong armadong pakigbisog diha sa agraryong rebolusyon ug pagtukod og baseng masa. Bisan pa nga superyor sa estratehikong ang-ang ang kaaway sa gidaghanon sa mga tropang gibansay ug kahimanang militar, ang BHB superyor sa taktikal nga ang-ang pinaagi sa pag-ilog sa inisyatiba ug pagpakusog sa mga opensiba.

Kinahanglang padayon nga ilogon sa BHB ang inisyatiba ug pakusgon ang mga taktikal nga opensiba aron mapildi ang Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Aquino ug aron matuman ang rebolusyonaryong plano nga mo-asdang gikan sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkapatas. Ang nagkalain-laing ang-ang sa komand kinahanglang adunay mga pwersang pangsangka nga makapuo sa mga yunit sa kaaway, makakompiska og mga armas ug makahatag og inspirasyon sa katawhang Pilipino nga batukan ang dunot nga nagharing sistema.

1. I-asdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan!

Kinahanglang sabton pag-ayo sa BHB ang pangkinatibuk-ang linya ug i-asdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan. Kinahanglang matngon kini nga gilunsad niini ang demokratikong rebolusyon sa katawhan aron lumpagon ang semikolonyal ug semipyudal nga nagharing sistema sa dagkong burgesya komprador ug agalong yutaan nga nangalyupo sa imperyalismong US. Ang bugtong pamaagi aron mapalagpot sa BHB ang nagharing sistema mao ang pagpasiugda sa estratehikong linya sa malungtarong gubat sa katawhan.

Nagkahulogan kini sa pagliyok sa BHB sa kasyudaran gikan sa kabanikanhan, pagpadugo sa kaaway gikan sa daghang samad ug pagtipon og kusog-militar taman nga kayahon na niining sakupon ang mga syudad sa tibuok nasud. Naghatag ang kabanikanhan sa BHB og maniobrahan ug mga bintaha sa paglunsad og mga opensiba ug inang-ang nga pagpalambo og kusog batok sa kaaway nga mas kusog sa natad militar.

Sa kasamtangang yugto sa estratehikong depensiba, determinado kita nga tukoron ug pakusgon ang pipila ka teatrong gerilya sa tanang rehiyon subay sa arte sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan aron iisa ang ang-ang sa armadong pakigbisog sa tibuok nasud. Sa pagtukod og mga teatrong gerilya, ang tumong nato mao ang hiusahon ang pwersa sa tulo taman upat ka natarang gerilya nga mokabat sa kusog-brigada nga adunay duha taman tulo ka platun o gipagamay nga kompanya isip sentro-de-grabidad taliwala sa kusog-kompanya nga mga lokal nga pwersang gerilya matag nataran nga gitumbasan sa mga yunit milisya nga iskwad taman platun ang gidak-on sa gatusan ka baryo. Sa pag-isa sa ang-ang sa kusog, pagplano, koordinasyon ug pagmaniobra sa BHB, kayahon niining maglunsad og mga paspas nga taktikal nga opensiba aron bag-ohon ang balanse sa pwersa ug mo-asdang ngadto sa mas taas nga yugto sa gubat sa katawhan.

Kinahanglang ipasiugda sa BHB ang pangkinatibuk-ang linya pinaagi sa pagsunod sa pagpangulo sa Partido, paglunsad og gimbuhatong masa, paglunsad og politiko-militar nga pagbansay ug aktwal nga pag-ilog sa inisyatiba ug pagpakusog sa mga taktikal nga opensiba.

2. Batukan ang rehimeng US-Aquino ug pildihon ang Oplan Bayanihan!

Kinahanglang batukan sa BHB ang rehimeng US-Aquino isip kaaway. Kini nga rehimen ang kasamtangang nag-unang representante sa mga mapahimuslanong hut-ong sa dagkong burgesya komprador ug agalong yutaan. Brutal kini nga tigpanalipod sa nagharing sistema ug lunud-patay nga itoy sa imperyalismong US.

Kinahanglang pildihon sa BHB ang Oplan Bayanihan. Kini nga plano sa kaaway naglangkob sa mga brutal nga kampanya sa pagpanumpo ug kampanya sa pagpanglingla ug pagtigum og paniktik. Gikonsentra niini ang mga pwersang militar sa pinili nga mga rehiyon ug natarang gerilya aron lukongon ang BHB pinaagi sa pagdeploy og mga yunit pangkombat, saywar ug paniktik niining mga target nga lugar. Kinahanglang batukan sa BHB kining tanan nga yunit-militar bisan pa nga nagtakoban kini nga dili pangkombat bisan armado samtang giduso nila ang mga tumong sa Oplan Bayanihan.

Aron mapildi ang mga pwersa sa kaaway, kinahanglang pahimuslan sa mga pwersa sa BHB sa mga natarang gerilya ug mga rehiyon ang dakong gintang taliwala sa mga yunit sa kaaway ug pukanon ang mga yunit sa kaaway nga kayang pukanon. Dungan niini, mahimong ilogon sa mga pwersa sa BHB sa ubang dapit ang inisyatiba aron maglunsad og mga taktikal nga opensiba subay sa direksyon sa mga komand sa BHB sa ang-ang nataran, inter-nataran o subrehiyonal, rehiyonal ug nasudnon.

Kinahanglang ibutyag ug ihimulag ang rehimeng US-Aquino ug ang Oplan Bayanihan niini aron pahuyangon kini ug mapildi ngadto-ngadto. Kinahanglang ilunsad ang tit-for-tat nga propaganda sa tanang ang-ang aron pakigbisugan ang pagpanglingla sa rehimen ug ibutyag ang antikatawhan nga mga iskema ug krimen niini. Ang mga ekonomikanhon ug politikanhong pakigbisog sa masa ug mga progresibong pwersa kinahanglang pakusgon ug palapdon nga anaay direkta ug dili direktang koordinasyon sa armadong pakigbisog.

3. Pakusgon ang mga taktikal nga opensiba aron makasakmit og mas daghang armas ug makatukod og mas daghang yunit sa BHB!

Kinahanglang magdeploy ang BHB og mga pwersang pangsangka aron pakusgon ang mga taktikal nga opensiba ug makasakmit og mas daghang armas ug makatukod og mas daghang yunit sa BHB. Kinahanglang maglunsad ang mga pwersang pangsangka og mga ambus, reyd, ug uban pang mga operesyong pagdis-arma nga mas paspas ug mugbo lamang ang panahon sa pahulay. Kinahanglang ilunsad lamang kadtong mga panagsangka nga kayang padag-on. Kinahanglang targeton ang mga nakapondo ug huyang nga mga bahin sa naglihok nga kaaway.

Lakip sa huyang nga mga bahin sa kaaway ang gagmayng detatsment sa Philippine Army, yunit sa kapulisan, paramilitari ug mga pribado nga security guard. Ang dagkong kampo-militar ug mga portipikado nga pwesto dili man gayud makapalisang tungod kay bulnerable kini sa nagkalain-laing pamaagi sa ataki. Ang mga yunit sa kaaway mogawas dinhi aron magpatrol, mokuha og suplay ug motuman og uban pang gimbuhaton, busa mabutyag ang bulnerabilidad nila.

Kinahanglang mahimong pleksible ang BHB sa paggamit og nagkalain-laing taktika aron agnihon o danihon ang mga pwersa sa kaaway ug himuon silang opisyal sa suplay ug transportasyon nga wala tuyo-a nga nagahatod og mga armas sa BHB. Ang mga pagpangharas diha sa mga yunit sa militar o silot sa mga elemento sa kaaway makadani og mga moreimpors ug mo-imbestigar nga yunit, nga mahimong ambuson samtang anaa sa dalan. Ang mga madaugon nga opensiba o pagpanglansis sa BHB mahimong makadani og mga pwersa sa kaaway sa usa ka lugar apan mohatag og higayon sa mga yunit sa BHB nga maambus ang mga yunit nga moreimpors o yunit reaksyon sa kaaway o maglunsad og mga opensiba batok sa mas bulnerableng mga bahin sa kaaway sa ubang dapit.

Samtang ang anihilasyon sa mga yunit sa kaaway ang nag-unang taktika sa BHB, ang mga atritibong operesyon aron makapahamtang og grabing kadaot sa kaaway kinahanglang himuon pinaagi sa pagplastar og mga tim aron magtanom og bomba sa agian sa mga yunit sa kaaway, aron mang-isnayp, aron atakihon sila ginamit ang mga granada ug mortar; ug pag-ataki sa mga linya sa suplay sa kaaway, bodega, garahe sa mga sakyanan, istakan og gasolina ug mga susama niini. Ang ingon niining mga operesyon nga makaylapon ug makanunayon nga ginahimo grabing makadaot dili lamang sa materyal nga rekurso kundili mas mahinungdanon, sa moral sa kaaway.

Sa pagkusog sa gubat sa katawhan, kinahanglang hatagag pagtagad sa mga teritoryal nga komand sa BHB ang pagplano, rekrutment, politiko-militar nga pagbansay, pagpaniktik ug pagrekonaysans, mga operesyong pangkombat, lohistika, serbisyo-medikal, produksyon, gimbuhatong pangkultura ug uban pang mga kinahanglanong serbisyo.

Samtang ang kombat mao ang nag-unang katungdanan nga nagpalahi sa BHB sa ubang organisasyong masa, kinahanglang magpatuman kini og mga katungdanang makapaayo pa sa epektibidad niini isip pwersang pangkombat. Ang mga Pulang manggugubat kinahanglang magrelyebo sa pagsalmot sa politiko-militar nga pagbansay, gimbuhatong masa, produksyon ug gimbuhatong relief and rehabilitation panahon sa katalagman.

Kinahanglang kanunayng hatagag pagtagad ang mga kampanya sa rekrutment ug ang pagpalapad ug pagpalambo sa milisyang bayan aron sigurohon nga adunay igo-igo nga mga rekrut alang sa pagtukod og mga bag-o nga yunit ug mapulihan ang mga natangtang.

4. Ipatuman ang agraryong rebolusyon ug bungkagon ang mga negosyong nagapangilog ug nagagun-ob sa yuta!

Kinahanglang segurohon sa BHB nga ginapatuman ang minimum nga programa sa reporma sa yuta isip unang lakang sa agraryong rebolusyon. Langkob niini ang pagpaubos sa abang sa yuta, pagwagtang sa usura, pagpa-umento sa suholan sa mga mamumuong panguma, makatarunganong presyo sa pagpalit sa mga produkto sa mga mag-uuma ug pag-awhag sa produksyong agrikultural ug dugang panginabuhian pinaagi sa pasiunang mga dagway sa kooperasyon. Kinahanglang magproduksyon ang BHB aron suportahan niini ang kaugalingon ug makatabang sa pagtubag sa panginahanglan sa mga pamilya sa mga Pulang manggugubat ug martir.

Ang maksimum nga reporma sa yuta, nga sa esensya mao ang libre nga pag-apud-apod sa yuta diha sa mga nagtikad, mapatuman kung magmalampuson na ang kaylap nga pagpatuman sa minimum nga programa sa reporma sa yuta. Gilangkob usab niini ang pag-uli sa yuta nga giilog diha sa mga mag-uuma, pag-apud-apod sa mga abandonado nga yuta, pagbungkag sa gahum sa mga agalong yutaan ug pagkontrol sa yuta ug pagbungkag sa mga plantasyong gipanag-iyahan ug gipadagan sa mga langyawng korporasyong agrikultural ug dagkong komprador-agalong yutaan alang sa produksyon sa bio-fuel ug mga prutas ug uban pang pananom nga pang-eksport.

Kinahanglang bungkagon sa BHB ang giingong mga plantasyon nga nakapunting sa eksport aron magamit ang yuta sa kabulahanan sa mga mamumuong panguma ug uban pang mga mag-uuma nga walay yuta. Kinahanglang bungkagon usab ang mga negosyo sa laging ug pagmina nga nakapunting sa eksport tungod kay gigun-ob niini ang kalikupan, nagdulot og pagdahili sa yuta ug pagbaha, makahilo sa mga suba ug kasapaan, ug makadaot sa agrikultura ug industriyal nga paglambo sa nasud.

5. Palapdon ug konsolidahon ang baseng masa pinaagi sa pagtukod ug pagpadagan sa mga organo sa gahum pangpolitika ug mga organisasyong masa!

Ang baseng masa sa BHB kinahanglang kanunayng palapdon ug konsolidahon pinaagi sa pagtukod ug pagpadagan sa mga organo sa gahum pangpolitika ug mga organisasyong masa sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, bata, mga aktibistang pangkultura ug uban pa. Kinahanglang maglunsad og mga kampanyang masa sa reporma sa yuta, edukasyong masa, produksyon, panglawas ug sanitasyon, gimbuhatong pangkultura ug pagresolba sa mga panagbingkil.

Kinahanglang pulihan sa mga rebolusyonaryong organo sa gahum pangpolitika ang mga konseho nga gitukod sa reaksyonaryong gobyerno, gawas na lamang kung kinahanglanon pang ipabilin kini alang sa mga taktika sa pakighiusang prente, seguridad ug uban pang konsiderasyon. Kinahanglang matukod ang mga organo sa gahum pangpolitika sa ang-ang sa mga barangay ug sa mas taas pang ang-ang kung kayahon. Kinahanglang suportahan sa mga organisasyong masa ang mga organo sa gahum pangpolitika sa direksyon sa Partido.

Ang konsolidasyon sa baseng masa ang nagpalahi sa baseng gerilya diha sa mga sonang gerilya. Nagahimugso kini og mga kadre nga dunay katakus nga tabangan ang mga sonang gerilya sa ubang dapit nga mo-isa sa ang-ang sa mga baseng gerilya ug isumpay ang mga natarang gerilya sa proseso sa pagtukod og relatibong lig-on nga mga purok.

Ang pagsumpo sa mga kriminal nga elemento ug pagpatuman sa rebolusyonaryong hustisya esensyal sa konsolidasyon sa baseng masa ug pagpakusog sa rebolusyonaryong gahum pangpolitika. Subay sa mando sa hingtungdang otoridad sa BHB o sa otoridad sa katawhan nga nagdumala sa pagkiha, kinahanglan arestuhon sa BHB aron bistahon, ikiha ug hukman sa hukumang bayan ang mga tawo nga adunay grabing mga kaso batok sa katawhan. Ang mga reklamo dawaton ug imbestigahan sa hukbo sa katawhan o milisyang bayan aron isumitir sa mga tigkiha sa katawhan.

Ang mga suspek gi-awhag nga mosurender nga malinawon alang sa imbestigasyon. Ang yunit sa BHB nga gimandoan nga mo-aresto sa suspek andam aron kontrahon ang armadong pagsukol, ilabina kung ang suspek armado ug peligroso, protektado og mga badigard ug aktibong nagalunsad og armadong kontra-rebolusyon o mopakita og unsamang armadong pagsukol.

Isip ahensya nga tigpatuman sa balaud, ang BHB nalangkob sa mga balaud, kalagdaan ug regulasyon sa sistema sa hustisyang pangkriminal sa demokratikong gobyerno sa katawhan, sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, ug sa internasyonal nga mga instrumento sa tawhanong katungod ug International Humanitarian Law. Managkalahi ug anaay mga tin-aw nga depinisyon ang mga organo sa pag-aresto, imbestigasyon, pagkiha ug pagbista sa mga maghuhukom (jury) diha sa mga suspek. Ang mga suspek nagbaton og katungod sa abogado, subay sa mga pag-amping sa seguridad.

6. Hatagan og politiko-militar nga pagbansay ang mga Pulang komander ug manggugubat ug mga reserba ug mga kaabag (auxiliaries) niini!

Kinahanglang hatagan sa BHB og politiko-militar nga pagbansay ang mga Pulang komander ug manggugubat sa ang-ang sa nagtunhay nga mga pormasyon ug sa proseso sa pagtukod og mas taas nga pormasyon. Ang pangpolitikang bahin sa kurso kinahanglang molangkob sa edukasyong pangPartido ug pangmasa ug ang pangmilitar nga bahin kinahanglang molangkob sa labawng pagpalambo sa komand, komunikasyon, koordinasyon ug mga teknika ug taktikang pangkombat.

Kinahanglan usab mohatag ang mga instruktor sa Partido ug BHB og batakang politiko-militar nga pagbansay sa milisyang bayan alang sa pagtuman sa pangpulis o internal nga gimbuhatong pangseguridad ug pakigkoordina sa mga yunit sa BHB ugaling anaay mga gitapo nga opensibong operesyon. Ang mga organisasyong masa kinahanglang tudloan ug hatagan og yano nga manwal aron mahatagan usab nila og politiko-militar nga pagbansay ang mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon sa mga organisasyong masa.

Ang epektibong pagdagan sa milisyang bayan ug mga yunit sa pagdepensa-sa-kaugalingon mao ang moseguro sa BHB nga aduna kiniy hinanali nga suporta ug reserba nga dunay taas nga motibasyon; ug mahatagan kini og mas daghang oras alang sa kombat ug bisan alang sa gimbuhatong masa sa mga bag-ong erya. Dili angay nga mahikot sa gimbuhatong pangpulis ang BHB sa mga lugar nga ang milisyang bayan mahimong tukuron ug mahimong dumalaan sa mga organo sa gahum pangpolitika ug panguluhan sa lokal nga sanga sa Partido.

7. Pakusgon ang pagpangulo sa Partido ug gimbuhatong pangpolitika sulod sa BHB!

Ang BHB dili maayo nga makabatok, makapalapad ug mokusog kung walay husto, lagsik ug militanteng pagpangulo sa Partido ug gimbuhatong pangpolitika sulod niini. Ang BHB kinahanglang padayon nga deployan og pinili ug sinubhan nga batan-ong mga kadre ug aktibista gikan sa kalihukang mamumuo, estudyante ug mag-uuma aron adunay igo nga de-kalidad nga mga komander ug kadre sa uyok sa BHB. Kinahanglan nga tukoron, pakusgon ug konsolidahon ang mga komite, sanga ug grupo sa Partido.

Ang Partido sulod sa BHB mao ang nagsiguro nga mapatuman ang edukasyong pang-ideolohiya ug pangpolitika sa mga opisyal ug manggugubat, nga husto ug tin-aw ang binahinay sa mga tahas ug epektibong mapalihok ang tanang personel, ug mapahigayon ang untup sa panahon nga mga tsek-ap ug pag-ases ug pagsaway ug pagsaway-sa-kaugalingon. Ang lagsik nga gimbuhatong pangpolitika sulod sa BHB kinahanglan nga mo-isa sa kahimatngong pangpolitika ug determinasyong mobatok, magpakusog sa lambigitay tali sa hukbo sa katawhan ug masa ug tali sa mga opisyal ug manggugubat, ug makapalabong sa demokrasya sa tulo ka natad.

Kinahanglan nga hinanali ug walay kukakapoy nga batukan ang komandismo, burukratismo ug uban pang dautan nga impluwensya ug gawi nga pyudal ug burgis. Ang pagkapasibo, pagpakakontento ug kawalay disiplina dili angay nga tugotan nga makagamut ug makagun-ob sa moral ug determinasyong mobatok sa mga yunit-gerilya.

8. Binalud-balod nga i-asdang ang pagtukod og mga bag-o nga natarang gerilya gikan sa kasamtangang mga natarang gerilya!

Sa plano nga pag-abanti gikan sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkapatas, kinahanglang binalud-balod nga magpalapad ang BHB gikan sa mga nagtunhay nga natarang gerilya. Dili niini angay nga bungkagon ug bahinon ang armadong kusog niini aron lamang malangkob ang tanang distritong kongresyonal sa kabanikanhan. Kinahanglan niining ikonsidera ang panginahanglan sa sentro-de-grabidad aron maalkontra ang mga ataki sa kaaway ug malikayan ang dili kinahanglanong pagka-inat sa armadong kusog sa BHB.

Ang basehan sa pagtukod og bag-o nga natarang gerilya mahikyad sa Partido ug sa mga organisasyong masa nga mas paspas nga matukod itandi sa mga yunit sa BHB. Nanguna ang Partido sa pagpalapad og mga organisasyong masa sa kabanikanhan ug paglunsad og katilingbanong pakisusi. Human niini, ideploy sa bag-o nga erya ang usa ka tim sa mga pasiunang kadre o pasiunang iskwad sa BHB.

Ang tunga-tunga ug abanti nga yugto sa estratehikong depensiba kinahanglan mapalambo pinaagi sa mga madaugon nga taktikal nga opensiba, dugang mga pwersang pangsangka, pagpalapad sa gimbuhatong masa ug pagtukod og mga bag-o nga natarang gerilya. Bunga niini, mas mapaduol ang BHB sa ganghaan sa estratehikong pagkapatas.

9. Pakusgon ang antipyudal nga nagkahiusang prente sa pundasyon sa nasudnong nagkahiusang prente!

Sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan, gipasiugda sa BHB ang antipyudal nga nagkahiusang prente, kundiin nag-unang nagsalig ang Partido sa mga kabus nga mag-uuma ug mamumuong panguma, ginakabig ang hatungang mga mag-uuma, ginanyutralisa ang adunahang mga mag-uuma ug ginapahimuslan ang mga kontradiksyon tali sa mga nalamdagan ug despotikong agalong yutaan aron ihimulag ang despotikong agalong yutaan ug gub-on ang ilang gahum. Ang antipyudal nga nagkahiusang prente ang anaa sa pundasyon sa nasudnong nagkahiusang prente.

Gitapo sa National Democratic Front of the Philippines ang batakang alyansa sa mamumuo ug mag-uuma, ang progresibong alyansa sa naghagong masa ug sa petiburgesya sa kasyudaran, ang patriyotikong pwersa sa mga progresibong pwersa ug hatungang burgesya; ug ang taktikal ug dili istable nga alyansa sa pipila ka seksyon sa reaksyonaryong mga hut-ong sa dagkong burgesya komprador ug agalong yutaan aron ihimulag ang pinakadautan sa mga reaksyonaryo, nga nagbarug isip pinakalunud-patay nga itoy sa imperyalismong US. Ang nagharing pundok US-Aquino mao ang kasamtangang kaaway sa katawhan ug nag-unang target niining lapad nga nagkahiusang prente.

10. Labaw pang kab-uton ang pakighiusa ug suporta sa mga paisano ug mahigalaon nga mga pwersa sa ubang kanasuran!

Kinahanglang labaw pang kab-uton ang pakighiusa ug suporta sa kapin 10% sa katawhang Pilipino nga kasamtangang nanarbaho ug namuyo sa ubang kanasuran tungod sa kalisdanan ug pagkaatrasado sa nasud. Mahimo kining himuon pinaagi sa pagpursigir ug pagpasiugda sa pangkinatibuk-ang linya sa pakigbisog sa katawhan alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya ug pagpalambo og mas suod pa nga relasyon sa mga pamilya ug komunidad nga gibiyaan sa mga kababayan nga anaa sa ubang kanasuran.

Kinahanglang dugang pang kab-uton sa BHB ang pakighiusa ug suporta sa tanang mahigalaong mga pwersa ug katawhan sa ubang kanasuran. Mahimo kini pinaagi sa gimbuhatong internasyonal sa Partido, sa NDFP ug sa nagkalain-laing organisasyong masa sa mga Pilipino sa ubang kanasuran. Mahimo ug kinahanglan nga ipahibalo niining mga pwersaha diha sa katawhan sa kalibutan, sa mga partido sa hut-ong mamumuo ug mga kalihukan alang sa nasudnong kalingkawasan, demokrasya ug sosyalismo ang papel sa BHB sa pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya ug kab-uton ang internasyonal nga pakighiusa ug moral ug materyal nga suporta alang sa BHB ug katawhang Pilipino.              

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
I-asdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
Pildihon ang rehimeng US-Aquino ug ang Oplan Bayanihan niini!
I-asdang ang malungtarong gubat sa katawhan gikan sa estratehikong depensiba ngadto sa estratehikong pagkapatas!
Mabuhay ang katawhang Pilipino!