ANG BAYAN, 21 April 2013

Editoryal: Palawakin at palakasin ang NDFP at ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino!

Ipagdiriwang ng sambayanang Pilipino ang ika-40 anibersaryo ng pagkakatatag ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Abril 24. May espesyal na kabuluhan ang pagdiriwang na ito sa harap ng tuluy-tuloy na paglakas at pagsulong ng armadong rebolusyonaryong pakikibaka sa buong Pilipinas.

Mula sa pagkakapundar ng NDF Preparatory Commission noong 1973, ang NDFP ngayon ay binubuo ng 16 na rebolusyonaryong organisasyong masa. Kinakatawan nito ang milyun-milyong mamamayang nasa saklaw…