Binatikos ng PKP ang pagbibigay ng todo-todong suporta sa gera ng US laban sa DPRK


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 13, 2013

Translation:  CPP denounces Aquino regime for extending access in support of US war against DPRK

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa pagpapanukala ng mas malaking presensya ng militar ng US sa Pilipinas kapag pumutok ang armadong tunggalian sa Korean peninsula.

"Iginigiit ng sambayanang Pilipino na itigil ang interbensyunismong US, porbokasyon at agresyon laban sa Demokratikong Republikang Bayan ng Korea (DPRK) at binabatikos ang rehimeng Aquino sa bulag na pagsuporta sa pang-uupat ng gera at sa pagpayag na gawing himpilang militar ang Pilipinas at instrumento ng hegemonismo ng US sa Asia-Pacific," anang PKP.

Ang panukalang pahintulutan ang pagpasok ng mas maraming tropang US sa Pilipinas ay ipinahayag kahapon ni Voltaire Gazmin, Defense Secretary ni Aquino, na nagsabi na ang dagdag na presensya ng tropang militar ng US ay papayagan sa harap ng umiigting na tensyon sa Korean peninsula. Nagpahiwatig pa si Gazmin sa posibilidad ng pagtatayo ng base militar ng US bilang isang "extreme measure".

"Nagpapakita ng lubusang pagkatuta ang rehimeng Aquino sa mga Amerikanong amo nito," anang PKP. Mas maaga dito, iginiit ng Foreign Affairs Secretary ni Aquino na kapag naganap na ang armadong tunggalian ng US at DPRK, obligado ang Pilipinas na suportahan ang US sa ilalim ng Mutual Defense Treaty (MDT) ng 1951.

"Ngayon pa nga lamang ay nagsisilbi na ang Pilipinas bilang himpilang militar ng US na resulta sa patakarang "full access" ng rehimeng Aquino ng pagbibigay ng lubos na pahintulot sa militar ng US. Regular na dumadaong ang mga barkong pandigma at lumalapag ang mga fighter jets ng US para sa paggagasolina, pagkuha ng suplay at para bigyan ng pasilidad sa pamamahinga at paglilibang ng mga interbensyunistang tropa ng US," pagdidiin ng PKP. "Isang 700-kataong bilang ng mga sundalong US sa ilalim ng Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) ang permanenteng nakaistasyon sa Zamboanga."

"Umabot na sa wala pang kaparis na antas ang interbensyunismo ng US sa Pilipinas mula noong pinalayas ang mga base militar ng US noong 1991," dagdag ng PKP. Ang walang kahihiyang pagpapakatuta at patakaran ni Aquino ng pagbibigay ng todo-todong suporta sa mga imperyalistang US ay humantong na sa matinding pagkauk-ok ng soberanya ng Pilipinas at naging dahilan ng lubusang pagkaalipin ng Pilipinas sa dominanteng kapangyarihan ng US."

Iginigiit ng PKP na maaatim lamang ang isang mapayapang resolusyon sa armadong tunggalian sa Korean peninsula sa pamamagitan ng pag-aalis ng 30,000 tropang Amerikano sa mga base militar ng US sa South Korea, sa pagtatangal sa blokeyong pang-ekonomya at sa pagrespeto sa karapatan sa pagpapasya-sa-sarili ng DPRK at sa karapatan nito sa teknolohikal na pagpapaunlad para sa pang-ekonomya at syentipikong pagsulong.