Bintang ng AFP sa diumanong ekstorsyon sa eleksyon ng BHB, tinuligsa ng PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 29, 2013

Translation: CPP denounces AFP's claims of NPA election extortion

Tinuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa "baluktot na propaganda" nito na nangingikil diumano ng pera ang Bagong Kubong Bayan sa mga kandidato sa eleksyon at iginiit na "walang uimiral na patakaran na nag-oobliga ng bayad para sa pribilehiyong mangapanya sa mga lugar na saklaw ng hurisdiksyon ng demokratikong gubyernong bayan."

Nitong nakaraang araw, ipinangangalandakan ni Major Genrenal Jose Mabanta, kumander ng 3rd Infantry Division na nakatalaga sa mga isla ng Negros at Panay, na "kalahati ng lahat ng mga naglalaban-laban sa pulitika" sa kanyang erya ay "nagbabayad para sa proteksyon ng BHB."


"Ang pinakamahalagang layunin ng mga patakaran ng demokratikong gubyernong bayan kaugnay sa reaksyunaryong eleksyon ay isaayos ang kondukta ng kampanya sa eleksyon sa loob ng lugar ng hurisdiksyon nito upang tiyakin na hindi nalalapastangan ang mga karapatan at kagalingan ng masa," pagdidiin ng PKP. "Lahat ng kandidato sa reaksyunaryong eleksyon na nagnanais na mangampanya sa loob ng erya ng gubyernong bayan ay dapat tumalima sa mga patakarang ito."

"Hindi ibinibenta ang pagpapatupad ng BHB ng mga patakaran ng demokratikong gubyernong bayan," anang PKP.

"Sa kanilang sariling pagpapasya, malaking mayorya ng kalahok na mga kandidato sa reaksyunaryong eleksyon ay nakikipag-usap sa mga rebolusyonaryong awtoridad upang magkaroon ng posibleng pagkasunduan kaugnay ng kooperasyon at ikoordina ang kanilang mga aktibidad."

"Hinihikayat ng mga rebolusyonaryong pwersa ang mga kandidato sa eleksyon na suportahan ang pakikibaka ng masa para sa reporma sa lupa, gumawa ng mga programang pakikinabangan ng mamamayan, tutulan ang militarisasyon sa kanayunan at itaas ang patriyotikong bandila laban sa dayuhang dominasyon at interbensyon."

"Ang koordinasyon at kooperasyon sa pagitan ng mga kandidato sa eleksyon at ng mga organo ng demokratikong gubyernong bayan ay ipinatutupad sa kalakhan nang walang anumang elemento ng pamimilit at nagmumula pangunahin sa pagkilala sa pampulitika at panggubyernong awtoridad ng huli."

"Paulit-ulit na nililinaw ng PKP ang patakaran nito na hindi lumalahok nang tuwiran o di tuwiran ang BHB sa reaksyunaryong eleksyon. Lahat ng kandidato na nakikipagtulungan at nakikipagkoordina sa mga rebolusyonaryong awtoridad ay ginagawaran ng pantay na oportunidad na makapangampanya sa loob ng mga lugar ng hurisdiksyon ng gubyernong bayan."

"Ikinokoordina ang kanilang mga pampulitikang aktibidad sa mga lugar na nasa ilalim ng awtoridad ng gubyernong bayan upang maiwasan ang pagsasapawan ng mga iskedyul, tiyakin ang kapayapaan at kaayusan at ang mga karapatan at kagalingan ng mamamayan."

"Gayunpaman, ang mga pulitikal na armadong tampalasan na ayaw sumunod sa mga patakaran at ayaw makipagkoordina sa mga rebolusyonaryong awtoridad ay isinasailalim sa armadong pagpapatupad ng BHB," pagdidiin ng PKP. "Karaniwan sa kanila ay yaong mga nakikipagsabwatan sa AFP sa gerang mapanupil nito laban sa mamamayan, yaong mga kakutsaba sa iligal na kalakalan ng droga at iba pang kriminal na sindikato, yaong mga nandambong at nanira ng kapaligiran at yaong mga nang-api at nagsamantala sa mamamayan."

"Kabaligtaran sa patakaran ng BHB at kahit na may paghihigpit sa ilalim ng sariling mga batas nito, aktibong lumalahok ang AFP sa reaksyunaryong eleksyon, gamit ang armadong lakas nito upang takutin ang mamamayan sa pagsuporta sa mga kandidatong tinatakan na nila bilang 'mga kaaway ng mamamayan' at 'mga simpatisador ng BHB'."