Dugang nga ipursige ang pagpaslaw sa Oplan Bayanihan... Magtinguha sa pag-amot sa tanan nga bahin sg pagsulong!

JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, NPA Central Negros 

March 30, 2013

Ang LPC-NPA Central Negros madina-lag-on nga nagaselebrar sg ika-44 ka tuig nga pagsukat sg New People’s Army halin sa pagkatukod sini sadtong Marso 29, 1969. Signipikante nga ginahiwat naton ini sg puno sg kalipay bangud sg aton na-angkon nga mga kadalag-an sa kada tuig. Upod sini nga pagsulong lubos kita nga mga rebolusyonaryo nga nagapahayag sg aton pula nga pagsaludar sa mga rebolusyonaryong martir sa ila mga naamot sg ila kina-alam ilabe na sg ila kabuhi sa pag-uswag sg aton pagsulong sg Armadong Rebolusyon serbe aton mga inspirasyon sa pagrebolus-yon.Bilang sulo nga suldado sg masa sang pumu-luyo kag lubos nga salaligan sini sa paghatag sang tunay nga hustisya sa masobra apat na ka dekada nga pag-antus dulot sang mapiguson, mahimuslanon kag permanenteng krisis sang sistemang malakolonyal-malapyudal nga pungsod Pilipinas sa diin mapatuman ang matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industrialisasyon dira sa walay duha-duha nga pagpartisipar kag pag-amot sa katumanan kag kadalag-an sang Demokratikong Rebolusyon sang Banwa nga may Sosyalistang Perspektiba padulong sa Komunismo.

Nagadayaw man ang LPC-NPA sa mga Pulang Kumander kag isganan nga mga Bag-ong Hangaway sang Banwa nga nag-amot man sang ila mga bulawanon nga kinaalam kag ikasarang para atubangon kag lubos nga lutuson ang Oplan Bayanihan nga kampanya sang US-PNoy nga Rehimen. Ang ini nga pagpursige kag pagbatu sang BHB upod sa lubos nga suporta sang mga pumuluyo kag abyan nag-ani sang mga signipikante nga mga kadalag-an sa tanan nga bahin sang pagsulong paagi sa hugot kag absoluto nga pagpamuno sang PKP sa pagsapraktika sang Marxismo-Leninismo-Maoismo kag mapahusto ang aplikasyon sini sa kadalag-an kag katumanan sang Rebolusyong Pilipino kag maangot sa Rebolusyong Proletaryo sa bug-os nga kalibutan.

Sa pihak sang todo-larga sang Oplan Bayanihan kag atake sang mersinaryo kag pasistang AFP kag PNP para wasakon kag pulbuson ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan paagi sa pasulitsulit kag garboso nga mga taktika sang operasyon militar labi nga na-_isolate_ sila sa mga pumuluyo kag nagsaka ang porsyento sang mga _human rights violations_ sa aspeto sang _socio-economic and political rights_ nga nagtulod sa mga pumuluyo labi na sa sahing mangunguma nga mag-akomodar kag magsagop sa NPA nga nangin kabangdanan sa paglapad sang lugar nga nahulagan sang NPA sa Central Negros nga naglab-ot sa 30%. Masobra sa 20% ang nagdugang nga kusog sang BHB, nakalunsar sang masobra sa pulo ka taktikal nga opensiba kag nakakumpiska sang masobra man sa 15 ka mga kalidad nga armas kag lohistika militar nga ipaarmas sa seksyon _size_ nga Pulang hangaway. Dugang nga nakabenepisyo ang kapin sa 50mil ka mga pumuluyo sang walay duha-duha kag walay kataka nga paghatag sang serbisyo sosyal pareho sang pagpataas sang produksyon, paglunsar sang libre kag rebolusyonaryong edukasyon kag serbisyo medikal. Nakalunsar man sang minimum nga porma sang mga aksyon masa nga dugang man nakahatag sang benepisyo sa masa sa konteksto sang Agraryong Rebolusyon. Bangud sini nakapatuhaw sang mga aktibista nga nagserbe dugang nga makinarya sa pagkonsolida sang nagalapad kag nagadalum nga baseng masa nga naglab-ot sa kapin sa 40%. Sandig sa daan nga kadakuon kag kusog sang Hukbo sa Central Negros, nakapatuhaw kita sang kapin sa 15% nga pag-uswag sang kadamuon sang mga Kadre Militar ukon opisyal sang Hukbo nga segurado magpanguna sa pulitiko-militar nga mga buluhaton sang BHB para dugang pa nga magpursige sa pag-atubang kag lutuson ang Oplan Bayanihan sang US-Aquino nga rehimen.

Sa kabug-usan, sa masunod nga tinuig paagi sa aton hugot nga paghiliusa magaani pa kita sang mga kadalag-an nga maghatag sang kongkretong kontribusyon nga mag-amot sa aton dungan nga pagmartsa padulong sa halintang sang pagkapatas. Ang subong nga sitwasyon mas labi nga nagapabor sa aton pagsulong sa Armadong Rebolusyon. Ang pagdugok sang AFP kag PNP sa kaumhan sa Central Negros para sa kontra-insurhensiya, seguraduhon ta nga magadaku ang porsyento sang kaimulon kag _human rights violations_ kag NPA lang ang ila pagadangpan samtang ang militar magakutkot sang ila lulubngan sa kaumhan kag magdul-ong sang ila mga armas sa NPA.

*MABUHAY ANG IKA-44 KA TUIG NGA ANIBERSARYO SANG NEW PEOPLE’S ARMY!
MABUHAY ANG PARTIDO KOMUNISTA SANG PILIPINAS!
MABUHAY ANG MASA!
MABUHAY KITA TANAN!*