Ginagamit ni Aquino ang pinakamababang uri ng mga anti-BHB na propaganda--PKP


Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Abril 25, 2013

Translation: Aquino is engaging in the cheapest form of anti-NPA propaganda--CPP

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rehimeng Aquino sa "paggamit ng pinakawalang-prinsipyong anyo ng anti-BHB na propaganda sa imbing pagsisikap na bigyang-matwid ang pagkabigo nitong seryosong harapin ang mga rebolusyonaryong pwersa sa negosasyong pangkapayapaan at pagtakpan ang hindi nito pagharap sa mga sosyo-ekonoikong suliranin ng mamamayan na siyang ugat ng umaalimpuyong armadong tunggalian sa Pilipinas."

Reaksyon ito ng PKP sa naunang pahayag ng Malacañang na nagsasabing hindi interesado ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa usapang pangkapayapaan at nawala na diumano ang ideolohiya at "natulak na sa panunulisan".

"Kung ang mga namumuno at kasapi ng BHB ay nabuyo lamang ng makasariling hangad na magpayaman ng sarili, dapat sana ay nagtrabaho na lamang sila sa gubyerno at hayaang gamitin ng mga sukab na kriminal na nag-aanyong mga pulitiko, mga upisyal ng militar at pulisya, mga huwes at malalaking burukrata," anang PKP.

"Ang pinakamalalaking tulisan sa Pilipinas ay yaong mga nasa rehimeng Aquino at ang mga kasapakat na malalaking negosyo na nagpopondo para maihalal ang mga pinapaboran nitong pulitiko, nagmamanipula ng resulta ng eleksyon, nanunuhol at tumatanggap ng pabor mula sa estado, pagpapalibre sa buwis at tiba-tibang kontrata sa kapinsalaan ng sambayanang Pilipino."

"Bumaling na ang rehimeng Aquino sa pinakamababang uri ng propagandang anti-BHB ng paglalarawan sa armadong rebolusyonaryong kilusan bilang panunulisan sa desperasyong hamakin ang pagiging matwid ng rebolusyonaryong adhikain at maliitin ang pagiging lehitimo ng pampulitikang istruktura ng paggugubyerno na itinayo ng deokratikong organisasyong masa ng mamamayan sa mga rebolusyonaryong lugar," dagdag ng PKP.

"Sa iba't ibang anatas, nagiging demokratikong estado ang gubyernong bayan na sinasaklaw ng mga batas at patakaran na nagsusulong ng malaon ng aspirasyon ng mamamayan sa larangan ng ekonomya, pulitika, seguridad, kultura at iba pa."

"Napikon si Aquino at ang mga kasapakat niya sa katotohanang gumagampan ng pagugubyerno ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika ng mamamayan at naglalabas ng mga patakarang nagkokontrol sa kondukta ng mga reaksyunaryong eleksyon upang protektahan ang mga karapatan at kagalingan ng mamamayan,"  pagdidiin ng PKP.

"Pikon na pikon sila sa katotohanang karamihan sa mga reaksyunaryong pulitiko at mga pampulitikang kandidato ay talagang tumatalima sa mga patakarang ito." Ayon sa PKP, ang mga armadong buhong na pulitiko na ayaw sumunod sa mga patakaran ng demokratikong gubyernong bayan ay iilan lamang.

Pinagtawanan lamang ng PKP ang sinasabi ng tagapagsalita ni Aquino na simpleng "agaw-eksena" lamang ang rebolusyonaryong armadong kilusan sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba.

Desperadong sinisikap na pababain ng rehimeng Aquino at ng armadong pwersa nito ang kasalukuyang lakas ng rebolusyonaryong pwersa sa paamagitan ng walang katapusang pag-uulit-ulit ng kasinungalingang noong 1986 diumano, ang BHB ay may 25,000 mandirigma, samantalang ngayon ay meron na lamang 4,000 hanggang 5,000. Ang katotohanan ay mayroon lamang 6,0000 malalakas na sandata ang BHB noong 1986-1987.

"Habang patuloy nitong inaagaw ang inisyatiba at pinaiigting ang digmang bayan, nakatakdang lampasan ng BHB ang dati nitong inabot na rurok ng lakas noong 1980s sa loob ng presidensyal na panunungkulan ni Aquino, kundi man ito mapaikli ng pagbulwak ng mga protestang masa bago mag-2016."