Ibagsak ang bulok na sistema! Isulong ang digmang bayan sa panibagong antas! Kabataang Makabayan, masiglang isikad ang Ka Roger Enlistment! Humungos, malawakang sumapi sa BHB!


Maria Laya Guerrero
Kabataang Makabayan
Marso 29, 2013

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapapaabot ng Kabataang Makabayan sa ating mga pulang mandirigma, mga pulang kumander sa ika-44 pagdiriwang ng anibersaryo ng ating Bagong Hukbong Bayan (BHB).  

Sa lahat baseng gerilya, kanugnog na kabundukan, at mga pagdiriwang sa lahat ng dako ng kapuluan, dinakadila natin ang mahal na mga martir ng pambansang demokratikong rebolusyon. Kinikilala natin ang kanilang ambag sa ating patuloy na pagsulong ng digmang bayan. Inspirasyon din sila sa ating bawat hakbang para maibungad ang rebolusyon sa mas mataas na antas.

Binabati natin ang ating hukbong bayan sa pagbigo sa marahas at mapanlinlang na Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino II. Walang anumang kontra-rebolusyonaryong dahas at panlilinlang ang makagagapi sa BHB hangga’t ang ating hukbo ay mahigpit na sinusuportahan ng malawak na masa, at patuloy na umuugat sa hanay nila. Sa patnubay ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), nagtitiwala tayong lalakas ang ating hukbo at makapaglulunsad ng mapagpasyang mga bigwas sa pasistang kaaway.

Sa paglakas ng ating BHB at kung gayun ang pinaka-radikal na mensahe para sa pagbabago, patuloy na nagbibigay ito ng inspirasyon sa mas malawak na mamamayan para lumaban.  Inilalantad ng paglakas ng armadong pakikibaka na hindi na kailanman monopolyado ng reaksyunaryong estado, ng mga pasistang galamay ng militar at pulisya ang ‘panunupil’.

Ang BHB ang ating natatanging pang-masang organisasyon na may kakayahang lipulin, at lansagin ang armadong lakas ng anti-mamamayang reaksyunaryong estado.

Ang ating BHB, katuwang ang mga organisasyong masa sa kanayunan ay direkta ding nagpapahina sa dominasyon ng panginoong-maylupa sa pamamagitan ng pagsusulong ng rebolusyong agraryo.

Sa bawat aksyong pagpaparusa ng BHB, pagpaparalisa ng mga kagamitang-pamproduksyon ng mga dambuhala at dayuhang mga minahan at mga agro-korporasyon, ay ibayong nasisilaban ang damdamin ng masa para tuloy-tuloy na manawagan para panagutin ang mga mandarambong ng ating likas-yaman, perwisyo sa kabuhayan ng masa----mga pangunahing sanhi ng libong kamatayan at naglalagay sa peligro sa buhay ng mamamayan kapag may kalamidad tulad ng bagyong Sendong at Pablo sa Mindanao.

Sa bawat pagdagundong ng mga  taktikal na opensibang tulad nito, nahuhubaran ang reaksyunaryong estado bilang taga-pagtanggol ng interes ng dayuhan at malalaking negosyante at panginoong-maylupa, subalit pariwara at bulag-bulagan sa kapakanan ng mamamayan. Ni walang interes ang rehimeng US-Aquino II para punan ang mga pangangailangan ng milyong mamamayang nasasalanta sa kanayunan ng mga kalamidad. Wala itong interes na isulong ang pambansang soberanya laban sa dikta at panghihimasok ng imperyalismong US.  Wala sa hinagap nito ang repormang agraryo at pambansang indutriyalisasyon bilang pangmatagalang sagot sa kahirapan ng nakakaraming mamamayan.

Walang ibang daan at walang ibang lakas ang mamamayang pinagsasamantahan kundi ang sama-samang pakikibaka para sa rebolusyonaryong pagbabago. Makatarungan ang maghimagsik at lumaban sa naagnas at mapagsamantalang sistema ng lipunan.

Sa pagsidhi ng krisis pandaigdigan, lalo ding lumalala ang krisis ng mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino pagkat ipinapasa ng mga imperyalistang bansa sa mamamayan ng di-mauunlad na bayan at mga manggawa ang krisis nito upang umalwa ang sarili at patuloy na makalikom ng tubo. Ang rehimeng US-Aquino II ay lantad na nagsusulong ng mga neoliberal na patakaran sa atas ng imperyalistang US--- patakaran ng deregulasyon, pribatisasyon, liberalisasyon at denasyunalisasyon na siya rin mismong nagpapalala sa krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista at sanhi ng pagsambulat ng kasalukuyang resesyon.

Walang aasahan ang kabataan at mamamayang Pilipino sa kasalukuyang rehimeng US-Aquino II. Ang katotohanan ng patuloy na pagsidhi ng kahirapan ng nakakaraming Pilipino ay hindi mapapasinungaliwan ng mga dinuktor na istadistika ng diumano’y paglago sa ekonomya.

Pawang pabor sa mga kamag-anak at kaibigang malalaking negosyante ang mga patakarang PPP (private-public partnership), CCT (conditional cash transfer)  samantalang ang mga kaltas sa serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon, pabahay sa maralita, kalusugan ay pasang-krus ng mamamayan. Patuloy ang paglala ng kawalang-trabaho, mababang pasahod, kontraktwalisasyon at siil na paggawa.      

Ang marumi, marahas at hungkag na eleksyon ay ehersisyo-pulitikal ng mga dominanteng pamilya, mga pambato ng mga malalaking kapitalistang komprador, panginoong –maylupa at mga sindikato. Ipinagkakait ng burges na eleksyon ang puwang sa dati nang isinasantabing (marginalized) mga progresibo at mga representante ng mamamayan at aping sektor. Natatakot ang reaksyonaryong estado na dumami pa ang mga progresibong mga kinatawan sa Kongreso na siyang naglalantad sa kabulukan ng kasalukuyang sistema  ng lipunan, korupsyon at mga anti-mamamayang patakaran at batas mula sa mismong ‘luklukan ng halimaw’.

Mananatiling parangap na lamang ang magandang kinabukasan para sa kabataan kung mananatili ang kasalukuyang mapang-api sistema ng lipunan. Milyon-milyong kabataang Pilipino ang napagsarhan ng pag-asa na magtamasa ng karapatan sa edukasyon, maaliwalas at maunlad na kinabukasan. Ang kawalang-pagasa na ito ay minsang nauwi sa bangungot ng di iilang kabataan tulad ni Kristel at ng kanilang pamilya. Ang pagkakait ng estado sa kabataan at mahihirap na mamamayan ng karapatan sa edukasyon ay pagkakait ng katarungang-panlipunan!

Ipinagkakait ang karapatan sa edukasyon ng kasalukuyang rehimeng US-Aquino II sa pamamagitan ng kanyang mga patakaran sa edukasyon tulad ng Programang K-12, walang-patumanggang pagtaas ng mga matrikula at bayarin, malawakang kaltas sa badyet sa edukasyon, pagsasara at pribatisasyon ng mga pampublikong paaralan. Pinasahaol nito ang krisis ng edukasyon na dati ng mapaniil, komersyalisado at kolonyal na masugid na itinaguyod ng mga nagdaang rehimen upang panatilihin at suhayan ang bulok na mala-kolonyal at mala-pyudal na lipunang Pilipino pinakikinabangan ng iilan.

Kaya nanawagan tayo sa lahat ng kabataang Pilipino na imulat ang kaisipan at hustong manawagan, makibaka para sa tunay na pagbabagong panlipunan. Ang pag-asa kung gayon ay sa pamamagitan ng aktibong paglahok ng mga kabataan upang ilantad ang anti-kabataan at anti-mamamayang patakaran! Baliktarin natin ang gustong pagsadlakan ng rehimeng US-Aquino II sa kabataang at nakakaraming mahihirap na Pilipino sa pamamagitan ng pakikibaka para sa ating batayang mga karapatan.

Ang Kabataang Makabayan, ang rebolusyonaryong organisasyong masa ng kabataan sa buong Pilipinas ay bukas sa lahat ng gustong mag-ambag ng panahon, talino at lakas para sa pambansa demokratikong rebolusyon. Rebolusyonaryo at makasaysayang tungkulin ng kilusang kabataan ang pagsanib sa mas malawak na kilusan ng mamamayan para sa tunay na pagbabago. Rebolusyonaryo at makasaysayang tungkulin din ng Kabataang Makabayan na mag-ambag sa lahat ng rebolusyonaryong larangan ng gawain at higit sa lahat sa armadong pakikibaka sa kanayunan.  

Nanawagan tayo sa lahat ng mga balangay ng KM na masiglang  mag-ambag ng direkta sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Kailangang masiglang isikad ng lahat ng balangay at kasapi ng KM ang Ka Roger Enlistment o ang programa ng malakihang pagtungo sa kanayunan o kahalintulad na kampanyang pagpapasampa sa ating BHB ng daan-daan at libong mga kabataan. Maglunsad din ng kampanyang kaakibat ng Ka Roger Enlistment tulad ng pagiipon ng tulong materyal para sa ating hukbo.
Kailangang mag-ambag sa paggapi ng Oplan Bayanihan at mag-ambag ng malaki ang kilusang kabataan sa pagdaluyong ng kilusang masa sa kalunsuran upang hatakin ang reaksyunaryong estado sa pangunguna ngayon ng rehimeng US-Aquino II, at paduguin ito sa pamamagitan ng pagsugat o pagpapahina dito sa pulitika.

Kailangang ibayong isulong ng KM ang mga isyung pambayan, mga kampanya laban sa imperyalismong US at umiigting na interbensyong militar ng US, mga usapin ng maralita at batayang sektor maliban pa sa isyu ng sektor ng kabataan tulad ng karapatan sa edukasyon. Katugon ng pagpapalakas ng kilusang masa sa kalunsuran, matitiyak ang balon sa tuloy-tuloy na suporta para sa kadre at aktibistang masa ng KM patungo sa kanayunan at pagsanib sa BHB. Makapag-aambag din ito sa pagpalakas ng pambansang demokratikong prente ng mamamayan.

Tungkulin ng KM na masiglang isikad ang kilusang edukasyon, kaakibat ng kampanya at pakikibakang masa, ito ay dapat na pupukaw sa milyon-milyong kabataan at mamamayan upang mamulat sa totoong kalagayan ng ating lipunan at pagiging makatarungan ng digmang bayang naglalagablab sa kanayunan.

May natatanging papel din ang KM upang mag-ambag ng mas malakas  para sa rebolusyonaryong propaganda at kultura sa kalunsuran, kanayunan, sa buong bansa at maging sa ibayong dagat. Sa larangang ng kultura dapat isalarawan ang tunay na kalagayan ng kabataan at mamamayang Pilipino. Kailangang itaas ang kamulatan ng malawak na bilang ng kabataan upang yakapin ang panawagang “Paglingkuran ang Sambayanan!”.

Sa pamamagitan ng pag-aalay ng talino at panahon ng walang pag-iimbot, mapagpakumbabang pagsanib sa batayang uri at tapat na pagpapanibagong-hubog,  ang Kabataang Makabayan ay lahatang panig na makapa-ambag para sa pagsusulong ng ating digmang bayan sa mas mataas na antas hanggang tagumpay. Tagumpay na siyang hahawan ng daan tungong demokrasya, katarungang panlipunan at ganap na pag-unlad ng bayan sa landas ng sosyalismo.

Ibagsak ang bulok na sistema sa ilalim ng imperyalismo, burukrata-kapitalismo, at pyudalismo! Isulong ang digmang bayan sa panibagong antas!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!
Mag-ambag sa pagtataas ng antas ng digmang bayan!
Kabataan, paglingkuran ang sambayanan!
Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!        

Hinggil sa Pahayag na ito, maaaring makontak ang Kabataang Makabayan sa kabataangmakabayan.64@gmail.com o km.malayaguerrero@gmail.com